Komitety Monitorujące

Wyzwania dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym idzie, także udział przedstawicieli zorganizowanych obywateli w debacie publicznej czy w tworzeniu polityk publicznych, wymaga wykorzystania świadomości, umiejętności, kompetencji i zasobów tkwiących w obywatelach i ich organizacjach.

System dialogu społecznego w realizacji zasady partnerstwa

Współczesny dialog społeczny (rozumiany szeroko jako tradycyjny dialog społeczny i dialog obywatelski) to zinstytucjonalizowana forma relacji władza wykonawcza – zorganizowane grupy obywateli, której istotą są negocjacje, czyli sposób ustalania wspólnych stanowisk czy współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji [por. Dialog obywatelski jako forma współrządzenia, w: FederalistKa nr 1/2010].

Gliwice. Spotkanie nt. Ekonomii Społecznej dla organizacji z woj. śląskiego

W dniu 23 czerwca 2017 r. (piątek) w Gliwicach przy ul. Studziennej 6 (GCOP) odbędzie się spotkanie warsztatowe prowadzone przez członków i zastępców Komitetów Monitorujących RPO i PO WER. Tematem przewodnim spotkania będzie rozmowa na temat barier i problemów z wdrażaniem EFS w kontekście Ekonomii Społecznej oraz działalności ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Ankieta dotycząca korzystania z funduszy europejskich wśród małopolskich organizacji

Wiele się słyszy, że fundusze unijne są w mniejszym stopniu dostępne dla organizacji pozarządowych w ramach perspektywy 2014-2020. Potrzebujemy jednak jako środowisko organizacji konkretnych danych na ten temat, po to, aby mieć argumenty do dalszego działania na rzecz zmian. W tym celu zapraszamy organizacje pozarządowe z woj. małopolskiego do wypełnienia niniejszej ankiety.

Wrocław. Spotkanie dot. wdrażania EFS dla organizacji pozarządowych z woj. Dolnośląskiego

Chcesz podzielić się doświadczeniem, zasięgnąć porady, mieć wpływ na środki wydatkowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zobaczyć, jak inne organizacje z województwa dolnośląskiego radzą sobie z realizacją projektów? Jeśli tak, to koniecznie przyjdź na spotkanie, które odbędzie się 19 czerwca br. we Wrocławiu.

Spotkanie dot. wdrażania EFS dla organizacji z woj. łódzkiego

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zapraszają organizacje pozarządowe z woj. łódzkiego na spotkanie z członkami i członkiniami Komitetów Monitorujących RPO i PO WER dotyczące identyfikacji barier i wyzwań we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Prawo Zamówień Publicznych i Zasada konkurencyjności - co działa a co nie działa i dlaczego?".

Ekspertyza dot. oceny statusu osób działających w KM

Zachęcamy do zapoznania się z ekspertyzą opracowaną przez prawnika Przemysława Żaka. Dokument dotyczy oceny statusu osób działających w Komitetach Monitorujących wdrażanie środków europejskich z ramienia organizacji pozarządowych (dostępny w tym miejscu). Stan prawny na dzień 20 stycznia 2017 r. 

Spotkanie dla organizacji z woj. pomorskiego

Już 06 kwietnia w Gdyni odbędzie się spotkanie dla osób związanych z organizacjami pozarządowymi w regionie wraz z członkami i członkiniami Komitetu Monitorującego RPO Województwa Pomorskiego. Całość pod nazwą "Efektywność funduszy strukturalnych. Udział pomorskich organizacji w partnerstwach terytorialnych". 

Zaproszenie na webinarium i artykuł dotyczący ciał dialogu obywatelskiego

Poniższy tekst dotyczy prac w ramach ciał dialogu obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetów Monitorujących. W związku z treścią artykułu, chcemy Państwa zaprosić do udziału w webinarium, które odbędzie się już 19 grudnia 2016 r., o godz. 13.00 w przestrzeni internetowej.

Sieć "III sektor dla EFS-u" i rekomendacje – co gryzie EFS?

RPO, czyli Regionalne Programy Operacyjne, utworzono we wszystkich 16 województwach w Polsce, a służyć one mają przede wszystkim zmniejszaniu dysproporcji w rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej. Z tego też powodu podział środków pomiędzy województwa nie jest proporcjonalny do ich wielkości czy zaludnienia, a czynnikiem decydującym o przyznanej kwocie są właśnie wskaźniki gospodarcze.

Sieć "III sektor dla EFS-u" i rekomendacje

Co gryzie EFS?
RPO, czyli Regionalne Programy Operacyjne, utworzono we wszystkich 16 województwach w Polsce, a służyć one mają przede wszystkim zmniejszaniu dysproporcji w rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej.

Spotkanie warsztatowe dla pozarządowych członków i zastępców członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne (RPO) i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

NIESTETY Z POWODÓW OD NAS NIEZALEŻNYCH, SPOTKANIE WARSZTATOWE ZAPLANOWANE NA 15-17.06.2016 ROKU NIE ODBĘDĄ SIĘ W WYMIENIONYM TERMINIE. 

BARDZO PRZEPRASZAMY ZA KOMPLIKACJE WYNIKAJĄCE Z ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI.

INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEGO TERMINU JUŻ WKRÓTCE.

(10.06.2016 r.)

Webinarium dla członków komitetów monitorujących fundusze europejskie 2014+

Kiedy: w dniu 10 czerwca w godz. 13.00-15.00 odbędzie się webinarium dla pozarządowych członków komitetów monitorujących (KM) krajowe i regionalne programy operacyjne 2014-2020.  

Dla kogo: zapraszamy członków, zastępców oraz – w miarę wolnych miejsc - obserwatorów.  

Aktywność pozarządowych członków komitetów monitorujących PO 2014-2020 - zapraszamy do lektury raportu

Z przyjemnością publikujemy Raport z aktywności pozarządowych członków komitetów monitorujących proramy operacyjne 2014-2020, autorstwa Patrycji Romaniuk, obejmujący lata 2014 i 2015. Wydawcą raportu jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Publikacja powstała w ramach realizacji działań ze ścieżki "Wspieranie organizacji pozarządowych - działania rzecznicze 2015". 

Seminarium "Fundusze europejskie w regionach na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój"

Data: 
31 marzec, 2016 - 10:00
Osoba: 
Agata Wiśniewska-Górczewska

Udział w spotkaniu polegał na prezentacji wniosków z raportu z aktywności pozarządowych członków komitetów monitorujących programy operacyjne 2014-2020 oraz najważniejszych zmian w perspektywie 2014-2020 wobec okresu 2007-2013 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Polską Zieloną Sieć w Warszawie.

Ma się poprawić funkcjonowanie komitetów monitorujących 2014-2020

15 lipca do Warszawy zjechali się przedstawiciele ngo w komitetach monitorujących fundusze europejskie 2014+. W efekcie spotkania OFOP przedstawił Minister Rozwoju i Infrastruktury spostrzeżenia z funkcjonowania komitetów 2014-2020, z prośbą o interwencję. A MIR odpowiedział.

I zjazd reprezentantów ngo w komitetach monitorujących 2014+ za nami. I co?

Ponad 40 osób w obecnych na miejscu, ponad 130 słuchaczy przez sieć, przynajmniej 9 głównych wątków przewijających się w dyskusji, ponad 5 godzin zdobywania wiedzy, dzielenia się doświadczeniem i wzajemnego poznawania – 15 lipca w Warszawie na spotkaniu zorganizowanym przez OFOP w siedzibie PAFW działo się niemało. Wiemy, czego potrzebujemy i co możemy zrobić wspólnie, a w czym nikt inny nie zastąpi członka/członkini komitetu.

W Lublinie dyskusja o SzOOP-ie dla RPO 2014+

Najważniejszym osiągnięciem spotkania regionalnego w Lublinie było wypracowanie wniosków, które zostaną zgłoszone w ramach konsultacji projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO jako wspólne stanowisko środowiska organizacji pozarządowych. Ponadto, uczestnicy spotkania z 27 marca mieli okazję poznać nowowybranych reprezentantów sektora do komitetu monitorującego, przedyskutować formułę wyborów do KM oraz kwestię mniejszej niż w ubiegłej perspektywie reprezentacji NGO-sów w tymże komitecie.

Pozarządowcy w komitetach – czas do dzieła!

Szesnaście komitetów monitorujących regionalne programy operacyjne, sześć komitetów monitorujących programy krajowe, dwa komitety monitorujące programów zajmujących się rozwojem wsi oraz rybołówstwa, wreszcie - siedem komitetów monitorujących programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – to się przekłada na około dwustu (200!) reprezentantów środowiska pozarządowego w systemie monitorowania funduszy europejskich 2014-2020.

Głosowanie do komitetów monitorujących Polska Cyfrowa i Inteligentny Rozwój

 

Rozpoczął się proces głosowania na kandydatów do komitetów monitorujących dla nowych funduszy 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Głosownie trwa do 21 listopada do godziny 23:59.

