Podsumowanie projektu Szkoła Partycypacji Społecznej

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zakończyły projekt wzmacniający umiejętności przedstawicieli organizacji pozarządowych w obszarze współpracy z administracją i poszerzaniu ich wiedzy dotyczącej polityk publicznych. Działanie było kontynuacją rozpoczętej w 2011 r. Szkoły Reprezentacji NGO prowadzonej przez OFOP.

Poprzez cykl szkoleniowy w ramach Szkoły Partycypacji Społecznej chcieliśmy zwiększyć skuteczność i zaangażowanie organizacji członkowskich OFOP oraz innych NGO w ciałach dialogu obywatelskiego. Między majem a listopadem 2012 roku odbyły się cztery zjazdy szkoleniowe dla dwóch grup, łącznie 96 godzin edukacyjnych. Program obejmował cztery moduły tematyczne: prawny, oddziaływania instytucjonalnego organizacji pozarządowych, pomiaru oddziaływania społeczno-ekonomicznego oraz roli sektora pozarządowego w zmniejszaniu różnic pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi krajami UE, relacji partnerskich z administracją publiczną. Ponadto uczestnicy projektu zdobywali dodatkową wiedzę podczas kursu e-learningu pomiędzy spotkaniami. W wyniku realizacji projektu kurs zakończyło 40 osób z całej Polski sposób 50 zakwalifikowanych do udziału.

Ponadto w ramach realizowanych działań odbyły się dwie debaty z udziałem różnych środowisk: członków OFOP, władz rządowych, samorządowych, administracji, biznesu, uczelni. 4 czerwca podczas Walnego Zebrania członków OFOP zorganizowaliśmy debatę pt. Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: partycypacja, rozwój, innowacyjność, z udziałem Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego IFiS PAN.

20 lutego odbyła się debata podsumowująca projekt „Szkoła Partycypacji Społecznej - prawem jazdy kategorii A w społeczeństwie demokratycznym”. Tematem wiodącym spotkania był udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020. Podczas konferencji głos zabrali absolwenci szkoły, członkowie grupy 12 postulatów oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Mamy nadzieję, że udział w SPS był okazją do spotkania ciekawych osób oraz stał się inspiracją do dalszego działania i zaowocują zaangażowaniem absolwentów w nowe działania rzecznicze i wspólne projekty podejmowane na rzecz III sektora. Powodzenia!

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Kwota wsparcia szwajcarskiego wynosi 390 358 PLN.

Kategorie: