Konwersatorium. Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: partycypacja, rozwój, innowacyjność.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) wraz z Zakładem Społeczeństwa Obywatelskiego IFiS PAN  zapraszają na czwarty cykl Konwersatoriów poświęconych analizie aktualnych problemów funkcjonowania sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Patronat nad wydarzeniem objął Kwartalnik Trzeci Sektor.

Podczas spotkania inaugurującego pt. Jaka przyszłość dla trzeciego sektora? Wizje sektora obywatelskiego, które odbędzie się 4 czerwca zastanowimy się nad przyszłością trzeciego sektora.  Weryfikacji zostaną poddane wizje idealnego modelu, o których opowiedzą :

  • prof. Piotr Gliński; socjolog,  Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego  Instytutu Filozofii i Socjologii PAN; kierownik Katedry Socjologii Struktur Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku
  • Piotr Frączak, działacz społeczny, prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, pracownik programowy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, członek wielu instytucji dialogu obywatelskiego.

Komentarz wygłoszą:

  • dr Aneta Gawkowska, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW
  • prof. Piotr Żuk, kierownik Zakładu Socjologii Sfery Publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim, przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
  • dr Marek Rymsza, socjolog, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu  Warszawskiego, ekspert  Instytutu Spraw Publicznych oraz redaktor naczelny Kwartalnika Trzeci  Sektor.

Prowadzenie:

  • dr Galia Chimiak, Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
  • dr Artur Kościański,  Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Spotkanie odbędzie się  4 czerwca o godz. 12.00 w sali Okrągłego Stołu, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa. Prosimy o potwierdzenie obecność  przy pomocy formularza on-line.
Do udziału w dyskusji zapraszamy  przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych środowisk.  Spotkanie inaugurujące kolejny cykl Konwersatoriów odbędzie się w ramach projektu Szkoła Partycypacji Społecznej realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. Celem projektu jest zwiększenie udziału przedstawicieli NGO w planowaniu i realizacji polityk publicznych poprzez podniesienie ich wiarygodności . Służą temu  działania edukacyjno  – szkoleniowe, przygotowujące liderów organizacji do przejrzystego i skutecznego reprezentowania trzeciego sektora w ciałach dialogu obywatelskiego.

Historia konwersatorium samoorganizacji społeczeństwa polskiego.
Poprzednie trzy cykle Konwersatorium (I. Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: Trzeci Sektor, II. Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: Trzeci sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie oraz III. Jaka demokracja? Sfera publiczna – polityka – uczestnictwo obywatelskie) prowadzone były od 1996 do 2009 roku przez Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego IFiS PAN; w latach 2000-2004 we współpracy z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych UW, a w roku 2009 z Instytutem Socjologii UMCS.
Konwersatorium stanowiło miejsce spotkań badaczy problematyki społeczeństwa obywatelskiego i teoretyków zagadnień Trzeciego Sektora z przedstawicielami środowisk bezpośrednio zaangażowanych w działalność, wspieranie i aktywizację organizacji pozarządowych w Polsce.
 Udział w konwersatorium, oprócz wielu pracowników nauki i przedstawicieli innych sektorów, brały również osoby związane ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor, Stowarzyszeniem na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Biurem Obsługi Ruchów Inicjatyw Samopomocowych (BORIS), Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych (BORDO), Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, Stowarzyszeniem „Asocjacje”, a także działacze wielu innych organizacji pozarządowych i obywatelskich grup nieformalnych z całej Polski.

 Efektem prac były m.in. dwie publikacje:

  •  Gliński P., Lewenstein B. i A. Siciński (red.) przy współpracy P. Frączaka i R. Skrzypca. 2002. Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: Trzeci sektor, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
  • Gliński P., B. Lewenstein i A. Siciński (red.). 2004. Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: Trzeci sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN