wolontariat

"Mały OFIP" - osoby do wolontariatu potrzebne od zaraz!

Jesteśmy organizacją dla której współpraca, występowanie w interesie dobra wspólnego oraz kształtowanie sprzyjających postaw społecznych, to kluczowe priorytety działania.

Wolontariat w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych - Warszawa

Zapraszamy wolontariuszy do współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych przy działaniach z zakresu rzecznictwa, monitoringu funduszy europejskich, współpracy z organizacjami członkowskimi oraz biblioteki.

Federacja prowadzi szereg działań wspierających inne organizacje, przede wszystkim w sposób systemowy, np. poprzez udział w konsultacjach przepisów prawnych.

Kategorie:
Słowa kluczowe:

Komentarz do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Izdebski Hubert
Rok wydania: 
2003
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-86539-58-5
Wydawca/cy: 
Ministerstwo Gospodarki,Pracy i Polityki Społecznej
Numer w starym katalogu: 
784

W publikacji autor przedstawił dzieje Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz powody wprowadzenia nowych unormowań.

szkolenie "Formalno-prawne aspekty wolontariatu" w Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu w Warszawie

Data: 
12 wrzesień, 2013 - 09:00
Osoba: 
Kinga Chryzantema Polubicka

Szkolenie dotyczyło kwestii:

  • Kto i gdzie może być wolontariuszem.
  • Porozumienie z wolontariuszem – umowa o wykonywaniu świadczeń.
  • Ubezpieczenia wolontariusza – NNW, OC, zdrowotne.
  • Kosztów związanych z wykonywaniem świadczeń przez wolontariusza.
  • Przygotowania wolontariusza do pracy.
  • Wartości pracy wolontariusza – jak ją wyliczyć?

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie prowadzi cykliczne, nieodpłatne szkolenia dot. wolontariatu.

 

Słowa kluczowe:

Europa w 10 odsłonach

Zwiedzanie, wolontariat i zdobywanie wiedzy - podpowiedzi dla dojrzałych podróżników
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
praca zbiorowa
Wydawca/cy: 
Organizacja Pozarządowa ANCE
Numer w starym katalogu: 
694

Jest to specyficzny przewodnik turystyczny po 10 krajach Europy (Cypr, Republika Czeska, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Włochy, Polska, Portugalia, Słowacja), który zawiera ogólne informacje o tych krajach i przydatne turyście informacje (zakwaterowanie, kuchnia itp.), a jednocześnie propozycje alternatywnego spędzenia czasu w tych krajach, m.in. sprzyjające łączeniu podróżowania z pracą wolontariacką.

Słowa kluczowe:

Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: Wolontariat, Filantropia, 1%

Raport z badań
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Przewłocka Jadwiga
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-87300-22-7
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Numer w starym katalogu: 
503, 508, 527

Przedstawione w tym opracowaniu dane na temat zaangażowania społecznego pokazują, że choć zaobserwować można sygnały zwiększenia aktywności Polaków to jednak na tle Europy wypadamy dość słabo.Co szósty Polak poświęca swój czas na rzecz organizacji lub grup społecznych.

Słowa kluczowe:

Dimensions of the Voluntary Sector

How is the Voluntary Sector changing?
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Saxon-Harrold, Susan
Kendall, Jeremy
Rok wydania: 
1995
Miejsce wydania: 
London
ISBN: 
1 85934 014 8
Wydawca/cy: 
Charities Aid Foundation
Numer w starym katalogu: 
491

Książka w języku angielskim podejmująca temat zmian jakie zaszły w sektorze wolontarialnym w Wielkiej Brytanii.

The publication of Dimensions of the Voluntary Sector and the possible development of a new centralised resource for voluntary sector statistics are encouraging demonstrations of the growth of serious research on voluntary organisations, charitable giving and voluntary action as we move towards the Millennium.

Słowa kluczowe:

Nie tylko społecznie

Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Bogacz-Wojtanowska Ewa
Rymsza Marek
Rok wydania: 
2009
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-89817-74-7
Wydawca/cy: 
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
481, 658

Książka jest podsumowaniem analiz poświęconych organizacjom pozarządowym jako pracodawcom oraz wzorom zatrudnienia i wolontariatu w trzecim sektorze. Autorzy próbują odpowiedzieć na pytania: Czym wyróżniają się organizacje pozarządowe jako pracodawcy? Czy w tej funkcji wypełniają również społeczną misję? Kto i dlaczego poszukuje pracy w trzecim sektorze? Jakie są szanse rozwoju zawodowego w organizacjach pozarządowych? Jakie są relacje między wolontariatem a zatrudnieniem płatnym w trzecim sektorze?

