bezrobocie

Pozarządnie poza rządem

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-909581-7-1
Wydawca/cy: 
Akademia Rozwoju Filantropii
Numer w starym katalogu: 
772

Książka otwiera spojrzenie na liderów organizacji społecznych,którzy nie są wcale do siebie podobni a to ich łączy,to chęć wzięcia spraw lokalnych w swoje ręce.W drugiej części przedstawiono organizacje,zajmujące się różnymi działami(demokracja,ekologia i pomoc społeczna)Autorzy również zaprezentowali stowarzyszenia i fundacje,które rozwijają agroturystykę na polskich wsiach ,zajmują się problemami bezrobocia w rejonach,w  których upadły państwowe zakłady przemysłowe lub niosą pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym.

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie

Raport końcowy
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
2007
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-60916-75-9
Wydawca/cy: 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Numer w starym katalogu: 
692

Jest to końcowy raport z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez konsorcjum firm: PAG Uniconsult i Pentor Research International w 2007 roku.

Barometr Manpower, Perspektyw zatrudnienia, Polska

Raport z badania Manpower I kwartał 2012 roku
Dane szczegółowe
Numer w starym katalogu: 
608

Publikacja opracowana na podstawie wywiadów indywidualnych z 750 pracodawcami w Polsce, którzy odpowiedzieli na pytanie o przewidywania dotyczące zatrudnienia w swojej firmie w ciągu trzech miesięcy - I-III 2012 r. w porówniu do aktualnego. Pracodawcy deklarowali spadek tempa wzrostu zatrudnienia.

Bezrobocie - co robić?

Poradnik outplacementu. Raport z realizacji programu
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Boni Michał (red.)
Żak-Rosiak Elżbieta (red.)
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-918049-0-9
Wydawca/cy: 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Numer w starym katalogu: 
04195

O stosowaniu outplacementu jako narządzia wspierającego zatrudnienie, zapobiegającego trwałemu bezrobociu i marginalizacji zawodowej (outplacement to pomoc dla zagrożonych zwolnieniem pracowników w przejściu z aktualnego zatrudnienia do nowych pracodawców).

Słowa kluczowe:

Inicjatywy lokalne w rozwiązywaniu problemów bezrobocia

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Strzelecki Zbigniew (red.)
Rok wydania: 
1994
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-902434-0-7
Numer w starym katalogu: 
00825, 00826

Zbiór tekstów będący pokłosiem konferencji zorganizowanej Centralny Urząd Planowania w 1994 r., której przyświecało przeświadczenie o niemożności przezwyciężenia istniejącego w Polsce bezrobocia wyłącznie przez programy rządowe i że choć jego likwidacja zależy od rozwoju społeczno-gospodarczego, to znacząca rola w rozwiązywaniu problemów z nim związanych przypada samorządom terytorialnym i samorządom gospodarczym.

Słowa kluczowe:

Kobiety a rynek pracy z uwzględnieniem perspektywy Centrum Promocji Kobiet

Materiały na seminarium
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
1996
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-904400-2-4
Wydawca/cy: 
Fundacja Centrum Promocji Kobiet
Numer w starym katalogu: 
02344

Kobiety dominują wśród bezrobotnych, szybciej tracą pracę, trudniej ją znajdują, w mniejszym stopniu samodzielnie współtworzą nowy sektor prywatny.

Słowa kluczowe:

Polityka społeczna

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kurzynowski Adam (red.)
Rok wydania: 
2003
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-7378-026-2
Wydawca/cy: 
Instytut Gospodarstwa Społecznego Zakład Polityki Społecznej SGH
Numer w starym katalogu: 
03257

Publikacja przeznaczona dla studentów. "Autorzy rozdziałów uwzględnili zagadnienia ogólne dotyczące omawianej tematyki, tj. podstawowe pojęcia, cele i zakres danej dziedziny polityki społecznej, stosowane metody badań, stan prawny, podmioty państwowe, samorządowe i pozarządowe realizujące politykę społeczną oraz efekty ich działalności, co dotyczy zwłaszcza okresu transformacji. mówiono założenia i główne cele reform w polityce społecznej wprowadzanych od 1990 do 1999 roku włącznie."

