Grupa robocza 12 postulatów

 

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych od października 2011 intensywnie pracowała nad przyszłym okresem programowania, tworząc m.in. grupę roboczą ds. przyszłej perspektyw finansowej funduszy europejskich na lata 2014-2020. Grupa wypracowała 7 stanowisk, które dotyczyły następujących kwestii:  Rozporządzeń Komisji Europejskiej, Wspólnych Ram Strategicznych, mechanizmu grantu globalnego, idei dobrego rządzenia, funkcjonowania komitetów monitorujących, obszaru innowacji społecznych oraz zasady partnerstwa.

Po wypracowaniu wyżej wymienionych stanowisk prace tego ciała dialogu uległy wyhamowaniu. Wynikało to z braku publikacji dokumentów programujących przez administrację publiczną. OFOP rozpoczął spotkania z przedstawicielami władz, z których wynikał jasny przekaz by organizacje nadal pracowały nad uwagami i postulatami i przekazały je Ministerstwu Rozwoju Regionalnego, które przygotowuje wstępne założenia do strategii przyszłych funduszy, ale ze względu na negocjacje z Komisją Europejską oraz władzą lokalną i resortami, nie może ich ujawnić. Stąd OFOP postanowił przygotować 12 postulatów organizacji pozarządowych do Rządu RP, które miały odnosić się do podstawowych zasad dla nowego systemu funduszy, które tworzone były w zaciszu gabinetów ministerialnych. Do tego celu Federacja Powołała wraz z Pracownią Badań  i Innowacji Społecznych grupę roboczą 12 postulatów. W skład grupy wchodziły duże federacje oraz organizacje sieciowe takie jak Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich czy Polska Sieć Lokalnych Grup Działania. Grupa opracowała 12 postulatów które podpisało ponad 400 organizacji pozarządowych z całej polski. Postulaty przesłane zostały do minister rozwoju regionalnego Pani Elżbiety Bieńkowskiej, która odpowiedziała na nie w listopadzie 2012 roku wyrażając poparcie dla większości z nich. Był to pierwszy realny sukces działań Federacji na rzecz lepszych funduszy europejskich po 2013 roku. Ponadto grupa wypracowała w grudniu 2012 roku stanowiska w sprawie konsultacji Założeń Umowy Partnerstwa oraz w sprawie samych Założeń, w których domaga się bardziej partnerskich konsultacji oraz formułuje poważne postulaty do najważniejszego dokumentu kształtującego architekturę nowych funduszy – w tym rozważenie utworzenia dodatkowego programu operacyjnego dotyczące innowacji społecznych.

Wolą Federacji OFOP jest połącznie działań obu grup, by jak najlepiej monitorować i konsultować, wypracowywać stanowiska oraz  budować zaplecze instytucjonalne i merytoryczne dla sektora na rzecz silnej reprezentacji organizacji w procesie konsultacji nowej polityki spójności przyszłej perspektywy. Głównym przekaźnikiem działań grupy OFOP jest i będzie strona internetowa http://www.nowaperspektywa.ngo.pl/.

Grupy działają w ramach Programu Reprezentacji NGO finansowanego przez  fundację im. Stefana Batorego i  Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.