Grupa robocza ds. społeczeństwa obywatelskiego (KK NSRO)

Czym jest Grupa robocza ds. społeczeństwa obywatelskiego? Po co została powołana? Kto jest jej członkiem? Jakie są efekty jej pracy? Aktualne i archiwalne informacje, w tym protokoły posiedzeń.

Grupa robocza ds. społeczeństwa obywatelskiego działa przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia).

Została powołana uchwałą KK NSS nr 4 z dn. 14 kwietnia 2008 r., następnie zapisy uchwały dot. składu GRSO zostały zmodyfikowane uchwałą  KK NSS nr 18 z dn. 12 sierpnia 2008 r.

GRSO została powołana na wniosek członków KK NSRO/NSS z ramienia organizacji pozarządowych (Caritas Polska, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości i Nauki, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Związku Harcerstwa Polskiego), a w jej skład wchodzą reprezentanci partnerów społeczno-ekonomicznych i administracji: rządowej i samorządowej.

Przewodniczącą GRSO jest Agata Wiśniewska-Górczewska, Dyrektor Programu Reprezentacji NGO OFOP, zaś Wiceprzewodniczącym jest Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym MRR.

Celem działania Grupy roboczej jest:

 • wypracowywanie wspólnych stanowisk wszystkich partnerów społecznych i ekonomicznych wobec tak podstawowych zasad rozwoju (a jednocześnie kluczowych dla monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Kraju), jakimi są partnerstwo, równość szans i zrównoważony rozwój,
 • monitorowanie i interweniowanie w sytuacjach, gdy partnerstwo lub udział przedstawicieli partnerów społeczno-ekonomicznych w Komitetach Monitorujących i innych ciałach ważnych z punktu widzenia Strategii Rozwoju Kraju okazałby się niedostateczne uwzględniany.

Z ramienia OFOP-u w pracach GRSO uczestniczą Piotr Frączak, członek KK NSS (NSRO) i Agata Wiśniewska-Górczewska, zastępca członka KK NSS (NSRO).

Zapoznaj się z rekomendacjami członków komitetów monitorujących 2007-2013 reprezentujących partnerów społeczno-ekonomicznych, wypracowanych podczas sesji konferencyjno-szkoleniowej (7-9.V.2009, Warszawa), zorganizowanego przez GRSO. Rekomendacje zostały przekazane do Pani Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Rozwoju Regionalnego.

Zapoznaj się z podsumowaniem sesji oraz z materiałami.

Więcej informacji na temat grup roboczych działających przy KK NSS (NSRO), znajduje się na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Stanowisko partnerów społeczno-ekonomicznych, członków GRSO, w sprawie V raportu kohezyjnego, wysłane do Komisji Europejskiej w toku konsultacji społecznych w styczniu 2011 r. Pobierz plik (PL pdf, ENG pdf).

Stanowisko partnerów społeczno-ekonomicznych, członków GRSO, w sprawie ujęcia aspektów  rozwoju społecznego w procesie przeglądu śródokresowego, wysłane do Pani Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Rozwoju Regionalnego, Przewodniczącej KK NSRO, w grudniu 2010 r. Pobierz plik (doc, pdf).


XXIV posiedzenie GRSO 30.10.2013

Temat: Podsumowanie działalności Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego

Miejsce: Warszawa, Kancelaria Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, godz. 10.00-14.00

Poruszane zagadnienia:

 • Grupa robocza ds. społeczeństwa obywatelskiego przy Komitecie Koordynacyjnym NSRO 2007-2013 oraz Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa - podumowanie prac i efektów
 • Zasada partnerstwa - z punktu widzenia dwóch perspektyw finansowych
 • Rozstrzygnięcie konkursu na partnerski komitet monitorujący

Pobierz pliki:

Protokół (PDF)

 

XXIII posiedzenie GRSO 14.03.2013

Temat: Rola partnerów społeczno-gospodarczych w programowaniu przyszłych funduszy

Miejsce: Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, sala nr 5114a, godz. 11.00-14.00

Poruszane zagadnienia:

 • stanowisko partnerów społeczno-gospodarczych w sprawie komitetów monitorujących
 • propozycje dotyczące pomocy technicznej w nowej perspektywie finansowej

Pobierz pliki:

Protokół (PDF)

 

 

XXII posiedzenie GRSO 19.II.2013

TematPomoc techniczna  i komitety monitorujące 2014-2020 jako narzędzia wdrażania zasady partnerstwa

