Wybory do KM Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój

Poniżej informacje i załączniki potrzebne by wziąć udział w głosowaniu. Przedstawiamy również sylwetki kandydatów na członków i zastępców do komitetu monitorującego Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Są to kandydaci rekomendowani przez Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, którzy uzyskali poparcie federacji.

Aby wziąć udział w głosowaniu należy:

 1. Pobrać kartę do głosowania w wyborach do komitetu monitorującego(link niżej);
 2. Wypełnić dane organizacji która będzie głosować(nazwa, siedziba, nr rejestru lub ewidencji, województwo);
 3. Podpisać kartę przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji;
 4. Zaznaczyć pary kandydatów, które chcemy poprzeć w poszczególnych kategoriach określających dane miejsce w komitecie monitorującym(można głosować tylko na 1 parę w 1 kategori!);
 5. Wypełniony skan całego formularza przesłać na adres e-mail: [email protected]. Prosimy o wpisanie w treści wiadomości: nazwy organizacji, siedziby i numeru rejestru organizacji oddającej głos.

Głosowanie obejmuje wybór  przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej:

a)      na rzecz ochrony środowiska

b)      w obszarze ochrony zdrowia

c)      na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej

d)      zajmującej się monitoringiem działań instytucji publicznych

e)      w obszarze edukacji (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego)

f)       działającej w obszarze szkolnictwa wyższego

g)      na rzecz osób niepełnosprawnych

h)      na rzecz osób młodych

i)       na rzecz promowania włączenia społecznego i ekonomii społecznej

k)     na rzecz równości szans i niedyskryminacji (z wyłączeniem organizacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych)

W KM PO WER przewidziano po 1 miejscu dla każdego z wyżej wymienionych obszarów.

Poniżej karta do głosowania z listą kandydatów do komitetu PO WER oraz karta do głosowania z listą kandydatów z zaznaczonymi rekomendacjami OFOP:

Informacje o liście dopuszczonych kandydatów oraz inne szczegóły znajdą Państwo na stronie RDPP.

Głosowanie kończy się o godz. 23:59 dnia 1grudnia 2014 r.

Przedstawiamy informacje o kandydatach popartych przez OFOP na miejsca w KM PO WER:

 

Krzysztof Wychowałek (kandydat w obszarze ochrony środowiska) - od lat 90-tych uczestników ruchu ekologicznego w Polsce. Po ukończeniu programu szkoleniowego prowadzonego od 1992 roku przez US AID i Politechnikę Śląską, od 1995 roku zajmował się wdrażaniem programu MOST zapewniającego dostęp do usług internetowych dla pozarządowych organizacji ekologicznych. Autor i współautor publikacji dotyczących monitoringu wydatkowania funduszy publicznych takich jak  „Zazielenić fundusze” (Polska Zielona Sieć, Kraków 2005).Ukończony kurs dla liderów lokalnych grup obywatelskich programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego.

Elżbieta Lenarczyk-Priwieziencew (kandydatka w obszarze ochrony środowiska) - wykształcenie wyższe, vice-prezes Społecznego Instytutu Ekologicznego, autorka i koordynatorka projektów realizowanych na obszarach wiejskich dot. budowy społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju lokalnego, w tym lokalnego przetwórstwa i rolnictwa ekologicznego; projektów, których celem jest m.in. tworzenie narzędzi edukacyjnych w programach „Uczenie się przez całe życie” dla mieszkańców wsi i szkół rolniczych. Autorka szeregu publikacji i filmów edukacyjnych.Moim zdaniem edukacja to podstawa rozwoju. W realizowanych projektach zajmowałam się głównie edukacją na obszarach wiejskich.

Anna Kozieł (kandydatka w obszarze zdrowia) - w latach 2003-2006 byłam zaangażowana we wsparcie polskich organizacji pozarządowych w dostępie i wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej poprzez pracę w Przedstawicielstwie Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli. Zajmowałam się także funrasingiem i zarządzaniem projektami. Współpracowałam z takimi instytucjami jak Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Komisja Europejska, Parlament Europejski, UNDP oraz głownie, liczne organizacje pozarządowe, do których głownie skierowane były działania i wsparcie Przedstawicielstwa.

