EFS

Gliwice. Spotkanie nt. Ekonomii Społecznej dla organizacji z woj. śląskiego

W dniu 23 czerwca 2017 r. (piątek) w Gliwicach przy ul. Studziennej 6 (GCOP) odbędzie się spotkanie warsztatowe prowadzone przez członków i zastępców Komitetów Monitorujących RPO i PO WER. Tematem przewodnim spotkania będzie rozmowa na temat barier i problemów z wdrażaniem EFS w kontekście Ekonomii Społecznej oraz działalności ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Ankieta dotycząca korzystania z funduszy europejskich wśród małopolskich organizacji

Wiele się słyszy, że fundusze unijne są w mniejszym stopniu dostępne dla organizacji pozarządowych w ramach perspektywy 2014-2020. Potrzebujemy jednak jako środowisko organizacji konkretnych danych na ten temat, po to, aby mieć argumenty do dalszego działania na rzecz zmian. W tym celu zapraszamy organizacje pozarządowe z woj. małopolskiego do wypełnienia niniejszej ankiety.

Wrocław. Spotkanie dot. wdrażania EFS dla organizacji pozarządowych z woj. Dolnośląskiego

Chcesz podzielić się doświadczeniem, zasięgnąć porady, mieć wpływ na środki wydatkowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zobaczyć, jak inne organizacje z województwa dolnośląskiego radzą sobie z realizacją projektów? Jeśli tak, to koniecznie przyjdź na spotkanie, które odbędzie się 19 czerwca br. we Wrocławiu.

Spotkanie dot. wdrażania EFS dla organizacji z woj. łódzkiego

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zapraszają organizacje pozarządowe z woj. łódzkiego na spotkanie z członkami i członkiniami Komitetów Monitorujących RPO i PO WER dotyczące identyfikacji barier i wyzwań we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Prawo Zamówień Publicznych i Zasada konkurencyjności - co działa a co nie działa i dlaczego?".

Spotkanie nt. Ekonomii Społecznej dla organizacji z woj. mazowieckiego

W dniu 25 maja 2017 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie warsztatowe dla organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego, prowadzone przez członków i zastępców Komitetów Monitorujących RPO i PO WER. Tematem przewodnim spotkania będzie rozmowa na temat barier i problemów z wdrażaniem EFS w kontekście Ekonomii Społecznej.

Stała Konferencja ds. Funduszy Europejskich 2017

Już 20 stycznia 2017 r. zapraszamy na Stałą Konferencję ds. Funduszy Europejskich, która odbędzie się w Warszawie. Całość organizowana jest przy współpracy Fundacji Aktywizacja i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Miejsce: Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych, ul. Bracka 25, III piętro

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w tym miejscu.

Program do pobrania znajduje się tutaj.

Sieć "III sektor dla EFS-u" i rekomendacje

Co gryzie EFS?
RPO, czyli Regionalne Programy Operacyjne, utworzono we wszystkich 16 województwach w Polsce, a służyć one mają przede wszystkim zmniejszaniu dysproporcji w rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej.

Spotkanie warsztatowe dla pozarządowych członków i zastępców członków Komitetów Monitorujących RPO i PO WER 2014-2020.Warszawa 20-22 lipca 2016 r.

W ramach projektu „III sektor dla EFS-u” realizowanego w ramach dotacji uzyskanej z konkursu "Wsparcie zasady partnerstwa oraz procesu koordynacji we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2014-2020" Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych organizuje spotkanie warsztatowe dla pozarządowych członków i zastępców członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne (RPO) i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

"Europa innowacji" Konferencja-Targi

Data: 
25 październik, 2012 - 10:00
Osoba: 
Marek Żółtowski, Ewa Latoszek

Uczestniczyliśmy w konferencji i targach "Europa Innowacji" zoorganizowanych w Warszawie 25 października przez Krajową Instytucje Wspomagającą - Centrum projektów Europejskich (KIW- CPE).

 

Głowne tematy konferencji:

1. Walidacja i włączanie produktów finalnych projektów innowacyjnych w ramach POKL

 a) Przygotowanie produktu do walidacji - doświadczenia beneficjenta

 b) Walidacja oczami Instytucji Organizującej Konkurs (IOK)

Braki w Strategiach - dostępność obywateli do bezpłatnej pomocy prawnej?

Dotyczy organizacji członkowskiej: 

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych wystosowała pismo do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, do Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, wyrażając zaniepokojenie i zdziwienie, że w żadnym z obecnie konsultowanych dokumentów - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030, Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (Strategia Rozwoju Kraju 2020) oraz Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, nie znalazła się wzmianka o woli kontynuacji zadań z zakresu zwiększania dostępności obywateli do bezpłatnej pomocy prawnej oraz wzmacniania świadomości prawnej obywateli.

Współpraca OFOP-u z RDPP w sprawie EFS

W grudniu dwukrotnie pracownicy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na zaproszenie Przewodniczącego Krzysztofa Balona z WRZOS uczestniczyli w spotkaniach zespołu RDPP ds. Europejskiego Funduszu Społecznego. Z uwagi na gromadzone od kilku lat uwagi organizacji realizujących projekty z Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego (absorbującego w Polsce w latach 2007-2013 wsparcie z EFS), ich doświadczenia z aplikowania o środki, jak również monitoring aktywności pozarządowych członków komitetów monitorujących programy operacyjne oraz współpracę z ekspertami i innymi środowiskami, Federacja może wnieść duży wkład do dyskusji o przyszłości EFS.

Przyszłość Europejskiego Funduszu Społecznego zajmuje organizacje

Już od dłuższego czasu w łonie Rady Działalności Pożytku Publicznego funkcjonuje zespół ds. Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem jego zainteresowania jest zarówno obecna, jak i planowana dostępność EFS dla organizacji. W dniu 6 grudnia odbyło się kolejne zebranie zespołu.

Polska przygotowuje się do odpowiedzi na projekty rozporządzeń autorstwa Komisji Europejskiej

26 października Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zorganizowało spotkanie poświęcone opublikowanym rozporządzeniom Komisji Europejskiej na temat przyszłej polityki spójności na lata 2014-2020. Oprócz analizy najważniejszych zasad unijnego pakietu legislacyjnego, przedstawiciele Ministerstwa podzielili się swoimi uwagami oraz sugestiami, które mogą zostać włączone do polskiego stanowiska wobec propozycji KE.

11 grudnia uroczyste ogłoszenie zwycięzców konkursu "Ludzka Twarz EFS"

Skierowana do dziennikarzy III edycja konkursu "Ludzka Twarz EFS" dobiega końca. 11 grudnia poznamy zwycięzców, wyłonionych przez siedmioosobowe jury złożone z przedstawicieli administracji i trzeciego sektora.

Subskrybuje zawartość