fundusze europejskie 2014-2020

Ekspertyza dot. oceny statusu osób działających w KM

Zachęcamy do zapoznania się z ekspertyzą opracowaną przez prawnika Przemysława Żaka. Dokument dotyczy oceny statusu osób działających w Komitetach Monitorujących wdrażanie środków europejskich z ramienia organizacji pozarządowych (dostępny w tym miejscu). Stan prawny na dzień 20 stycznia 2017 r. 

Stała Konferencja ds. Funduszy Europejskich 2017

Już 20 stycznia 2017 r. zapraszamy na Stałą Konferencję ds. Funduszy Europejskich, która odbędzie się w Warszawie. Całość organizowana jest przy współpracy Fundacji Aktywizacja i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Miejsce: Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych, ul. Bracka 25, III piętro

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w tym miejscu.

Program do pobrania znajduje się tutaj.

Aktywność pozarządowych członków komitetów monitorujących PO 2014-2020 - zapraszamy do lektury raportu

Z przyjemnością publikujemy Raport z aktywności pozarządowych członków komitetów monitorujących proramy operacyjne 2014-2020, autorstwa Patrycji Romaniuk, obejmujący lata 2014 i 2015. Wydawcą raportu jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Publikacja powstała w ramach realizacji działań ze ścieżki "Wspieranie organizacji pozarządowych - działania rzecznicze 2015". 

Kontakty do sieci i punktów informacyjnych UE 2016

Przedstawicielstwo Komisji Europejskie w Polsce opublikowało broszurę informacyjną z opisem oraz danymi kontaktowymi wszystkich punktów i sieci informacyjnych, działających w roku 2016. 

Zachęcamy do korzystania.

Spotkanie organizacji w sprawie funduszy i dialogu w obszarze zdrowia

12 kwietnia 2016 roku OFOP zorganizował spotkanie dla pozarządowych członków Komitetów Monitorujących oraz organizacji angażujących się w obszarze zdrowia. Dyskusja dotyczyła możliwości współpracy, zwłaszcza w kontekście uwarunkowań stworzonych przez funkcjonowanie Komitetu Sterującego ds. Zdrowia

Problematyka zdrowia, ujęta w ramach polityki spójności 2014-2020, należy do tych polityk publicznych, które Komisja Europejska chce monitorować w sposób szczególny, przekrojowy, czego wyrazem była konieczność powołania dedykowanego Komitetu Sterującego (z udziałem przedstawicieli NGO’sów), który formalnie jest podkomitetem Komitetu Umowy Partnerstwa. Działania w obszarze zdrowia, zarówno infrastrukturalne, jak i miękkie, są rozproszone we wszystkich RPO, znajdujemy je również w programach krajowych, jak PO Wiedza Edukacja Rozwój. Spotkanie miało na celu podjęcie przez organizacje pozarządowe wspólnej refleksji o potrzebach i oczekiwaniach dotyczących prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia dialogu w sprawie polityki zdrowotnej.

Instytucje i mechanizmy systemu ochrony zdrowia przedstawiła ekspertka ds. zdrowia, Anna Kozieł. Uczestnicy spotkania odnieśli się do sposobu powstawania map potrzeb zdrowotnych, które w dużej części powstają na podstawie danych archiwalnych NFZ i nie uwzględniają aspektu profilaktyki. W założeniu mapy mają być narzędziem usprawniającym procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia. Obowiązek tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych dla planowania inwestycji w ochronie zdrowia wynika z ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.619). Ich zakres określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych (Dz.U. 2015 poz. 458). Pytaniem otwartym pozostaje czy mapy potrzeb zdrowotnych we właściwy sposób przedstawiają trendy demograficzne i epidemiologiczne, istniejącą infrastrukturę w ochronie zdrowia oraz przyszłe potrzeby w tym zakresie. 

Kwestie wyzwań dialogu w ochronie zdrowia przedstawił Piotr Frączak z Komitetu Umowy Partnerstwa. Zwrócił on uwagę na zbyt małą rolę organizacji pozarządowych w obszarze tak istotnym dla życia społecznego, jak zdrowie. Przypomniał sytuację związaną z wyborem przedstawicieli do Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze ochrony zdrowia, w którym początkowo jednego przedstawiciela organizacji mianował Minister Zdrowia. Dopiero w wyniku protestów i aktywności przedstawicieli organizacji w Komitecie Umowy Partnerstwa udało się zwiększyć liczbę przedstawicieli do trzech i zapewnić tryb wyboru pod egidą Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada podjęła decyzję, że reprezentantami organizacji pozarządowych w Komitecie zostaną:

  1. Beata Ambroziewicz z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i Mariusz Błaszczyk związany z Fundacją Urszuli Jaworskiej (zastępca);
  2. Szymon Chrostowski z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i jego zastępczyni Monika Zientek związana z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „ 3majmy się razem" (zastępczyni);
  3. Anna GuszczaAnna Sitek (zastępczyni) związane z Fundacją My Pacjenci.

