Stowarzyszenia, fundacje i społeczne podmioty wyznaniowe w 2008 r.

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Nałęcz Sławomir, Karolina Goś-Wójcicka (red.)
Rok wydania: 
2010
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
078-83-7027-470-2
Wydawca/cy: 
Główny Urząd Statystyczny
Numer w starym katalogu: 
206

"Niniejsza publikacja zapoczątkowuje cykl wydawnictw GUS opisujących wyniki badań potencjału społeczno-ekonomicznego trzeciego sektora oraz jego rolę w usługach społecznych i w tworzeniu kapitału społecznego. Jest ona odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie problematyką społeczeństwa obywatelskiego, a także dostarcza danych niezbędnych do oceny realizacji polityk publicznych dotyczących wspierania gospodarki społecznej (ekonomii społecznej) oraz kapitału społecznego, a ponadto służy monitorowaniu sytuacji dominującej części organizacji pozarządowych objętych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie."

0
Brak głosów
Twoja ocena: Brak