Przyszły okres programowania

Stała konferencja OFOP-u ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020

Już 18 listopada 2015 r. w godzinach 11:00 - 16:30 zapraszamy na spotkanie do Warszawy, do Centrum Kuluturalnego Ojców Barnabitów przy ul. Smoluchowskiego 1! Tym razem tematem Konferencji będzie "Praktyka wdrażania funduszy europejskich 2014+ z perspektywy sektora obywatelskiego". Program do pobrania pod postem!

Fundusze europejskie 2014-20020. Organizacje mają głos. Czy nie?

Na kogo głosowałeś? Kto wygrał? Czy coś o nim wiesz? Faktycznie reprezentuje Twoje interesy? Czy po wyborach miałeś jakąś informację zwrotną? Czy po wyborach udzieliłeś informacji zwrotnej? Tak, tak - mowa o reprezentantach organizacji w komitetach monitorujących programy operacyjne 2014-2020.

Wyzwania dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym idzie, także udział przedstawicieli zorganizowanych obywateli w debacie publicznej czy w tworzeniu polityk publicznych, wymaga wykorzystania świadomości, umiejętności, kompetencji i zasobów tkwiących w obywatelach i ich organizacjach.

Spotkanie organizacji w sprawie funduszy i dialogu w obszarze zdrowia

12 kwietnia 2016 roku OFOP zorganizował spotkanie dla pozarządowych członków Komitetów Monitorujących oraz organizacji angażujących się w obszarze zdrowia. Dyskusja dotyczyła możliwości współpracy, zwłaszcza w kontekście uwarunkowań stworzonych przez funkcjonowanie Komitetu Sterującego ds. Zdrowia

Problematyka zdrowia, ujęta w ramach polityki spójności 2014-2020, należy do tych polityk publicznych, które Komisja Europejska chce monitorować w sposób szczególny, przekrojowy, czego wyrazem była konieczność powołania dedykowanego Komitetu Sterującego (z udziałem przedstawicieli NGO’sów), który formalnie jest podkomitetem Komitetu Umowy Partnerstwa. Działania w obszarze zdrowia, zarówno infrastrukturalne, jak i miękkie, są rozproszone we wszystkich RPO, znajdujemy je również w programach krajowych, jak PO Wiedza Edukacja Rozwój. Spotkanie miało na celu podjęcie przez organizacje pozarządowe wspólnej refleksji o potrzebach i oczekiwaniach dotyczących prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia dialogu w sprawie polityki zdrowotnej.

Instytucje i mechanizmy systemu ochrony zdrowia przedstawiła ekspertka ds. zdrowia, Anna Kozieł. Uczestnicy spotkania odnieśli się do sposobu powstawania map potrzeb zdrowotnych, które w dużej części powstają na podstawie danych archiwalnych NFZ i nie uwzględniają aspektu profilaktyki. W założeniu mapy mają być narzędziem usprawniającym procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia. Obowiązek tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych dla planowania inwestycji w ochronie zdrowia wynika z ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.619). Ich zakres określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych (Dz.U. 2015 poz. 458). Pytaniem otwartym pozostaje czy mapy potrzeb zdrowotnych we właściwy sposób przedstawiają trendy demograficzne i epidemiologiczne, istniejącą infrastrukturę w ochronie zdrowia oraz przyszłe potrzeby w tym zakresie. 

Kwestie wyzwań dialogu w ochronie zdrowia przedstawił Piotr Frączak z Komitetu Umowy Partnerstwa. Zwrócił on uwagę na zbyt małą rolę organizacji pozarządowych w obszarze tak istotnym dla życia społecznego, jak zdrowie. Przypomniał sytuację związaną z wyborem przedstawicieli do Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze ochrony zdrowia, w którym początkowo jednego przedstawiciela organizacji mianował Minister Zdrowia. Dopiero w wyniku protestów i aktywności przedstawicieli organizacji w Komitecie Umowy Partnerstwa udało się zwiększyć liczbę przedstawicieli do trzech i zapewnić tryb wyboru pod egidą Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada podjęła decyzję, że reprezentantami organizacji pozarządowych w Komitecie zostaną:

  1. Beata Ambroziewicz z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i Mariusz Błaszczyk związany z Fundacją Urszuli Jaworskiej (zastępca);
  2. Szymon Chrostowski z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i jego zastępczyni Monika Zientek związana z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „ 3majmy się razem" (zastępczyni);
  3. Anna GuszczaAnna Sitek (zastępczyni) związane z Fundacją My Pacjenci.

Sytuacja ta wywołuje pytanie o postrzeganie dobra wspólnego, realną możliwość działania i oddziaływania dla inicjatyw obywatelskich oraz kontrolę obywatelską w trakcie tworzenia polityk publicznych i planowania wydatków.   

Po, dotyczącym Programu Europejskiego OFOP, wystąpieniu Agaty Wiśniewskiej-Górczewskiej, ustalono, że efektem spotkania będzie rozpoczęcie prac nad najistotniejszymi, z punktu widzenia organizacji, aspektami dotyczącymi zdrowia. Zebrani ustalili, że dalsze prace będą dotyczyć następujących wątków:

  • deinstytucjonalizacji i międzyresortowości,
  • edukacji i profilaktyki,
  • racjonalizacji wydatkowania.

