Przyłącz się!

Dlaczego warto się do nas przyłączyć?

Bez względu na rodzaj i zasięg prowadzonej działalności wszyscy mamy podobne problemy: brak dostępu do informacji o grantach, problemy ze znalezieniem partnerów, wymianą doświadczeń, dostępem do szkoleń. Ponadto, gdy otoczenie prawne nie sprzyja naszemu rozwojowi, samodzielnie nie mamy żadnego wpływu na zmianę niekorzystnych regulacji. Pojedynczy głos małej organizacji nie jest dobrze słyszalny.

Z drugiej strony, nie jest dobre jeśli głos zabierają ciągle te same duże organizacje. Federacja jest szansą rozwoju i dla tych dużych i małych, tych z Warszawy i tych z całej Polski.

Przynależność do OFOP:

- umożliwia wymianę doświadczeń,
- znalezienie wiarygodnego partnera do projektu,
- udział w wartościowych szkoleniach i konferencjach,
- a przede wszystkim wsparcie merytoryczne, rzeczowe lub finansowe.

Federacja silna organizacjami członkowskimi ma siłę formułowania stanowisk, protestów i wpływania na otoczenie prawne trzeciego sektora, jakiej nie mają występując samodzielnie. OFOP jest silny siłą własnych członków, buduje silne zaplecze członkowskie, które umożliwia mu działanie w imieniu i na rzecz swoich członków. OFOP pracuje na rzecz budowy standardów działania organizacji, ich wizerunku, a w sytuacjach trudnych podejmuje interwencje.

Program Członkowski "opiekuje się" organizacjami członkowskimi. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt.:

[email protected], tel. 22 416 40 30
 
Warto się do nas przyłączyć - lepiej nas słychać gdy jesteśmy razem!

Aby zostać członkiem zwyczajnym Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, należy:

  • wypełnić Deklarację członka zwyczajnego (pobierz plik deklaracji),
  • załączyć do niej wyciąg z odpowiedniego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego) - dane muszą być aktualne, nie jest ważna data wystawienie wyciągu,
  • dołączyć statut organizacji,
  • załączyć kopię uchwały lub postanowienia stosownych organów organizacji o przystąpieniu organizacji do OFOP oraz wyznaczeniu osoby reprezentującej organizację w Federacji - uwaga! to jest najważniejszy dokument!
  • załączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

Członkowie zwyczajni mają bierne i czynne prawo wyborcze oraz zobowiązani są do opłacania rokrocznie składek członkowskich.

W przypadku nowopowstałych lub nieaktywnych przez jakiś czas organizacji dopuszczalny jest brak sprawozdań za ubiegły rok – w związku z promowaniem transparentności NGO prosimy jednak o pisemną informację, z jakiego powodu brakuje danego dokumentu.

Aby zostać członkiem wspierającym Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, należy:

  • wypełnić Deklarację członka wspierającego (pobierz plik deklaracji),
  • załączyć do niej wyciąg z odpowiedniego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego) - dane muszą być aktualne, nie jest ważna data wystawienie wyciągu,
  • dołączyć statut organizacji,
  • załączyć kopię uchwały lub postanowienia stosownych organów organizacji o przystąpieniu organizacji do OFOP oraz wyznaczeniu osoby reprezentującej organizację w Federacji - uwaga! to jest najważniejszy dokument!
  • załączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach z głosem doradczym, nie mogą być wybierani do władz Stowarzyszenia. Członkowie wspierający nie są zobowiązani do opłacania składek członkowskich, ale przystępując do Federacji zgłaszają, w jaki sposób i w jakim zakresie udzielą jej wsparcia: merytorycznie, rzeczowo lub finansowo.

W przypadku nowopowstałych lub nieaktywnych przez jakiś czas organizacji dopuszczalny jest brak sprawozdań za ubiegły rok – w związku z promowaniem transparentności NGO prosimy jednak o pisemną informację, z jakiego powodu brakuje danego dokumentu.

W obydwu przypadkach dokumenty należy przesłać na adres:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Strzelecka 3 lok. 12 03-433 Warszawa.

Podpis pod deklaracją jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania Statutu OFOP, akceptacją Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych.

Formalnie przyjęcie członka zwyczajnego oraz członka wspierającego Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
W ciągu 30 dni po otrzymaniu informacji o przyjęciu w poczet członków OFOP, organizacja starająca się o członkostwo zwyczajne jest zobowiązana do uiszczenia składki członkowskiej (por. Regulamin składek), co kończy procedurę. W przypadku nieopłacenia składki procedura przyjęcia zostaje zawieszona.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W OFOP
Wyliczenie rocznej składki członkowskiej - procedura obowiązująca od początku 2012 roku

- składka wynosi 20 zł dla stowarzyszeń i fundacji mających przychody ogółem do 20 000 złotych poprzedniego roku
- składka wynosi 100 zł dla stowarzyszeń i fundacji mających przychody ogółem od 20 000,01 złotych do 100 000 złotych poprzedniego roku;
- składka wynosi 250 zł dla stowarzyszeń i fundacji mających przychody ogółem od 100 000,01 złotych do 500 000 złotych poprzedniego roku;
- składka wynosi 350 zł dla stowarzyszeń i fundacji mających przychody ogółem od 500 000,01 złotych do 1 000 000 złotych poprzedniego roku;
- składka wynosi 500 zł dla stowarzyszeń i fundacji mających przychody ogółem od 1 000 000,01 złotych do 2 000 000 złotych poprzedniego roku;
- składka wynosi 750 zł dla stowarzyszeń i fundacji mających przychody ogółem ponad 2 000 000,01 złotych poprzedniego roku.

_____________
Składki członkowskie należy wpłacać na konto nr 24 1500 1777 1217 7008 7698 0000 (Kredyt Bank).