Miejsce: Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, sala  nr 5114a, godz. 11.00-14.00

Poruszane zagadnienia:

 • Informacje MRR nt.  pomysłów na pomoc techniczną w kontekście komitetów monitorujących –  członkowie komitetów monitorujących jako bezpośrednia grupa wsparcia PT, w tym kwestia wsparcia partnerów społeczno-gospodarczych delegujących członków do komitetów monitorujących
 • Informacje partnerów – członków GRSO nt. ich propozycji dot. pomocy technicznej i komitetów monitorujących
 • Dyskusja, jak GRSO może wesprzeć Ministerstwo w pracy nad rozwiązaniami i dokumentami

Pobierz pliki:

Protokół (PDF)

Załącznik nr 1

 

XXI posiedzenie GRSO 27.XI.2012

TematWykorzystanie Pomocy Technicznej do wzmocnienia roli partnerów społeczno-gospodarczych w zarządzaniu systemem funduszy

Miejsce: Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, sala  nr 1107, godz. 11.00-15.00

Poruszane zagadnienia:

 • Wykorzystanie Pomocy Technicznej do wzmocnienia roli partnerów społeczno-gospodarczych w zarządzaniu systemem funduszy
 • Umowa Partnerstwa – dyskusja nad założeniami umowy
 • Rola partnerów społeczno-gospodarczych w programowaniu przyszłych funduszy

Pobierz pliki:

Protokół (PDF)

Załącznik nr 1

 

XX posiedzenie GRSO 04.IX.2012

TematRola partnerów społeczno-gospodarczych w programowaniu przyszłych funduszy

Miejsce: Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, sala  nr 1106, godz. 11.00-15.00

Poruszane zagadnienia:

 • Rozstrzygnięcie Konkursu na Najbardziej Partnerski Komitet/Podkomitet Monitorujący
 • Konferencja KSTP w ramach Krajowego Forum Terytorialnego
 • Rola partnerów społeczno-gospodarczych w programowaniu przyszłych funduszy

Pobierz pliki:

Protokół (PDF)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


XIX posiedzenie GRSO 24.IV.2012

Temat: Konkurs na partnerski komitet monitorujący w ramach KSTP oraz system dialogu w Polsce - dyskusja

Miejsce: Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, sala 5038

Gość specjalny: pan Marceli Niezgoda, Wiceminister Rozwoju Regionalnego

Poruszane zagadnienia:

 • Konferencja KSTP w 2012 r. – zmiany z powodu odwołania Forum Funduszy Europejskich
 • Konkurs na partnerski komitet monitorujący: raport ze stanu prac, dyskusja nad zgłoszeniami, zaplanowanie dalszych prac
 • System dialogu w Polsce – prezentacja opracowania oraz dyskusja

Pobierz pliki:

Protokół (PDF)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


XVIII posiedzenie GRSO 24.I.2012

Temat: Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa w roku 2012 oraz wstęp do pracy nad systemem dialogu

Miejsce: Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, sala 1107

Poruszane zagadnienia:

 • Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa:
  • Konkurs na partnerski komitet monitorujący
  • Konferencja 11.05 w ramach Forum Funduszy Europejskich: cele, program, goście
  • Spotkania regionalne: 22-23.02 Dolny Śląsk, 18-19.04 Śląsk, 19-20 lub 26-27.09 (dla 2 województw), 21-22.11 (dla 2 województw) – tematy, goście, trenerzy, miejsca
 • System dialogu w Polsce – założenia do dalszej pracy Grupy

Pobierz pliki: protokół (PDF)


XVII posiedzenie GRSO 12.XII.2011

Temat: Podsumowanie rocznej pracy Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego i Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa

Miejsce: Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, sala 1107

Poruszane zagadnienia:

 • Podsumowanie prac Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego
 • Podsumowanie prac Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa
 • Wyniki ewaluacji rocznej działalności KSTP
 • Dyskusja i wnioski na 2012 rok

Pobierz pliki:

Protokół (PDF)

Załącznik nr 1 – sprawozdanie z GRSO (DOC)

Załącznik nr 2 – podsumowanie roczne KSTP (PDF)

Załącznik nr 3 – przegląd strategii zintegrowanych pdo katem dialogu społecznego (DOC)