Tomasz Pawlik – (kandydat w obszarze zdrowia)- urodzony w 1986 r. w Czeladzi woj. Śląskie. Absolwent filozofii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (obecnie doktorant) oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim „Fundusze Unii Europejskiej: pozyskiwanie i rozliczanie”(2012), Szkoły Reprezentacji (OFOP – 2011), Szkoły Partycypacji Społecznej (OFOP - 2012).  Uczestnik spotkań Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa. Autor artykułów w czasopiśmie „Bibliotekarz”. Od 2011 roku związany z Fundacją Miasto Słów, obecnie krajowy koordynator programu Klub z Kawą nad Książką. Od 2014 roku członek stowarzyszenia Dialog Społeczny. Bibliofil, biegacz amator.

Dr inż. Henryk Łucjan (kandydat w obszarze przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej) - od 20 lat działam w sektorze pozarządowym jako Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Jestem Wiceprezesem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół UP. Przez 8 lat byłem w Zarządzie Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu. Ukończyłem AR w Lublinie, studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego i Studia doktoranckie w SGH. Jestem członkiem Komitetu Monitorującego RPO WL oraz Podkomitetu Monitorującego PO KL WL.  Warto oddać na mnie głos, ponieważ jestem osobą aktywną, potrafiącą argumentować i wyważać racje oraz budować poprawne relacje i zaufanie.

Romana Aziewicz (kandydatka w obszarze przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej) - Jestem założycielką dwóch stowarzyszeń oraz prezesem Europejskiego Ugrupowania na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności "EUREKA", przewodniczącą Grupy „Obywatelskie Pomorze”przy OFOP, inicjatorką Paktu na Rzecz Budowania Społeczeństwa Obywatelskiego, członkiem Komitetu Monitorującego RPO Województwa Pomorskiego 2007-2013. Posiadam 6-letnie doświadczenie w  prowadzenie klubu pracy w Rumi oraz prowadzenia poradnictwa zawodowego w projektach dla osób bezrobotnych w ostatnich  10 latach. Koordynatorka projektów dla osób bezrobotnych z EFS (poddz.7.2.1 i 7.2.2POKL).

Aneta Pierzchała - Tolak (kandydatka w obszarze monitoringu instytucji publicznych)

 • członkini zarządu:
  •  Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, ogólnopolskiej organizacji wdrażającej systemowe wsparcie dla organizacji strażniczych,
  • Fundacji Integracji Społecznej ‘Mam Ciebie’,
  • założycielka stow. Razem dla Innych,
 • ekspertka w programie Obywatele dla Demokracji, obszar „kontrola obywatelska”,
 • posiada praktyczne doświadczenie monitoringu instytucji publicznych,
 • zajmuję się edukacją strażniczą osób i organizacji,
 • autorka podręcznika dla szkoleniowców o dostępność informacji.

Głos oddany na mnie, to nasz wspólny sukces wprowadzenia zmiany.

Jan M. Grabowski (kandydat w obszarze monitoringu instytucji publicznych) - w III sektorze od kilkunastu lat, od 2010 roku prezes Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.  Zaangażowany w budowanie relacji między organizacjami oraz budowaniu i rozwijaniu współpracy międzysektorowej. Trener sieci ROEFS („złoty certyfikat” trenerski), autor podręczników dot. realizacji projektów EFS. Aktywny uczestnik prawie wszystkich konsultacji dot. EFS, w których koncentruje się na wymiarze przejrzystości procedur oraz przejrzystości relacji grantodawca-grantobiorca.

