Zapowiedź Komentarza do ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (wyd. C.H. Beck), autorstwa dr Edyty Hadrowicz

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją dr Edyty Hadrowicz, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Warszawa 2016, wyd. C.H. Beck (https://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/edyta-hadrowicz-3913). Dr Hadrowicz ściśle współpracowała z nami przy tworzeniu nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, uchwalonej w ub.r., która weszła w życie w maju br.

Jest to pierwsze bardzo obszerne i wyczerpujące omówienie przepisów, które są określane mianem Prawa stowarzyszeniowego. W Komentarzu została uwzględniona najnowsza zmiana nowelizacyjna dokonana ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923), która weszła w życie w maju 2016 r.

 

W przedmiotowym opracowaniu w sposób kompleksowy omówiono zagadnienia o doniosłym znaczeniu dla praktycznego stosowania ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, w tym zawłaszcza problemy interpretacyjne powstające podczas stosowania poszczególnych przepisów i instytucji prawa stowarzyszeniowego (z jednoczesnym zgłaszaniem w tym zakresie postulatów de lege ferenda). W tym kontekście Autorka postawiła sobie zadanie, by na podstawie obserwacji praktyki zidentyfikować rzeczywiste i potencjalne problemy współczesnych form stowarzyszeniowych po to, by wskazać propozycje rozwiązania tam, gdzie rozwiązań tych wciąż brakuje. Oczywistą bazą dla przyjęcia takiej konstrukcji niniejszej publikacji była wiedza praktyczna i teoretyczna podbudowana aktywnym udziałem Autorki w pracach legislacyjnych (w szczególności na etapie prac parlamentarnych) prowadzonych nad komentowaną ustawą przez dotychczasową Kancelarię Prezydenta RP.

 

Edyta Hadrowicz – doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, który ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Obecnie adiunkt i wykładowczyni Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, ekspert OFOP oraz doradca prawny w spółkach kapitałowych. Autorka specjalizuje się przede wszystkim w problematyce prawa cywilnego materialnego (i kwestii bezpośrednio z tym obszarem wiedzy związanych), postępowania cywilnego, a także prawa  administracyjnego (podejmując w szczególności tematykę samorządową i prawa stowarzyszeniowego), postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, oraz prawa spółek, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa zamówień publicznych, prawa ochrony środowiska i prawa zagospodarowania przestrzennego czy teorii prawa. Jest autorką artykułów, studiów, glos, publikowanych m.in. w ,,Samorządzie Terytorialnym”, ,,Monitorze Prawniczym”, licznych opracowań akademickich, monografii: „Instytucja ułomnych osób prawnych” (wyd. Novum, Płock 2011) i „Stowarzyszenie zwykłe w polskim systemie prawnym” (wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014), oraz wielu opinii prawnych sporządzanych m.in. dla Kancelarii Prezydenta RP i OFOP, a także współautorką książek z zakresu prawa administracyjnego i samorządowego. Od 2013 r. brała aktywny udział, jako ekspertka od spraw stowarzyszeniowych, w pracach legislacyjnych nad zmianą ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, prowadzonych przez Kancelarię Prezydenta RP, oraz w pracach podkomisji i komisji sejmowych nad nowelizacją Prawa o stowarzyszeniach – reprezentując Kancelarię Prezydenta RP.