Umowa Partnerstwa i krajowe programy operacyjne na ostatniej prostej

W dniu 20 listopada Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie (z zastrzeżeniami) zaopiniowała UP i krajowe programy operacyjne. 22 listopada pozytywną opinię o Umowie Partnerstwa wydała również Krajowa Rada Działalności Pożytku Publicznego. Między innymi te informacje pojawiły się podczas konferencji międzynarodowej V4 w Warszawie. Wręczono również nagrody za najbardziej partnerski komitet monitorujący.

W dniach 26-27 listopada odbyła się międzynarodowa konferencja V4, organizowana przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych, z udziałem podsekretarza stanu Pana Pawła Orłowskiego i innych przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz gości z Czech i Słowenii. Tematem spotkania była zasada partnerstwa w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem krajów V4.

Podczas spotkania minister Paweł Orłowski przedstawił pokrótce najnowsze informacje na temat programowania przyszłej perspektywy. Dotyczyły one przede wszystkim Umowy Partnerstwa, która już została zaakceptowana przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu i Radę Działalności Pożytku Publicznego. Programy Operacyjne na poziomie krajowym również zostały wstępnie zaakceptowane przez wspólną komisję i czekają na akceptację RDPP. Wszystkie dokumenty mają być przekazane na początku grudnia do akceptacji przez Radę Ministrów, tak by trafić do Komisji Europejskiej pod koniec Grudnia. Od tego momentu będzie około 6 miesięcy na ostateczną akceptację najważniejszych dokumentów programowych, w tym Regionalnych Programów Operacyjnych, nad którymi prace nadal trwają – część konsultacji społecznych ma odbyć się w grudniu!

Ponadto podczas konferencji zostały zaprezentowane wyniki raportu przeprowadzonego w 20 krajów Unii Europejskiej przez międzynarodową sieć organizacji pozarządowych ENNA, której OFOP jest współzałożycielem. Raport dotyczył jakości konsultacji Umowy Partnerstwa i jest dostępny poniżej.

Ważnym wydarzeniem podsumowującym prace Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz Krajową sieć tematyczną do spraw partnerstwa było wręczenie nagród za najbardziej partnerski komitet monitorujący ( za rok 2012). Decyzją grupy Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-pomorskiego jednogłośnie zdobył ten tytuł i otrzymał z rąk Ministra Orłowskiego odznaczenie. Praktyki prowadzenia tego komitetu znajdą się w rekomendacjach dla innych komitetów monitorujących.

Dodatkowo zostały zaprezentowane efekty prac Stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 wraz z wnioskami i oceną konsultacji UP oraz Programów Operacyjnych. Drugi dzień konferencji poświęcony był dyskusji nad transparentnością działań sektora pozarządowego w oparciu o doświadczenia Polski, Czech i Słowenii. Warsztaty na ten temat zakończyły dwudniowe wydarzenie.

Prezentacje ze spotkania:

1) Badanie Enna dot. Umowy Partnerstwa

2) Stanowisko ENNA nt. zasady partnerstwa

3) Prezentacja MRR nt. Europejskiego Kodeksu Partnerstwa