SOJUSZ NA RZECZ EUROPEJSKIEGO ROKU OBYWATELI 2013

EYCA - EUROPEAN YEAR OF CITIZENS ALLIANCE

Sojusz zawiązany przez największe europejskie sieci organizacji pozarzadowych. OFOP uczestniczy w nim poprzez swoje czonkowstwo w ENNA, i udział w pracach grup roboczych. Ponadto będziemy działać na rzecz włączania w tą wążną europejską debatę, polskich organizacji poprzez współtworzenie polskiego porozumienia na rzecz Europejskiego Roku Obywateli.

Europejski Sojusz ds. Europejskiego Roku Obywateli (EYCA), oficjalnym partnerem EUROPEJSKIEGO ROKU OBYWATELI 2013 ogłoszonego przez Parlament Europejski na wniosek Komisji Europejskiej w październiku ubiegłego roku.

Cel ogólny:

Wykorzystanie Europejskiego Roku 2013 w celu poprawy znaczenia aktywnego obywatelstwa  i przygotowanie propozycji instytucjonalizacji "uczestnictwa obywateli" (partycypacji obywatelskiej) w kształtowaniu polityk publicznych i udziału w rządzeniu w UE wraz z wykorzystanie postanowień Artykułu 11.1 i 11.2 Traktatu Lizbońskiego.

Cele szczegółowe:
Mobilizacja i koordynacja obywatelskich inicjatyw poprzez zaangażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w ramach Europejskiego Roku Obywateli 2013 na szczeblu europejskim i krajowym;
Rozpoczęcie ogólnoeuropejskiej debaty na temat kwestii związanych z udziałem obywateli w życiu demokratycznym Unii;
Tworzenie skutecznych narzędzi rzecznictwa i rozpowszechniania informacji;
Zaangażowanie się w dialog i współpracę z różnymi sektorami;
Umożliwienie organizacjom społeczeństwa obywatelskiego lepszej współpracy na poziomie europejskim w wymiarze wspierania praw wynikających z obywatelstwa UE.
 

Grupy robocze

spotkania grup roboczych odbywać się będą do Pażdziernika 2013 i zakończą się przekazaniem rekomendacji do decydentów europejskich w grudniu 2013.

1. Znaczenie partycypacji obywatelskiej i dialogu obywatelskiego w kontekście kryzysu ekonomicznego

Współprzewodniczący: Diogo Pinto (EMI)& Antonella Valmorbida (ALDA)

- Jak zmieniać kształt europejskiego projektu, od wyłącznie w opartego na gospodarczych wartościach, do projektu opartego na  społeczne i demokratycznym obywatelstwie?
- Jak zapewnić, aby na lokalnym, krajowym i europejskim poziomie, demokracja również opierała się na ciągłym dialogu społecznym?

2. Gospodarcze, społeczne i polityczne prawa obywatelskie jako spójna całość.

Współprzewodniczący: Conny Reuter (Social Platform)

  • 1. Inwentaryzacja polityki społecznej spójności w UE 2020
  • 2. Bezrobocie
  • 3. Strategia aktywnej integracji
  • 4. Podstawowe prawa i ochrony socjalnej
  • 5. Inwestycje w edukację i szkolenia
  • 6. Partycypacja obywatelska

3. W kierunku integracji obywatelskiej wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej

Współprzewodniczący: Pierre Barge (AEDH)

- Prawo do głosowania, równość płci, niepełnosprawności, społeczna odpowiedzialność biznesu, itp.: Jak sprawić by równość stała się rzeczywistością? Jak włączać stale i tymczasowo wykluczonych społecznie?

-Obywatelstwo oparte na zamieszkaniu , emigranci, Romowie, "nie-obywatele"- jakie są ich problemy, jakimi środkami można na nie odpowiedzieć?

Porozumienie na rzecz Europejskiego Roku Obywateli w Polsce

Krajowe Sojusze zawiązywane w państwach członkowskich UE powoływane będę w celu rozwijania wizji aktywnego i zaangażowanego obywatelstwa zarysowanej w manifeście i będą głównym organizatorem debat które staną się podstawą do przygotowanie stanowisk adresowanych do instytucji europejskich.

EYCA nie będzie interweniować w kształt krajowych sojuszy, jednak wymaga aby były one otwarte na wszystkich członków sieci , które powołały sojusz EYCA.

EYCA będzie wspierać krajowe sojusze poprzez organizacje grup roboczych oraz zaproszenie do udziału w spotkaniach o wymiarze europejskim oraz wsparcie merytoryczne i promocje spotkań i wydarzeń organizowanych przez członków sojuszu.