raport

Aktywność pozarządowych członków komitetów monitorujących PO 2014-2020 - zapraszamy do lektury raportu

Z przyjemnością publikujemy Raport z aktywności pozarządowych członków komitetów monitorujących proramy operacyjne 2014-2020, autorstwa Patrycji Romaniuk, obejmujący lata 2014 i 2015. Wydawcą raportu jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Publikacja powstała w ramach realizacji działań ze ścieżki "Wspieranie organizacji pozarządowych - działania rzecznicze 2015". 

Spotkanie Grupy sterującej ds. informacji i promocji

Data: 
23 luty, 2016 - 14:45
Osoba: 
Agata Wiśniewska-Górczewska

Na spotkanie OFOP został zaproszony przez Ministerstwo Rozwoju celem zaprezentowania wnioskó z raportu "Organizacje pozarządowe w procesie proramowania Regionalnych Proramów Operacyjnych na lata 2014-2020. Wnioski i rekomendacje z raportów regionalnych". W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Lokalnych Punktów Informacyjnych. Dotyczy FE 2014-2020.

Raport z monitoringu 16 RPO 2014-2020 przekazany do Rządu i Marszałków

30 grudnia 2015 r. OFOP przekazał raport z monitoringu 16 Regionalnych Programów Operacyjnych następującym odbiorcom:

Dyktat czy uczestnictwo?

Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Olech Anna /red/
Rok wydania: 
2012
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-7689-168-2
Wydawca/cy: 
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
798

Książka poświęcona zagadnieniu partycypacji publicznej czyli kwestii udziału obywateli w sprawowaniu władzy.Jest to druga publikacja w serii prac dotyczącej tej problematyki,będąca rezultatem zaangażowania Instytutu Spraw Publicznych w realizację systemowego projektu partnerskiego"Decydujemy razem.Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych".

Słowa kluczowe:

Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w roku 2009

Raport z badań
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Przewłocka Jadwiga
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-62310-20-3
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Numer w starym katalogu: 
526

Art. 5 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi, iż organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi wymienionymi w ustawie podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta opiera się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Raport o rozwoju i polityce regionalnej

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Bąk Agnieszka
Chmielowski Roman
Rok wydania: 
2007
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-60916-87-2
Wydawca/cy: 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Numer w starym katalogu: 
350

Raport o rozwoju i polityce regionalnej

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Bąk Agnieszka
Chmielowski Roman
Krasowska Marta
Piotrowska Monika
Szymborska Anna
Rok wydania: 
2007
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-60916-87-2
Wydawca/cy: 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Numer w starym katalogu: 
350

Raport o rozwoju i polityce regionalnej stanowi kolejny rządowy dokument analityczny dotyczący polityki regionalnej w Polsce.

Informacja na temat stanu wykorzystania funduszy strukturalnych

przez organizacje pozarządowe w roku 2008
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Rok wydania: 
2009
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Numer w starym katalogu: 
713

Raport zawiera informacje na temat stanu wykorzystania funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe w roku 2008

Słowa kluczowe:

Badanie Wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych

Ram Odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kaczor, Tomasz
Socha, Radosław
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-7610-067-8
Wydawca/cy: 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Numer w starym katalogu: 
712

Publikacja zawiera raport z Badania Wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 207-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych. Wykazuje wpływ realizacji działań finansowych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych.