Sytuacja ta wywołuje pytanie o postrzeganie dobra wspólnego, realną możliwość działania i oddziaływania dla inicjatyw obywatelskich oraz kontrolę obywatelską w trakcie tworzenia polityk publicznych i planowania wydatków.   

Po, dotyczącym Programu Europejskiego OFOP, wystąpieniu Agaty Wiśniewskiej-Górczewskiej, ustalono, że efektem spotkania będzie rozpoczęcie prac nad najistotniejszymi, z punktu widzenia organizacji, aspektami dotyczącymi zdrowia. Zebrani ustalili, że dalsze prace będą dotyczyć następujących wątków:

  • deinstytucjonalizacji i międzyresortowości,
  • edukacji i profilaktyki,
  • racjonalizacji wydatkowania.

W tym celu zebrana grupa będzie pracować nad merytorycznym uzupełnieniem wyżej wymienionych punktów. Osoby i organizacje zainteresowane włączenie się w prace grupy zapraszamy do kontaktu na adres mailowy: krystian.kiszka[at]ofop.eu.

W spotkaniu wzięła również udział pani Monika Pałasz z Departamentu Strategii Rozwoju Ministerstwa Rozwoju, która przedstawiła szczegółowo kwestię funduszy strukturalnych na rzecz na rzecz ochrony zdrowia w latach 2014-2020.

Przedstawiciele organizacji w Komitecie Sterującym ds. zdrowia

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w sektorze zdrowia został ostatecznie uzupełniony o troje reprezentantów organizacji pozarządowych.

Osoby te to:

Kandydatka OFOP-u członkinią Grupy roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Pani Renata Bukowska wraz dwojgiem innych kandydatów zostali przez Radę Działalności Pożytku Publicznego rekomendowani jako reprezentanci organizacji w GR ds. KSOW. Funkcję zastępcy pełni pan Jarosław Kuba.

Spotkanie w Min. Rozwoju z partnerami spoza administracji nt. realizacji zasady partnerstwa

Data: 
4 kwiecień, 2016 - 14:00
Osoba: 
Piotr Frączak, Krystian Kiszka, Agata Wiśniewska-Górczewska

Dnia 4 kwietnia 2016 roku przedstawiciele OFOP uczestniczyli w zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju spotkaniu z partnerami spoza administracji nt. realizacji zasady partnerstwa. Spotkanie dotyczyło wypracowywanych w minionych miesiącach propozycjach ze strony partnerów dot. wzmocnienia wdrazania, ale i monitoringu zasady partnerstwa oraz zmian wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów 24 lutego br. Planu działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyśpieszenia realizacji programów w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020.

OFOP zgłosił kandydatów do Grupy roboczej ds. KSOW

Renata Bukowska (kandydatka na członkinię) i Jarosław Kuba (kandydat na zastępcę) zostali w dniu 7 lutego 2016 r. przez Federację zgłoszeni do prac Grupy roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Kandydaci zadeklarowali jako główny obszar zainteresowania Rozwój Obszarów Wiejskich.

Renata Bukowska zadeklarowała następujące priorytety swojego zaangażowania w prace Grupy ds. KSOW:

Uwagi dot. stron www i generatorów przekazane do Ministerstwa Rozwoju

W dniu 3 lutego 2016 r. OFOP przekazał do Ministerstwa Rozwoju uwagi dotyczące działania stron internetowych Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 oraz generatorów wniosków.

Dziękujemy wszystkim osobom i organziacjom, które włączyły się w akcję zbierania uwag.

OFOP zbiera uwagi dot. generatorów wniosków z FE i strony www

Do 18 stycznia pod adresem reprezentacja[at]ofop.eu zbieramy KONKRETNE i SZCZEGÓŁOWE uwagi dotyczące:

  • stron www Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 (będących podstronami portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl),
  • generatorów wniosków w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020.

Prosimy o uszeregowanie uwag w kolejności od najważniejszych do najmniej ważnych oraz, w miarę możliwości, ich pogrupowanie (np. na techniczne, merytoryczne).

Raport z monitoringu 16 RPO 2014-2020 przekazany do Rządu i Marszałków

30 grudnia 2015 r. OFOP przekazał raport z monitoringu 16 Regionalnych Programów Operacyjnych następującym odbiorcom:

Robocze spotkanie z NENO nt. zasady partnerstwa w FE 2014+

Data: 
20 październik, 2015 - 11:00
Osoba: 
Agata Wiśniewska-Górczewska

Podczas spotkania Agata Wiśniewska-Górczewska podzieliła się doświadczeniami OFOP-u i polskich organizacji w zakresie udziału w planowaniu perspektywy finansowej 2014-2020, informacjami o aktywności ngo w komitetach monitorujących oraz efektach działań rzeczniczych i monitorujących. Oprócz estońskich ngo'sów w spotkaniu uczestniczyła przedstawiciela estońskiego Ministerstwa Finansów, odpowiedzialnego w tym kraju za wdrażanie FE.

Ma się poprawić funkcjonowanie komitetów monitorujących 2014-2020

15 lipca do Warszawy zjechali się przedstawiciele ngo w komitetach monitorujących fundusze europejskie 2014+. W efekcie spotkania OFOP przedstawił Minister Rozwoju i Infrastruktury spostrzeżenia z funkcjonowania komitetów 2014-2020, z prośbą o interwencję. A MIR odpowiedział.

I zjazd reprezentantów ngo w komitetach monitorujących 2014+ za nami. I co?

Ponad 40 osób w obecnych na miejscu, ponad 130 słuchaczy przez sieć, przynajmniej 9 głównych wątków przewijających się w dyskusji, ponad 5 godzin zdobywania wiedzy, dzielenia się doświadczeniem i wzajemnego poznawania – 15 lipca w Warszawie na spotkaniu zorganizowanym przez OFOP w siedzibie PAFW działo się niemało. Wiemy, czego potrzebujemy i co możemy zrobić wspólnie, a w czym nikt inny nie zastąpi członka/członkini komitetu.

Spotkanie z ngo'sami w Rumunii

Data: 
27 maj, 2015 - 12:00
Osoba: 
Agata Wiśniewska-Górczewska

W dniu 26 maja 2015 r. w Bukareszcie przedstawicielka OFOP-u wzięła udział w spotkaniu z członkami koalicji rumuńskich organizacji pozarządowych, utworzonej na rzecz współpracy w obszarze funduszy europejskich 2014-2020. OFOP podzielil się doświadczeniami współpracy polskich organizacji w ramach Stałej Konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020, Grupy roboczej ds. 12 postulatów,  jak również informacjami nt. możliwości i uwarunkowań uzyskiwania przez polskie ngo'sy dotacji z funduszy unijnych.

W Lublinie dyskusja o SzOOP-ie dla RPO 2014+

Najważniejszym osiągnięciem spotkania regionalnego w Lublinie było wypracowanie wniosków, które zostaną zgłoszone w ramach konsultacji projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO jako wspólne stanowisko środowiska organizacji pozarządowych. Ponadto, uczestnicy spotkania z 27 marca mieli okazję poznać nowowybranych reprezentantów sektora do komitetu monitorującego, przedyskutować formułę wyborów do KM oraz kwestię mniejszej niż w ubiegłej perspektywie reprezentacji NGO-sów w tymże komitecie.

O wkładach własnych w Olsztynie

Spotkanie regionalne w Olsztynie zdominowały dyskusje dotyczące wkładów własnych oraz konieczności lobbowania na rzecz ich zniesienia, a w związku z tym zaangażowania się w proces negocjowania kontraktu terytorialnego między województwem a rządem. Jak ustalili uczestnicy spotkania, dla rozwoju III sektora nie mniej ważne jest zatwierdzenie korzystnych kryteriów wyboru projektu i efektywna praca reprezentantów NGO do komitetu monitorującego.

W Toruniu o SzOOP-ie i pieniądzach z RPO

Spotkanie regionalne w Toruniu dało przedstawicielom III sektora możliwość zgłoszenia przedstawicielom władz samorządowych swoich bieżących postulatów, jakimi są m. in. zapewnienie szerokiego dostępu wszystkich podmiotów, w tym NGO, do aplikowania w planowanych konkursach, wprowadzenie zmian w podziale puli środków finansowych oraz prowadzenie szerszej konsultacji SzOOP-ów.

Kielce - regionalnie o funduszach 20 marca

Większa wiedza na temat roli komitetów monitorujących oraz ogólnopolskiego panelu ds. monitorowania funduszy europejskich, dokładne omówienie trzech osi priorytetowych i położenie nacisku na potrzebę konsultacji całego SZOP-u – takie efekty przyniosła konferencja w Kielcach. Przede wszystkim jednak, spotkanie z 20 marca uświadomiło regionalnym reprezentantom trzeciego sektora, jak dużą rolę mogą odegrać w monitorowaniu procesu wdrażania funduszy europejskich.

