Na co wydawane są środki z PO Pomoc Techniczna

Od 6 kwietnia obowiązuje nowy SzOOP dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Program ten jest krajowym programem o najmniejszym budżecie (823,65 mln €) i koncentruje się na finansowaniu systemu funduszy europejskich.

Staraniem Pozarządowych członków Komitetu Monitorującego tegoż programu, w roku 2015 Strategia Komunikacji PO PT została zmieniona. Do grup docelowych programu w pkt 6.2 s. 8 Strategii zostali dopisani jako liderzy zmian członkowie i zastępcy członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne i krajowe Programy Operacyjne reprezentujący partnerów spoza administracji. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj. Wiosną 2016 r. nastąpiły z kolei zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SzOOP) programu.

Zaktualizowany został załącznik nr 5 do SzOOP-u, który zawiera wykaz projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą (IZ) POPT w ramach trybu pozakonkursowego. IZ dla programu jest Departament Programów Pomocowych w Ministerstwie Rozwoju. Wykaz obejmuje projekty, które nie podlegają zatwierdzeniu przez komitet monitorujący programu. Niemniej warto się z nim zapoznać, ponieważ pokazuje skalę wydatków na zatrudnienie personelu, podnoszenie kwalifikacji, czy wyposażenie stanowisk pracy w instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy europejskich. I nie są to tylko poszczególne departamenty Ministerstwa Rozwoju. Do instytucji tych zaliczają się m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Transportu Kolejowego, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy inne ministerstwa.

W kontekście ostatnich dyskusji w sektorze warto zauważyć projekt Ministerstwa Zdrowia, opiewający na 1 234 000 PLN, który dotyczy finansowania Komitetu Sterującego ds. koordynacji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w sektorze zdrowia, czyli Podkomitetu ds. Zdrowia Komitetu Koordynacyjnego Umowy Partnerstwa (KUP). Kwota ta ma sfinansować działania w roku 2016. Na rok 2015 kwota ta wyniosła 160 000 PLN. Można mieć zatem nadzieję na faktyczne ruszenie prac Komitetu Sterującego. W jego składzie, dzięki interwencji pozarządowych członków KUP-u, znaleźli się również reprezentanci III sektora. Ale o tym w odrębnym artykule, a którym opiszemy również o planowanych działaniach organizacji zainteresowanych współpracą w zakresie monitorowania polityki związanej z obszarem zdrowia.

Z informacji uzyskanych na kwietniowym spotkaniu roboczym dotyczącym partnerstwa 

wynika, że w przyszłym roku, po analizie efektywności projektów realizowanych przez partnerów spoza administracji w zakresie ich udziału w systemie monitorowania i wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w przypadku pozytywnych skutków tych projektów, jest otwartość Departamentu Programów Pomocowych na podobne wsparcie w zakresie również pozostałych programów operacyjnych, finansowanych z innych funduszy, niż EFS.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna zapewnia środki na budowę funkcjonowanie systemu instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów. Dotyczy to głównie instytucji publicznych, ale również podmiotów nie publicznych zaangażowanych w prace komitetów monitorujących na poziomie krajowym, grup roboczych oraz wsparcia partnerów w innych działania związanych z zarządzaniem systemu funduszy europejskich. Ostatnia oś priorytetowa przeznaczona jest na promocję i informację o funduszach i dotyczy projektów skierowanych do wszystkich podmiotów publicznych i niepublicznych działających w tym obszarze.

Aktualne informacje dotyczące prac komitetów monitorujących publikujemy w serwisie Pozarządowy Monitor Programów Operacyjnych 2014-2020. Opieramy się na materiałach przekazywanych przez pozarządowych członków KM.