Witold Monkiewicz (kandydat w obszarze edukacji) – dyrektor programowy w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Od wielu lat aktywny uczestnik ruchu organizacji pozarządowych m.in. członek i wiceprezes Zarządu OFOP w l. 2003 -2006, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego w l. 2006 – 2009.  Od r. 2007 aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Monitorującego PO KL i jego grup roboczych (ds. edukacji i dobrego rządzenia). Merytorycznie zajmuje się edukacją i rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. W pracach Komitetu Monitorującego PO WER będzie występował  na rzecz równoprawnego udziału NGO w realizacji PO WER.

Marzena Wojda (kandydatka w obszarze edukacji) – dyrektor programowy w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ekonomistka. Od 14 lat związana z samorządem terytorialnym, najpierw jako urzędnik samorządowy, a od 2007 r. w FRDL. Autorka kilkunastu zrealizowanych projektów fundacyjnych wspierających samorządy lokalne, organizacje pozarządowe i społeczności lokalne. Odpowiada za kształtowanie merytorycznych kierunków działalności projektowej FRDL.  Członek kilku komitetów monitorujących wdrażanie polityki spójności, przewodnicząca Krajowej Sieci Tematycznej ds. Dobrego Rządzenia. W pracach Komitetu Monitorującego PO WER będzie występowała na rzecz równoprawnego udziału NGO w realizacji PO WER.

Magdalena Tokarska (kandydatka w obszarze szkolnictwo wyższe) - prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach. Z sektorem pozarządowym związana od 10 lat. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania programami i funduszami UE (UAM) oraz ekonomii społecznej (UZ). Absolwentka Programu Liderzy Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, obecnie uczestniczka Laboratorium Innowacji Liderskich prowadzonego przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów we współpracy z Ashoką, SAP oraz PWC. Członek Rady Programowej Partnerstwa na rzecz Ekonomii Społecznej w Woj. Lubuskim. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Woj. Lubuskiego.

Michał Braun (kandydat w obszarze szkolnictwa wyższego) - od dziesięciu lat związany z organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą. Pochodzi i mieszka w Kielcach, ukończył Europeistykę na Uniwersytecie Warszawskim, w czasie studiów przebywał m.in. na stypendium LLP Erasmus w czeskiej Pradze oraz na stypendniu rządu duńskiego w Hadsten. Michał Braun ma szerokie doświadczenie w zakresie pracy z młodymi ludźmi w środowisku formalnym i pozaformalnym, zdobywał w wielu organizacjach w Polsce, ale także w Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Boliwii, USA czy Indiach. Michał Braun był beneficjentem, a później pracownikiem i koordynatorem wielu projektów dotyczących młodych ludzi.

Grzegorz Kozłowski (kandydat w obszarze działań na rzecz osób niepełnosprawnych) - Przewodniczący Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym i Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, a także prezes Zarządu Polskiej Fundacji Osobom Słabosłyszącym. Uczestniczy w pracach różnych zespołów roboczych i komisji eksperckich działających w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu osób z niepełnosprawnością ekspert w dziedzinie dostępności przestrzeni społecznej i publicznej dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (wzroku i słuchu) – aktywnie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni.

Agata Gawska (kandydatka w obszarze działań na rzecz osób niepełnosprawnych) - Wiceprezes Fundacji Aktywizacja, gdzie zarządza 8 Centrami Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych świadczącymi kompleksowe usługi aktywizacji zawodowej. Współtwórczyni i koordynatorka Grupy On Inclusion 14-20 (przy OFOP) – społecznej grupy ekspertów skupionych wokół właściwego włączania tematyki niepełnosprawności w nowej perspektywie UE 2014-2020. Koordynatorka wielu projektów aktywizacji zawodowej i społecznej; autorka publikacji
i artykułów z zakresu aktywizacji zawodowej. W kadencji 2013-14 Członkini Naczelnej Rady Zatrudnienia.

Lucjan Brudzyński (kandydat w obszarze osób młodych) – aktywny społecznik - zastępca Naczelnika ZHP, prezes zarządu Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP. Doskonale zna metodologię i system pracy dotyczące środków publicznych - członek Komitetu Monitorującego dla  Mechanizmu  Finansowego  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz  Norweskiego  Mechanizmu  Finansowego  na  lata  2009-2014. Posiada wiedzę i umiejętności biznesowe. Jest współpracownikiem Zespołu ds. finansowania organizacji pozarządowych w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej.