W tym celu zebrana grupa będzie pracować nad merytorycznym uzupełnieniem wyżej wymienionych punktów. Osoby i organizacje zainteresowane włączenie się w prace grupy zapraszamy do kontaktu na adres mailowy: krystian.kiszka[at]ofop.eu.

W spotkaniu wzięła również udział pani Monika Pałasz z Departamentu Strategii Rozwoju Ministerstwa Rozwoju, która przedstawiła szczegółowo kwestię funduszy strukturalnych na rzecz na rzecz ochrony zdrowia w latach 2014-2020.

Przedstawiciele organizacji w Komitecie Sterującym ds. zdrowia

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w sektorze zdrowia został ostatecznie uzupełniony o troje reprezentantów organizacji pozarządowych.

Osoby te to:

Kandydatka OFOP-u członkinią Grupy roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Pani Renata Bukowska wraz dwojgiem innych kandydatów zostali przez Radę Działalności Pożytku Publicznego rekomendowani jako reprezentanci organizacji w GR ds. KSOW. Funkcję zastępcy pełni pan Jarosław Kuba.

Na co wydawane są środki z PO Pomoc Techniczna

Od 6 kwietnia obowiązuje nowy SzOOP dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Program ten jest krajowym programem o najmniejszym budżecie (823,65 mln €) i koncentruje się na finansowaniu systemu funduszy europejskich.

Spotkanie z partnerami spoza administracji nt. realizacji zasady partnerstwa (4.04.2016)

Dnia 4 kwietnia 2016 roku Ministerstwo Rozwoju zorganizowało spotkanie z partnerami spoza administracji nt. realizacji zasady partnerstwa. Administrację rządową reprezentowali m.in. przedstawiciele:

OFOP zbiera uwagi dot. generatorów wniosków z FE i strony www

Do 18 stycznia pod adresem reprezentacja[at]ofop.eu zbieramy KONKRETNE i SZCZEGÓŁOWE uwagi dotyczące:

  • stron www Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 (będących podstronami portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl),
  • generatorów wniosków w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020.

Prosimy o uszeregowanie uwag w kolejności od najważniejszych do najmniej ważnych oraz, w miarę możliwości, ich pogrupowanie (np. na techniczne, merytoryczne).

Raport z monitoringu 16 RPO 2014-2020 przekazany do Rządu i Marszałków

30 grudnia 2015 r. OFOP przekazał raport z monitoringu 16 Regionalnych Programów Operacyjnych następującym odbiorcom:

Ma się poprawić funkcjonowanie komitetów monitorujących 2014-2020

15 lipca do Warszawy zjechali się przedstawiciele ngo w komitetach monitorujących fundusze europejskie 2014+. W efekcie spotkania OFOP przedstawił Minister Rozwoju i Infrastruktury spostrzeżenia z funkcjonowania komitetów 2014-2020, z prośbą o interwencję. A MIR odpowiedział.

I zjazd reprezentantów ngo w komitetach monitorujących 2014+ za nami. I co?

Ponad 40 osób w obecnych na miejscu, ponad 130 słuchaczy przez sieć, przynajmniej 9 głównych wątków przewijających się w dyskusji, ponad 5 godzin zdobywania wiedzy, dzielenia się doświadczeniem i wzajemnego poznawania – 15 lipca w Warszawie na spotkaniu zorganizowanym przez OFOP w siedzibie PAFW działo się niemało. Wiemy, czego potrzebujemy i co możemy zrobić wspólnie, a w czym nikt inny nie zastąpi członka/członkini komitetu.

Monitoring funduszy europejskich – wyzwanie dla organizacji pozarządowych. Podręcznik lidera

Chcesz poznać podstawowe informacje o funduszach europejskich w regionie? Masz plan wzięcia pod lupę środków unijnych w swoim województwie? Wierzymy, że przyda Ci się „Monitoring funduszy europejskich – wyzwanie dla organizacji pozarządowych. Podręcznik lidera”!

W Lublinie dyskusja o SzOOP-ie dla RPO 2014+

Najważniejszym osiągnięciem spotkania regionalnego w Lublinie było wypracowanie wniosków, które zostaną zgłoszone w ramach konsultacji projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO jako wspólne stanowisko środowiska organizacji pozarządowych. Ponadto, uczestnicy spotkania z 27 marca mieli okazję poznać nowowybranych reprezentantów sektora do komitetu monitorującego, przedyskutować formułę wyborów do KM oraz kwestię mniejszej niż w ubiegłej perspektywie reprezentacji NGO-sów w tymże komitecie.

Lubuskie. Dyskusja o roli organizacji pozarządowych w RPO - Lubuskie 2020

Przedstawiciele lubuskich organizacji pozarządowych zainteresowanych Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 spotkali się 27 marca w sali Centrum Integracji Społecznej Zielonej Górze.

Spotkanie zbiegło się z ogłoszeniem konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO - Lubuskie 2020. Dokument, który ma kluczowe znaczenie dla realizacji programu został przekazany do konsultacji 25 marca.