 

Wybory do Komitetów Monitorujących 2014-2020 - od nas zależy, kto będzie pilnował interesów sektora

Rozpoczęły się wybory do Komitetów Monitorujących, ciał dialogu obywatelskiego, w którym ustawowe miejsce jest zagwarantowane dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. To od głosów poszczególnych organizacji zależeć będzie kto będzie w imieniu organizacji pozarządowych wypowiadał się w sprawach dotyczacych finansowania działań z zakresu ekologii, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, zdrowia, e-administracji itp.

Słowa kluczowe:

Konsultacje raportu z aktywności reprezentantów NGO w komitetach monitorujących

Do końca stycznia będzie można przesyłać uwagi do roboczej wersji raportu z aktywności reprezentantów organizacji pozarządowych w komitetach monitorujących w okresie od II kwartału 2012 do IV kwartału 2013.

Kategorie:
Słowa kluczowe:

Spotkanie dotyczące udziału partnerów w perspektywie finansowej 2014-2020

Data: 
14 październik, 2013 - 11:00
Osoba: 
Michał Dymkowski, Agata-Wiśniewska-Górczewska, Łukasz Broniszewski, Bartosz Mioduszewski, Karolina Włodarczyk

Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego poświęcone było następującym kwestiom:

1) Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020.

2) Zakres wytycznych dotyczących funkcjonowania komitetów monitorujących w latach 2014-2020

3) Komentarz IK NSRO do postulatów otrzymanych od OFOP dotyczących zasad wyboru projektów w latach 2014-2020.

Udział organizacji w monitorowaniu funduszy europejskich 2007-2013 - analiza

Tekst Doświadczenia organizacji pozarządowych w systemie monitoringu funduszy europejskich 2007-2013. Analiza przykładów powstał z intencją wykorzystania doświadczeń organizacji pozarządowych biorących udział w dialogu obywatelskim toczącym się na forach komitetów monitorujących programy operacyjne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Raport z monitoringu działalności przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitetach Monitorujących w okresie programowania 2007-2013 (wrzesień 2007 - grudzień 2008 r.)

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Wiśniewska, Agata
Czarnocka, Aneta
Rok wydania: 
2009
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
623
Publikacja została wydana w ramach projektu „Monitoring działalności pozarządowych członków Komitetów Monitorujących w okresie programowania 2007-2013”, finansowanego z grantu Fundacji im. Stefana Batorego ze środków Programu „Działania Strażnicze”.

"Raport z monitoringu działalności przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitetów Monitorujących i Sterujących

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Chodor Joanna
Rok wydania: 
2005
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
04078

"Niniejszy raport jest częścią projektu "Razem można więcej". Raport jest poświęcony badaniom jakości reprezentacji i rzecznictwa interesów trzeciego sektora w aspekcie członkostwa przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitetach Monitorujących i Sterujących. Raport został opracowany zarówno z intencją stworzenia systemu monitorowania działalności przedstawicieli organizacji pozarządowych w ciałach dialogu obywatelskiego, jak i wypracowania standardów reprezentacji i rekomendacji dotyczących funkcjonowania komitetów."

Posiedzenie Zespołu ds. Poddziałania 5.4. w PO Kapitał Ludzki

Osoba: 
Piotr Frączak, Agata Wiśniewska-Górczewska

26 lutego w godz. 14-16 uczestniczyliśmy w 37 posiedzeniu zespołu roboczego, które tym razem zostało poświęcone omówieniu procedury wyboru projektów modelowych w PO Kapitał Ludzki. Procedura ta została wprowadzona w styczniu 2013 r. (wraz z procedurą wyboru projektów oryginalnych) i ma zostać przetestowana w dwóch konkursach dla organizacji w br.

Spotkanie grupy roboczej OFOP ds. funduszy 14-20

Data: 
24 wrzesień, 2012 - 10:30
Osoba: 
Michał Dymkowski, Piotr Frączak, Ewa Latoszek

Tematem przewodnim spotkania była Pomoc Techniczna i jej możliwości wsparcia dla członków KM i PKM. Udało się  zebrać doświadczenia z obecnej perspektywy finansowej i sporządzić draft do stanowiska z wnioskami na przyszły okres programowania 2014-2020, które przesłane będzie administracji publicznej.

Na spotkaniu  obecni byli przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym PT, którzy odpowiadali na pytania zebranych przedstawicieli z organizacji pozarządowych.
 

Subskrybuje zawartość