XVI posiedzenie GRSO 19.X.2011

Temat: Inkluzja społeczna osób niepełnosprawnych – próba reasumpcji dot. działań w ramach funduszy europejskich oraz upowszechnianie partnerstwa w komitetach monitorujących 2007-2013

Miejsce: Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77

Poruszane zagadnienia:

 • Prezentacja działań, alokacji na ww. cele oraz ich skuteczności w funduszach europejskich 2004-2006 oraz 2007-2013 – przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 • Informacje Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 • "Napięcia" między działaniami realizowanymi systemowo i konkursowo
 • System wyboru i oceny projektów konkursowych wybieranych do dofinansowania,
 • Przydatność (bądź jej brak) wskaźników skuteczności realizacji działań
 • Plusy i minusy włączania działań na rzecz osób niepełnosprawnych do głównego nurtu polityki (tzw. mainstreamingu) oraz działań dedykowanych tylko tej grupie
 • Problematyczność interpretacji umiejscowienia wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w systemie prawa powszechnie obowiązującego w Polsce (i związany z tym status procedury odwoławczej)
 • Wykluczenie i włączenie cyfrowe, sposób wspierania osób z więcej niż jedną niepełnosprawnością
 • Doradztwo instytucji publicznych dla pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem osób niepełnosprawnych w perspektywie długofalowej
 • Realna zmiana w projektowaniu nowych budynków użyteczności publicznej tak, aby były dostępne dla osób niepełnosprawnych
 • Konkurs na partnerski komitet monitorujący w ramach Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa – ustalenia dotyczące regulaminu i formularzy

Pobierz pliki:

Protokół (PDF)

Załącznik nr 1 prezentacja dot. GRSO (PDF)

Załącznik nr 2 prezentacja MRR Inkluzja społeczna w kontekście osób niepełnosprawnych (PDF)

Załącznik nr 3 prezentacja MRR Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2004-2011 (PDF)


XV posiedzenie GRSO 9.VI.2011

Temat: Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa – podsumowania i planowanie oraz system dialogu obywatelskiego w strategiach horyzontalnych

Miejsce: Warszawa, Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego, ul. M. Konopnickiej 6

Poruszane zagadnienia:

 • Rekomendacje narzędzi realizacji zasady partnerstwa wypracowanych przez Komitet Monitorujący PO Kapitał Ludzki – projekt uchwały dla Komitetu Koordynacyjnego NSRO
 • Przygotowanie do spotkań regionalnych KSTP: na Mazowszu (wrzesień 2011) i Opolszczyzna (listopad 2011) oraz plany na rok 2012 – podsumowanie dotychczasowych spotkań regionalnych, wybór tematów przewodnich
 • Podsumowanie konferencji 6 maja i wnioski na kolejne lata
 • Konkurs na partnerski komitet monitorujący
 • System dialogu obywatelskiego w strategiach horyzontalnych - dyskusja

Pobierz pliki: Protokół (doc, pdf)


XIV posiedzenie GRSO 10.III.2011

Temat: Działania GRSO w 2011 roku w kontekście prac nad dokumentami strategicznymi i przyszłym okresem programowania.

Miejsce: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Goście:

dr Krystyna Wiaderny-Bidzińska, przedstawicielka Departamentu Rozwoju Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki

Małgorzata Zagrzejewska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Terytorialnego w Departamencie Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR

Poruszane zagadnienia:
 • Krajowy Program Reform 2010-2020 - stan prac,
 • Przygotowania do II regionalnego spotkania Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa (Małopolska, 30-31 marca)
 • Przygotowania do międzynarodowej konferencji Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa pn.„Partnerstwo i dialog jako podstawa skutecznej Polityki Spójności", organizowanej w ramach IV Forum Funduszy Europejskich,
 • Przygotowania do kolejnych spotkań regionalnych KSTP w 2011 r.
 • Wnioski z badań dotyczących uwarunkowań pracy komitetów i podkomitetów monitorujących 2007-2013,
 • Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Pobierz pliki:

Protokół (doc, pdf)

Prezentacja dotycząca Krajowego Programu Reform

Analiza "Wnioski z ewaluacji działalności komitetów monitorujących", aut. Piotr Frączak


XIII posiedzenie GRSO 13.I.2011

Temat: Wzmocnienie partnerstwa w 2011 roku

Miejsce: Kancelaria Prezydenta RP

Goście (w tym Gospodarze):

