Robocze konsultacje wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS

Do 11 lipca 2014 trwać będą robocze konsultacje projektu wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczących kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Konsultacje mają charakter roboczy ponieważ, jak informuje Ministerstwo, trwają jeszcze prace nad ustawą o realizacji programów operacyjnych. Po wejściu w życie ustawy konsultacje zostaną przeprowadzone ponownie, w sposób przewidziany w ustawie.

Dokument ten kierowany jest do instytucji, a nie wprost do beneficjentów. Wyłączając niektóre różnice wskazane w wytycznych, większość zasad będzie jednolicie obowiązywać we wszystkich programach współfinansowanych z EFRR, EFS i FS. W dokumencie zawarto przede wszystkim: wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności projektów, szczególności zasięg geograficzny, ocenę kwalifikowalności i trwałość projektu; wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków, w szczególności wskazane są ramy czasowe kwalifikowalności, omówiona jest zasada konkurencyjności, uproszczone metody rozliczania wydatków, zakazu podwójnego finansowania, cross-financing, wkłady niepieniężne.

Najważniejsze propozycje zmian obowiązujących wytycznych dotyczą:

  1. przedstawieniu w dokumencie zasad wynikających z Prawa Zamówień Publicznych;
  2. wprowadzeniu zasady konkurencyjności (dla postępowań nie objętych Prawem Zamówień Publicznych, ale o wartości powyżej 20 tys. zł oraz zamówień beneficjentów nie podlegających procedurom PZP);
  3. szczegółowym przedstawieniu uproszczonych zasad rozliczania wydatków w związku ze zmianami w prawie UE.

Uwagi i postulaty do wytycznych można przesyłać poprzez załączony formularz zgłaszania uwag, do 4 lipca na adres: [email protected].

Dokumenty do pobrania:

  1. Pismo przewodnie MIR;
  2. Projekt wytycznych;
  3. Formularz zgłaszania uwag i postulatów.