Założenia do Umowy Partnerstwa przyjęte przez Rząd, czas na programy operacyjne 2014-2020

15 stycznia br. Rząd przyjął Założenia do Umowy Partnerstwa (ZUP). Tworzona Umowa Partnerstwa (UP) (Polska-Komisja Europejska) będzie dokumentem bazowym dla programów operacyjnych na okres 2014-2020. Warto zwrócić uwagę na tryb prac nad ZUP i UP, gdyż Komisja wymaga, aby były tworzone zgodnie z zasadą partnerstwa, tj. nie tylko przez Rząd, ale z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, w tym samorządu i partnerów społecznych. Założenia były konsultowane, lecz sposób ich przeprowadzenia należy uznać za niesatysfakcjonujący (przez 24 dni robocze wywieszenie na WWW, brak odpowiedzi ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do podmiotów  lub obywateli zgłaszających propozycje, brak konsumpcji uwag zebranych w procesie konsultacji np. w formie zestawienia z podanym stanowiskiem rządowym).

Z Założeń do Umowy Partnerstwa wiadomo, że planowanych jest:

8 programów krajowych:

  • 3 programy: dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą biznesu, dotyczący rozwoju cyfrowego, dotyczący ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego (współfinansowane wyłącznie z jednego funduszu: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Europejskiego Funduszu Społecznego),
  • 1 program dwufunduszowy dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia (współfinansowany przez EFRR oraz FS),
  • 1 program ponadregionalny dotyczący rozwoju Polski Wschodniej (współfinansowany z EFRR),
  • 1 program dotyczący pomocy technicznej (współfinansowany z EFRR),
  • 1 program dotyczący rozwoju obszarów wiejskich (finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich),
  • 1 program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich (finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Morskiego);

15 dwufunduszowych (EFRR, EFS) programów regionalnych dla województw klasyfikowanych jako regiony kategorii „słabiej rozwinięte”;

dwufunduszowy program (EFRR, EFS) program dla województwa mazowieckiego –klasyfikowanego w ramach kategorii „lepiej rozwinięte” bądź „przejściowe”;

nieokreślona jeszcze liczba programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (czyli międzynarodowych) – zostanie ona ustalona w toku negocjacji międzypaństwowych.