ciała dialogu

Wyzwania dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym idzie, także udział przedstawicieli zorganizowanych obywateli w debacie publicznej czy w tworzeniu polityk publicznych, wymaga wykorzystania świadomości, umiejętności, kompetencji i zasobów tkwiących w obywatelach i ich organizacjach.

System dialogu społecznego w realizacji zasady partnerstwa

Współczesny dialog społeczny (rozumiany szeroko jako tradycyjny dialog społeczny i dialog obywatelski) to zinstytucjonalizowana forma relacji władza wykonawcza – zorganizowane grupy obywateli, której istotą są negocjacje, czyli sposób ustalania wspólnych stanowisk czy współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji [por. Dialog obywatelski jako forma współrządzenia, w: FederalistKa nr 1/2010].

Zaproszenie na ostatnie w tym roku webinarium

Wspólnie z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT zapraszamy na ostatnie w tym roku webinarium, które odbędzie się już 29 grudnia (czwartek), w godz. 13.00-14.30, pn. „Partnerstwo Tematyczne – czym jest i jak może realizować swoje działania? Rezultat prac Partnerstwa Tematycznego nr 13 – koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego”. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Olender.

Zaproszenie na webinarium i artykuł dotyczący ciał dialogu obywatelskiego

Poniższy tekst dotyczy prac w ramach ciał dialogu obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetów Monitorujących. W związku z treścią artykułu, chcemy Państwa zaprosić do udziału w webinarium, które odbędzie się już 19 grudnia 2016 r., o godz. 13.00 w przestrzeni internetowej.

Współpraca ministerstw z organizacjami pozarządowymi - odpowiedzi resortów na pytania OFOP

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych z końcem września 2016 r. uruchomiła Repozytorium dokumentujące nieprawidłowości lub nieprzejrzyste decyzje władzy dotyczące: konkursów grantowych, ciał dialogu i gremiów doradczych oraz programów współpracy ministerstw z NGO.

Grupa Robocza ds Społeczeństwa Obywatelskiego

Data: 
19 luty, 2013 - 11:00
Osoba: 
Piotr Frączak, Agata Wiśniewska-Górczewska, Michał Dymkowski

Kolejne spotkanie - sprawozdanie wkrótce

Poradnik dla przedstawiciela organizacji pozarządowych w ciałach dialogu obywatelskiego

Federalista (Federalistka) nr 1/2012 (9)
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Frączak Piotr
Rok wydania: 
2012
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
2084-2635
Wydawca/cy: 
Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
321, 322, 323

II sesja Szkoły Reprezentacji NGO

W styczniu (12-13.01) odbędzie się druga sesja Szkoły Reprezentacji NGO prowadzonej przez OFOP w ramach projektu "Demokracja to partycypacja" finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Sprawdź czy je znasz! Ciała dialogu obywatelskiego obejmujące cały świat

Czy instytucja, której siedziba oddalona jest od Polski o kilka tysięcy kilometrów, może wpływać na naszą rzeczywistość prawno-społeczną? Czy organizacje obywatelskie mogą się w ten proces włączyć?

Prośba o weryfikację Bazy RDPP

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych stworzyła w ramach programu "Demokracja to partycypacja" finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, pierwszą w Polsce bazę Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Ciała dialogu - świat

W poniższej tabeli prezentujemy podstawowe informacje na temat różnych ciał dialogu, w skład których wchodzą szerokie grupy partnerów ekonomiczno-społecznych, lub też węższe, grupujące wyłącznie podmioty III sektora.

 

Ciała dialogu na szczeblu europejskim – OFOP odświeża swoją bazę

OECD, Rada Europy, Unia Europejska – wszystkie te instytucje posiadają wyspecjalizowane ciała dialogu, w których również mogą zasiadać przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zobacz najważniejsze z nich i sprawdź czym się zajmują!

Procedura wyboru przedstawicieli Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych do udziału w ciałach/instytucjach dialogu obywatelskiego

Uwaga! Procedura dotyczy wyboru przedstawicieli, a nie reprezentantów.