Henryk Wujec, Doradca Prezydenta RP ds. Społeczeństwa Obywatelskiego

Grażyna Melanowicz i Danuta Sołecka, pracownice Kancelarii Prezydenta

Dr Zina Jarmoszuk, Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Magdalena Kopczyńska – Zych, Zastępca Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Poruszane zagadnienia:

 • Informacje nt. systemu wdrażania funduszy europejskich w Polsce oraz Grupy Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa
 • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego i pozostałe strategie horyzontalne Rządu – informacje nt. stanu prac i udziału organizacji społecznych i obywatelskich w ich przygotowywaniu
 • V raport kohezyjny Komisji Europejskiej – elementy istotne dla partnerów społeczno-ekonomicznych
 • Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa – przygotowanie konferencji międzynarodowej oraz II spotkania regionalnego

Podsumowanie:

 1. Prezentacje przedstawione podczas posiedzenia członkom spotkania zostaną przesłane przez sekretariat GRSO wszystkim zainteresowanym
 2. Pismo do Prezydenta RP z prośbą o patronat honorowy konferencji międzynarodowej Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa zostanie w najbliższym czasie przekazane na ręce Pana Henryka Wujca
 3. Agata Wiśniewska-Górczewska w najbliższych dniach prześle członkom spotkania poprawione stanowisko uwag do V raportu kohezyjnego, zaś MRR przekaże swoje propozycje, ponadto Pan Norbert Pruszanowski uzupełni stanowisko o kwestie dotyczące EFS
 4. Przeniesiono termin konferencji międzynarodowej KSTP z lutego na kwiecień/maj 2011 roku.
 5. Postanowiono zorganizować mini sztab organizacyjny konferencji międzynarodowej KSTP złożony ze wszystkich przedstawicieli podmiotów, których udział jest konieczny, by konferencja odniosła sukces.
 6. Ustalono spotkanie dot. organizacji konferencji międzynarodowej KSTP na 18.01.2011 godz. 9.30 w siedzibie Sekretariatu GRSO przy ul. Kłopotowskiego 6 lok. 61

Pobierz pliki:

Protokół (doc) (pdf)

Prezentacja dot. GRSO i KSTP (zał. nr 1, pdf)

Prezentacja dot. Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (zał. nr 2, pdf)

Prezentacja dot. V raportu kohezyjnego (zał. nr 3, pdf)

 


XII posiedzenie GRSO 2.XII.2010

Temat: Działania strategiczne na rzecz partnerstwa

Poruszane zagadnienia:

 • Informacja  nt. stanu prac. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nad Strategią Sprawne Państwo.
 • Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa: Podsumowanie I spotkania regionalnego w Łodzi 16-17 listopada 2010 r. Przygotowanie do konferencji w lutym 2011 r. Przygotowanie do spotkań regionalnych w 2011 r.

Podsumowanie:

 1. Zostanie wysłane pismo do Ministra Administracji Publicznej w MSWiA Tomasza Siemoniaka odnośnie udziału partnerów społeczno–ekonomicznych w tworzeniu Strategii Sprawne Państwo oraz w kwestii utworzenia i zapisania w strategii utworzenia systemu dialogu społecznego;
 2. Prezentacja Pana Dyrektora Andrzeja Trzęsiary zostanie przesłana wszystkim członkom GRSO;
 3. Wystosowane zostanie pismo do Prezydenta o objęcie honorowym patronatem konferencji po ustaleniu terminu konferencji z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego;
 4. Wysłane zostanie pismo do sekretariatów Komitetów Monitorujących z pytaniem o możliwość refinansowania środków dojazdu na spotkania regionalne członków Komitetów;
 5. Prośba o przesłanie do sekretariatu GRSO terminów, kiedy członkowie GRSO nie mogą uczestniczyć w spotkaniach regionalnych w wybranych miesiącach,
 6. Sekretariat GRSO ma przesłać informacje do dwóch organizacji, które jeszcze nie ustosunkowały się do stanowiska GRSO odnośnie Priorytetu  V z wyznaczeniem terminu na odpowiedź;
 7. Planowane następne Spotkanie GRSO 10 styczeń 2011 r., które będzie poświęcone konferencji lutowej.

