Projekt Narodowego Centrum – same pytania i niepokój.

W poniedziałek 19 grudnia 2016r. ukazał się oficjalnie projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i Oceną skutków regulacji. Do 31 stycznia potrwają rządowe konsultacje publiczne, czyli możliwość wyrażenia opinii o projekcie – może to zrobić każdy obywatel jak i organizacja pozarządowa.

Organizacje pozarządowe działające w ramach Strategicznej Mapy Drogowej w partnerstwie dot. dobrego prawa po zapoznaniu się projektem ustawy i jego uzasadnieniem zdecydowały się przygotować wspólne stanowisko. Zanim zostanie przygotowana ostateczna wersja stanowiska upubliczniamy wstępne opinie i oceny proponowanych rozwiązań.

 

Wstępna ocena przepisów nie tylko budzi, delikatnie rzecz ujmując, wątpliwości dotyczące zaproponowanych rozwiązań, ale uzasadnionym jest postawienie  pytania, na ile wprowadzane zmiany wywrócą do góry nogami istniejącą sferę działalności pożytku publicznego. Warto przypomnieć, że ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie była wypracowywana przez 7 lat z dużym zaangażowaniem i przy współudziale organizacji pozarządowych. Wprowadziła zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi tj. pomocniczości, uczciwej konkurencji, jawności, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności. Wywalczono też powszechność otwartych dla wszystkich organizacji konkursów opartych na jawnych kryteriach i jasnej, jednolitej procedurze.

 

Rządowy projekt  ustawy o Narodowym Centrum powstał bez opracowania i skonsultowania jego założeń ze środowiskiem pozarządowym. Na pomysł powołania Centrum nie mieli wpływu także zaproszeni przez Pełnomocnika rządu eksperci pracujący w zespołach doradczych nad Narodowym Programem. Obecnie trwa cykl spotkań regionalnych, mają one jednak tylko charakter informacyjny, propagujący ideę powołania Centrum.

Ponadto same organizacje nigdy nie zgłaszały potrzeby ustanowienia Centrum czy rozbudowywania po stronie administracji dodatkowego biurokratycznego systemu.

Pytanie o cel i kierunek proponowanych zmian staje się tym bardziej istotne, gdy przeczytamy dokumenty stanowiące uzasadnienie ustawy, nie wskazujące na analizy lub badania, które wykazywałyby błędy w dotychczasowych przepisach.

Sam projekt cechuje nie tylko brak odniesienia się do istniejącego systemu współpracy niefinansowej i finansowej administracji publicznej z angażującymi się w sprawy społeczne obywatelami, ale stwarza wrażenie bardzo niespójnej propozycji łamiącej dotychczasowe zasady. Zdecydowanie brakuje również analizy oceny przewidywanych konsekwencji wprowadzanych rozwiązań.

 

Czy wstępna ocena projektu pozwala na postawienie tezy, iż nowe rozwiązania niszczą dotychczasowy system współpracy, czyniąc go niespójnym, niejasnym, obarczonym ryzykiem silnego upolitycznienia i tymczasowym? Szczególną wątpliwość budzi możliwość przekazywania środków na partie polityczne, firmy i cały katalog podmiotów prywatnych nie będących organizacjami pozarządowymi.

 

Tekst, ze zmianami redakcji portalu ngo.pl znalazł się też na

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2008941.html

 

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji został opublikowany 19.12.2016 na portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293252