Słowa kluczowe:

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009

monitoring finansów wyborczych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Sawicki, Adam
Rok wydania: 
2010
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
9788389406965
Wydawca/cy: 
Fundacja im.Stefana Batorego
Numer w starym katalogu: 
680

Monitoring finansowania kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego był
już trzecim tego typu projektem zrealizowanym przez Program Przeciw Korupcji
Fundacji im. Stefana Batorego — po monitoringu kampanii prezydenckiej
w 2005 r. i kampanii samorządowej w 2006. Jego głównym celem było przeprowadzenie
społecznej kontroli źródeł finansowania oraz sposobu wydatkowania
środków przez komitety wyborcze wystawiające kandydatów w wyborach

Raport z realizacji przez partie polityczne obietnic wyborczych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego w V kadencji Parlamentu (2005-2007)

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Głowacki, Piotr
Skrzypiec, Ryszard
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
678

Raport oddawany do rąk Czytelników wpisuje się w działania podejmowane przez OFOP od roku 2005, kiedy to opubilkowaliśmy raport Monitorowanie obietnic wyborczych. Społeczeństwo obywatelskie 2005-2009, zaś rok później opracowanie Politycy wobec społeczeństwa obywatelskiego. Raport z monitoringu obietnic wyborczych pierwszego roku funkcjonowania Sejmu V kadencji.

Słowa kluczowe:

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych

Raport z badania 2010
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gumkowska, Marta
Herbst, Jan
Rok wydania: 
2006
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-60337-28-4
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Numer w starym katalogu: 
676

Raport to pogłębione opracowanie dotyczące kondycji polskiego sektora pozarządowego w 2006 roku oparte na wynikach ogólnopolskiego badania stowarzyszeń i fundacji.

Słowa kluczowe:

Polska 2030

Wyzwania rozwojowe
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
zespół autorski; Boni Michał (red. nauk.)
Rok wydania: 
2009
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów
Numer w starym katalogu: 
661

Raport stara się odpowiedzieć na pytanie, jakie wyzwania Polacy muszą podjąć w perspektywie 2030 r. i jakie są potrzeby Polski w tej perspektywie.

Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce

Skrócony raport z badań - najważniejsze wnioski
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Bohdziewicz-Lulewicz Marta (red.)
Barański Rafał (red.)
Rok wydania: 
2010
Miejsce wydania: 
Kraków
Wydawca/cy: 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Numer w starym katalogu: 
657

Opracowanie powstało na bazie raportu "Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce", którego całość znajduje się na stronie: http://www.wortales.rops.krakow.pl/parterzy/grupa-robocza-ds-monitoringu

Politycy wobec społeczeństwa obywatelskiego 2006/2007

Raport
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Piotrowski Jan
Rok wydania: 
2007
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP)
Numer w starym katalogu: 
653

Analiza przedstawiająca stanowiska zajmowane przez polskich polityków wobec zagadnienia promocji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Uwzględnione zostały wypowiedzi przedstawicieli głównych sił politycznych zamieszczone w prasie, jak również wygłoszone w trakcie posiedzeń sejmowych propozycje ustawodawcze mogące mieć wpływ na działalność trzeciego sektora oraz zachowanie się posłów podczas ważnych dla trzeciego sektora aktów prawnych w okresie od października 2006 do września 2007.

Raport z monitoringu działalności przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitetach Monitorujących w okresie programowania 2007-2013 (wrzesień 2007 - grudzień 2008 r.)

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Wiśniewska, Agata
Czarnocka, Aneta
Rok wydania: 
2009
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
623
Publikacja została wydana w ramach projektu „Monitoring działalności pozarządowych członków Komitetów Monitorujących w okresie programowania 2007-2013”, finansowanego z grantu Fundacji im. Stefana Batorego ze środków Programu „Działania Strażnicze”.

Barometr Manpower, Perspektyw zatrudnienia, Polska

Raport z badania Manpower I kwartał 2012 roku
Dane szczegółowe
Numer w starym katalogu: 
608

Publikacja opracowana na podstawie wywiadów indywidualnych z 750 pracodawcami w Polsce, którzy odpowiedzieli na pytanie o przewidywania dotyczące zatrudnienia w swojej firmie w ciągu trzech miesięcy - I-III 2012 r. w porówniu do aktualnego. Pracodawcy deklarowali spadek tempa wzrostu zatrudnienia.

Diagnoza problemów funkcjonowania organizacji pożytku publicznego

Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-927067-1-7
Wydawca/cy: 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Numer w starym katalogu: 
576

Opracowanie przedstawia „historię” prób nowelizacji Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, nazywanej czasami konstytucją III sektora. Raport składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym została zaprezentowana metodologia przyjęta w badaniach (cele badania, opis metod, uzasadnienie oraz dobór próby).

Słowa kluczowe:

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych

Raport z badania 2010
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Herbst Jan
Przewłocka Jadwiga
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-62310-23-4
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Numer w starym katalogu: 
501, 524

Publikacja została przygotowana na podstawie danych z dwóch badań: "Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2010" oraz " Indeks jakości współpracy".Badanie realizowano techniką CAPI - wywiadów  bezpośrednich wspomaganych komputerowo. W raporcie przedstawiono kondcyję sektora organizacji pozarządowych: fundacji i stowarzyszeń, z wyłączeniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

Słowa kluczowe:

Fundacje korporacyjne w Polsce

Raport z badania 2012
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Przewłocka, Jadwiga
Adamiak, Piotr
Rok wydania: 
2012
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Forum Darczyńców w Polsce
Numer w starym katalogu: 
451

To już drugie badanie fundacji korporacyjnych przeprowadzone na zlecenie Forum Darczyńców.  Najnowsze badanie dostarcza informacji nt. skali i obszarów działalności fundacji korporacyjnych, ich beneficjentów, budżetów i źródeł finansowania oraz pracowników i zasobów. Ponadto analizuje obszar relacji z fundatorem, powody zakładania fundacji korporacyjnych, ich relacje z otoczeniem, a także problemy i wyzwania, przed którymi stoją.

Słowa kluczowe:

Raport z działań społecznych 2011. Fundacja Kronenberga

Dane szczegółowe
Rok wydania: 
2012
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-915074-9-0
Wydawca/cy: 
Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
Numer w starym katalogu: 
444

Raport z działalności społecznej Fundacji Kronenberga w 2011 roku

Słowa kluczowe:

Małe dziecko w Polsce

raport o sytuacji edukacji elementarnej
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Szlendak Tomasz
Rok wydania: 
2006
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-920643-8-0
Wydawca/cy: 
Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego
Numer w starym katalogu: 
428

Raport zawiera ujęte w przystępnej formie informacje na temat: funkcjonowania i stanowienia prawa edukacyjnego, kształcenia nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, kontaktów przedszkola i szkoły z rodzicami, finansowania wczesnej oświaty, edukacji dzieci o specjalnych potrzebach, pochodzących z mniejszości narodowych i z grup edukacyjnie zaniedbanych oraz szczegółów funkcjonowania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Polsce.

Słowa kluczowe:

"Raport z monitoringu działalności przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitetów Monitorujących i Sterujących

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Chodor Joanna
Rok wydania: 
2005
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
04078

"Niniejszy raport jest częścią projektu "Razem można więcej". Raport jest poświęcony badaniom jakości reprezentacji i rzecznictwa interesów trzeciego sektora w aspekcie członkostwa przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitetach Monitorujących i Sterujących. Raport został opracowany zarówno z intencją stworzenia systemu monitorowania działalności przedstawicieli organizacji pozarządowych w ciałach dialogu obywatelskiego, jak i wypracowania standardów reprezentacji i rekomendacji dotyczących funkcjonowania komitetów."

Grantcraft, czyli rzecznictwo w Europie

Co to jest rzecznictwo i co można dzięki niemu osiągnąć? Co na temat rzecznictwa uważają największe fundacje w Europie? Jakie są ich strategie wspierania organizacji pozarządowych we wpływaniu na polityki publiczne?

Na te i inne pytania znaleźć można odpowiedź w najnowszym badaniu Grantcraft „Speak Up! Fundacje w Europie 2012”  przygotowanym m.in. przy współudziale OFOPu przez European Foundation Center w Belgii oraz Foundation Center w Stanach Zjednoczonych.

Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganie po wsparcie z funduszy unijnych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Piotr Dusza
Dominika Grygorowicz
Radosław Gomułka
Anna Kaniewska-Kowalska
Katarzyna Kapołka
Iwona Kasprzyk
Agnieszka Matulewicz
Rok wydania: 
2009
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-7610-121-7
Wydawca/cy: 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Numer w starym katalogu: 
355

Głównym celem przeprowadzonej ewaluacji była analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych poprzez realizację trzech celów szczegółowych:1.identyfikacja czynników mających wpływ na brak podejmowania prób zdobycia przedsięwzięć rozwojowych,2.identyfikacja przyczyn całkowitych niepowodzeń samorządów aplikujących o środki z funduszy strukturalnych oraz 3.określenie możliwości wsparcia samorządów w skutecznym pozyskiwaniu funduszy strukturalnych.

 

Kondycja spółdzielczości pracy oraz wizje jej rozwoju

Raport z badania
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Piotr Frączak
Ryszard Skrzypiec
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-930166-6-2
Wydawca/cy: 
Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa
Numer w starym katalogu: 
352

Głownym zadaniem raportu było przekazanie istniejącej wiedzy na temat spółdzielni w Polsce oraz próba sformułowania hipotez badawczych dotyczących przyczyn ich obecnej kondycji i kierunków rozwoju.Podstawowe informacje stanowiące kontekst tej analizy zaczerpnięto z analizy stanu sektora spółdzielczego zamieszczonego w publikacji "Raport o spółdzielczości polskiej"Celem badania"Kondycja spółdzielczości pracy w Polsce w 2011 roku było sprawdzenie wiedzy o aktualnej kondycji społecznej,ekonomicznej i prawnej sp&

Raport o rozwoju i polityce regionalnej

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Agnieszka Bąk
Roman Chmielewski
Marta Krasowska
Anna Szymborska
Rok wydania: 
2007
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-60916-87-2
Wydawca/cy: 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Numer w starym katalogu: 
350

Raport o rozwoju i polityce regionalnej stanowi kolejny rządowy dokument analityczny dotyczący polityki regionalnej w Polsce.Przedmiotem Raportu jest krajowa polityka regionalna.W rozważaniach na temat modelu krajowej polityki regionalnej dominują dwa cele,jakie powinny być realizowane za pomocą przyjętego modelu:wydajność i równość.Pierwsza część raportu odnosi się do uwarunkowań rozwoju regionalnego w Polsce w latach 2000-2006.Jej celem było ukazanie regionów słabych ekonomicznie i regionów najbardziej konkurencyjnych w skali Polski.Druga czę

Raport o rozwoju społecznym Polska 98

Dostęp do edukacji
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
UNPD
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-910532-1-0
Wydawca/cy: 
Program Narodów Zjednoczonych ds.Rozwoju
Numer w starym katalogu: 
03479

W publikacji został przedstawiony raport z 1998 roku,który został poświęcony wyrównywaniu szans w dostępie do edukacji.W swym założeniu ma on służyć jako punkt wyjścia dla zbudowania długookresowej strategii i również określenia mechanizmów,które będą zabezpieczać powszechny dostęp do edukacji na wszystkich szczeblach.Raport koncentruje się na barierach w dostępie do wykształcenia i postuluje podjęcie działań dla zapewnienia większej równości szans edukacyjnych.

Słowa kluczowe:

Przedstawiamy kolejny raport dotyczący aktywności członków organizacji pozarządowych w ciałach dialogu

Raport dotyczący aktywności członków organizacji pozarządowych w wybranych ciałach dialogu powstał w ramach projektu "Demokracja to partycypacja" finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Jest to kolejny, trzeci już raport dotyczący tego tematu dla perspektywy finansowej 2007-2013.

Subskrybuje zawartość