O wkładach własnych w Olsztynie

Spotkanie regionalne w Olsztynie zdominowały dyskusje dotyczące wkładów własnych oraz konieczności lobbowania na rzecz ich zniesienia, a w związku z tym zaangażowania się w proces negocjowania kontraktu terytorialnego między województwem a rządem. Jak ustalili uczestnicy spotkania, dla rozwoju III sektora nie mniej ważne jest zatwierdzenie korzystnych kryteriów wyboru projektu i efektywna praca reprezentantów NGO do komitetu monitorującego.

W Toruniu o SzOOP-ie i pieniądzach z RPO

Spotkanie regionalne w Toruniu dało przedstawicielom III sektora możliwość zgłoszenia przedstawicielom władz samorządowych swoich bieżących postulatów, jakimi są m. in. zapewnienie szerokiego dostępu wszystkich podmiotów, w tym NGO, do aplikowania w planowanych konkursach, wprowadzenie zmian w podziale puli środków finansowych oraz prowadzenie szerszej konsultacji SzOOP-ów.

Kielce - regionalnie o funduszach 20 marca

Większa wiedza na temat roli komitetów monitorujących oraz ogólnopolskiego panelu ds. monitorowania funduszy europejskich, dokładne omówienie trzech osi priorytetowych i położenie nacisku na potrzebę konsultacji całego SZOP-u – takie efekty przyniosła konferencja w Kielcach. Przede wszystkim jednak, spotkanie z 20 marca uświadomiło regionalnym reprezentantom trzeciego sektora, jak dużą rolę mogą odegrać w monitorowaniu procesu wdrażania funduszy europejskich.

Działania Stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020

W załączniku znajduje się prezentacja przygotowana i zaprezentowana przez Michała Dymkowskiego w trakcie Walnego Zebrania 23.06.2014r.

Uwagi i postulaty OFOP do Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020

W załączniku znajdują się uwagi i postulaty OFOP, członka grupy roboczej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego do Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest bezpośrednim następcą funkcjonującego w tej perspektywie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Stała konferencja OFOP tworzy wytyczne dla regionów w sprawie funduszy 2014-2020 – przekaż swoje postulaty

Stała konferencja do spraw konsultacji funduszy europejskich 2014-2020  chce stworzyć listę wytycznych ( postulatów/zapisów), które przekażemy do wszystkich regionów w związku z funduszami europejskimi na nową perspektywę. Są to pewne minimalne, uniwersalne wymagania dla Regionalnych Programów Operacyjnych. W związku z tym do 12 sierpnia zbierane są ramowe postulaty od przedstawicieli sektora pozarządowego

 

Komitety monitorujące, pomoc techniczna, strategia partnerstwa na lata 2014-2020

We wtorek 25 czerwca odbyło się spotkanie strony społecznej ( w tym organizacji pozarządowych) z Grupy Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego oraz przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Spotkanie poświęcone było współpracy partnerów społecznych i gospodarczych z administracją w przyszłej perspektywie oraz postulatom strony społecznej dotyczącym głównie: komitetów monitorujących, pomocy technicznej oraz strategii partnerstwa.

Projekt Umowy Partnerstwa już gotowy

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zaprezentowała projekt Umowy Partnerstwa, jaką Polska podpisze z Komisją Europejską na lata 2014-2020. Podczas posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Europejskich przedstawiła m.in. propozycję podziału środków unijnych na programy krajowe oraz regionalne.

Założenia do Umowy Partnerstwa przyjęte przez Rząd, czas na programy operacyjne 2014-2020

15 stycznia br. Rząd przyjął Założenia do Umowy Partnerstwa (ZUP). Tworzona Umowa Partnerstwa (UP) (Polska-Komisja Europejska) będzie dokumentem bazowym dla programów operacyjnych na okres 2014-2020. Warto zwrócić uwagę na tryb prac nad ZUP i UP, gdyż Komisja wymaga, aby były tworzone zgodnie z zasadą partnerstwa, tj. nie tylko przez Rząd, ale z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, w tym samorządu i partnerów społecznych.

Stała konferencja ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 - Włącz się!

Grupa robocza 12 postulatów, która określa plan działań dla stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020, spotkała się  po raz pierwszy  w nowym roku. Na spotkaniu ustalano wstępny harmonogram na najbliższe 12 miesięcy oraz podział tematów wynikających z postulatów, którymi zajmą się organizacje członkowskie grupy. Tematy, nad którymi będą pracować  są następujące:

Spot 12 postulatów!

W radio "Złote przeboje", TOK FM i Roxy FM można usłyszeć nasz spot reklamujacy 12 postulatów i zachęcający do włączenia się w przyszły okres programowania funduszy. Można go również posłuchać tutaj: ekonomiaspoleczna.info/media/spoty/ofop_12_postulatow.mp3

Zbieranie podpisów pod 12 postulatami trwa!

Nowa perspektywa UE: Podpisz dwanaście postulatów

Zapraszamy wszystkie organizacje, które chcą podpisać się jeszcze pod poniższym stanowiskiem, do kontaktu emailowego: [email protected]

Subskrybuje zawartość