O wkładach własnych w Olsztynie

Spotkanie regionalne w Olsztynie zdominowały dyskusje dotyczące wkładów własnych oraz konieczności lobbowania na rzecz ich zniesienia, a w związku z tym zaangażowania się w proces negocjowania kontraktu terytorialnego między województwem a rządem. Jak ustalili uczestnicy spotkania, dla rozwoju III sektora nie mniej ważne jest zatwierdzenie korzystnych kryteriów wyboru projektu i efektywna praca reprezentantów NGO do komitetu monitorującego.

25 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie przedstawiciele stron samorządowej i pozarządowej spotkali się w celu przeprowadzenia dyskusji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WWM) i monitoringu wydatkowania funduszy europejskich.

W pierwszej części spotkania prezes OFOP-u, Piotr Frączak, zaprezentował uczestnikom konferencji założenia monitoringu realizacji RPO WWM. Następny z prelegentów, Marek Borowski z Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ROPWWM), przedstawił wszystkim zgromadzonym reprezentantów sektora pozarządowego w KM RPO WWM.

Temat wkładów własnych rozpoczął Arkadiusz Jachimowicz z ROPWWM, a zagadnienie to zdominowało całą dyskusję. Arkadiusz Jachimowicz przedstawił dotychczasowe działania w tej sprawie, jak również zróżnicowane opinie i stanowiska. Dyskusja, którą zaczęło jego wystąpienie, ukierunkowana była na wypracowanie dalszych działań na rzecz zniesienia wkładów własnych od organizacji pozarządowych.

Drugą część olsztyńskiego spotkania rozpoczęło wystąpienie przedstawicieli Departamentu Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego. Prelekcja poświęcona była tematowi Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych do RPO WWM. Po tym wystąpieniu przyszedł czas na dyskusję pomiędzy uczestnikami konferencji, co zaowocowało wieloma istotnymi postanowieniami. Część dyskusji dotyczyła koncepcji pracy przedstawicieli organizacji pozarządowych jako członków komitetu monitorującego. Po wymianie opinii i wniosków podsumowano, że dla sprawnego przepływu informacji potrzebne są narzędzia komunikacji elektronicznej oraz sekretariat, którą to rolę tymczasowo pełnił będzie sekretariat ROPWWM. Ustalono także, że zadaniem członków KM jest sygnalizowanie zainteresowania współudziałem w opracowaniu SZOOP-ów. Podjęto także decyzję o powołaniu grupy roboczej ds. partnerstwa przy KM.

Podczas spotkania pojawiały się także inne tematy ważne z punktu widzenia organizacji pozarządowych tj.:
- kwestia oceny strategicznej (z której powinno się zrezygnować, aby ocena merytoryczna miała rzetelne przełożenie na wyboru projektów; aby nie odbierano wyboru projektów jako decyzje polityczne, ale jako rzetelny proces oceny merytorycznej);
- kwestia wyboru podmiotu szkoleniowo-doradczego w ramach pomocy technicznej wdrażania funduszy;
- kwestia powołania forum ds. RPO w celu wymiany opinii, konsultowania się ze środowiskiem;
- kwestia kryteriów oceny projektodawców i zapisy dotyczące wysokości obrotów oraz doświadczenia podmiotów nowo-powstałych;
- kwestia wysokości wkładów własnych dla projektodawców korzystających z różnych programów operacyjnych.

Spotkanie zorganizowała Beata Wachniewska-Mazurek z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu "Monitoring funduszy europejskich", realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych.