Wizyta EKES-u w Polsce - weź udział w spotkaniu nt. uchodźców i mirgantów

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) organizuje obecnie wizyty w 11 państwach członkowskich, które najbardziej odczuwają napływ uchodźców. 18-19 stycznia 2016 takie spotkanie odbedzię sie w Warszawie. Przedstawiciele EKES spotkają się tam z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, które pomagają uchodźcom. Efektem spotkań będzie przygotowanie raportu, jako podstawa do dalszych prac Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

Na sesji plenarnej w dniach 9–10 grudnia 2015 r.  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął rezolucję w sprawie uchodźców, podkreślając rolę zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w radzeniu sobie z sytuacją migracyjną w Europie.

Jak podkreślono w rezolucji, dla sprawnej i skutecznej polityki w tym zakresie niezwykle ważne jest określenie głównych problemów i potrzeb organizacji oraz ustalenie jakiego rodzaju wsparcia oczekują na poziomie europejskim. W związku z tym Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny organizuje obecnie serię  wizyt "Going Local" w kontekście migracji. Będzie to 11 wizyt w państwach członkowskich UE, jak również jedna do Turcji. 18-19 stycznia 2016 r. w Warszawie 3 członków EKES, Karolina Dreszer – Smalec (z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych), Adam Rogalewski (z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) oraz Stéphane  Buffetaut (przedstawiciel organizacji pracodawców z Francji) spotka się z organizacjami i partnerami społecznymi.

Celem wizyty jest uzyskanie jak najwięcej informacji o pracach prowadzonych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz instytucje zajmujące się migrantami, osobami ubiegającymi się o azyl i uchodźcami. Spotkanie skierowane jest do lokalnych organizacji pozarządowych, organizacji międzynarodowych, instytucji na poziomie krajowym i lokalnym, personelu ośrodków dla uchodźców oraz z partnerów społecznych (w kontekście integracji na rynku pracy).

Wizyty te mają na celu zidentyfikowanie problemów i potrzeb, a także sukcesów i najlepszych praktyk różnych organizacji działających w obecnej kryzysowej sytuacji, a także długofalowo m.in. w zakresie integracji społecznej imigrantów. Podczas tych rozmów chcemy posłuchać o sukcesach i pomóc rozpowszechnić dobre rozwiązania, a także dowiedzieć się, gdzie są problemy i jakie wsparcie na poziomie europejskim przydałoby się organizacjom. Ostatecznym celem jest przygotowanie udokumentowanego raportu, który byłby wkładem EKES-u w kształtowanie polityki UE.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt i zgłoszenia na adres [email protected]

Dla tych z Państwa, którzy nie będą w stanie się z nami spotkać przygotowaliśmy krótki formularz (w załączniku), którego wypełnienie pozwoli na opisanie sytuacji Państwa organizacji i wskazanie najważniejszych oczekiwań i potrzeb w zakresie usprawnienia działania. Państwa zdanie jest dla nas niezwykle cenne! Zapraszamy do udziału.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt z Panią Barbarą Walentynowicz [email protected] odpowiedzialną za organizację wizyty w Polsce lub z Karoliną Dreszer-Smalec [email protected] członkinią EKES z ramienia Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Autor: Karolina Dreszer-Smalec, Wiceprezes Ogólnopolskie Federacji Organizacji Pozarządowych

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniżej pełny tekst rezolucji, przyjętej w dniu 10 grudnia 2015 roku.

 

