Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w roku 2009

Raport z badań
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Przewłocka Jadwiga
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-62310-20-3
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Numer w starym katalogu: 
526

Art. 5 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi, iż organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi wymienionymi w ustawie podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta opiera się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Zasada pomocniczości (zgodnie z którą każdy szczebel administracji publicznej powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być rozwiązane na poziomie niższym - w tym przez same społeczności lokalne i ich organizacje), zobowiązująca administrację publiczną do wspierania obywateli i tworzonych przez nie organizacji w samodzielnym definiowaniu i rozwiązywaniu problemów, jest jedną z podstawowych zasad funkcjonowania państwa, wpisaną do preambuły Konstytucji RP. Prowadzone w kolejnych latach badania pokazują, że choć zaproponowany przez ustawodawcę model partnerskiego współdziałania między administracją a trzecim sektorem coraz mocniej się zakorzenia w praktyce działania urzędów, to jednak wciąż organizacje bywają traktowane jako "podopieczni" administracji lub też wyłącznie jako wykonawcy decyzji lub zadań urzędów, znacznie rzadziej zaś są włączane w proces podejmowania tych decyzji lub definiowania zadań.

0
Brak głosów
Twoja ocena: Brak