W Lublinie dyskusja o SzOOP-ie dla RPO 2014+

Najważniejszym osiągnięciem spotkania regionalnego w Lublinie było wypracowanie wniosków, które zostaną zgłoszone w ramach konsultacji projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO jako wspólne stanowisko środowiska organizacji pozarządowych. Ponadto, uczestnicy spotkania z 27 marca mieli okazję poznać nowowybranych reprezentantów sektora do komitetu monitorującego, przedyskutować formułę wyborów do KM oraz kwestię mniejszej niż w ubiegłej perspektywie reprezentacji NGO-sów w tymże komitecie.

Spotkanie, które odbyło się 27 marca w Lubelskim Inkubatorze Partnerstw Lokalnych, zgromadziło reprezentantów sektora pozarządowego z całego województwa. Towarzyszył mu temat: Diagnoza problemów środowiska NGO w województwie lubelskim w kontekście nowego okresu programowania Unii Europejskiej.

Pierwsze merytoryczne wystąpienie na spotkaniu dotyczyło roli regionalnych członków Panelu ds. Monitorowania Funduszy Europejskich, którą to rolę przedstawił zgromadzonym reprezentant województwa lubelskiego w Panelu - Jacek Paprota z Lubelskiej Fundacji Rozwoju. W prezentacji zawarto także wnioski z pierwszego raportu dot. tworzenia RPO i wyborów do KM RPO.
Wystąpienie dostarczyło zgromadzonym uczestnikom wiele tematów do dyskusji, tj. niedoskonała formuła wyłaniania przedstawicieli do KM RPO czy zmniejszenie udziału NGO-sów w komitecie. Dyskutujący wymienili również swoje uwagi na temat procesu konsultacji projektu RPO.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie nowowybranych reprezentantów sektora w KM RPO WL. Co ważne, podali oni uczestnikom spotkania swoje dane kontaktowe, po to by w każdym momencie móc wymienić poglądy na temat kwestii istotnych dla całego sektora. Inicjatywa ta została bardzo dobrze przyjęta przez zgromadzonych.

Końcowym elementem spotkania regionalnego w Lublinie była dyskusja, podczas której udało się wypracować wspólne wnioski, które następnie zostaną zgłoszone podczas konsultacji projektu SzOOP-u. Dyskusję poprowadziła Agata Wiśniewska-Górczewska z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, poprzedzając ją prezentacją na temat zawartości dokumentu Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, stanu prac i konsultacji SzOOP w pozostałych regionach oraz zagadnień związanych z wkładem własnym NGO w projektach nowej perspektywy. Pomimo wcześniejszych zapewnień ze strony Samorządu Województwa projekt SzOOP w woj. lubelskim nie został jeszcze opracowany i przekazany do konsultacji – termin podania dokumentu do konsultacji, podawany przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, to obecnie 10-15 kwietnia.

Spotkanie okazało się bardzo owocne dla wszystkich zgromadzonych przedstawicieli III sektora w województwie lubelskim. Ustalono, że po podaniu do publicznej wiadomości projektu SzOOP, konieczne jest zorganizowanie kolejnego spotkania. Ten wniosek dobrze potwierdza jak ważna jest współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi, co pokazała także sama konferencja regionalna.