Ciała dialogu obywatelskiego

Fundusze europejskie 2014-20020. Organizacje mają głos. Czy nie?

Na kogo głosowałeś? Kto wygrał? Czy coś o nim wiesz? Faktycznie reprezentuje Twoje interesy? Czy po wyborach miałeś jakąś informację zwrotną? Czy po wyborach udzieliłeś informacji zwrotnej? Tak, tak - mowa o reprezentantach organizacji w komitetach monitorujących programy operacyjne 2014-2020.

Działania przedstawicielki OFOP w EKES w 2011 roku

Informacja o działalności Marzeny Mendzy-Drozd, przedstawicielki Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym w 2011 roku.

W ramach instytucjonalnych struktur europejskich Komitet pełni szczególną rolę: jest on organem konsultacyjnym zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego powołanym jednym z Traktatów Rzymskich (Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) z 1957 roku.

Lista Rad Działalności Pożytku Publicznego

Baza Rad Działalności Pożytku Publicznego - stan na 23.12.2011 - informacje uzyskane z Jednostek Samorządu Terytorialnego, oraz uzupełnione dzięki współpracy z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych i Fundacją Aktywności Lokalnej, które przeprowadziły monitoring powstawania Rad na swoim terenie.

Wyzwania dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym idzie, także udział przedstawicieli zorganizowanych obywateli w debacie publicznej czy w tworzeniu polityk publicznych, wymaga wykorzystania świadomości, umiejętności, kompetencji i zasobów tkwiących w obywatelach i ich organizacjach.

System dialogu społecznego w realizacji zasady partnerstwa

Współczesny dialog społeczny (rozumiany szeroko jako tradycyjny dialog społeczny i dialog obywatelski) to zinstytucjonalizowana forma relacji władza wykonawcza – zorganizowane grupy obywateli, której istotą są negocjacje, czyli sposób ustalania wspólnych stanowisk czy współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji [por. Dialog obywatelski jako forma współrządzenia, w: FederalistKa nr 1/2010].

Gliwice. Spotkanie nt. Ekonomii Społecznej dla organizacji z woj. śląskiego

W dniu 23 czerwca 2017 r. (piątek) w Gliwicach przy ul. Studziennej 6 (GCOP) odbędzie się spotkanie warsztatowe prowadzone przez członków i zastępców Komitetów Monitorujących RPO i PO WER. Tematem przewodnim spotkania będzie rozmowa na temat barier i problemów z wdrażaniem EFS w kontekście Ekonomii Społecznej oraz działalności ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Ankieta dotycząca korzystania z funduszy europejskich wśród małopolskich organizacji

Wiele się słyszy, że fundusze unijne są w mniejszym stopniu dostępne dla organizacji pozarządowych w ramach perspektywy 2014-2020. Potrzebujemy jednak jako środowisko organizacji konkretnych danych na ten temat, po to, aby mieć argumenty do dalszego działania na rzecz zmian. W tym celu zapraszamy organizacje pozarządowe z woj. małopolskiego do wypełnienia niniejszej ankiety.

Wrocław. Spotkanie dot. wdrażania EFS dla organizacji pozarządowych z woj. Dolnośląskiego

Chcesz podzielić się doświadczeniem, zasięgnąć porady, mieć wpływ na środki wydatkowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zobaczyć, jak inne organizacje z województwa dolnośląskiego radzą sobie z realizacją projektów? Jeśli tak, to koniecznie przyjdź na spotkanie, które odbędzie się 19 czerwca br. we Wrocławiu.

Spotkanie nt. Ekonomii Społecznej dla organizacji z woj. mazowieckiego

W dniu 25 maja 2017 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie warsztatowe dla organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego, prowadzone przez członków i zastępców Komitetów Monitorujących RPO i PO WER. Tematem przewodnim spotkania będzie rozmowa na temat barier i problemów z wdrażaniem EFS w kontekście Ekonomii Społecznej.

Zaproszenie na ostatnie w tym roku webinarium

Wspólnie z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT zapraszamy na ostatnie w tym roku webinarium, które odbędzie się już 29 grudnia (czwartek), w godz. 13.00-14.30, pn. „Partnerstwo Tematyczne – czym jest i jak może realizować swoje działania? Rezultat prac Partnerstwa Tematycznego nr 13 – koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego”. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Olender.

Zaproszenie na webinarium i artykuł dotyczący ciał dialogu obywatelskiego

Poniższy tekst dotyczy prac w ramach ciał dialogu obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetów Monitorujących. W związku z treścią artykułu, chcemy Państwa zaprosić do udziału w webinarium, które odbędzie się już 19 grudnia 2016 r., o godz. 13.00 w przestrzeni internetowej.

Stała Konferencja, z czym to się je?

Już niedługo odbędzie się spotkanie Stałej Konferencji ds. konsultacji Funduszy Europejskich.  Ale to nie koniec. Zbliża się Stała Konferencja ds. Strategicznej Mapy Drogowej, od lat działa Stała Konferencja Ekonomii Społecznej. Ciągle jeszcze wiele osób odnosi się do tej formy organizacyjnej z dystansem. Przyzwyczajeni jesteśmy do starych form. Wszyscy oczekujemy czystych modeli – zwolennicy chcą twardych instytucji, ich przeciwnicy pełnej deinstytucjonalizacji.

Przedstawiciele organizacji w Komitecie Sterującym ds. zdrowia

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w sektorze zdrowia został ostatecznie uzupełniony o troje reprezentantów organizacji pozarządowych.

Osoby te to:

Kandydatka OFOP-u członkinią Grupy roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Pani Renata Bukowska wraz dwojgiem innych kandydatów zostali przez Radę Działalności Pożytku Publicznego rekomendowani jako reprezentanci organizacji w GR ds. KSOW. Funkcję zastępcy pełni pan Jarosław Kuba.

