Czy niedługo zobaczymy ustawę ministra Kaczmarczyka o Narodowym Centrum?

W odpowiedzi na wniosek do KPRM otrzymaliśmy sprawozdanie z pół roku działalności Pełnomocnika Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego (styczeń-lipiec). Wynika z niego, że obecnie "kończą się prace merytoryczne i legislacyjne nad projektem ustawy, uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji". Co jeszcze można z niego wyczytać?

Zapowiedzi utworzenia Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pojawiały się już na początku roku, po wydaniu rozporządzenia o ustanowieniu dedykowanego Pełnomocnika Rządu i powołaniu na to stanowisko w randze ministra pana Wojciecha Kaczmarczyka. Potwierdzone zostało to na konferencji 23 marca w KPRM oraz na spotkaniach zespołów ekspertów, których minister Kaczmarczyk zaprosił do współtworzenia Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Pod poniższymi linkami znajduje się:

1. skan sprawozdania - oficjalny dokument z KPRM
2. sprawozdanie po tzw. OCR, czyli użyciu oprogramowania, które ze skanu (czyli de facto obrazka) rozpoznaje słowa, dzięki czemu możliwe jest np. kopiowanie fragmentów tekstu

Z poniższych fragmentów można wyczytać, co ma należeć do kompetencji nowego podmiotu oraz na jakim etapie były prace w chwili sporządzenia sprawozdania:

"Jednocześnie Pełnomocnik zawnioskował stosownie do § 5 ust. 2 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin Pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979, z późn. zm.) o podjęcie decyzji w zakresie opracowania projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego bez uprzedniego przyjęcia założeń tego projektu przez Radę Ministrów. Upoważnienie zostało udzielone Pełnomocnikowi w dniu 23 marca 2016 r. W chwili obecnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów kończą się prace merytoryczne i legislacyjne nad projektem ustawy, uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji, które pozwolą Pełnomocnikowi, stosownie do § 25 ust. 1 i 3 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin Pracy Rady Ministrów przedłożyć wniosek do Przewodniczącego Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu o wprowadzenie projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Projekt ustawy określa zadania i organizację Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będzie nowym organem w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz organem właściwym w sprawach pożytku publicznego i wolontariatu, w tym koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 oraz 395) i tym samym zastąpi dotychczasowe działania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w tym zakresie. Bezpośredni nadzór nad działalnością Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sprawować będzie Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego."

"Ważnym elementem planowanego Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będzie także utworzenie Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego celem będzie stworzenie warunków prawnych do pełnego i efektywnego wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na zasadach otwartości, konkurencyjności i przejrzystości. Centrum będzie instytucją podlegającą Prezesowi Rady Ministrów, zarządzającą horyzontalnymi i operacyjnymi programami grantowymi wsparcia. Działalność Narodowego Centrum powinna wpływać na zwiększenie skuteczności i efektywności oddziaływania instrumentów wsparcia finansowego i pozafinansowego, które kierowane są do sektora organizacji pozarządowych z wykorzystaniem krajowych i innych środków publicznych. Kolejnym efektem działalności Centrum powinien być wzrost skuteczności wdrożeniowej programów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Zadaniem Narodowego Centrum będzie także prowadzenie badań i analiz sektora obywatelskiego w Polsce oraz rozwijanie współpracy w tym zakresie z instytucjami europejskimi i międzynarodowymi."

Zgodnie z przepisami regulującymi rządowy proces legislacyjny w RP, po przygotowaniu projektu ustawy podlega on publikacji i obowiązkowym konsultacjom publicznym, w których każdy (m.in każda organizacja pozarządowa jak i każdy człowiek) może zgłosić swoją opinię.