Zapraszamy do działania w grupach roboczych!

Jesteśmy dużą federacją, wciąż podejmujemy nowe działania, a przed nami pojawiają się coraz to większe wyzwania. Jako organizacja członkowska jesteśmy silni zaangażowaniem stowarzyszeń, fundacji i federacji zrzeszonych w OFOP. Dlatego zachęcamy Was do udziału w pracach grup roboczych w sześciu obszarach:

1.    Działania OFOP | Razem tworzymy niewątpliwie znaczącą organizację pozarządową. W związku z tym coraz więcej jest zdarzeń i okoliczności wymagających zajęcia stanowiska. Do naszej Federacji należy 130 organizacji w sposób naturalny zróżnicowanych pod wieloma względami. Dlatego zadaniem grupy będzie m.in. wypracowanie propozycji trybu podejmowania interwencji, publikowania/zajmowania stanowiska i udzielanie poparcia dla różnych przedsięwzięć przez OFOP. W propozycjach tych znajdą się między innymi odpowiedzi na pytania, w jakich sytuacjach decyzje podejmuje Zarząd OFOP, kiedy powinni wypowiedzieć się członkowie oraz kiedy zasięgnąć opinii Rady Programowej.

2. Składki członkowskie | W roku 2011 uchwalony został Regulamin składek członkowskich Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Przez tych kilka lat pojawiły się refleksje na temat słabych i mocnych stron obecnego sposobu naliczania składek. Obecne rozwiązanie oddaje odpowiedzialność za OFOP w ręce członków, którzy sami naliczają wysokość swojej składki. Z drugiej strony sposób ten uniemożliwia naliczanie składek zgodnie z ustawą o rachunkowości (tzn. w terminie wymagalności), bo nie mamy danych o wysokości przychodów każdej organizacji członkowskiej. Grupa wspólnie opracuje m.in. propozycję pozwalającą na wypracowanie nowego systemu składek odpowiadający na zaistniałe potrzeby i zaproponuje ewentualne zmiany.

3. Karta Zasad OFOP | Jednym z ważniejszych zadań, jakie OFOP stawia sobie za cel jest "stworzenie mechanizmów umożliwiających ocenę przestrzegania przez organizacje członkowskie standardów wynikających z istniejącej Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych. [§ 4. ust. 1 Statutu]". Ważne jest podejmowanie
i podtrzymywanie  działań promujących stosowanie Karty Zasad wśród członków Federacji oraz przez organizacje poza nią. Grupa "karto-zasadowa" m.in. zaproponuje kierunki i drogi, jakimi OFOP mógłby zachęcać i pomagać organizacjom działać zgodnie
z kodeksem etycznym organizacji pozarządowych.

4. Reprezentacja OFOP w różnych ciałach dialogu | Wiele osób pełni funkcję reprezentantów i reprezentantek OFOP w różnych ciałach dialogu. Każda z nich działa w oparciu o wypracowany jakiś czas temu Kodeks Reprezentanta, który nie zawsze jest przestrzegany. Grupa robocza działająca w tym obszarze opracuje  m.in. zasady wyboru i rekomendacji przez OFOP osób do zasiadania w różnych gremiach, a także zasady jakie każdy reprezentant i reprezentantka przyjmie i będzie stosować wypowiadając się w imieniu OFOP.

5. Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych | W tym roku jesienią spotkamy się na tzw "Małym OFIPie". A już za rok odbędzie się Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Aby to niepowtarzalne wydarzenie miało wciąż rangę najważniejszego święta sektora obywatelskiego, na etapie planowania potrzebne jest doświadczenie i wsparcie członków Federacji. Grupa OFIP-owa wspólnie zastanowi się m.in.nad finansowaniem tego wydarzenia (m.in. pobieraniem opłat od uczestników), nad kwestiami organizacyjno-merytorycznymi oraz myślą przewodnią VIII OFIP-u.

6. Strategiczna Mapa Drogowa | Wiele organizacji członkowskich OFOP bierze już udział w realizacji Strategicznej Mapy Drogowej. Nasza Federacja, jako "matka chrzestna" tego wielkiego projektu, czuwa nad wdrażaniem Mapy. Stąd potrzeba stałego głosu członków OFOP i pracy służącej wspieraniu Partnerstw Tematycznych. Grupa SMD przypatrzy się m.in. pracy Partnerstw w które zaangażowane są organizacje członkowskie OFOP, w jakie tematy warto się jeszcze zaangażować i jak promować Mapę w regionach.

Osoby chcące działać na rzecz na rzecz powyższych spraw, a jeszcze się nie zgłosiły zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

 

Słowa kluczowe: