Reprezentacja

Fundusze europejskie 2014-20020. Organizacje mają głos. Czy nie?

Na kogo głosowałeś? Kto wygrał? Czy coś o nim wiesz? Faktycznie reprezentuje Twoje interesy? Czy po wyborach miałeś jakąś informację zwrotną? Czy po wyborach udzieliłeś informacji zwrotnej? Tak, tak - mowa o reprezentantach organizacji w komitetach monitorujących programy operacyjne 2014-2020.

Grupa robocza ds. przyszłej perspektyw finansowej funduszy europejskich na lata 2014-2020

Grupa robocza OFOP do spraw przyszłego okresu programowania funduszy europejskich 2014-2020 to nieformalne ciało dialogu organizacji trzeciego sektora, powołane przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych w celu konsultowania i wypracowywania postulatów organizacji  odnoszących się do nowej perspektywy finansowej polityki spójność Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Do najważniejszych zadań grupy należy:

Polska prezydencja w Radzie UE w ocenie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

W czerwcu 2011 roku OFOP wraz z pięcioma innymi organizacjami przekazały do mediów i opublikowały m.in. na portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl stanowiska dotyczące ich zdaniem kluczowych kwestii na czas polskiego przewodnictwa w Radzie Unii.

OFOP swoje stanowisko poświęcił przyszłości funduszy europejskich na lata 2014-2020, wskazując następujące punkty, istotne z punktu widzenia tak polityki spójności, jak i interesów organizacji pozarządowych w okresie sprawowania prezydencji:

Kategorie:
Słowa kluczowe:

Lista Rad Działalności Pożytku Publicznego

Baza Rad Działalności Pożytku Publicznego - stan na 23.12.2011 - informacje uzyskane z Jednostek Samorządu Terytorialnego, oraz uzupełnione dzięki współpracy z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych i Fundacją Aktywności Lokalnej, które przeprowadziły monitoring powstawania Rad na swoim terenie.

Wrocław. Spotkanie dot. wdrażania EFS dla organizacji pozarządowych z woj. Dolnośląskiego

Chcesz podzielić się doświadczeniem, zasięgnąć porady, mieć wpływ na środki wydatkowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zobaczyć, jak inne organizacje z województwa dolnośląskiego radzą sobie z realizacją projektów? Jeśli tak, to koniecznie przyjdź na spotkanie, które odbędzie się 19 czerwca br. we Wrocławiu.

Webinarium dla członków komitetów monitorujących fundusze europejskie 2014+

Kiedy: w dniu 10 czerwca w godz. 13.00-15.00 odbędzie się webinarium dla pozarządowych członków komitetów monitorujących (KM) krajowe i regionalne programy operacyjne 2014-2020.  

Dla kogo: zapraszamy członków, zastępców oraz – w miarę wolnych miejsc - obserwatorów.  

Aktywność pozarządowych członków komitetów monitorujących PO 2014-2020 - zapraszamy do lektury raportu

Z przyjemnością publikujemy Raport z aktywności pozarządowych członków komitetów monitorujących proramy operacyjne 2014-2020, autorstwa Patrycji Romaniuk, obejmujący lata 2014 i 2015. Wydawcą raportu jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Publikacja powstała w ramach realizacji działań ze ścieżki "Wspieranie organizacji pozarządowych - działania rzecznicze 2015". 

Kontakty do sieci i punktów informacyjnych UE 2016

Przedstawicielstwo Komisji Europejskie w Polsce opublikowało broszurę informacyjną z opisem oraz danymi kontaktowymi wszystkich punktów i sieci informacyjnych, działających w roku 2016. 

Zachęcamy do korzystania.

Spotkanie organizacji w sprawie funduszy i dialogu w obszarze zdrowia

12 kwietnia 2016 roku OFOP zorganizował spotkanie dla pozarządowych członków Komitetów Monitorujących oraz organizacji angażujących się w obszarze zdrowia. Dyskusja dotyczyła możliwości współpracy, zwłaszcza w kontekście uwarunkowań stworzonych przez funkcjonowanie Komitetu Sterującego ds. Zdrowia

Problematyka zdrowia, ujęta w ramach polityki spójności 2014-2020, należy do tych polityk publicznych, które Komisja Europejska chce monitorować w sposób szczególny, przekrojowy, czego wyrazem była konieczność powołania dedykowanego Komitetu Sterującego (z udziałem przedstawicieli NGO’sów), który formalnie jest podkomitetem Komitetu Umowy Partnerstwa. Działania w obszarze zdrowia, zarówno infrastrukturalne, jak i miękkie, są rozproszone we wszystkich RPO, znajdujemy je również w programach krajowych, jak PO Wiedza Edukacja Rozwój. Spotkanie miało na celu podjęcie przez organizacje pozarządowe wspólnej refleksji o potrzebach i oczekiwaniach dotyczących prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia dialogu w sprawie polityki zdrowotnej.

Instytucje i mechanizmy systemu ochrony zdrowia przedstawiła ekspertka ds. zdrowia, Anna Kozieł. Uczestnicy spotkania odnieśli się do sposobu powstawania map potrzeb zdrowotnych, które w dużej części powstają na podstawie danych archiwalnych NFZ i nie uwzględniają aspektu profilaktyki. W założeniu mapy mają być narzędziem usprawniającym procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia. Obowiązek tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych dla planowania inwestycji w ochronie zdrowia wynika z ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.619). Ich zakres określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych (Dz.U. 2015 poz. 458). Pytaniem otwartym pozostaje czy mapy potrzeb zdrowotnych we właściwy sposób przedstawiają trendy demograficzne i epidemiologiczne, istniejącą infrastrukturę w ochronie zdrowia oraz przyszłe potrzeby w tym zakresie. 

Kwestie wyzwań dialogu w ochronie zdrowia przedstawił Piotr Frączak z Komitetu Umowy Partnerstwa. Zwrócił on uwagę na zbyt małą rolę organizacji pozarządowych w obszarze tak istotnym dla życia społecznego, jak zdrowie. Przypomniał sytuację związaną z wyborem przedstawicieli do Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze ochrony zdrowia, w którym początkowo jednego przedstawiciela organizacji mianował Minister Zdrowia. Dopiero w wyniku protestów i aktywności przedstawicieli organizacji w Komitecie Umowy Partnerstwa udało się zwiększyć liczbę przedstawicieli do trzech i zapewnić tryb wyboru pod egidą Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada podjęła decyzję, że reprezentantami organizacji pozarządowych w Komitecie zostaną:

  1. Beata Ambroziewicz z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i Mariusz Błaszczyk związany z Fundacją Urszuli Jaworskiej (zastępca);
  2. Szymon Chrostowski z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i jego zastępczyni Monika Zientek związana z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „ 3majmy się razem" (zastępczyni);
  3. Anna GuszczaAnna Sitek (zastępczyni) związane z Fundacją My Pacjenci.

Sytuacja ta wywołuje pytanie o postrzeganie dobra wspólnego, realną możliwość działania i oddziaływania dla inicjatyw obywatelskich oraz kontrolę obywatelską w trakcie tworzenia polityk publicznych i planowania wydatków.   

Po, dotyczącym Programu Europejskiego OFOP, wystąpieniu Agaty Wiśniewskiej-Górczewskiej, ustalono, że efektem spotkania będzie rozpoczęcie prac nad najistotniejszymi, z punktu widzenia organizacji, aspektami dotyczącymi zdrowia. Zebrani ustalili, że dalsze prace będą dotyczyć następujących wątków:

  • deinstytucjonalizacji i międzyresortowości,
  • edukacji i profilaktyki,
  • racjonalizacji wydatkowania.

W tym celu zebrana grupa będzie pracować nad merytorycznym uzupełnieniem wyżej wymienionych punktów. Osoby i organizacje zainteresowane włączenie się w prace grupy zapraszamy do kontaktu na adres mailowy: krystian.kiszka[at]ofop.eu.

W spotkaniu wzięła również udział pani Monika Pałasz z Departamentu Strategii Rozwoju Ministerstwa Rozwoju, która przedstawiła szczegółowo kwestię funduszy strukturalnych na rzecz na rzecz ochrony zdrowia w latach 2014-2020.