Pozarządowcy w komitetach – czas do dzieła!

Szesnaście komitetów monitorujących regionalne programy operacyjne, sześć komitetów monitorujących programy krajowe, dwa komitety monitorujące programów zajmujących się rozwojem wsi oraz rybołówstwa, wreszcie - siedem komitetów monitorujących programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – to się przekłada na około dwustu (200!) reprezentantów środowiska pozarządowego w systemie monitorowania funduszy europejskich 2014-2020.

Łódź. Pierwsze efekty monitoringu funduszy europejskich

Fot. Łódź, konferencja w PTE (18.02.2015)

Konieczność skonsultowania Szczegółowego Opisu Priorytetów do RPO, potrzeba własnego, regionalnego modelu współpracy organizacji pozarządowych województwa i partnerstwa społecznego, czy zapotrzebowanie na spotkania popularyzujące RPO woj. łódzkiego 2014-2020 – to główne wnioski konferencji łódzkich organizacji w dniu 18 lutego. Konferencja otworzyła cykl spotkań regionalnych w ramach projektu „Monitoring funduszy europejskich”, realizowanego przez OFOP i KPFOP.

Gdańsk. II-e spotkanie regionalne nt. monitoringu FE

II-e spotkanie regionalne

Decyzja o rozpoczęciu budowania zaplecza eksperckiego dla społecznych członków Komitetów Monitorujących, pozytywna ocena projektu monitoringu i poczynienie postępów w procesie tworzenia sieci monitorująco–rzeczniczej, te osiągnięcia wypracowane podczas konferencji w Gdańsku jej uczestnicy uznali za największe. Spotkanie z dnia 25 lutego było kolejnym z cyklu spotkań regionalnych organizacji pozarządowych w ramach projektu OFOP i KPFOP „Monitoring funduszy europejskich”.

Fundusze unijne pod lupą organizacji. Startuje monitoring funduszy

Zdjęcie.

O szczegółach dostępności i wydatkowania funduszy UE na najbliższe lata wciąż niewiele wiemy. Mimo to, organizacje już teraz planują jak dbać o ich mądre wykorzystanie. Spotkaniem w Toruniu rozpoczął pracę pozarządowy ogólnopolski panel ds. monitorowania funduszy europejskich.

Zaproszenie do projektu - monitoring funduszy europejskich na poziomie regionalnym

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do udziału w projekcie "Monitoring funduszy europejskich na poziomie regionalnym". Przedstawiciele organizacji pozarządowych zainteresowani prowadzeniem monitoringu funduszy europejskich na poziomie swojego województwa mogą zgłaszać swoje kandydatury do ogólnopolskiego panelu ds. monitorowania funduszy europejskich. Członkowie panelu będą mieli zapewnione szkolenie wraz z pakietem materiałów dotyczących monitorowania funduszy europejskich, wsparcie w prowadzeniu monitoringu - m.in.

Monitoring funduszy europejskich

Monitoring funduszy europejskich na poziomie regionalnym

W ramach projektu powołany został ogólnopolski panel ds. monitorowania funduszy europejskich, w którego skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych z 16 województw. Członkowie panelu monitorują wdrażanie funduszy europejskich na poziomie regionalnym.

Spotkanie grupy roboczej 12 postulatów poświęcone wkładom własnym w projektach fiansnwowanych z fe 2014-2020

Data: 
27 sierpień, 2014 - 10:00
Osoba: 
Michał Dymkowski, Justyna Szambelan

We wtorek 27 sierpnia odbyło się spotkanie grupy roboczej 12 postulatów poświęcone założeniom Ministerstwa Infrastruktrury i Rozwoju dotyczącym ponoszenia wkładów własnych w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach spotkania zostały przedyskutowane najważniejsze uwagi i rekomendacje związane z konsultowanymi założeniami oraz wcześniej dyskutowanymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków dla nowej perspektywy. W posiedzeniu grupy wzieli udział reprezentanci :

Konferencja Międzynarodowa OFOP: „Zasada partnerstwa w krajach V4 - dobre praktyki”

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zachęca do udziału w konferencji poświęconej zasadzie partnerstwa (okres programowania 2014-2020). Spotkanie odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2013 w Centrum Bankowo-Finansowym przy ulicy Nowy Świat 6/12.

Subskrybuje zawartość