badania

Odpowiedzialny biznes w Polsce

Dobre praktyki
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Numer w starym katalogu: 
773

W szóstej edycji Raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce.Dobre praktyki" zebrano fragmenty artykułów prasowych poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu,a także kalendarium najważniejszych badań,raportów,kampanii i konferencji.

Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w roku 2009

Raport z badań
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Przewłocka Jadwiga
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-62310-20-3
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Numer w starym katalogu: 
526

Art. 5 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi, iż organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi wymienionymi w ustawie podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta opiera się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych

Raport z badania 2010
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gumkowska, Marta
Herbst, Jan
Rok wydania: 
2006
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-60337-28-4
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Numer w starym katalogu: 
676

Raport to pogłębione opracowanie dotyczące kondycji polskiego sektora pozarządowego w 2006 roku oparte na wynikach ogólnopolskiego badania stowarzyszeń i fundacji.

Słowa kluczowe:

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych

Raport z badania 2010
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Herbst Jan
Przewłocka Jadwiga
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-62310-23-4
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Numer w starym katalogu: 
501, 524

Publikacja została przygotowana na podstawie danych z dwóch badań: "Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2010" oraz " Indeks jakości współpracy".Badanie realizowano techniką CAPI - wywiadów  bezpośrednich wspomaganych komputerowo. W raporcie przedstawiono kondcyję sektora organizacji pozarządowych: fundacji i stowarzyszeń, z wyłączeniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

Słowa kluczowe:

Ścieżki do zatrudnienia

Badanie ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia w ramach Działania 1.5 RZL 2004-2006
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Drążkiewicz Jerzy
Górniak Katarzyna
Schimanek Tomasz
Witkiewicz Justyna
Rok wydania: 
2006
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Numer w starym katalogu: 
04412

Badanie,którego dotyczy raport zostało zlecone przez Departamnet Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym.Ogólnym celem badania było określenie skutecznych ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia.Badanie realizowane było w okresie od 10 maja 2006 roku do 7 sierpnia 2006 roku.

Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Domański Henryk
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-88594-02-8
Wydawca/cy: 
Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
04026

Charakterystyczną cechą lat dziewięćdziesiątych w Europie Środkowo-Wschodniej było systematyczne pogłębianie się sfery ubóstwa. Ubóstwo stało się immanentnym elementem nowych hierarchii i barier opartych na  kapitalistycznych stosunkach rynkowych i zaczyna być trwałą cechą jednostek, co sprzyja powstawaniu ostrych podziałów. W książce (...) autor, analizując miejsce biedy w strukturze społecznej, odwołuje się do międzynarodowego badania zrealizowanego w 2000 roku w Bułgarii, Polsce, Rosji, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech.

Słowa kluczowe:

Diagnoza społeczna 2007

Warunki i jakość życia Polaków
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Czapiński Janusz, Tomasz Panek (red.)
Rok wydania: 
2007
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Rada Monitoringu Społecznego
Numer w starym katalogu: 
221

Raport z badań. W spisie treści: Metoda badania, Warunki życia gospodarstw domowych, Indywidualna jakość życia, Stan społeczeństwa obywatelskiego, Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, Wykluczenie społeczne.

Diagnoza społeczna 2009

Warunki i jakość życia Polaków
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Czapiński Janusz, Tomasz Panek (red.)
Rok wydania: 
2009
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-61638-06-3
Wydawca/cy: 
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Numer w starym katalogu: 
220

Raport z badań. W spisie treści: Metoda badania, Warunki życia gospodarstw domowych, Indywidualna jakość życia, Stan społeczeństwa obywatelskiego, Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, Wykluczenie społeczne.

Szkic do mapy wiedzy o organizacjach pozarządowych.