Przedstawiciele organizacji w Komitecie Sterującym ds. zdrowia

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w sektorze zdrowia został ostatecznie uzupełniony o troje reprezentantów organizacji pozarządowych.

Osoby te to:

Kandydatka OFOP-u członkinią Grupy roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Pani Renata Bukowska wraz dwojgiem innych kandydatów zostali przez Radę Działalności Pożytku Publicznego rekomendowani jako reprezentanci organizacji w GR ds. KSOW. Funkcję zastępcy pełni pan Jarosław Kuba.

Na co wydawane są środki z PO Pomoc Techniczna

Od 6 kwietnia obowiązuje nowy SzOOP dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Program ten jest krajowym programem o najmniejszym budżecie (823,65 mln €) i koncentruje się na finansowaniu systemu funduszy europejskich.

Spotkanie z partnerami spoza administracji nt. realizacji zasady partnerstwa (4.04.2016)

Dnia 4 kwietnia 2016 roku Ministerstwo Rozwoju zorganizowało spotkanie z partnerami spoza administracji nt. realizacji zasady partnerstwa. Administrację rządową reprezentowali m.in. przedstawiciele:

OFOP pyta, co z programami współpracy ministerstw z organizacjami

W dniach 21-22 marca Federacja wystąpiła do wszystkich ministrów z pytaniem, czy podjęte zostały prace nad przygotowaniem programów współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi, do czego obliguje ich znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontaracie. PIsma zostały przekazane do wiadomości Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania.

Uwagi dot. stron www i generatorów przekazane do Ministerstwa Rozwoju

W dniu 3 lutego 2016 r. OFOP przekazał do Ministerstwa Rozwoju uwagi dotyczące działania stron internetowych Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 oraz generatorów wniosków.

Dziękujemy wszystkim osobom i organziacjom, które włączyły się w akcję zbierania uwag.

OFOP zbiera uwagi dot. generatorów wniosków z FE i strony www

Do 18 stycznia pod adresem reprezentacja[at]ofop.eu zbieramy KONKRETNE i SZCZEGÓŁOWE uwagi dotyczące:

  • stron www Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 (będących podstronami portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl),
  • generatorów wniosków w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020.

Prosimy o uszeregowanie uwag w kolejności od najważniejszych do najmniej ważnych oraz, w miarę możliwości, ich pogrupowanie (np. na techniczne, merytoryczne).

Raport z monitoringu 16 RPO 2014-2020 przekazany do Rządu i Marszałków

30 grudnia 2015 r. OFOP przekazał raport z monitoringu 16 Regionalnych Programów Operacyjnych następującym odbiorcom:

Uwagi OFOP-u do wytycznych MIiR w sprawie zasady partnerstwa

5 października Federacja przekazała do Miniterstwa Infrastruktury i Rozwoju propozycje zmian w Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020. Wytyczne zostały poddane pod konsultacje z uwagi na zmiany, które zostaną wprowadzone ze względu na to, że 11 września 2015 r. weszła w życie Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego.

Ruszyły konsultacje publiczne Założeń Programu współpracy MKiDN z NGO na lata 2017-2019

Zaproszamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych Założeń Programu współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z organizacjami pozarządowymi nalata  2017-2019

I zjazd reprezentantów ngo w komitetach monitorujących 2014+ za nami. I co?

Ponad 40 osób w obecnych na miejscu, ponad 130 słuchaczy przez sieć, przynajmniej 9 głównych wątków przewijających się w dyskusji, ponad 5 godzin zdobywania wiedzy, dzielenia się doświadczeniem i wzajemnego poznawania – 15 lipca w Warszawie na spotkaniu zorganizowanym przez OFOP w siedzibie PAFW działo się niemało. Wiemy, czego potrzebujemy i co możemy zrobić wspólnie, a w czym nikt inny nie zastąpi członka/członkini komitetu.

„Szkoła Dialogu – doświadczenia i nowe horyzonty współpracy” - program i miejsce konferencji

Konferencja „Szkoła Dialogu – doświadczenia i nowe horyzonty współpracy” odbędzie się 11 czerwca br. w Warszawie w siedzibie Uniwersytetu SWPS (ul. Chodakowska 19/31).
Punkt informacyjny i ew. rejestracja będzie w hollu głównym na parterze.
 
