monitoring

Gliwice. Spotkanie nt. Ekonomii Społecznej dla organizacji z woj. śląskiego

W dniu 23 czerwca 2017 r. (piątek) w Gliwicach przy ul. Studziennej 6 (GCOP) odbędzie się spotkanie warsztatowe prowadzone przez członków i zastępców Komitetów Monitorujących RPO i PO WER. Tematem przewodnim spotkania będzie rozmowa na temat barier i problemów z wdrażaniem EFS w kontekście Ekonomii Społecznej oraz działalności ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Wrocław. Spotkanie dot. wdrażania EFS dla organizacji pozarządowych z woj. Dolnośląskiego

Chcesz podzielić się doświadczeniem, zasięgnąć porady, mieć wpływ na środki wydatkowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zobaczyć, jak inne organizacje z województwa dolnośląskiego radzą sobie z realizacją projektów? Jeśli tak, to koniecznie przyjdź na spotkanie, które odbędzie się 19 czerwca br. we Wrocławiu.

Sieć "III sektor dla EFS-u" i rekomendacje – co gryzie EFS?

RPO, czyli Regionalne Programy Operacyjne, utworzono we wszystkich 16 województwach w Polsce, a służyć one mają przede wszystkim zmniejszaniu dysproporcji w rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej. Z tego też powodu podział środków pomiędzy województwa nie jest proporcjonalny do ich wielkości czy zaludnienia, a czynnikiem decydującym o przyznanej kwocie są właśnie wskaźniki gospodarcze.

Rekomendacje sieci "III sektor dla EFS-u" wobec doświadczeń RPO w Małopolsce

Już na początku pragnę zaznaczyć, że przedstawione poniżej informacje i budowane na ich podstawie wnioski i rekomendacje są zbiorem moich osobistych spostrzeżeń, bazujących na udziale w pracach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020, oraz moich doświadczeń jako członka zarządu Lokalnej Grupy Działania, członka zwykłego kilku stowarzyszeń w regionie i osoby zajmującej się od 2003 roku w mniejszym bądź większym stopniu funduszami zewnętrznymi, w tym unijnymi.

Spotkanie Grupy sterującej ds. informacji i promocji

Data: 
23 luty, 2016 - 14:45
Osoba: 
Agata Wiśniewska-Górczewska

Na spotkanie OFOP został zaproszony przez Ministerstwo Rozwoju celem zaprezentowania wnioskó z raportu "Organizacje pozarządowe w procesie proramowania Regionalnych Proramów Operacyjnych na lata 2014-2020. Wnioski i rekomendacje z raportów regionalnych". W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Lokalnych Punktów Informacyjnych. Dotyczy FE 2014-2020.

Raport z monitoringu 16 RPO 2014-2020 przekazany do Rządu i Marszałków

30 grudnia 2015 r. OFOP przekazał raport z monitoringu 16 Regionalnych Programów Operacyjnych następującym odbiorcom:

W Lublinie dyskusja o SzOOP-ie dla RPO 2014+

Najważniejszym osiągnięciem spotkania regionalnego w Lublinie było wypracowanie wniosków, które zostaną zgłoszone w ramach konsultacji projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO jako wspólne stanowisko środowiska organizacji pozarządowych. Ponadto, uczestnicy spotkania z 27 marca mieli okazję poznać nowowybranych reprezentantów sektora do komitetu monitorującego, przedyskutować formułę wyborów do KM oraz kwestię mniejszej niż w ubiegłej perspektywie reprezentacji NGO-sów w tymże komitecie.

O wkładach własnych w Olsztynie

Spotkanie regionalne w Olsztynie zdominowały dyskusje dotyczące wkładów własnych oraz konieczności lobbowania na rzecz ich zniesienia, a w związku z tym zaangażowania się w proces negocjowania kontraktu terytorialnego między województwem a rządem. Jak ustalili uczestnicy spotkania, dla rozwoju III sektora nie mniej ważne jest zatwierdzenie korzystnych kryteriów wyboru projektu i efektywna praca reprezentantów NGO do komitetu monitorującego.