  1. EKES w pełni docenia ważną pracę, jaką społeczeństwo obywatelskie wykonuje w radzeniu sobie z uchodźcami uciekającymi z ogarniętych wojną państw, którzy w związku z tym wymagają ochrony zgodnie z konwencją genewską. Bez tego działania tragiczna sytuacja humanitarna, która ma miejsce w wielu krajach europejskich, mogłaby stać się katastrofalna. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny bezpośrednio włącza się w sygnalizowanie tego problemu, aby zapewnić, że zostanie on należycie wzięty pod uwagę przez instytucje europejskie, rządy i inne podmioty polityczne.
  2. EKES organizuje obecnie wizyty w 11 państwach członkowskich: na Węgrzech, w Polsce, na Malcie, w Grecji, w Niemczech, Austrii, Słowenii, Bułgarii, Szwecji, we Włoszech, w Chorwacji oraz w Turcji. Te kraje najbardziej odczuwają napływ uchodźców i EKES spotka się tam z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, które pomagają uchodźcom. Jako organ reprezentujący zorganizowane społeczeństwo obywatelskie w stosunkach z instytucjami europejskimi, EKES wyrazi jego postulaty na szczeblu europejskim.
  3. Członkowie EKES-u są przekonani, że w obecnej sytuacji UE musi utworzyć bezpieczne korytarze humanitarne dla uchodźców z krajów dotkniętych wojną i zagrożonych terroryzmem – we współpracy z krajami, w których uchodźcy przebywają w największych skupiskach. Oprócz tego musimy ustanowić prawdziwie wspólny europejski system azylowy, oparty na zharmonizowanych procedurach obowiązujących w całej UE. Obejmuje to jednolity status w zakresie azylu oraz wzajemne uznawanie decyzji azylowych, wspólną odpowiedzialność i solidarność oraz wspólne wysiłki w zakresie relokacji i przesiedlenia, a także zmianę rozporządzenia dublińskiego. Ponadto potrzebne są solidarne i solidne systemy podziału obciążenia, przy czym pierwszym krokiem byłoby przyjęcie stałego, sprawiedliwego i obowiązkowego klucza podziału osób ubiegających się o ochronę między wszystkie kraje UE. Z uwagi na wyjątkowe okoliczności i zgodnie z paktem stabilności i wzrostu dodatkowe koszty przyjmowania uchodźców nie powinny być, po przeprowadzeniu gruntownej analizy, ujmowane w deficycie publicznym państw członkowskich.
  4. EKES jest ponadto bardzo zaniepokojony podważaniem dziś układu z Schengen i zasady swobodnego przepływu, które są jednymi z podstawowych osiągnięć UE i z których korzystają jej obywatele. Ważne jest, aby odpowiednio zabezpieczyć granice zewnętrzne państw strefy Schengen. Jednakże przywracanie barier i budowanie murów nie przyczyni się w żadnym stopniu do tego, by Europejczycy stali się sobie bliżsi, a unijne obywatelstwo uległo wzmocnieniu.
  5. Kluczowe znaczenie ma także opracowanie środków, które zostałyby natychmiast wdrożone, by wyeliminować przyczyny obecnego napływu uchodźców. Unia musi współpracować w tej dziedzinie z krajami pochodzenia i tranzytu. Komitet nalega na przyjęcie zaproponowanego przez Komisję podejścia do tej współpracy opartego na prawach człowieka, a nie tylko na względach bezpieczeństwa. EKES podkreśla wreszcie konieczność włączenia społeczeństwa obywatelskiego w dialog z państwami trzecimi.
  6. EKES, dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu w sprawach migracji, w ostatnich latach szczególnie poprzez Europejskie Forum Integracji/Migracji, jest przekonany, że integracja i włączenie uchodźców w nasze społeczeństwa musi być procesem dwukierunkowym, w ramach którego kluczową rolę odgrywają partnerzy społeczni i inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego, wraz z rządami i władzami lokalnymi. Priorytet należy nadać dostępowi do rynku pracy, a konkretnie uznawaniu kwalifikacji oraz w miarę potrzeby zapewnieniu szkoleń zawodowych i kursów językowych. Unia Europejska powinna podjąć szereg działań w krajach przyjmujących i w UE, aby scentralizować wnioski o zatrudnienie, szkolenia oraz uznawanie kwalifikacji.
  7. Dla osiągnięcia niezbędnego konsensusu społecznego w całej Europie kluczowe znaczenie ma pełne poszanowanie zasady równego traktowania i praw społecznych zarówno obywateli UE, jak i uchodźców w Europie, zwłaszcza w odniesieniu do tych uchodźców, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. Bardzo ważne jest niezwłoczne inwestowanie w proces integracji uchodźców w społeczeństwie i na rynku pracy, aby pomóc im rozpocząć na nowo życie, a także by minimalizować ewentualne konflikty w lokalnych społecznościach i w ten sposób uniknąć większych kosztów w przyszłości. Odpowiednie finansowanie lokalnych usług publicznych oraz dialog obywatelski między uchodźcami i ludnością lokalną są kluczem do realizacji tego celu.