W Toruniu o SzOOP-ie i pieniądzach z RPO

Spotkanie regionalne w Toruniu dało przedstawicielom III sektora możliwość zgłoszenia przedstawicielom władz samorządowych swoich bieżących postulatów, jakimi są m. in. zapewnienie szerokiego dostępu wszystkich podmiotów, w tym NGO, do aplikowania w planowanych konkursach, wprowadzenie zmian w podziale puli środków finansowych oraz prowadzenie szerszej konsultacji SzOOP-ów.

Spotkanie pt. O nowym RPO dla NGO odbyło się 24 marca w Urzędzie Marszałkowskim (UM) w Toruniu, gromadząc wielu przedstawicieli regionalnych organizacji pozarządowych oraz zespół Biura Programowania RPO z UM. Niezwykłym gościem była Iwona Janicka z KM RPO województwa wielkopolskiego. Rolę moderatora spotkania pełnił Janusz Wiśniewski z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Jako pierwsza zaprezentowała się strona samorządowa – Michał Heller, naczelnik wydziału Biuro Programowania RPO, omówił znaczenie tego dokumentu oraz jego zawartość w odniesieniu do trzech osi: zatrudnienia i rynku pracy – tzw. Oś priorytetowa nr 8 RPO, włączenia społecznego, w tym społecznej i zawodowej integracji – Oś nr 9 i edukacji – Oś nr 10.

Iwona Janicka z Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych (WRK ZOP) przygotowała wystąpienie pt. Jakie znaczenie ma Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO z punktu widzenia III sektora? Monitorowanie funduszy europejskich w regionie. Jej prelekcja była tym cenniejsza, że Iwona Janicka jest reprezentantką NGO w Komitecie Monitorującym RPO Województwa Wielkopolskiego, dzięki czemu posiada wiedzę praktyczną i mogła podzielić się nią z sektorem pozarządowym województwa kujawsko- pomorskiego.

Ostatnią część spotkania poświęcono zagadnieniom związanym z komitetem monitorującym i z zadaniami pracujących w nim reprezentantów NGO. Tematem dyskusji była przede wszystkim współpraca między członkami komitetu a organizacjami w całym regionie.

Ponadto w wyniku wielu zadanych pytań, uczestnicy konferencji uzyskali też informacje na temat:
- zakresu działań możliwych do finansowania w RPO,
- planowanych przez Urząd Marszałkowski konkursów w obszarze trzech omówionych osi priorytetowych,
- trybów pozakonkursowych,
- stanu przygotowań do uruchomienia nowych funduszy UE przez regionalny samorząd.

Dzięki merytorycznym wystąpieniom i szczegółowej dyskusji, uczestnicy konferencji w Toruniu zapoznali się z RPO i wiedzą już jakie są jego założenia do 2020 roku. Województwo dalej czeka jednak na Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, który dopiero powstaje, a ma zawierać kluczowe informacje w wielu kwestiach. Strona samorządowa proponuje przeprowadzenie częściowej konsultacji społecznej SzOOP-u, co nie jest do końca zadowalającym rozwiązaniem dla III sektora.

Spotkanie w Toruniu zostało zorganizowane w ramach projektu "Monitoring funduszy europejskich", realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych. Projekt jest finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla demokracji.