Melanie Raczek (kandydatka w obszarze osób młodych- w latach 2009-2012 pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP (dalej: ZMMN w RP). Obecnie sprawuje funkcję Sekretarza Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.Brała udział w wielu projektach i konferencjach dotyczących tematyki edukacji młodych ludzi, dialogu usystematyzowanego, kształtowania się polityki na rzecz młodzieży w Polsce. Bierze aktywny udział w konsultacjach projektów normatywnych dotyczących III sektora, w ramach pracy zawodowej i społecznej współpracuje z wieloma organami administracji centralnej i samorządowej oraz podmiotami biznesowymi.

Cezary Miżejewski (kandydat w obszarze promowania włączenia społecznego i ekonomii społecznej) - działa w organizacjach pozarządowych od 1981 (stowarzyszenie Związek Młodzieży Demokratycznej). Po 1990 działacz związków zawodowych. W 1999 był współzałożycielem Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy”, zrzeszającego pracowników supermarketów. Od 2002 do 2009 urzędnik państwowy, a następnie znów członek organizacji obywatelskich. Kieruje Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych. Niegdyś pracował nad Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (szczególnie Priorytet VII) . Ostatnio współtworzył Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. 

Karolina Cyran Juraszek (kandydatka w obszarze promowania włączenia społecznego i ekonomii społecznej) - jest związana  z sektorem organizacji pozarządowych od 16 lat, od  5 lat w zespole FRSO. Obecnie Karolina Cyran Juraszek jest trenerem, konsultantem, doradcą  dla wielu organizacji zajmujących wspieraniem i rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz przedsiębiorczości społecznej. Pracuje także nad rozwiązaniami systemowymi na rzecz III sektora i ES. Przez dwa lata planowała i kierowała projektem systemowym, którego celem było stworzenie Zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. W 2014 roku została członkiem Komitetu Sterująco Monitorującym FIO i reprezentuje w nim sektor obywatelski.

 

Beata Matyjaszczyk (kandydatka w obszarze równości szans i niedyskryminacji) – absolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła podyplomowe studium kadr kierownczo-menadżerskich oraz Studium Kierowników Projektów Unijnych. Instruktorka, harcerka, działaczka społeczna, od lat związana ze środowiskiem NGO. Od 2007 roku członek Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, od 2003 r. członek Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Zajmuje się zasadą partnerstwa, analizuje politykę społeczną i równościową w Polsce.

Wiesław Turzański (kandydat w obszarze równości szans i niedyskryminacji) – członek założyciel ZHR (1989). Członek w kilku kadencjach władz naczelnych ZHR, z wykształcenia pedagog, zawodowo związany z działaniami pomocowymi na rzecz Polaków na Wschodzie – przez blisko jedenaście lat Prezes i Wiceprezes Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie.

Lista rekomendowanych kandydatów z podziałem na kategorie w KM PO POWER:

Ochrona środowiska

Wychowałek Krzysztof / Lenarczyk-Priwieziencew Elżbieta

Ochrona zdrowia

 Kozieł Anna / Pawlik Tomasz

Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja zawodowa

 Łucjan Henryk / Aziewicz Romana

Monitoring działań instytucji publicznych

 Pierzchała-Tolak Aneta / Grabowski Jan M.

Edukacja

 Monkiewicz Witold/ Wojda Marzena

Szkolnictwo Wyższe

 Tokarska Magdalena / Braun Michał

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 Kozłowski Grzegorz / Gawska Agata

Działalność na rzecz osób młodych

 Brudzyński Lucjan / Raczek Melanie

Promowanie włączenia społecznego i ekonomii społecznej

 Miżejewski Cezary / Cyran-Juraszek Karolina

Równość szans i niedyskryminacja

 Matyjaszczyk Beata / Turzański Wiesław