POKL

"Europa innowacji" Konferencja-Targi

Data: 
25 październik, 2012 - 10:00
Osoba: 
Marek Żółtowski, Ewa Latoszek

Uczestniczyliśmy w konferencji i targach "Europa Innowacji" zoorganizowanych w Warszawie 25 października przez Krajową Instytucje Wspomagającą - Centrum projektów Europejskich (KIW- CPE).

 

Głowne tematy konferencji:

1. Walidacja i włączanie produktów finalnych projektów innowacyjnych w ramach POKL

 a) Przygotowanie produktu do walidacji - doświadczenia beneficjenta

 b) Walidacja oczami Instytucji Organizującej Konkurs (IOK)

Mapa ciał dialogu obywatelskiego

Federalista (Federalistka) nr 1/2012 (9)
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Dymkowski Michał, Latoszek Urszula
Rok wydania: 
2012
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
2084-2635
Wydawca/cy: 
Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
321, 322, 323

Współpraca OFOP-u z RDPP w sprawie EFS

W grudniu dwukrotnie pracownicy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na zaproszenie Przewodniczącego Krzysztofa Balona z WRZOS uczestniczyli w spotkaniach zespołu RDPP ds. Europejskiego Funduszu Społecznego. Z uwagi na gromadzone od kilku lat uwagi organizacji realizujących projekty z Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego (absorbującego w Polsce w latach 2007-2013 wsparcie z EFS), ich doświadczenia z aplikowania o środki, jak również monitoring aktywności pozarządowych członków komitetów monitorujących programy operacyjne oraz współpracę z ekspertami i innymi środowiskami, Federacja może wnieść duży wkład do dyskusji o przyszłości EFS.

Jak szła organizacjom realizacja projektów unijnych w 2011 roku?

Rok 2011 to pierwszy rok drugiej połowy unijnej perspektywy finansowej 2007-2013. Jak była sytuacja organizacji? Co się poprawiło od początku dostępności tych środków? Jakie problemy napotkały organizacje realizując projekty miękkie, a co stało na przeszkodzie w działaniach twardych? Czekamy na Państwa opinie i doświadczenia.

Odpowiedź Ministerstwa na propozycje trzeciego sektora w sprawie wkładów własnych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ustosunkowało się do czterech głównych  postulatów przedstawionych przez organizacje podczas spotkania w sprawie zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Propozycje wkładów własnych niemal w całości wycofane z SzoP-u na 2012 rok

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prawie całkowicie wycofało się ze swoich założeń wprowadzenia obowiązku wkładów własnych do wszystkich działań i poddziałań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie kończy to jednak dyskusji nad wkładami własnymi w programie.

Uwagi OFOP nt kwalifikowalności do POKL

OFOP przesłał do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 4.XI uwagi wypracowane przez ekspertów OFOP do Wytycznych dotyczących kwalifikowalności dla POKL. Można zapoznać się z nimi otwierając załączony dokument - do pobrania.

Przypomneinie - wytyczne do kwalifikowania wydatków w PO KL

4 listopada upływa termin nadsyłania uwag do projektu zmian w "Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w PO KL". Biuro w porozumieniu z członkami Komitetu Monitorującego PO KL i innymi ekspertami z organizacji członkowskich przygotowuje projekt uwag, który w najbliższym możliwym terminie przekażemy do członków.

Wspólne stanowisko -wkłady własne - PO KL

4 listopada odbywa się w Warszawie spotkanie dla organizacji członkowskich dotyczące przyjęcia wspólnego stanowiska wobec propozycji wkładów własnych do projektów realizowanych z PO KL. Po spotkaniu OFOP- odbędzie się spotkanie konsultacyjne w MRR. Ustalenia i konkluzje oczywiście upublicznimy.

Konsultacje propozycji zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL

Trwają konsultacje propozycji zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiany zakładają m.in. wprowadzenie obowiązkowo wkładu własnego dla finansowania projektów miękkich – w większości realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Uwagi do Szczegółowego Opisu Priorytetów

26 października, w procedurze konsultacji społecznych, OFOP przekazał do Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki uwagi do Szczegółowego Opisu Priorytetów. Zapraszamy do zapoznania się.

Kontrowersje - POKL

Do 26 października trwają konsultacje projektów zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów w PO Kapitał Ludzki. Kontrowersje wśród organizacji, w tym organizacji członkowskich Federacji, wzbudziło wprowadzenie wymogów wnoszenia wkładów własnych finansowych przez wszystkich projektodawców.

Nowy SzOP może oznaczać koniec funduszy dla wielu organizacji pozarządowych i partnerów społecznych. Zareaguj do 26.10

Trwają konsultacje propozycji zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiany zakładają m.in. wprowadzenie obowiązkowo wkładu własnego dla finansowania projektów miękkich – w większości realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Read More

Akcja blokowania niekorzystnych zapisów w POKL?

Dotyczy organizacji członkowskiej: 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych poinformowała, że 19 października na posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego PO KL na Dolnym Śląsku przedstawiciel DFOP wspólnie z Partnerami Społeczno-Gospodarczymi doprowadzili do przegłosowania niekorzystnego zapisu dotyczącego wnoszenia przez beneficjentów wkładu własnego w kosztach zarządzania projektami. DFOP donosi na Facebooku, że tym śladem podążył Podkomitet Monitorujący woj. warmińsko-mazurskiego.

Partnerstwo i dialog jako podstawa skutecznej polityki spójności

W dniu 6 maja w Warszawie odbyła się sesja Partnerstwo i dialog jako podstawa skutecznej polityki spójności, zorganizowana przez Krajową Sieć Tematyczną ds. Partnerstwa drugiego dnia IV Forum Funduszy Europejskich.

Kryteria wyboru projektów PO KL - zmiany!

Pod koniec listopada Komitet Monitorujący Prorgamu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonał zmian dotyczących kryteriów wyboru projektów.
Wprowadzono 5 zmian w zakresie kryteriów formalnych (w tym dla projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej, 26 w zakresie ogólnych kryteriów merytorycznych (z wyłączeniem projektów innowacyjnych) oraz 11 w zakresie ogólnych kryteriów merytorycznych dla projektów innowacyjnych.

PO KL - zmiany w kwalifikowalności wydatków

Od 1 stycznia 2011 r. będą obowiązywać zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na cztery uwagi zgłoszone przez OFOP dwie zostały uwzględnione.

Zmiany obejmują wiele obszarów, m.in. wysokość kosztów zarządzania projektem, czy doprecyzowanie zasady konkurencyjności.

Znowelizowane Wytyczne zostały zatwierdzone przez Minister Rozwoju Regionalnego w dniu 22 listopada. Dowiedz się więcej.

Zmiany w projektach partnerskich w PO KL

Szykują się zmiany w zasadach dot. projektów partnerskich w PO KL

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przymierza się do modyfikacji zasad realizacji projektów partnerskich, zawartych w "Zakresie realizacji projektów partnerskich określonym przez Instytucję Zarządzającą Programem Kapitał Ludzki".

Do 30 listopada trwają konsultacje zmian. Zainteresowane organizacje mogą uzyskać więcej informacji na stronach internetowych MRR. Zmiany będą dotyczyć m.in.:

- rozwiązań finansowych w projektach partnerskich,

- dopasowania wymogów dot. partnerstwa do struktury nowego wzoru wniosku o dofinansowanie,

- wprowadzenia zapisów zw. z projektami ponadnarodowymi,

- doprecyzowanie wzoru umowy partnerskiej.

Konsultacje projektu zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

Rozpoczęły się konsultacje projektu zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Uwagi można zgłaszać do 3 grudnia 2009 r.

Dwa miejsca w składzie Krajowej Sieci Tematycznej w zakresie innowacyjnością przypadną organizacjom pozarządowym

Coraz bliższa realizacji staje się koncepcja powołania Krajowych Sieci Tematycznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Docelowo powstać mają cztery sieci na szczeblu centralnym, poświęcone problemom zatrudnienia i integracji społecznej, adaptacyjności, edukacji i szkolnictwu wyższemu oraz dobremu rządzeniu, oraz 16 sieci regionalnych (RST).

Standard minimum w PO KL

5 listopada Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało zestawienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wypełniania standardu minimum w zakresie równości płci. Szczegóły na stronie internetowej MRR.

Subskrybuje zawartość