Słowa kluczowe:

Sektor pozarządowy a kondycja polskiej demokracji

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Nowakowska Magda
Marciniak Piotr
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-910904-8-5
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie na rzecz Forum Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
02724

W publikacji zostały przedstawione główne problemy ideowe i prawne związane z powszechnym w świecie zjawiskiem przejmowania przez organizacje pozarządowe zadań publicznych od państwa.Książka składa się z dwóch części-dokumentacyjnej i artykułowej.W pierwszej zamieszczono dwa dokumenty dotyczące relacji między władzami publicznymi a orgnizacjami pozarządowymi-komunikat Komisji Europejskiej z 1997 roku oraz pakt między rządem a organizacjami społecznymi w Anglii z 1998 roku.Na część artykułową składają się opracowania przedstawiające niektóre sto

Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2007 rok

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Rok wydania: 
2009
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-61752-88-2
Wydawca/cy: 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Numer w starym katalogu: 
354

Publikacja została przygotowana przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.W pracach nad jej stworzeniem wykorzystano następujące źródła:

-informacje zebrane przez DPP MPIPS(przekazane w ramach autorskiego badania ankietowego współpracy organów administracji publicznej z sektorem pozarządowym

Jak pracować z wolontariuszami

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Małgorzata Ochman
Paweł Jordan
Rok wydania: 
2001
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-915532-0-5
Wydawca/cy: 
Boris
Numer w starym katalogu: 
344

W publikacji autorzy zajmują się zagadnieniami związanymi z problematyką wolontariatu.Zostały przedstawione poszczególne etapy stawania się wolontariuszem(rekrutacja,przygotowanie do pracy,nagradzanie,motywowanie,sytuacje konfliktowe).Ale również część książki została poświęcona roli koordynatora pracy wolontariuszy,który jest pośrednikiem pomiędzy wolontariuszami a personelem płatnym.

 

 

MEMORANDUM w sprawie kompleksowego uregulowania prawnych warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych i wolontariatu w Polsce

Federalista (Federalistka) nr 2/2010
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
2010
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
303, 304,305

Democratizing Development

The Role of Voluntary Organizations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Clark John
Rok wydania: 
1991
Miejsce wydania: 
Stany Zjednoczone
ISBN: 
0-931816-91-2
Wydawca/cy: 
Kumarian Press
Numer w starym katalogu: 
00666

Publikacja dotycząca wpływu działalności organizacji wolontariackich na rozwój demokracji na świecie. Informacje tu zawarte przedstawione są w perpektywie zmian jakie zachodziły w społeczeństwie pod koniec XX wieku. Książka składa się z czterech części opisujących: wkład działalności wolontariackiej w demokrację, jej wpływ na sytuację w południowej części globu, zmiany w definicji pojęcia rozwoju oraz konkluzje z tych rozważań.

Between States and markets

The Voluntary Sector in Comparative Perspective
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Wuthnow Robert
Rok wydania: 
1991
Miejsce wydania: 
Princeton
ISBN: 
0-691-02861-3
Wydawca/cy: 
Princeton University Press
Numer w starym katalogu: 
01056

Książka jest przedstawieniem sposobów działania sektora wolontariackiego w perpektywie porównaczej. Zawiera opisy jego funkcjonowania i doświadczeń z wybranych państw różnych regionów takich jak: Wielka Brytania, RNF, Szwecja, Francja, Włochy, Izrael, Japonia, Stany Zjednoczone. Ponadto znajdują sie tu też pewne informacje ogólne odnośnie idei wolontariatu oraz możliwe perspektywy na przyszłość.

Zarządzanie - standardy w organizacji pozarządowej

Federalista (Federalistka) nr 3/2010
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej przy Spółdzielni "Kooperatywa Pozarządowa"
Rok wydania: 
2010
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-930166-3-1
Wydawca/cy: 
Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
306,307,308

Społeczeństwo Obywatelskie Europy (Manifest przed wyborami do Parlamentu Europejskiego)

Federalista (Federalistka) nr 1/2010
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Mazgal Anna
Rok wydania: 
2010
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-930166-1-7
Wydawca/cy: 
Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
300, 301, 302

Networking in Eastern and Central Europe

A Guide to Voluntary and Community Organizations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Harvey Brian
Rok wydania: 
1995
Miejsce wydania: 
Wielka Brytania
ISBN: 
1 873860 74 9
Wydawca/cy: 
Directory of Social Change
Community Development Foundation
Numer w starym katalogu: 
03273

Poradnik dla organizacji pozarządowych i społecznych w Europie Centralnej i Wschodniej, jak nawiązać wspópracę z partnerami, pozyskać fundusze, jak stworzyć sieć współpracy między sobą, skąd pozyskać informacje potrzebne do rozwoju organizacji.

Wolontariat

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Jordan Paweł, Ochman Małgorzata
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-904575-4-7
Wydawca/cy: 
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych - BORIS
Numer w starym katalogu: 
02042, 02763

W publikacji przedstawiono "(...) wybrane elementy wiedzy teoretycznej oraz metody i techniki pomocne w rekrutacji wolontariuszy i zachęcaniu ich, by byli oddani organizacji. Są to istotne elementy dla tych, którzy chcieliby tworzyć ośrodki wolontarystyczne w kraju, gdzie nie ma jeszcze wykształconej tego rodzaju tradycji." Autorzy korzystali z doświadczeń amerykańskich i angielskich, dostosowując je do polskich realiów.

Public Speaking and Presentations

A guide for small voluntary organisations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gilchrist Ian
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Kings Hill
ISBN: 
1-85934-064-4
Wydawca/cy: 
Charities Aid Foundation
Numer w starym katalogu: 
242

Przewodnik dla małych organizacji wolontariackich odnośnie przygotowywania i wygłaszania przemówień czy prezentacji. Autor przedstawia kilka prostych zasad jak: stworzyć efektywne przemówienie, które zaciekawi słuchaczy; przezwyciężyć nerwy, mówić swobodnie, bez potrzeby czytania wcześniej przygotowanego tekstu; radzić sobie z pytaniami ze strony widowni. Publikacja napisana jest przystępnym językiem, zawiera wskazówki zarówno dla począkujących jak i dla osób dążących do poprawy swoich umiejętności.

Altruista w akcji - czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o wolontariacie zagranicznym

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Chudolińska Katarzyna (tekst)
Rok wydania: 
2005
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-60058-08-3
Wydawca/cy: 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ
Numer w starym katalogu: 
04007

"Broszura składa się z trzech części - programów, które mają swoje przedstawicielstwa w Polsce, programów prowadzonych przez organizacje międzynarodowe i europejskie oraz propozycji wolontariatu w wybranych krajach Unii Europejskiej."

Fostering Volunteer Programs in the Public Sector

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Brudney L. Jeffrey
Rok wydania: 
1990
Miejsce wydania: 
Stany Zjednoczone
ISBN: 
1-55542-242-X
Wydawca/cy: 
Jossey-Bass Publishers
Numer w starym katalogu: 
01048

Książka zajmuje się problematyką działalności wolontariuszy i wolontariatu w sektorze publicznym. Zawartość książki została podzielona na trzy części. Pierwsza opisuje korzyści i zagrożenia jakie płyną z programów wolontariackich oraz ich koszty, druga dotyczy kreowania i planowania tych programów, natomiast część trzecia zawiera wskazówki odnośnie promowania większego udziału wolontariatu w sektorze państwowym.

Volontaires-partenaires

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Malherbe Michel
Rok wydania: 
1992
Miejsce wydania: 
Paris
Wydawca/cy: 
Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire
Numer w starym katalogu: 
02857

Publikacja została poświęcona problematyce związanej  z ruchem wolontariackim.Zagadnienia związane z tą tematyką zostały przedstawione podczas XI Światowego Kongresu,który został zorganizowany przez Centrum Narowe Wolontariatu w Paryżu(9-14.10.1990r)

The Board Members Book

Making a Difference in Voluntary Organizations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
O'Connell Brian
Rok wydania: 
1993
Miejsce wydania: 
Stany Zjednoczone
ISBN: 
0-87954-502-X
Wydawca/cy: 
The Foundation Center
Numer w starym katalogu: 
01040

Przewodnik dla organów zarządzających organizacjami wolontariackimi. Zawiera informacje dotyczące: wyszukiwania i wynagradzania członków tych organów, ich roli i odpowiedzialności, sposobu wyboru i oceny dyrektora, strategii pozyskiwania środków i finansowania, a także porusza kwestie dotyczące pracowników organizacji i wolontariuszy. 