Na co wydawane są środki z PO Pomoc Techniczna

Od 6 kwietnia obowiązuje nowy SzOOP dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Program ten jest krajowym programem o najmniejszym budżecie (823,65 mln €) i koncentruje się na finansowaniu systemu funduszy europejskich.

Spotkanie z partnerami spoza administracji nt. realizacji zasady partnerstwa (4.04.2016)

Dnia 4 kwietnia 2016 roku Ministerstwo Rozwoju zorganizowało spotkanie z partnerami spoza administracji nt. realizacji zasady partnerstwa. Administrację rządową reprezentowali m.in. przedstawiciele:

Pozarządowcy w komitetach – czas do dzieła!

Szesnaście komitetów monitorujących regionalne programy operacyjne, sześć komitetów monitorujących programy krajowe, dwa komitety monitorujące programów zajmujących się rozwojem wsi oraz rybołówstwa, wreszcie - siedem komitetów monitorujących programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – to się przekłada na około dwustu (200!) reprezentantów środowiska pozarządowego w systemie monitorowania funduszy europejskich 2014-2020.

Głosowanie do komitetów monitorujących Polska Cyfrowa i Inteligentny Rozwój

 

Rozpoczął się proces głosowania na kandydatów do komitetów monitorujących dla nowych funduszy 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Głosownie trwa do 21 listopada do godziny 23:59.

 

Wybory do komitetu monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Poniżej informacje i załączniki potrzebne by wziąć udział w głosowaniu. Przedstawiamy również sylwetki kandydatów na członków i zastępców do komitetu monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Są to kandydaci rekomendowani przez Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, którzy uzyskali poparcie federacji, (Joanna Brzozowska-Wabik i Łukasz Broniszewski).

Aby wziąć udział w głosowaniu należy:

Wybory do komitetu monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Poniżej informacje i załączniki potrzebne by wziąć udział w głosowaniu. Przedstawiamy również sylwetki kandydatów na członków i zastępców do komitetu monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Są to kandydaci rekomendowani przez Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, którzy uzyskali poparcie federacji, (Bartosz Mioduszewski i Elżbieta Dydak).

Aby wziąć udział w głosowaniu należy:

Wybory do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (KM PO WER). Termin na zgłaszanie kandydatów upływa 29 października 2014 r. Zgłoszenia kandydatur oraz chęci poparcia do OFOP do 21 października do godziny 12:00 ( informacja na samym dole)

Liczba dostępnych miejsc w KM dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi dwanaście:

Podziękowanie dla Pana Włodzimierza Puzyny za zaangażowanie i mocny wkład w działania Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego

Składamy Panu serdeczne podziękowanie za kilkuletnie zaangażowanie i mocny wkład w działania organizacji pozarządowych w Komitecie Koordynacyjnym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

Konferencja: "Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020”

Korzystając z podsumowania projektu budującego zaplecze rzecznicze dla organizacji pozarządowych, jakim jest Szkoła Partycypacji Społecznej, OFOP pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych nową wizją systemu funduszy europejskich na drugie spotkanie stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020.

Uproszczenia dla stowarzyszeń - prac nad ustawą ciąg dalszy

OFOP pracuje nad uproszczeniami dla stowarzyszeń.

Prace nad nowelizacja ustawy toczą się w ramach grupy roboczej ds. zmiany ustawy prawo o stowarzyszeniach działającej przy Zespole ds. rozwiązań Finansowych i Prawnych przy Kancelarii Prezydenta i właśnie wchodzą w końcowy etap. Jest jednak jeszcze wiele szczegółów do uzgodnienia i zespół mimo wcześniejszych planów zakończenia prac z końcem grudnia 2012 r., przedłużył działanie do co najmniej końca marca 2013r.

List Prezesa OFOP w sprawie braku aktywności członków organizacji pozarządowych w KM

Zgodnie z rekomendacjami zamieszczonymi w raporcie monitorującym: "Aktywność członków organizacji pozarządowych w wybranych ciałach dialogu" wysłaliśmy list do organizacji delegujących, których członkowie reprezentują sektor pozarządowy w Komitetach i Podkomitetach Monitorujących i nie wywiązują się z przyjętych na siebie zobowiązań

Przedstawiamy kolejny raport dotyczący aktywności członków organizacji pozarządowych w ciałach dialogu

Raport dotyczący aktywności członków organizacji pozarządowych w wybranych ciałach dialogu powstał w ramach projektu "Demokracja to partycypacja" finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Jest to kolejny, trzeci już raport dotyczący tego tematu dla perspektywy finansowej 2007-2013.

Wersja robocza III raportu już jest!

Powstała robocza wersja III raportu dotyczącego aktywności pozarządowych czlonków w wybranych cialach dialogu.

Obecnie jest ona na etapie konsultacji. 

Ostateczna wersja raportu zostanie udostępniona 30 czerwca 2012 roku.

Raport postaje w ramach projektu "Demokracja to Partycypacja" finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zapraszamy do zapoznania się z poprzednimi raportami:

 

Krajowe Forum Terytorialne – nowe ciało dialogu, również dla organizacji pozarządowych

Krajowe Forum Terytorialne spotkało się już cztery razy. Czym jest i jakie są jego funkcje? Czy ciało to może mieć realny wpływ na kreowanie polityk rozwoju w regionach? A może jego zadania mają dużo szerszy wymiar?

KFT - Podstawy Prawne

Badanie aktywności pozarządowych członków KM i PKM zostało zakończone

Badanie dotyczące aktywności pozarządowych członków KM/PKM PO KL i KM RPO zostało zakończone.

Subskrybuje zawartość