Pobierz pliki:

Protokół (pdf)
Prezentacja nt. stanu prac nad Strategią Sprawne Państwo (pdf)


XI posiedzenie GRSO 7.X.2010

Temat: Partnerstwo praktycznie

Poruszane zagadnienia:

 • Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa: konferencja krajowa w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (21.X), I spotkanie regionalne w Łodzi (16-17.XI), konferencja międzynarodowa (II.2011), kwerenda analiz dotyczących zasady partnerstwa i good governance,
 • Priorytet V Dobre rządzenie w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w kontekście przygotowań do przeglądu śródokresowego i kwestia niezakwalifikowania tegoż priorytetu do dodatkowego wsparcia finansowego.
Podsumowanie:
 1. Intensyfikacja prac Sekretariatu Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa oraz partnerów społeczno-ekonomicznych - członków GRSO  na rzecz promocji konferencji oraz spotkania regionalnego,
 2. Dopracowanie regulaminu konkursu na najbardziej partnerski Komitet Monitorujący i pozostawienie kilku decyzji uczestnikom konferencji 21.X,
 3. Partnerzy społeczno-ekonomiczni przygotują wspólne stanowisko w sprawie Priorytetu V PO KL i przekażą do KK NSRO celem dyskusji na grudniowym posiedzeniu Komitetu,
 4. Kwerenda będzie dokumentem roboczym, na bieżąco uzupełnianym przez członków - do końca miesiąca do sekretariatu GRSO można nadsyłać uwagi i komentarze.

Pobierz pliki:

Protokół (doc) (pdf)


X posiedzenie GRSO 8.VII.2010

Temat: Przyszłość partnerstwa w kontekście nowych strategii oraz krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa

Goście:

Jakub Wygnański, Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego

Teresa Hernik, Członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego

Aldona Wiktorska-Świecka, Członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego

Monika Smoleń, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tomasz Schimanek, ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jan Węgrzyn, Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Małgorzata Soduł, Radca Ministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Poruszane zagadnienia:

 • Partnerstwo w pracach nad projektem Strategii Sprawne Państwo
 • Partnerstwo w procesie opracowywania oraz w zawartości projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego
 • Krajowe i regionalne Fora Terytorialne jako narzędzia kształtowania polityki regionalnej w myśl Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
 • Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa - operacjonalizacja uchwały KK NSRO nr 45 z dnia 25 czerwca 2010 r. - przygotowanie konferencji krajowej oraz pierwszego spotkania regionalnego

Podsumowanie:

 

 1. Grupa będzie w dalszym ciągu współpracować z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z pracami nad Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego.
 2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmie starania ku przyspieszeniu rozpoczęcia konsultacji społecznych Strategii Sprawne Państwo.
 3. Członkowie Grupy roboczej w ciągu tygodnia opracują propozycje zakresu tematycznego pierwszego regionalnego  spotkania Krajowej Sieci Tematycznej.

Pobierz pliki:

Protokół (doc) (pdf)

Prezentacja dot. Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa

Uchwała KK NSRO nr 45 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia KST ds. Partnerstwa

Prezentacja dot. Krajowego i Regionalnych Forów Terytorialnych w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego


IX posiedzenie GRSO 2.03.2010

Pierwsze w 2010 roku posiedzenie Grupy roboczej poświęcone zostało następującym tematom i zagadnieniom:

1) podsumowane zostały prace Grupy w ubiegłym, 2009 roku

2) zapoczątkowano dyskusję na temat zbliżającego się przeglądu śródokresowego oraz polityki spójności po 2013 roku (prezentacja dr Renaty Calak)

3) wstępnie przedyskutowano program pierwszego spotkania regionalnego w ramach Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa

4) poruszona została kwestia współpracy partnerów ekonomiczno-społecznych oraz ich możliwości wpływania na kształt polityk publicznych

Szczególnie interesująca była prezentacja (złącznik nr 2) dr Renaty Calak, temat przeglądu śródokresowego jest na dziś dzień słabo rozpoznawalny i wiele w nim niejasności. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją.

Pobierz pliki:

Protokół (doc)

Załącznik nr 1 (pdf)

Załącznik nr 2 (pdf)


III posiedzenie GRSO 26-27.XI.2009

Ostatnie w 2009 r. posiedzenie Grupy roboczej poświęcone zostało tematyce Partnerstwo jako zasada funduszy europejskich.