W Toruniu o SzOOP-ie i pieniądzach z RPO

Spotkanie regionalne w Toruniu dało przedstawicielom III sektora możliwość zgłoszenia przedstawicielom władz samorządowych swoich bieżących postulatów, jakimi są m. in. zapewnienie szerokiego dostępu wszystkich podmiotów, w tym NGO, do aplikowania w planowanych konkursach, wprowadzenie zmian w podziale puli środków finansowych oraz prowadzenie szerszej konsultacji SzOOP-ów.

Kielce - regionalnie o funduszach 20 marca

Większa wiedza na temat roli komitetów monitorujących oraz ogólnopolskiego panelu ds. monitorowania funduszy europejskich, dokładne omówienie trzech osi priorytetowych i położenie nacisku na potrzebę konsultacji całego SZOP-u – takie efekty przyniosła konferencja w Kielcach. Przede wszystkim jednak, spotkanie z 20 marca uświadomiło regionalnym reprezentantom trzeciego sektora, jak dużą rolę mogą odegrać w monitorowaniu procesu wdrażania funduszy europejskich.

Łódź. Pierwsze efekty monitoringu funduszy europejskich

Fot. Łódź, konferencja w PTE (18.02.2015)

Konieczność skonsultowania Szczegółowego Opisu Priorytetów do RPO, potrzeba własnego, regionalnego modelu współpracy organizacji pozarządowych województwa i partnerstwa społecznego, czy zapotrzebowanie na spotkania popularyzujące RPO woj. łódzkiego 2014-2020 – to główne wnioski konferencji łódzkich organizacji w dniu 18 lutego. Konferencja otworzyła cykl spotkań regionalnych w ramach projektu „Monitoring funduszy europejskich”, realizowanego przez OFOP i KPFOP.

Gdańsk. II-e spotkanie regionalne nt. monitoringu FE

II-e spotkanie regionalne

Decyzja o rozpoczęciu budowania zaplecza eksperckiego dla społecznych członków Komitetów Monitorujących, pozytywna ocena projektu monitoringu i poczynienie postępów w procesie tworzenia sieci monitorująco–rzeczniczej, te osiągnięcia wypracowane podczas konferencji w Gdańsku jej uczestnicy uznali za największe. Spotkanie z dnia 25 lutego było kolejnym z cyklu spotkań regionalnych organizacji pozarządowych w ramach projektu OFOP i KPFOP „Monitoring funduszy europejskich”.

Konferencja "Jakość i otwartość procesu legislacyjnego" - Fundacja im. Stefana Batorego

Data: 
2 grudzień, 2014 - 10:00
Osoba: 
Kinga Polubicka, Piotr Frączak

Fundacja im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo zorganizowała konferencję "Jakość i otwartość procesu legislacyjnego", w trakcie której został przedstawiony i udostępniony publicznie raport "Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw", oparty na analizie sposobu prowadzenia konsultacji publicznych i tworzenia dokumentów towarzyszących rządowym projektom ustaw procedowanym w 2012 roku.

Zaproszenie do projektu - monitoring funduszy europejskich na poziomie regionalnym

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do udziału w projekcie "Monitoring funduszy europejskich na poziomie regionalnym". Przedstawiciele organizacji pozarządowych zainteresowani prowadzeniem monitoringu funduszy europejskich na poziomie swojego województwa mogą zgłaszać swoje kandydatury do ogólnopolskiego panelu ds. monitorowania funduszy europejskich. Członkowie panelu będą mieli zapewnione szkolenie wraz z pakietem materiałów dotyczących monitorowania funduszy europejskich, wsparcie w prowadzeniu monitoringu - m.in.