Zwalczanie długotrwałego bezrobocia w Europie

Doświadczenia z 20 lokalnych projektów
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
1992
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
92-825-8692-8
Wydawca/cy: 
Fundacja im.Friedricha Eberta
Numer w starym katalogu: 
00034

W publikacji zostały opisane lokalne inicjatywy na rzecz długookresowych bezrobotnych, które próbują nie tylko polepszyć pozycję długookresowego bezrobotnego na rynku pracy,możliwości spędzania wolnego czasu.Różnica między podejściem przyjętym w programach krajowych,a inicjatywach lokalnych ukazana została dodatkowo w diagramach.

Wobec bezrobocia:opinie,stereotypy

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Reszke Irena
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Katowice
ISBN: 
83-7164-158-3
Wydawca/cy: 
"Śląsk" Sp. z o.o.

W książce przedstawiono indywidualne i społeczne następstwa bezrobocia w Europie Zachodniej, podano informacje o chrakterystycznych cechach polskiego bezrobocia.Wiele miejsca poświęcono zagadnieniom spornym w teorii stereotypów oraz badaniom nad stereotypami dotyczącymi bezrobocia i bezrobotnych.

Socjologia bezrobocia

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Borkowski Tadeusz (red.)
Marcinkowski Aleksander (red.)
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Katowice
ISBN: 
83-7164-162-1
Wydawca/cy: 
"Śląsk" Sp. z o.o.
Numer w starym katalogu: 
03112.03113

 Autorzy wyboru z serii "Biblioteka Pracownika Socjalnego" uporządkowali materiał wedle trzech kryteriów: ukazania ciągłości zainteresowań socjologów badających bezrobocie; przedstawienia skomplikowanego charakteru bezrobocia, jego wielopostaciowości i różnych skutków w zależności od środowiska; przedstawienia sposobów walki z bezrobociem - zasadnicze elementy programów rządowych. Znajdujemy tu m.in.

Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kaczmarczyk Paweł (red.)
Tyrowicz Joanna (red.)
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-85928-01-4
Wydawca/cy: 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Numer w starym katalogu: 
04427, 408

Migracje zarobkowe są w dość oczywisty sposób powiązane z problematyką rynku pracy. Publikacja stara się pokazać szereg indywidualnych motywacji Polaków w kontekście ich decyzji dotyczących wyjazdów zarobkowych. Autorzy postawili sobie za cel nakreślenie tego, co w migracjach może być impulsem pozytywnym, ale także niebezpieczeństw dla migrantów i społeczności lokalnych, na które są szczególnie narażeni przez wyjazd za granicę.

Partners in Corporate Initiatives

stimulating job growth, improving employability and tackling social exclusion
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Tayart de Borms Luc
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Belgia
ISBN: 
2-87212-239-7
Wydawca/cy: 
European Business Network for Social Cohesion
Numer w starym katalogu: 
325

Publikacja dotycząca społecznej odpowiedzialności biznesu, zwiększania zatrudnienia oraz zmagania się z wykluczniem społecznym. Zawiera praktyczne przykłady tych strategii zebrane na podtstawie dziaalności siedemdziesięciu pięciu instytucji z ośmiu krajów członkowskich Unii Eropejskiej takich jak: Belgia, Dania, Fracja, Niemcy, Włochy, Holandia, Hiszpania, Wielka Brytania.

Corporate Initatives

putting into practice the European Declaration of Businesses against Exclusion
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Tayart de Borms Luc
Rok wydania: 
1996
ISBN: 
2-87212-209-5
Wydawca/cy: 
European Business Network for Social Cohesion
Numer w starym katalogu: 
324

Publikacja dotycząca wykonywania postanowień Europejskiej Deklaracja Biznesu przeciwko Wykluczeniu Społecznemu z 1995 roku. Zawiera około stu praktycznych przykładów jej zastosowania (tzw. case study) z takich krajów jak: Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania czy Irlandia.

Bezrobocie - co robić? Rola organizacji pozarządowych na rynku usług

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
praca zbiorowa
Rok wydania: 
2006
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-85928-00-6
Wydawca/cy: 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Numer w starym katalogu: 
194

"Przedmiotem naszego zainteresowania i badań stały się instytucje aktywne na rynku pracy. Podjęliśmy działania prowadzące do stworzenia swoistej mapy tego rodzaju instytucji, szczególnie uważnie inwentaryzując i badając organizacje pozarządowe zarówno pod kątem ich liczby, lokalizacji, obszaru działania, ale też ich kompetencji i standardów pracy." Do publikacji dołączono płytę CD z dodatkowymi artykułami.

Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Golinowska Stanisława, Mateusz Walewski (red.)
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-7178-210-1
Wydawca/cy: 
CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Numer w starym katalogu: 
02978, 02979

Publikacja składa się z referatów przygotowanych na międzynarodową konferencję, która odbyła się w 1998 r. Cz. I - Rynek pracy i jego instytucje (m.in. Rola instytucji rynku pracy w tworzeniu dynamicznego zatrudnienia; Czy szkolenie przynosi korzyści?...); Cz. II - Warunki i bariery elastyczności oraz mobilności na rynku pracy; Cz. III - Kwalifikacje, kapitał społeczny i reformy polityki społecznej a rynek pracy; Cz. IV - Restrukturyzacja przemysłu a rynek pracy; Cz. V - Restrukturyzacja rolnictwa a rynek pracy.

Społeczności lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Giermanowska Ewa, Mariola Racław-Markowska (red.)
Rok wydania: 
2003
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-88594-82-6
Wydawca/cy: 
Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
03395

Książka "stanowi konsekwentną i pogłębioną analizę procesu decentralizacji polityki społecznej państwa (...). Problematyka bezrobocia młodzieży ukazana jest w szerszym kontekście przemian społeczeństw postindustrialnych. Refleksja teoretyczna, inwencja metodologiczna, bogaty materiał empiryczny oraz rekomendacje dla praktyki stanowią niewątpliwe zalety publikacji".

Klub pracy

Seria: Instytucje rozwoju lokalnego
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Rojtek Renata
Rok wydania: 
1996
Miejsce wydania: 
Katowice
Wydawca/cy: 
PIL
Numer w starym katalogu: 
02197, 04296

Poradnik pomagający odpowiedzieć na pytania dotyczące instytucji, jaką są kluby pracy, do czego służą i jakie warunki powinny być spełnione przy ich tworzeniu.

Strategie zatrudnienia organizacji międzynarodowych: UE, MOP, OECD

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Boruta Irena
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
04173

W publikacji „w pierwszej kolejności omówiona zostanie strategia zatrudnienia UE, a następnie MOP i OECD. W dalszej kolejności omówiony zostanie dotychczasowy wpływ wymienionych strategii na rozwiązania polskie. Opracowanie zakończą sugestie co do sposobu wykorzystania w Polsce omówionego dorobku światowego, sformułowane w nawiązaniu do strategii gospodarczej Rządu „Przedsiębiorczość – rozwój – praca”.

Nadzieja rynku pracy

Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Klich Jacek (red.)
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-86917-29-6
Wydawca/cy: 
Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
03341, 03522, 03523

„(…) książka prezentuje wyniki badań nad dynamiką sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 1990-1997 w aspekcie tworzenia miejsc pracy. Wykorzystując oryginalną metodologię oraz bazę danych autorzy wykazują, iż w grupie małych i średnich przedsiębiorstw firmy krajowych inwestorów tworzą największą liczbę nowych miejsc pracy.

Prawo zabezpieczenia społecznego

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Jończyk Jan
Rok wydania: 
2001
Miejsce wydania: 
Zakamycze
Wydawca/cy: 
Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE 2001
Numer w starym katalogu: 
02473

„Prawo zabezpieczenia społecznego jest młodą gałęzią prawa (…). Podręcznik został napisany z myślą o nauczaniu tego przedmiotu na uniwersyteckich wydziałach prawa i administracji.”

Od pomocy do samopomocy

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
2003
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-919475-0-5
Wydawca/cy: 
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Numer w starym katalogu: 
03510

W publikacji artykuły licznych autorów zgrupowane w czterech działach: Teoria samopomocy; Ruch samopomocowy na świecie i w Niemczech; Zacząć, ale jak?; Przykłady samopomocy w Polsce.

Porządnie poza rządem

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Tabaczyńska Anna (opr. red.)
praca zbiorowa
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-909581-7-1
Wydawca/cy: 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Numer w starym katalogu: 
T2

Publikacja prezentująca ludzi sektora („Być liderem organizacji społecznej”) oraz organizacje – działające na polu ekologii, rozwoju lokalnego, bezrobocia, pomocy społecznej, oświaty, podejmująca także temat współpracy organizacji pozarządowych z samorządem.

Subskrybuje zawartość