Praca Grupy roboczej koncentrowała sie wokół realizacji partnerstwa we wdrażaniu Regionalnych Programów Operacyjnych. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele siedmiu IZ RPO (woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, pomorskie, śląskie), pozostałych siedem Instytucji Zarządzających przysłało materiał pisemny (woj. lubelskie, lubuskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie). Podczas posiedzenia miały miejsce prezentacje doświadczeń poszczególnych regionów wg następującego klucza:

 • Jaki jest skład liczbowy i procentowy komitetu monitorującego w odniesieniu do poszczególnych sektorów (partnerzy rozumiani jako partnerzy społeczno-ekonomiczni bądź społeczno-gospodarczy: ta kategoria obejmuje związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe, świat akademicki)?
 • Czy przy KM istnieją grupy robocze? Jeśli tak, to czym się zajmują i czy są w nich partnerzy? Czy są grupy powołane z inicjatywy partnerów? Jakie są efekty prac grup roboczych? Ew. czy planuje się powołanie jakichś GR?
 • Jak IZ ocenia realny wpływ partnerów na decyzje dotyczące wdrażania RPO, w tym decyzje komitetu monitorującego (np. stopień uwzględniania uwag przekazywanych przez partnerów)?
 • Jak IZ ocenia zaangażowanie partnerów we współpracę dot. wdrażania RPO na poziomie KM (np. obecność na posiedzeniach KM, stopień przygotwywania się do dyskusji, aktywność w procesie ewaluacji, w tym propozycje tematów ewaluacji)?
 • Czy IZ prowadzi działania w zakresie szerokiego konsultowania systemu wdrażania RPO, w tym np. zmian dokumentacji, przesunięć alokacji między osiami itp.? Jeśli tak, jakie to są działania?
 • Jaki jest stopień realizacji RPO w projektach partnerskich? Czy partnerstwo projektowe jest premiowane, ew. w jaki sposób, w jakich obszarach?
 • Jakie główne obszary problemów we wdrażaniu zasady partnerstwa identyfikuje IZ?

Po posiedzeniu informacje dosłano z województwa wielkopolskiego. Czekamy wciąż na materiał z woj. podkarpackiego. Całość materiałów zostanie opracowana przez sekretariat GRSO i przekazana do wiadomości Komitetu Koordynacyjnego NSRO, celem upowszechnienia najbardziej efektywnych metod realizacji zasady partnerstwa w dwóch znaczeniach: jako uzgadniania polityk publicznych (w postaci RPO) oraz realizacji projektów.

Wymiana doświadczeń we wdrażaniu partnerstwa w RPO została wzbogacona zajęciami warsztatowymi, dotyczącymi Pól partnerskiego współdziałania (z wykorzystaniem metody warsztatow Lokalnego Ożywienia Gospodarczego) oraz Barier partnerstwa i ich przezwyciężania. Wyniki pracy warsztatowej znajdują się w protokole.
Drugi dzień obfitował w dyskusję, która rozpoczęła się panelem z udziałem:
 • Pana Jarosława Pawłowskiego, Wiceministra Rozwoju Regionalnego, który wygłosił krótki wykład pod hasłem Partnerstwo w polityce rozwoju regionalnego,
 • Pana Rafała Baniaka, Wiceministra Gospodarki, który podzielił się przemyśleniami na temat Jakości dialogu społecznego i obywatelskiego jako wyznacznika dobrego rządzenia.

Wprowadzenie socjologiczne w oparciu o Diagnozę społeczną 2009 przygotował Pan dr Włodzimierz Puzyna, Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, zastępca członka KK NSRO z ramienia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zachęcamy do lektury protokołu oraz materiałów z województw.

Pobierz pliki:

Protokół (doc)

Partnerstwo w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia

Partnerstwo - współpraca pomiędzy programami operacyjnymi, rola komitetów monitorujących

Kapitał społeczny - przepustka do grona państw wysokorozwiniętych

 

Prezentacje z województw:

Dolnośląskie

Kujawsko-Pomorskie

Łódzkie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie (prezentacja)

Małopolskie

Śląskie

Opolskie

Pomorskie

Mazowieckie

Lubelskie

Lubuskie

Podlaskie (pismo)

Świętokrzyskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

 


VII posiedzenie GRSO 15.IX.2009

Plan posiedzenia:

 • „Raport Polska 2030”, przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów i relacja do Narodowej Strategii Spójności w kontekście społeczeństwa obywatelskiego
 • Dalsze prace nad projektem Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa i omówienie drogi proceduralnej
 • Dyskusja nt. założeń systemu wsparcia członków KM reprezentujących partnerów społeczno-gospodarczych

GRSO, realizując rekomendacje partnerów społeczno-ekonomicznych zasiadających w komitetach monitorujących 2007-2013, dąży do utworzenia Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa. Celem KST będzie zapewnienie w okresie programowania 2007-2013 realizacji zasady partnerstwa poprzez wzmocnienie partnerów społeczno-gospodarczych oraz mechanizmów współpracy pomiędzy nimi w programowaniu, wdrażaniu i ocenie realizacji polityk publicznych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich w realizacji Narodowej Strategii Spójności na wszystkich szczeblach wdrażania.