Dokładny program konferencji znjduje się poniżej.

Informacja dla osób, przyjeżdżających samochodem:

W Lublinie dyskusja o SzOOP-ie dla RPO 2014+

Najważniejszym osiągnięciem spotkania regionalnego w Lublinie było wypracowanie wniosków, które zostaną zgłoszone w ramach konsultacji projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO jako wspólne stanowisko środowiska organizacji pozarządowych. Ponadto, uczestnicy spotkania z 27 marca mieli okazję poznać nowowybranych reprezentantów sektora do komitetu monitorującego, przedyskutować formułę wyborów do KM oraz kwestię mniejszej niż w ubiegłej perspektywie reprezentacji NGO-sów w tymże komitecie.

Lubuskie. Dyskusja o roli organizacji pozarządowych w RPO - Lubuskie 2020

Przedstawiciele lubuskich organizacji pozarządowych zainteresowanych Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 spotkali się 27 marca w sali Centrum Integracji Społecznej Zielonej Górze.

Spotkanie zbiegło się z ogłoszeniem konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO - Lubuskie 2020. Dokument, który ma kluczowe znaczenie dla realizacji programu został przekazany do konsultacji 25 marca.

O wkładach własnych w Olsztynie

Spotkanie regionalne w Olsztynie zdominowały dyskusje dotyczące wkładów własnych oraz konieczności lobbowania na rzecz ich zniesienia, a w związku z tym zaangażowania się w proces negocjowania kontraktu terytorialnego między województwem a rządem. Jak ustalili uczestnicy spotkania, dla rozwoju III sektora nie mniej ważne jest zatwierdzenie korzystnych kryteriów wyboru projektu i efektywna praca reprezentantów NGO do komitetu monitorującego.

W Toruniu o SzOOP-ie i pieniądzach z RPO

Spotkanie regionalne w Toruniu dało przedstawicielom III sektora możliwość zgłoszenia przedstawicielom władz samorządowych swoich bieżących postulatów, jakimi są m. in. zapewnienie szerokiego dostępu wszystkich podmiotów, w tym NGO, do aplikowania w planowanych konkursach, wprowadzenie zmian w podziale puli środków finansowych oraz prowadzenie szerszej konsultacji SzOOP-ów.

Kielce - regionalnie o funduszach 20 marca

Większa wiedza na temat roli komitetów monitorujących oraz ogólnopolskiego panelu ds. monitorowania funduszy europejskich, dokładne omówienie trzech osi priorytetowych i położenie nacisku na potrzebę konsultacji całego SZOP-u – takie efekty przyniosła konferencja w Kielcach. Przede wszystkim jednak, spotkanie z 20 marca uświadomiło regionalnym reprezentantom trzeciego sektora, jak dużą rolę mogą odegrać w monitorowaniu procesu wdrażania funduszy europejskich.

Pozarządowcy w komitetach – czas do dzieła!

Szesnaście komitetów monitorujących regionalne programy operacyjne, sześć komitetów monitorujących programy krajowe, dwa komitety monitorujące programów zajmujących się rozwojem wsi oraz rybołówstwa, wreszcie - siedem komitetów monitorujących programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – to się przekłada na około dwustu (200!) reprezentantów środowiska pozarządowego w systemie monitorowania funduszy europejskich 2014-2020.

Fundusze unijne pod lupą organizacji. Startuje monitoring funduszy

Zdjęcie.

O szczegółach dostępności i wydatkowania funduszy UE na najbliższe lata wciąż niewiele wiemy. Mimo to, organizacje już teraz planują jak dbać o ich mądre wykorzystanie. Spotkaniem w Toruniu rozpoczął pracę pozarządowy ogólnopolski panel ds. monitorowania funduszy europejskich.

Działania Stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020

W załączniku znajduje się prezentacja przygotowana i zaprezentowana przez Michała Dymkowskiego w trakcie Walnego Zebrania 23.06.2014r.

Subskrybuje zawartość