Ma się poprawić funkcjonowanie komitetów monitorujących 2014-2020

15 lipca do Warszawy zjechali się przedstawiciele ngo w komitetach monitorujących fundusze europejskie 2014+. W efekcie spotkania OFOP przedstawił Minister Rozwoju i Infrastruktury spostrzeżenia z funkcjonowania komitetów 2014-2020, z prośbą o interwencję. A MIR odpowiedział.

Obecni na spotkaniu członkowie i członkinie komitetów podzielili się pozytywnymi doświadczeniami (dowiedz się, jak było). Wypracowali również kilka wniosków, których realizacja poprawiłaby funkcjonowanie komitetów monitorujących pod względem realnego wdrożenia zasady partnerstwa. OFOP został poproszony o działania rzecznicze w dwóch sprawach:

1)      stosowanie przez sekretariaty komitetów monitorujących regulaminowego czasu na dostarczanie dokumentów oraz przekazywanie tych dokumentów w sposób uporządkowany, z nazwami odzwierciedlającymi zawartość, ponumerowanymi załącznikami, dających się edytować , umożliwiających rozpoznanie naniesionych zmian i ich autorów/autorki;

2)      realizowanie przez sekretariaty komitetów monitorujących refundacji kosztów udziału, w tym kosztów dojazdu, w szkoleniach i innych wydarzeniach wzmacniających kompetencje pozarządowych członków komitetów.

Uwagi te Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 28 lipca przesłała do pani Marii Wasiak. Adresatka została wybrana nieprzypadkowo. Minister Infrastruktury i Rozwoju jest Przewodniczącą Komitetu Koordynacyjnego Umowy Partnerstwa, a zarazem kieruje resortem, który odpowiada za koordynację realizacji wszystkich programów operacyjnych w Polsce.

Problemy te na pozór wydają się prozaiczne. Ponadto kwestie te regulują art. 5 i 59 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z 17.12.2013 r., pkt (9) s. 5, art. 11 i 17 Europejskiego Kodeksu Partnerstwa, Wytyczne w sprawie komitetów monitorujących, Rozdz. 7, Rozdz. 8, Podrozdział 8.3. Sekcja 8.3.3, Podrozdział 8.4 Wytycznych w zakresie zasady partnerstwa oraz Regulaminy poszczególnych komitetów monitorujących. Jednak postępowanie Instytucji Zarządzających programami, a ściślej – Przewodniczących KM - według przyjętych i zapisanych zasad wciąż nie jest standardem.

Pod koniec sierpnia OFOP otrzymał odpowiedź, podpisaną przez pana Marcelego Niezgodę, Podsekretarza Stanu w MIiR. W pierwszym akapicie pisma (które w załączeniu do niniejszego artykułu) padła odpowiedź, że: W związku z podniesionymi przez OFOP zastrzeżeniami, instytucje zarządzające (IZ) regionalnymi programami operacyjnymi zostały zobowiązane do przeanalizowania zapisów regulaminów KM oraz podjęcia działań mających na celu zapewnienie efektywnego i w pełni zgodnego z ramami prawno-proceduralnymi funkcjonowania KM.

Zakładamy, że na tę deklarację Ministerstwa mogą powoływać się członkowie i członkinie komitetów monitorujących (KM) w relacjach z Przewodniczącymi i sekretariatami komitetów, w których pracują. Będziemy wdzięczni pozarządowym reprezentantom w KM za informacje zwrotne, czy sprawy te wyglądają już lepiej. Prosimy o kontakt w tej sprawie z Agatą Wiśniewską-Górczewską (agata.wisniewska[at]ofop.eu] lub o wypowiedzi w grupie FB Przedstawiciele/ki organizacji pozarządowych w KM Fundusze UE 2014+.

OFOP wskazał również na problemy i niejasności dotyczące funkcjonowania komitetów monitorujących programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Obecnie zbieramy materiały i informacje dotyczące rozwiązań w tym obszarze, np. niejawności protokołów z posiedzeń. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Patrycją Romaniuk (reprezentacja[at]ofop.eu). 

 

ZałącznikWielkość
po_zjezdzie_odp_mir.pdf64.46 KB