 

Reprezentacja - OFOP jest reprezentowany, zgodnie z §39 pkt 1 Statutu OFOP, przez 2 Członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. Jednakże, zgodnie z § 39 pkt 2, w zastępstwie Członków Zarządu i na mocy ich upoważnienia, OFOP może być również reprezentowany przez Dyrektora biura, w szczególności w sprawach bieżącego zarządu majątkiem oraz sprawach pracowniczych.

 

Przedstawicielstwo – przedstawiciele OFOP mogą działać pojedynczo, szczególnie w przypadkach zasiadania w grupach zewnętrznych o charakterze eksperckim, opiniodawczym, konsultacyjnym itp. Przedstawicielem OFOP staje się osoba zgłoszona przez organizacje członkowską Federacji po wyborze zgodnym z poniższą procedurą.

Ciała dialogu obywatelskiego – zespoły tematyczne, grupy robocze, komitety monitorujące i inne

 

Zasady wyboru przedstawicieli OFOP:

 

 1. Zarząd podejmuje decyzję, że OFOP zgłasza kandydata/kę/ów.
 2. Biuro rozsyła tę informację do Członków -niezwłocznie.
 3. Członkowie zgłaszają kandydatury (tylko via e-mail) – wraz z życiorysem i krótkim uzasadnieniem, dlaczego ta osoba jest odpowiednia do danej grupy.
 4. Kandydat/ka nie musi być członkiem ani pracownikiem danej organizacji, aby zostać zgłoszonym/ą. Zgłoszenia można przysyłać przez 14 dni od pojawienia się ogłoszenia, chyba że instytucja odpowiedzialna za rekrutację do danego ciała narzuciła krótszy termin.
 5. Biuro zbiera kandydatury i przesyła je (via e-mail) do Zarządu. Mail jest wysłany  niezwłocznie.
 6. Zarząd dyskutuje, głosuje nad kandydaturami i podejmuje decyzję uchwałą w ciągu 3 dni roboczych – możliwy do zastosowania jest tryb obiegowy, zgodnie z § 12 Regulaminem pracy Zarządu OFOP.
 7. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd ma prawo desygnowania przedstawiciela/ki OFOP uchwałą.

 

Prawa i obowiązki przedstawiciela OFOP w grupach zewnętrznych
 

 1. Przedstawiciel/ka Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych poprzez aktywne uczestniczy jako ekspert/ka w pracach danej grupy na mocy pisemnego zobowiązania podpisanego przez przedstawiciela/ki oraz reprezentantów/ki Zarządu OFOP lub Dyrektora/kę biura.
   
 2. Przedstawiciel/ka kieruje się zasadą przejrzystości w działaniach.
   
 3. Przedstawiciel/ka ma możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego ze strony pozostałych organizacji członkowskich Federacji, z uwzględnieniem powołania przez Zarząd OFOP grupy roboczej zajmującej się daną problematyką.
   
 4. Osoba wybrana przez Zarząd OFOP na przedstawiciela/kę podpisuje pisemne zobowiązanie co do określonych powinności w stosunku do OFOP.
   
 5. Przedstawiciel/ka, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, konsultuje kierunki działań związanych z uczestnictwem w danym ciele z  osobą w biurze OFOP, odpowiedzialną merytorycznie za dany obszar.

  Osoba ta przedstawia kierunki działań przedstawiciela/lki Zarządowi OFOP. Zarząd może formułować swoje rekomendacje dla przedstawiciela/ki lub zleca to osobie odpowiedzialnej za dany obszar.
   
 6. Przedstawiciel/ka składa informację ze swojej działalności w danym ciele na piśmie, z częstotliwością ustaloną z Zarządem OFOP, w zależności od trybu prac danego ciała, ale nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (dostarczane do końca kwietnia – przed Walnym Zebraniem). Informacje te są przekazywane do wiadomości wszystkim organizacjom członkowskim Federacji na Walnym Zebraniu.
   
