Fundacja Bank Mleka Kobiecego - oświadczenie Zarządu OFOP

Warszawa, 10.10.2017 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się informacje, sugerujące, że Fundacja Bank Mleka Kobiecego została zasilona w 2016 roku kwotą pół miliona złotych ze Skarbu Państwa, podczas gdy w latach ubiegłych takich środków nie dostawała. Prasa jednocześnie zasugerowała, iż ma to związek z rodziną Prezes Fundacji.

Fundacja Bank Mleka Kobiecego pozyskała dotację z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu pt. “Laktotechnologia jako odpowiedź na specjalne potrzeby żywieniowe dzieci urodzonych przedwcześnie – Laktotech” w drodze otwartego konkursu ofert, z której zgodnie z obowiązującym prawem, będzie musiała się rozliczyć.

Mając na celu dobre imię zarówno tej, jak i wszystkich innych organizacji pozarządowych, po raz kolejny apelujemy, jak to było również w przypadku listu otwartego z 25 października 2016 roku, aby oceniać działania oraz sposób pozyskiwania i wydatkowania pieniędzy przez organizacje pozarządowe w oparciu o znajomość prawa i procedur, które obowiązują fundacje i stowarzyszenia, a także w oparciu o rzetelne źródła informacji. Upowszechnianie stereotypów i mitów na temat organizacji pozarządowych działa na szkodę organizacji i obywateli, których zniechęca się w ten sposób do angażowania w działania społeczne i prowadzić będzie do dalszego obniżania społecznej aktywności.

Każda organizacja pozarządowa ma prawo występować o środki publiczne. Przekazywanie dotacji na realizację określonego zadania odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert. Oferty złożone przez organizacje oceniane są przez komisję konkursowe, a co za tym idzie, o przyznaniu środków nie decyduje jedna osoba. By oferta przeszła pozytywnie ocenę komisji, musi spełniać zarówno warunki formalne jak i merytoryczne, wcześniej określone w ogłoszeniu konkursowym oraz zawierać szczegółowy budżet. Warto przy tym nadmienić, iż dotacje ze środków budżetu państwa lub samorządów przeznaczane są na realizację zadań publicznych. W praktyce to organizacja pozarządowa realizuje dane zadanie administracji publicznej. Nie są to zatem fundusze na organizacje pozarządowe, jak się mówi potocznie, ale na realizację zadań publicznych podejmowanych przez organizacje pozarządowe i przekazywanych organizacjom zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości.

Zgodnie z polskim prawem każda dotacja musi zostać rozliczona zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym. Środki niewydane albo wydane niezgodnie z przeznaczeniem muszą zostać zwrócone. Organy publiczne nie mają możliwości przekazania środków organizacji nie powierzając jej zadania do realizacji, nie mają też możliwości finansowania zadania, które nie byłoby zadaniem administracji publicznej.

Sugerowanie przez media, że środki publiczne przyznawane są organizacjom po znajomości, bez wskazania żadnego dowodu, niszczy zaufanie do państwa jak i obywateli angażujących się w działania społeczne organizacji pozarządowych. Co oczywiste sprzeciwiamy się nepotyzmowi i kumoterstwu oraz apelujemy o unikanie konfliktu interesów, ale nieuzasadnione zarzuty również godzą w prawo obywateli do informacji i przejrzystości dysponowania środkami publicznymi. 

Pojawiające się w mediach, serwisach internetowych i portalach społecznościowych insynuacje godzą w wizerunek organizacji oraz w cały ruch aktywnych obywateli angażujących się w działania społeczne organizacji pozarządowych. Od mediów oczekujemy rzetelności publikowanych i emitowanych informacji i stanowczo sprzeciwiamy się atakom na organizacje pozarządowe i osoby związane z działalnością społeczną. 

 

Zarząd Federacji,

Dariusz Supeł - prezes zarządu 

Weronika Czyżewska-Waglowska - wiceprezeska

Karolina Dreszer-Smalec - wiceprezeska

Iwona Janicka - członkini zarządu

Przemysław Dziewitek - członek zarządu

Łukasz Domagała - członek zarządu

 

ZałącznikWielkość
stanowisko_zarzadu_ofop_10.10.2017r.pdf258.07 KB
Kategorie: