Stanowiska OFOP

Stanowisko OFOP w sprawie realizacji zasady partnerstwa – odpowiedź na ankietę MRR

W połowie lipca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przesłało do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ankietę dotyczącą jakości realizacji zasady partnerstwa w obecnym okresie programowania 2007-2013.

Fundacja Bank Mleka Kobiecego - oświadczenie Zarządu OFOP

Warszawa, 10.10.2017 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się informacje, sugerujące, że Fundacja Bank Mleka Kobiecego została zasilona w 2016 roku kwotą pół miliona złotych ze Skarbu Państwa, podczas gdy w latach ubiegłych takich środków nie dostawała. Prasa jednocześnie zasugerowała, iż ma to związek z rodziną Prezes Fundacji.

Kategorie:

List otwarty do posłów o odrzucenie projektu Narodowego Centrum

Wraz z organizacjami, z którymi współpracujemy w partnerstwie "Dobre prawo dla organizacji pozarządowych" wystosowaliśmy list otwarty do posłów na Sejm RP o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

- - - DOKUMENT W FORMACIE PDF - - -

List otwarty OFOP do pani premier w sprawie Narodowego Centrum

Zarząd Federacji OFOP wystosował list otwarty do premier Beaty Szydło apelując o nieprzyjmowanie na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów projektu o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

- - - DOKUMENT W FORMACIE PDF - - -

Stanowisko OFOP ws. złagodzenia obowiązków fundacji dot. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

suszenie banknotów na sznurku

Fundacje nie powinny być traktowane bardziej rygorystycznie niż stowarzyszenia, a nawet niż przedsiębiorcy - takie stanowisko zajęła Federacja w sprawie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kliknij "Czytaj więcej...", by przeczytać pełną treść pisma skierowanego do Ministra Finansów.

Kategorie:

Fundusze norweskie niezależne od rządu - list otwarty

norweska flaga

Zarząd OFOP podpisał list otwarty przeciwko zorganizowanej akcji, jakiej celem jest przejęcie przez polską administrację państwową zarządzania środkami EOG przeznaczonymi na wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. To apel do rządu Królestwa Norwegii, z którego budżetu pochodzi największa część środków, o pozostawienie zarządzania tymi funduszami w rękach niezależnego operatora, wyłonionego w otwartej procedurze konkursowej. To także sprzeciw wobec pozbawionych podstaw merytorycznych zarzutów kierowanych pod adresem Fundacji Batorego – obecnego operatora funduszy. DOKUMENT DOSTĘPNY W FORMACIE PDF.

Stanowisko po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2017 r. w sprawie ustawy Prawo o zgromadzeniach

Grupa organizacji społecznych apelujących w grudniu do Prezydenta o zawetowanie noweli Prawa o zgromadzeniach konsekwentnie wystosowała kolejne wspólne stanowisko. Powodem był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który niestety uznał zakwestionowane przepisy za zgodne z Konstytucją. Wśród sygnatariuszy znalazła się nasza Federacja. Publikujemy jego treść oraz udostępniamy w załączniku

Stanowisko partnerstwa "Dobre prawo dla organizacji pozarządowych" względem NCRSO

Przekazaliśmy Pełnomocnikowi Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego wspólne stanowisko wobec projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, wypracowane w partnerstwie "Dobre prawo dla organizacji pozarządowych", którego prace koordynujemy.

 

 

Narodowe Centrum - nie rozwiązuje problemów, tworzy nowe - Stanowisko OFOP

Rząd przedstawił projekt ustawy powołującej nową instytucję odpowiedzialną za współpracę z organizacjami pozarządowymi – Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NCRSO). Lektura projektu skłania do postawienia tezy, że nie będzie to tylko ustawa "techniczna", przenosząca ośrodek wzajemnych relacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do nowo utworzonej instytucji. Zawarte w projekcie rozwiązania są zapowiedzią poważnych zmian w stosunkach administracji publicznej z organizacjami.

Podpisz apel do Prezydenta o weto ustawy Prawo o zgromadzeniach :: OFOP sygnatariuszem ::

Od 15 listopada w bardzo szybkim tempie trwały prace nad zmianą ustawy Prawo o zgromadzeniach. Ustawa została uchwalona przez Sejm 2 grudnia. Przed posiedzeniem Senatu pod apelem przeciwko wprowadzanym zmianom podpisało się 130 organizacji pozarządowych, w tym Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

List otwarty OFOP w sprawie ataków medialnych na NGO

Jako Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, stawiając sobie za jeden z celów kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec trzeciego sektora i budowanie jego rzetelnego wizerunku, nie możemy przejść obojętnie wobec informacji pojawiających się w ostatnich dniach w mediach publicznych, portalach społecznościowych i serwisie niezależna.pl dot. m.in. dotacji i zleceń otrzymywanych od Urzędu miasta st. Warszawy przez organizacje pozarządowe.

 

Warszawa, 25.10.2016r.

Kategorie:
Słowa kluczowe:

EUROPEAN ECONOMIC AREA FINANCIAL MECHANISM AND NORWEGIAN FINANCIAL MECHANISM (PROGRAMME AREA NO.15) POLISH CONSULTATIONS’ SUMMARY

Biorąc pod uwagę znaczenie dla sektora pozarządowego w Polsce funduszy płynących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, środowisko organizacji pozarządowych w Polsce podjęło decyzję o włączeniu się w konsultacje prowadzone przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli.

Zmiany w procedurze akredytacji OWES - ciąg dalszy

7 marca Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych przekazała pani Elżbiecie Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz panu Krzysztofowi Michałkiewiczowi, Sekretarzowi Stanu w MRPiPS, opinię o zmianach w procedurze akredytacji wprowadzanej dwoma nowymi zarządzeniami.

W tej sprawie Zarząd OFOP zabrał głos już w styczniu wydając stanowisko (link) w sprawie cofnięcia akredytacji OWES-ów .

 

Stanowisko OFOP w sprawie cofnięcia akredytacji OWES-ów

26 stycznia Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych przekazała pani Elżbiecie Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz panu Krzysztofowi Michałkiewiczowi, Sekretarzowi Stanu w MRPiPS, stanowisko w sprawie decyzji Ministerstwa o cofnięciu przyznanych wcześniej akredytacji Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Przypominamy, że stało się to na podstawie Zarządzenia nr 45 wydanego przez panią Minister 31 grudnia zeszłego roku.

Przesłane wczoraj stanowisko zamieszczamy w załączniku do tej informacji oraz poniżej.

Kategorie:
Słowa kluczowe:

Przeciwko atakom medialnym na fundację państwa Elbanowskich - oświadczenie organizacji pozarządowych

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się krytyczne opinie na temat Fundacji Rzecznik Praw Rodziców prowadzonej przez państwa Elbanowskich. Sugeruje się, że państwo Elbanowscy wykorzystują fundację do zarabiania pieniędzy, a przekazane darowizny i wpłaty 1% przeznaczają nie na działalność statutową, ale na pensje dla pracowników i członków Zarządu.

Apel do posłów ws. dobrego prawa dla stowarzyszeń - dziękujemy!

Apel do posłów o uszanowanie 5-letnich prac nad ustawą o stowarzyszeniach, prowadzonych przez przedstawicieli środowiska pozarządowego oraz współdziałających organów publicznych, podpisało 474 obywateli oraz przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji. Wysłaliśmy go dziś do posłów, z wiadomością do Prezydenta RP oraz senatorów.

Wesprzyj nas i podpisz się! List otwarty do posłów - o dobre prawo dla stowarzyszeń.

alarm_grafika

Razem z grupą organizacji pozarządowych wystosowaliśmy apel do posłów ws. zmiany ustawy o stowarzyszeniach. Od 5 lat prowadzone są prace nad nowelizacją, która może trafić do kosza razem z końcem kadencji Sejmu i Senatu. Nie pozwólmy, by wysiłek kilkuset organizacji, w tym kilku tysięcy społeczników został zlekceważony, a sprawa zamieciona pod dywan. Dołącz i podpisz apel do 31.08.2015 (poniedziałek)!

Jak budować dialog społeczny w Polsce? Stanowisko OFOP

Wzmacnianie dialogu opartego na zasadzie partnerstwa jest ważnym elementem współczesnej demokracji. W Polsce budowane są jednak systemy dialogu obywatelskiego i społecznego niezależnie od siebie. Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w reakcji na plany powołania Rady Dialogu Społecznego wystosował uwagi do propozycji ustawy i przyjął poniższe stanowisko.

 

Uwagi do projektu z dnia 7 kwietnia 2015 r. ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

OFOP zgłosił uwagi do projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Rada ma wejść w miejsce Komisji Trójstronnej, nie uwzględnia organizacji pozarządowych ani innych podmiotów społecznych innych niż organizacje pracodawców i związki zawodowe. Rada ma prowadzić dialog "w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej".

Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie projektu nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach

paragraf symbol

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z zadowoleniem przyjął informację o skierowaniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Uważamy, że zmiany te, będące efektem propozycji środowiska, przyczynią się do wzmocnienia sektora pozarządowego. Choć wiele propozycji zmian przygotowanych przez OFOP (np. całkowite zniesienie nadzoru administracji nad stowarzyszeniami) nie zostało w tej propozycji uwzględnionych, jednak projekt jest wynikiem długiego procesu konsultacji i uznajemy, że obecna propozycja jest realna i ważna dla sektora.

Stanowisko zarządu OFOP w sprawie wyborów do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie wyraża zaniepokojenie decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej o wyborze do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego jako reprezentanta organizacji pozarządowych pana Michała Modrzejewskiego.

Stanowisko Grupy ds. zdrowia w konsultacjach społecznych dotyczących nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w ramach tzw. pakietu kolejkowego.

1.       We wszystkich nowo powoływanych ciałach decyzyjnych w ochronie zdrowia z zasady należy uwzględniać reprezentację organizacji działających na rzecz pacjentów lub osób z niepełnosprawnością. Jest to od dawna uznany, realizowany i respektowany trend w krajach europejskich. Jest to także obecnie powszechna  praktyka przynosząca wymierne korzyści budżetom publicznym wydawanym na zdrowie.

List otwarty do Ministra Finansów ws. systemu e-Podatki

Ministerstwo Finansów planuje zmiany w ordynacji podatkowej i w ustawie o PIT, wskutek której Urząd Skarbowy przygotuje tzw. wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe na podstawie dokumentów przesłanych przez płatnika lub inny podmiot zobowiązany. Podatnik będzie mógł nanieść zmiany w postaci poprawek, uwzględnienia ulg lub przekazania 1% dla OPP, uczyni to poprzez elektroniczny system e-Podatki.

Stanowisko OFOP w sprawie realizacji postanowień Paktu dla Kultury

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych wyraża zaniepokojenie niewystarczającą realizacją postanowień Paktu dla Kultury w obszarach dotyczących aktywności obywatelskiej i kapitału społecznego. Z tego też powodu zwraca się do przedstawicieli rządu oraz do Obywateli Kultury o jak najpilniejsze podjęcie konstruktywnych działań w następujących obszarach:

Wsparcie organizacji członkowskich OFOP

Organizacje członkowskie OFOP mogą zgłaszać się do Zarządu z wnioskiem o wydanie stanowiska w określonej sprawie. W takim przypadku, prosimy o skorzystanie z poniższego formularza i dołączenie odpowiednich - wskazanych w nim - załączników. Prosimy zwrócić uwagę, że kluczowym załącznikiem jest proponowana treść stanowiska.
Kompletny wniosek zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu zarządu OFOP.

Stanowisko OFOP w sprawie projektu zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

 

Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie projektu zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

 

 

Do Sejmu został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustawach (druk sejmowy 1949).

Stanowisko Zarządu OFOP w sprawie zmian w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Warszawa, 12 sierpnia 2013 r.
 
STANOWISKO ZARZĄDU OFOP 
w sprawie zmian w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 

Zasady wyboru projektów na nową perspektywę - postulaty organizacji pozarządowych

Stała konferencja ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 przy udziale grupy roboczej 12 postulatów przygotowała postulaty dotyczące zasad wybory projektów na okres 2014-2020

Stanowisko Zarządu OFOP w sprawie Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej

Warszawa, 28 lipca 2013 r.
 
STANOWISKO ZARZĄDU OFOP 
w sprawie Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej.
 

Oświadczenie Zarządu OFOP w sprawie sytuacji w służbie zdrowia

Warszawa, 9 marca 2013 r.

 

Oświadczenie

Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

w sprawie sytuacji w służbie zdrowia

 

Subskrybuje zawartość