Repozytorium.ofop.eu

Ruszyła strona repozytorium.ofop.eu. W wywiadzie dla portalu ngo.pl opowiadamy, czego można się z niego dowiedzieć, jak można zgłaszać naruszenia zasady partnerstwa, czemu powstało i do czego ma doprowadzić -  http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1994477.html 

Repozytorium uruchomione w ramach Programu Rzeczniczego OFOP to przejrzysty, ogólnodostępny serwis internetowy, umożliwiający przechowywanie, porządkowanie i łatwe przeszukiwanie skategoryzowanych informacji wraz z dokumentacją. Istotnym komponentem strony internetowej jest zautomatyzowane generowanie wizualizacji danych, pozwalających na szybkie zapoznanie się ze skalą zjawisk określonego rodzaju, częstotliwością ich występowania. Prowadzenie Repozytorium polega w głównej mierze na dokumentowaniu decyzji i aktów wewnętrznych organów administracji publicznej szczebla centralnego oraz innych aktów prawnych dotyczących:

  1. przekazywania organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych, w szczególności:· unieważniania konkursów, · modyfikacji priorytetów lub kryteriów, · zmian terminów rozstrzygnięć konkursów,· zmian składu komisji konkursowych,· wstrzymywania przekazywania środków finansowanych mimo pozytywnego rozstrzygnięcia.
  2. powoływania członków społecznych ciał doradczych, ciał dialogu, ciał eksperckich, w szczególności: · powoływania nowych ciał tego typu, · likwidowania istniejących ciał tego typu,· zmian składu osobowego (odwoływania/powoływania członków),· zmian kryteriów naboru,· zmian zakresu kompetencji,· zmian w zakresie kadencyjności.
  3. programów współpracy ministrów z organizacjami pozarządowymi