Federalista (Federalistka) 1(5)/2011
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Frączak Piotr
Skrzypiec Ryszard
Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-930166-5-5
Wydawca/cy: 
Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
x
Słowa kluczowe:

Zaniedbana piaskownica

Style wychowania małych dzieci a problem nierówności szans edukacyjnych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Szlendak Tomasz
Rok wydania: 
2003
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-88594-23-0
Wydawca/cy: 
Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
04319

Raport z badań, które "zostały zaprojektowane tak, by zapoznać się ze stylami wychowawczymi funkcjonującymi w polskich rodzinach, a także z najważniejszymi problemami wychowawczymi (...)".  Rozdz. I - Instrukcja obsługi dziecka. Wychowywanie małego dziecka wedle prasy i w przekonaniu młodych ludzi; rozdz. II - Bobas w biznesplanie? Wychowanie małego dziecka w rodzinach dobrze sytuowanych; rozdz. III - Ciemna strona piaskownicy. Wychowanie małego dziecka w rodzinach o niskim statusie. W podsumowaniu m.in. "Style wychowawcze a proces dziedziczenia biedy".

Słowa kluczowe:

Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce

Raport z monitoringu
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
praca zbiorowa
Rok wydania: 
2012
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-7689-031-9
Wydawca/cy: 
Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
184

"Przeciwdziałanie korupcji nie sprowadza się wyłącznie do represji i ścigania przestępstw. Skuteczna walka z tym problemem wymaga przede wszystkim istnienia spójnego systemu sprawnych, przejrzystych i rzetelnych instytucji publicznych, które mogą się nawzajem równoważyć i przeciwdziałać nieprawidłowościom. W niniejszym raporcie autorzy podjęli dokonania całościowej oceny funkcjonowania mechanizmów przeciwdziałania korupcji w Polsce.

Słowa kluczowe:

Czy podejście aktywizujące ma szansę?

Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Rymsza Marek (red.)
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-7689-030-2
Wydawca/cy: 
Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
161

Raport z badań: rozdz. I - Założenia i tezy badawcze. Charakterystyka` populacji pracowników socjalnych. Dobór próby; rozdz. II - Wybrane elementy orientacji zawodowej i sytuacji społecznej pracowników socjalnych; rozdz. III - Wybrane tożsamościowe aspekty zawodu pracownika socjalnego.

Mapa społecznej aktywności obywatelskiej w gminie Lesznowola

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Skrzypiec Ryszard
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-61411-00-0
Wydawca/cy: 
Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej przy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Numer w starym katalogu: 
168, 04277

"Publikacja składa się z następujących części: Koncepcja badania - Mapa społecznej aktywności obywatelskiej w gminie Lesznowola 2005-2007 (...); Charakterystyka gminy; Mapa społecznej aktywności obywatelskiej w Lesznowoli (...). Na końcu zamieszczono bibliografię oraz załączniki w postaci map, niektórych tabel, scenariusza wywiadu swobodnego, charakterystyki respondentów, zestawienia map, rysunków i tabel."

Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Polsce 2008

bilans czterech lat
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Herbst Jan
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-60337-69-1
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie KLON/JAWOR
Numer w starym katalogu: 
164

Raport poświęcony "diagnozie obecnego wymiaru oraz form współpracy między organizacjami i samorządem terytorialnym, ale także odpowiedzi na pytanie, do jakiego stopnia możemy mówić o instytucjonalizacji i rozwoju współpracy od roku 2004." Publikacja wzbogacona o liczne mapy i wykresy.

Lokalne społeczności obywatelskie

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kurczewski Jacek (red.)
Rok wydania: 
2003
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Ośrodek Badań Społecznych
ISNS Uniwersytet Warszawski
Numer w starym katalogu: 
03895

Spis treści: Filozofia lokalności. Wybrane argumenty teorii kom unitarystycznych; Społeczności lokalne w perspektywie badań socjologicznych; Nota metodologiczna. Społeczeństwo obywatelskie na Mazowszu Północno-Wschodnim: Ostrów Mazowiecka, Łochów, Sadowne i Brok; Gdzie mniejszość ma większość: Olesno; Krzaki i Ptaki, czyli społeczeństwo obywatelskie Nowego Sącza; Opoczno; Września; Kutno; Węgrów, czyli miasto społecznych protestów; Płock: nafta, rządy SLD i katolickie wpływy; Dawne miasto Toruń; Lokalne społeczeństwa obywatelskie.

Instytucjonalizacja samorządności

Aktorzy i efekty
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gąciarz Barbara
Rok wydania: 
2004
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo IFiS PAN
Numer w starym katalogu: 
03811

„Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie trzyletnich badań prowadzonych w nowo powstałych powiatach i województwach i jest próbą syntetycznego bilansu realnie zachodzących w Polsce procesów instytucjonalizacji samorządności terytorialnej. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu wdrażane reformy rzeczywiście zmieniają sposób funkcjonowania władzy publicznej w Polsce i pozwalają na lepsze realizowanie wartości demokratycznych oraz zaspokajanie istotnych potrzeb społecznych.”

Społeczne tworzenie ojczyzn

Studium tożsamo toż mieszkami es Mazur
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Łukowski Wojciech
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo Naukowe „Scholar”
Numer w starym katalogu: 
03898

„W książce (…) została podjęta próba nowego spojrzenia na kategorię ojczyzny jako tożsamościowego zwornika, wyznaczającego nie tyle odświętne deklaracje, ile codzienne działania ludzi. Próba ta dotyczy empirycznego 338rozpoznania sposobów tworzenia ojczyzny przez mieszkańców jednego z polskich regionów – Mazur. Obejmuje również propozycję sformułowania założeń teoretycznych aspirujących do uniwersalnej ważności. Autor zwraca uwagę także na polityczne konsekwencje sposobów, jakimi działający ludzie poszukują swojego miejsca w przestrzeni społecznej.”

Kariera OK. Jesteśmy przedsiębiorczy

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Hamerla Damian, Krzysztof Kacuga, Mateusz Wojtol
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-88753-70-3
Wydawca/cy: 
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Numer w starym katalogu: 
123

Cz. I. – Planowanie i prowadzenie przedsiębiorstwa; Cz. II. – Podsumowanie Konkursu Lokalny Promotor Przedsiębiorczości; Cz. III. – Raport z badania studentów na temat gotowości do prowadzenia firmy; Cz. IV. – Informacja o projekcie.

Słowa kluczowe:

Europa odkryta na nowo

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Leonard Mark
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
04161

„Wprowadzenie wspólnej waluty, a także plany rozszerzenia Unii Europejskiej, sprawiają, że organizacja ta jest mniej popularna niż kiedykolwiek wcześniej.” Przez pół roku prowadzono „badania w całej Europie, aby dowiedzieć się, co mieszkańcy kontynentu sądzą o byciu Europejczykami i czego chcą od Europy w przyszłości. Zebrane dane i analizy posłużyły do naszkicowania siedmiu scenariuszy, które stać się mogą podstawą nowej tożsamożci europejskiej i nadać kierunki następnej fazie integracji europejskiej”.

Słowa kluczowe:

Świadomość ekologiczna konsumentów polskich

Podsumowanie badań
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Wiśniewski Andrzej (red.)
Rok wydania: 
1995
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Konsumencki Instytut Jakości
Numer w starym katalogu: 
01808
Słowa kluczowe:

Polski region bałtycki w europejskiej strategii ekorozwoju

Tom II – Koncepcje strategii
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kołodziejski Jerzy
Tomasz Parteka (red.)
Rok wydania: 
1993
Miejsce wydania: 
Gdańsk
Wydawca/cy: 
Instytut Problemów Ekorozwoju Fundacji ECOBALTIC
Numer w starym katalogu: 
01152
Słowa kluczowe:

Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kurczewska Joanna (red.)
Rok wydania: 
2004
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo IFiS PAN
Numer w starym katalogu: 
03784

Zbiór „prac (…), w których autorzy – socjologowie, antropologowie, historycy, politologowie i filozofowie – próbują pokazać różnorodność lokalności, odwołując się do badań terenowych wybranych społeczności lokalnych i odnosząc się do koncepcji teoretycznych. O tych obliczach piszą korzystając z różnych perspektyw teoretycznych – indywidualistycznych i kolektywistycznych, mikro społecznych i mezospołecznych, odwołujących się bądź do społeczeństwa i kultury nowoczesnej, bądź do społeczeństwa i kultury ponowoczesności.”

Badanie skażenia dzieci ołowiem w Warszawie

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Siemiński Marek
Rok wydania: 
1994
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Fundacja „Ekologia i Zdrowie”
Numer w starym katalogu: 
02220

Wyniki badania 179 dzieci z terenu Warszawy.

Słowa kluczowe:

Raport z programu „Czysta Wisła i rzeki przymorza”, Cz. III 1996/97

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Tulik Jan (red.)
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Krosno
Wydawca/cy: 
Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Krośnie
Numer w starym katalogu: 
02484
Słowa kluczowe:

Dobre rządzenie poprzez wkład społeczny

Najlepsze praktyki prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Rekomendacje dla Polski
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Bąk Mieczysław
Przemysław Kulawczuk
Anna Szcześniak (red.)
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-62556-02-1
Wydawca/cy: 
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym
Numer w starym katalogu: 
T46

„Niniejsze opracowanie składa się z czterech części. W części pierwszej zawarty został opis najlepszych praktyk siedmiu krajów (...) mających największe doświadczenie i ciekawe rozwiązania w zakresie konsultacji. (...) W części drugiej przedstawiamy wyniki badań oczekiwań partnerów społecznych, związane z procesem konsultacji legislacyjnych (...). W części trzeciej zawarte są wyniki wywiadów z przedstawicielami władz publicznych: gminnych, powiatowych, wojewodzkich i centralnych (...).

Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej

Proces konsolidacji systemu
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kurczewska Urszula
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo Naukowe PWN

„W pierwszej części autorka przedstawia: lobbing i grupy interesu w perspektywie teoretycznej, podejścia do kwestii reprezentacji interesów w UE w głównych nurtach badawczych. W kolejnych częściach, wykorzystując studia przypadków, autorka omawia: rozwój systemu reprezentacji interesów grupowych w UE, rodzaje i charakter europejskich grup interesu, wzajemną współpracę interesariouszy, relacje grup interesu z głównymi organami UE, znaczenie lobbingu w procesach decyzyjnych UE, regulacja prawne i etyczne lobbingu w UE.”

Polski region bałtycki w europejskiej strategii ekorozwoju

Tom I - Uwarunkowania
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kołodziejski Jerzy
Tomasz Parteka (red.)
Rok wydania: 
1993
Miejsce wydania: 
Gdańsk
Wydawca/cy: 
Instytut Problemów Ekorozwoju Fundacji ECOBALTIC
Numer w starym katalogu: 
01151
Słowa kluczowe:

Ocena jakości działania organizacji pozarządowych

Ekspertyza na zlecenie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Skrzypiec Ryszard
Piotr Frączak (współpr.)
Tomasz Schimanek (współpr.)
Rok wydania: 
2009
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-61752-92-9
Wydawca/cy: 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Numer w starym katalogu: 
T19, Z4

W publikacji zarówno tytułowa ekspertyza, jak i analizy dotyczące zagranicznych i polskich standardów i metod oceny jakości działania organizacji pozarządowych, studia przypadków oraz (w załącznikach) dokumenty, strony internetowe i wyniki badań ankietowych.

Polska eurodebata

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kolarska-Bobińska Lena (red.)
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-86917-47-4
Wydawca/cy: 
Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
03718, 03066

„W 1997 roku Instytut Spraw Publicznych zainicjował projekt badawczy „Eurodebata”. Celem projektu było śledzenie zmian nastawienia opinii publicznej i elit wobec procesów integracyjnych z Unią Europejską oraz uczestnictwo w toczącej się na ten temat debacie. W rezultacie powstały liczne publikacje – ekspertyzy i raporty z badań – a także przeprowadzonych zostało szereg seminariów i konferencji. Niniejszy tom zawiera wybrane rezultaty tych działań.”

Obraz Polski i Polaków w Europie

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kolarska-Bobińska Lena (red.)
Rok wydania: 
2003
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-88594-52-4
Wydawca/cy: 
Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
04172

Publikacja składa się z trzech części: Socjologiczne aspekty stereotypów narodowych; Postrzeganie Polski i Polaków w krajach Unii Europejskiej oraz mieszkańców państw unijnych w Polsce – wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych; Wizerunek Polski i Polaków na Ukrainie.

Subskrybuje zawartość