 7. Informacja musi zawierać: datę i miejsce przygotowania, opis działań podejmowanych przez dane ciało w okresie sprawozdawczym, informacje o działaniach przedstawiciela i o ich efektach, informacje na temat planów prac danej grupy i inne istotne informacje, w zależności od okoliczności.
   
 8. W razie niewywiązywania się przedstawiciela z obowiązków, w szczególności z aktywnego uczestnictwa w pracach danej grupy i z obowiązku sprawozdawania się ze swojej działalności, Zarząd OFOP wycofuje swoją rekomendację dla przedstawiciela/ki i od tej chwili nie ma on prawa występować jako przedstawiciel/ka OFOP.
   
 9. Przedstawiciel/ka ma prawo zrezygnować, w formie pisemnej, z funkcji z miesięcznym wyprzedzeniem, tak aby Zarząd OFOP mógł wybrać osobę, która go zastąpi.
   
 10. W przypadku wycofania przedstawicielowi/ce rekomendacji OFOP lub rezygnacji przedstawiciela/ki z funkcji, Zarząd OFOP, jeżeli jest to możliwe, dokonuje wyboru kolejnego przedstawiciela/ki.
   
 11. Wzór pisemnego zobowiązania przedstawiciela/ki stanowi załącznik do niniejszej procedury.

 

Sprostowanie dot. raportu "Siła i znaczenie III sektora"

W grudniu 2010 roku Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych opublikowała raport „Siła i znaczenie III sektora”, który obejmuje analizę obecności i aktywności pozarządowych członków komitetów monitorujących krajowe programy operacyjne pespektywy 2007-2013. Poniżej sprostowanie dotyczące udziału przedstawicieli Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji (z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej) – członków Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce.

Międzynarodowe ciała dialogu

W poniższej tabeli prezentujemy podstawowe informacje na temat różnych ciał dialogu, w skład których wchodzą szerokie grupy partnerów ekonomiczno-społecznych, lub też węższe, grupujące wyłącznie podmioty III sektora.

 

Pełna nazwa Z kogo się składa? Czym się zajmuje? Adres WWW
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (European Economic and Social Comitee)

Członkowie EKES podzieleni są na trzy grupy:

1) Pracownicy

2) Pracodawcy

3) Inne podmioty (w tym NGO)

Od maja 2004 roku OFOP ma w EKESie swoją przedstawicielkę, jest nią Marzena Mendza-Drozd.

EKES to przede wszystkim ciało konsultacyjne. Skupiając wymienione w tabeli grupy, które pełnią rolę reprezentacji zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w UE, wydaje opinie związane z działaniami Komisji lub Rady Europejskiej. Przegląd takich opinii, związanych z różnymi kwestiami społecznymi, odnaleźć można w zakładce "EKES opinie". www.eesc.europa.eu
Konferencja Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy (The Conference of INGO`s)

Konferencja gromadzi ponad europejskich 400 NGO, na jej czele stoi prezydent wybierany na trzyletnią kadencję (aktualnie jest nim Jean-Marie Heydt). Spotkania odbywają się trzy lub cztery razy do roku.

Cele i zadania zostały nakreślone w sposób stosunkowo ogólny, moża podzielić je na trzy grupy:

1) Promocja wartości takich jak prawa człowieka, rządy prawa, zrównoważony rozwój i spójność społeczna,

2) Tworzenie przestrzeni do partycypowania w demokracji, m.in. poprzez współpracę z Białorusią, Rosją, w przyszłości także z krajami Kaukazu,

3) Rozwój współpracy z innymi ciałami Rady Europy oraz krajami do niej należącymi, oraz działanie na rzecz partnerstwa z sieciowymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach Konferencji funkcjonuje Rada Ekspertów ds. prawodawstwa dla NGO (skład oraz główne inicjatywy). Wydano także podręcznik dobrych praktyk uczestnictwa obywateli w procesach decyzyjnych.

http://www.coe.int/t/ngo/

 

 

Subskrybuje zawartość