Z uwagi na przekrojowość tematyczną i podmiotową oraz związane z tym potencjalne źródła finansowania, prace nad powołaniem Sieci przeciągają się.

Pobierz pliki:

Protokół (doc)

Protokół (pdf)

List intencyjny GRSO dot. dalszych prac nad Krajową Siecią Tematyczną ds. Partnerstwa (pdf)


VI posiedzenie GRSO 7.VII.2009

Posiedzenie odbyło się dzień przed posiedzeniem Komitetu Koordynacyjnego Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia) i przebiegło pod hasłem Realizacja rekomendacji członków KM reprezentujących partnerów społeczno-gospodarczych, uczestników sesji szkoleniowo-konferencyjnej (7-9.V.09, Warszawa).

Z ww. rekomendacjami można zapoznać się tutaj.

Praca podczas posiedzenia przebiegła wg następującej kolejności:

 • Informacja na temat efektów przekazania rekomendacji z majowej sesji dla członków KM do Pani Minister Elżbiety Bieńkowskiej
 • Prezentacja podsumowania pracy GRSO do przedstawienia na KK NSS w dniu 8 lipca

W dyskusji na temat wdrożenia rekomendacji wzięli udział Goście:

 • Anita Noskowska-Piątkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji, Promocji i Szkoleń MRR, Przewodnicząca Grupy roboczej ds. informacji, promocji i szkoleń przy KK NSS
 • Szymon Tumielewicz z Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych MRR

W ostatniej części spotkania miała miejsce Prezentacja projektu powołania Krajowej Sieci Tematycznej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego (Partnerstwa).

Pobierz pliki:

Protokół (doc)

Protokół (pdf)

Prezentacja Agaty Wiśniewskiej podsumowująca pracę GRSO w I półroczu 2009 r.

 


V posiedzenie GRSO 8.V.2009

Posiedzenie miało charakter roboczy i odbyło się w trakcie spotkania konferencyjno-szkoleniowego dla członków komitetów monitorujących, którzy reprezentują partnerów społeczno-ekonomicznych, tj. organizacje pozarządowe, związki zawodowe, organizacje pracodawcow i świat nauki. Celem spotkania było omówienie trwającego spotkania.

 


IV posiedzenie GRSO 30-31.III.2009

Dwudniowe posiedzenie odbyło się pod hasłem Partnerstwo i społeczeństwo obywatelskie w okresie programowania 2007-2013 i zostało poświęcone analizie programów operacyjnych pod kątem realizacji zasady partnerstwa oraz przygotowaniu sesji szkoleniowej dla członków komitteów monitorujących z ramienia partnerów społeczno-ekonomicznych.

I-go dnia miała miejsce prezentacja obszarów dot. społeczeństwa obywatelskiego Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia) i Strategii Rozwoju Kraju (prowadzona przez Konstancję Piątkowską, MRR) oraz prezentacja obszarów dotyczących społeczeństwa obywatelskiego w poszczególnych programach krajowych i w regionalnych programach operacyjnych. Po dyskusji odbył się panel dyskusyjny z udziałem gości: Jakuba Wygnańskiego ze Stowarzyszenia Klon/Jawor (strategie i wskaźniki ich realizacji oraz rola KM w procesie wdrażania FE) i Tomasza Schimanka (członka Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji z ramienia organizacji pozarządowych) nt. Partnerstwo i społeczeństwo obywatelskie - idea, cele, formy - w kontekście Funduszy Europejskich. Wnioski z dyskusji zostały następnego dnia wykorzystane podczas pracy w podgrupach.

II-go dnia miała miejsce praca w grupach z udziałem ekspertów i pracowników MRR:

1) Równość szans (ekspert: Maja Branka)

2) Zrównoważony rozwój (ekspert: Jan Bazyl)

3) Rozwój lokalny/ekonomia społeczna (ekspert: Tomasz Schimanek)

Nastepnie odbyła się sesja wspólna nt. zasady partnerstwa w funduszach europejskich.