Older Volunteers

A Guide to Research and Practice
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Fischer Rose Lucy
Schaffer Banister Kay
Rok wydania: 
1993
Miejsce wydania: 
Stany Zjednoczone
ISBN: 
0-8039-5008-X
Wydawca/cy: 
Sage Publications
Numer w starym katalogu: 
01620

Książka dotycząca aktywności osób starszych jako wolontariuszy. Jej głównym celem jest połączenie wiedzy z prowadzonych na ten temat badań z praktyką. Zawiera m.in. informacje na temat podstawowych zagadnień dotyczących wolontariatu seniorów i korzyści jakie z niego płyną, pracy z osobami starszymi i jej etyki, a także wnioski z tych rozważań.

Managing Voluntary Organisations

New Approaches
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Courtney Roger
Rok wydania: 
1996
Miejsce wydania: 
Stany Zjednoczone
ISBN: 
1-872860-89-3
Wydawca/cy: 
ICSA Publishing
Numer w starym katalogu: 
01888

Poradnik dotyczący zarządzania organizacjami wolontariackimi. Zawiera praktyczne informacje dotyczące strategicznego planowania i zarządzania, kontroli jakości oraz kierowania zespołem pracowników.

Role of Voluntary Organisations in Social Development

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Mowli V.Chandra
Rok wydania: 
1990
Miejsce wydania: 
Indie
Wydawca/cy: 
Sterling Publishers Private Limited
Numer w starym katalogu: 
01218

Publikacja jest sprawozdaniem z seminarium dotyczącego udziału organizacji wolontariackich w rozwoju społecznym, które odbyło się w Indiach w 1988 roku. Zawiera informacje dotyczące potrzeby zwiększania roli tych organizacji w życiu publicznym, udziału obywateli w procesie powstawania i rozwoju organizacji oraz postulaty dotyczące stworzenia specjalnego organu zarządzającego na poziomie krajowym (centralnym), wspólnego dla organizacji wolontariackich, w celu rozwiązywania ich wspólnych problemów

Citizens

Strengthening Global Civil Society
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
de Oliveira Darcy Miguel
Tandon Rajesh
Rok wydania: 
1994
Miejsce wydania: 
Waszyngton
ISBN: 
0-9644001-0-3
Wydawca/cy: 
CIVICUS World Alliance for Citizen Participation
Numer w starym katalogu: 
01170, 03284

Książka zawiera przegląd zasad funkcjonowania organizacji trzeciego sektora i non-profit oraz wolontariatu w różnych rejonach świata w tym:  Ameryce Łacińskiej, Ameryce Północnej, w Państwach Arabskich, w Afryce Subsaharyjskiej, osobno w Europie Wschodniej i Zachodniej oraz w rejonie Azji i Pacyfiku. Porusza także ogólne zagadnienia dotyczące rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na świecie.

Civil Society in the Asia-Pacific Region

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Serrano R. Isagani
Rok wydania: 
1994
Miejsce wydania: 
Waszyngton
ISBN: 
971-8817-09-3
Wydawca/cy: 
CIVICUS World Alliance for Citizen Participation
Numer w starym katalogu: 
00657, 02742, 02743

Książka jest opracowaniem zagadnienia wolontariackich stowarzyszeń obywateli regionu Azja-Pacyfik.Zawiera też tabele, wykresy i przykłady z praktyki.

Wolontariusze

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Cendrowski Zbigniew
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-86630-46-9
Wydawca/cy: 
Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego
Numer w starym katalogu: 
02311, 02424

Publikacja adresowana głównie do wolontariuszy zajmujących się działalnością na rzecz zdrowego stylu życia - a zwłaszcza aktywności fizycznej. W spisie treści m.in.: Aktywność fizyczna najważniejsza, Działać skutecznie, Wybrane techniki skutecznej pracy.

Prawne aspekty wolontariatu

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Musiała Anna
Rok wydania: 
2003
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-87116-69-6
Wydawca/cy: 
Fundusz Współpracy
Numer w starym katalogu: 
03245

"Książka ta jest zaadresowana głównie do wolontariuszy i osób, które działają na rzecz organizacji pozarządowych. Ma ona na celu przybliżyć im prawny wymiar ich pracy i choć w pewnym stopniu rozwiać wątpliwości z nią związane. Drugą grupę odbiorców mają stanowić ci wszyscy, którym wolontariat jest praktycznie nieznany, a którzy mogliby przecież włączyć się w pracę wolontarystyczną."

Subskrybuje zawartość