Monitoring funduszy europejskich

Monitoring funduszy europejskich na poziomie regionalnym

W ramach projektu powołany został ogólnopolski panel ds. monitorowania funduszy europejskich, w którego skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych z 16 województw. Członkowie panelu monitorują wdrażanie funduszy europejskich na poziomie regionalnym.

Oświadczenie OFL w sprawie trybu prac legislacyjnych nad projektem ustawy reformującej system emerytalny

Zaniepokojeni przebiegiem prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur – członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji wydali oświadczenie.  

Członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji jest m.in. prezes OFOP Piotr Frączak.

 

Raport z monitoringu działalności przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitetach Monitorujących w okresie programowania 2007-2013 (wrzesień 2007 - grudzień 2008 r.)

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Wiśniewska, Agata
Czarnocka, Aneta
Rok wydania: 
2009
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
623
Publikacja została wydana w ramach projektu „Monitoring działalności pozarządowych członków Komitetów Monitorujących w okresie programowania 2007-2013”, finansowanego z grantu Fundacji im. Stefana Batorego ze środków Programu „Działania Strażnicze”.

"Raport z monitoringu działalności przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitetów Monitorujących i Sterujących

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Chodor Joanna
Rok wydania: 
2005
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
04078

"Niniejszy raport jest częścią projektu "Razem można więcej". Raport jest poświęcony badaniom jakości reprezentacji i rzecznictwa interesów trzeciego sektora w aspekcie członkostwa przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitetach Monitorujących i Sterujących. Raport został opracowany zarówno z intencją stworzenia systemu monitorowania działalności przedstawicieli organizacji pozarządowych w ciałach dialogu obywatelskiego, jak i wypracowania standardów reprezentacji i rekomendacji dotyczących funkcjonowania komitetów."

Monitoring stanu gminy jako narzędzie zarządzania strategicznego

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
praca zbiorowa
Rok wydania: 
2001
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-87912-14-X
Wydawca/cy: 
Brytyjski Fundusz Know How
Numer w starym katalogu: 
224

Prezentacja metodologii przygotowywania raportów o stanie miasta (zakres gromadzonych informacji, forma i częstotliwość ich prezentacji oraz ewentualne warianty) na przykładzie dwóch miast: Kętrzyna i Ostrowa Wielkopolskiego.

Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE).

Sprawność sądownictwa
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-915640-9-6
Wydawca/cy: 
Fundacja im. Stefana Batorego
Numer w starym katalogu: 
03291

Raporty opracowane przez niezależnych ekspertów z monitorowanych państw: Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia - zgrupowane w czterech głównych działach: Niedawne wydarzenia mające wpływ na niezawisłość i sprawność sądownictwa - streszczenie ustaleń krajowych, Profesjonalizm sędziów, Instytucjonalna sprawność/wydolność sądownictwa, Zalecenia.  

Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE).

Niezawisłość organów sądowniczych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
2001
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-915640-2-9
Wydawca/cy: 
Fundacja im. Stefana Batorego
Numer w starym katalogu: 
03293

Raporty opracowane przez niezależnych ekspertów z monitorowanych państw: Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia - zgrupowane w siedmiu głównych działach: Konstytucyjne i prawne ramy niezawisłości sądownictwa, Administrowanie systemem sądownictwa a niezawisłość sędziowska, Autonomia finansowa i poziom finansowania, Stanowisko sędziego, Stosunki wewnątrz systemu sądownictwa, Egzekwowanie wyroków i korupcja, Zalecenia.

Przedstawiamy kolejny raport dotyczący aktywności członków organizacji pozarządowych w ciałach dialogu

Raport dotyczący aktywności członków organizacji pozarządowych w wybranych ciałach dialogu powstał w ramach projektu "Demokracja to partycypacja" finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Jest to kolejny, trzeci już raport dotyczący tego tematu dla perspektywy finansowej 2007-2013.

Przejrzystość procesu stanowienia prawa

Raport z realizacji projektu "Społeczny monitoring procesu stanowienia prawa"
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
praca zbiorowa
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-89406-94-1
Wydawca/cy: 
Fundacja im. Stefana Batorego
Numer w starym katalogu: 
201

Wśród rozdziałów: Obserwacja procesu legislacyjnego czterech ustaw; Tworzenie prawa - poziom rządowy; Tworzenie prawa - poziom sejmowy; Doświadczenia innych organizacji pozarządowych w uczestniczeniu i obserwowaniu procesu tworzenia prawa; Ustawa o lobbingu, lobbing i proces stanowienia prawa w oczach parlamentarzystów, lobbystów i dziennikarzy; Dostęp opinii publicznej do informacji związanych z wykonywaniem przepisów ustawy lobbingowej - wyniki monitoringu oficjalnych stron internetowych rządu  i parlamentu.

Słowa kluczowe:

Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce

Raport z monitoringu
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
praca zbiorowa
Rok wydania: 
2012
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-7689-031-9
Wydawca/cy: 
Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
184

"Przeciwdziałanie korupcji nie sprowadza się wyłącznie do represji i ścigania przestępstw. Skuteczna walka z tym problemem wymaga przede wszystkim istnienia spójnego systemu sprawnych, przejrzystych i rzetelnych instytucji publicznych, które mogą się nawzajem równoważyć i przeciwdziałać nieprawidłowościom. W niniejszym raporcie autorzy podjęli dokonania całościowej oceny funkcjonowania mechanizmów przeciwdziałania korupcji w Polsce.

Słowa kluczowe:

Badanie aktywności pozarządowych członków KM i PKM zostało zakończone

Badanie dotyczące aktywności pozarządowych członków KM/PKM PO KL i KM RPO zostało zakończone.

Monitorując samych siebie

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Connor Anne
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-904575-8-X
Wydawca/cy: 
BORIS
Numer w starym katalogu: 
03345, 03802, 04203

Monitorowanie jako część pracy organizacji i wskazówki jak włączyć je do codziennych zajęć, by lepiej służyć swoim odbiorcom. Omówiono sposoby monitoringu, łącznie z przykładami formularzy, studiowanie rezultatów; przedstawiono także uwagi techniczne oraz sugestie jak wykorzystać wyniki monitoringu.

Słowa kluczowe:

Przejrzystość procesu stanowienia prawa

Raport z realizacji projektu „Społeczny monitoring procesu stanowienia prawa”
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-89406-94-1
Wydawca/cy: 
Fundacja Batorego
Numer w starym katalogu: 
04304, 04305

Publikacja jest wynikiem projektu, który „skupiał się, z jednej strony, na praktycznym sprawdzeniu możliwości i efektywności partycypacji organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa, a z drugiej – na ocenie przejrzystości tego procesu”.

Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej. Ochrona mniejszości

Korupcja i polityka korupcyjna
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-915640-8-8
Wydawca/cy: 
EU Accesion Monitoring Program
Numer w starym katalogu: 
03290

Raporty opracowane przez niezależnych ekspertów z monitorowanych państw: Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii, zgrupowane w trzech głównych działach: Korupcja i akcesja do UE, Źródła europejskich standardów antykorupcyjnych, Problem korupcji w państwach kandydujących, Korupcja i proces akcesji: opcje na przyszłość, Zalecenia.

Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej

Ochrona mniejszości w procesie akcesji do UE
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-918074-2-8
Wydawca/cy: 
Fundacja im. Stefana Batorego
Numer w starym katalogu: 
03294

Raporty opracowane przez niezależnych ekspertów z monitorowanych państw: Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii, zgrupowane w trzech głównych działach: Państwa kandydujące: ocena polityki rządowej w obszarze ochrony mniejszości i ich integracji ze społeczeństwem; Monitoring ochrony mniejszości w państwach członkowskich Unii Europejskiej – sytuacja muzułmanów i Romów; Znaczenie monitoringu i ewaluacji.

Subskrybuje zawartość