 

 

Praca w grupach miała na celu:

- uwspólnienie definicji,

- identyfikację miejsc dotyczących społeczeństwa obywatelskiego i w ogóle Celu 1 NSRO, jakim jest Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa w kontekście tematu grupy w programach ,

- prześledzenie wskaźników Celu 1 w kontekście tematu każdej z grup i określenie, na ile wskaźniki szczegółowe wpisują się w Cel 1,

- identyfikację „białych plam” i wskazanie potencjalnych zagrożeń lub barier w osiągnięciu Celu 1.

 

W oparciu o wyniki pracy w grupach zostani określony dalszy plan pracy GRSO, w tym zapoznanie się z odpowiednimi opracowaniami, ew. zlecenie ekspertyz, rekomendacje dla Komitetu Koordynacyjnego.

 

Pobierz pliki:

Protokół (word)

Protokół (pdf)

Ustalenia GRSO z posiedzenia

Prezentacja Agaty Wiśniewskiej pt. Definiowanie społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej i w Polsce

Prezentacja Konstancji Piątkowskiej pt. Obszary społeczeństwa obywatelskiego w Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia) i Strategii Rozwoju Kraju oraz w poszczególnych  programach sektorowych i w regionalnych programach operacyjnych

Prezentacja Jakuba Wygnańskiego pt. Strategie i wskaźniki ich realizacji oraz rola KM w procesie wdrażania FE

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Realizacja strategii lizbońskiej:sytuacja bieżąca i przyszłe perspektywy”

(2008/C 120/20)

Program dla Europy: propozycje społeczeństwa obywatelskiego, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (CESE 593/2009)

 

 

od lewej: Wicepremier, Minister Gospodarki W.Pawlak, A.Czarnocka, T.Hernik, Wiceminister J.Pawłowski, Dyrektor DPP w MPIPS K.Więckiewicz,

 

 

 

Dyrektor Funduszy Europejskich w MG D.Sokołwska, P.Frączak, A.Wiśniewska i P.Dobosz

 

 

Ustalenia GRSO z posiedzenia w dn. 30-31 marca 2009 r.


http://www.ofop.engo.pl/files/ofop.engo.pl/public/sesja_KM_7_9_V_09/pismo_do_Min_Bienkowskiej_podziek_i_rekomendacje.doc

W skład grupy weszło 25 członków KK NSRO, w tym:

Czterech ze strony administracji rządowej, reprezentujących:

 1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca PO KL)
 2. Ministerstwo Edukacji Narodowej
 3. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (instytucja koordynująca NSRO)

Pięć osób ze strony samorządowej, reprezentujących:

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 3. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 5. Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Szesnastu członków ze strony partnerów społeczno-ekonomicznych z nastepujących podmiotów:

 1. Caritas Polska
 2. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 3. Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Nauki
 4. Związek Harcerstwa Polskiego, Głowna Kwatera
 5. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 6. Forum Związków Zawodowych
 7. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" (Komisja Krajowa)
 8. Konfederacja Pracodawców Polskich
 9. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN
 10. Business Centre Club
 11. Związek Rzemiosła Polskiego
 12. Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych
 13. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego
 14. Polska Akademia Nauk
 15. Konfederacja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Obsługę Grupy prowadzi biuro Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych we współpracy z Sekretariatem Komitetu Koordynacyjnego NSRO.


III posiedzenie GRSO 12.I.2009

Posiedzenie przebiegalo pod hasłem Jak koordynować wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego?

W I-ej części spotkania odbył się panel nt. kierunków polityki Rządu w zakresie wspierania/rozwoju społeczeństwa obywatelskiego:

 • Realizowane i planowane działania Rządu na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – dyskusja z udziałem Jakuba Wojnarowskiego i Jakuba Michałowskiego, doradców Sekretarza Stanu, Michała Boniego, Szefa zespołu doradców strategicznych Prezesa Rady Ministrów
 • Strategia Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 2009-2013, przyjęta uchwałą Rady Ministrów w dn. 4.XI.2008 r. – wystąpienie Piotra Frączaka, Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, członka KK NSS
 • Systemowa realizacja Działania 5.5 Rozwój dialogu społecz ]]>

 

Słowa kluczowe: