III sektor

Wyzwania dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym idzie, także udział przedstawicieli zorganizowanych obywateli w debacie publicznej czy w tworzeniu polityk publicznych, wymaga wykorzystania świadomości, umiejętności, kompetencji i zasobów tkwiących w obywatelach i ich organizacjach.

Od trzeciej strony

(o organizacjach pozarządowych nie tylko dla licealistów)
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Anna Błaszkiewicz
Ola Rzążewska
Rok wydania: 
2015
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-930060-3-8
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów KONCENTRAT
Numer w starym katalogu: 
T65

Książka jest próbą przybliżenia czytelnikowi podstawowych kwestii wiążących się z problematyką trzeciego sektora, takich jak formy działalności społecznej, zasada jednego procenta, wolontariat itd. Przyjęta przez autorki forma – krótkich wywiadów z osobami działającymi w organizacjach pozarządowych, reportaży z różnorodnych działań organizacji i słownikowych wyjaśnień głównych terminów – zdaje się trafiać w potrzeby młodych odbiorców.

Słowa kluczowe:

Elementarz III sektora

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
2005
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-60337-01-2
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Numer w starym katalogu: 
768

W publikacji przedstawiono podstawowe fakty dotyczące III sektora oraz informacje o jego relacjach z innymi sektorami(administracja publiczna,sektor komercyjny).

Diagnoza problemów funkcjonowania organizacji pożytku publicznego

Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-927067-1-7
Wydawca/cy: 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Numer w starym katalogu: 
576

Opracowanie przedstawia „historię” prób nowelizacji Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, nazywanej czasami konstytucją III sektora. Raport składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym została zaprezentowana metodologia przyjęta w badaniach (cele badania, opis metod, uzasadnienie oraz dobór próby).

Słowa kluczowe:

Zjawisko sponsorowania

Raport z badań ilościowych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Zarzycki Marek
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
01450

W raporcie zostały zaprezentowane wyniki zebrane w trakcie badania sondażowego przeprowadzonego przez Instytut SMG/KRC Poland w lipcu 1995r. Badanie dotyczyło 4 grup problemowych:

- kto i w jaki sposób zgłasza się z prośbą o wsparcie

- komu i na jakich zasadach firma udziela wsparcia

-jakie są wewnątrzorganizacyjne procedury podejmowania decyzji o udzieleniu wsparcia

-jak postrzegają sponsoring i jakimi motywami kierują się osoby mające realny wpływ na zaangażowanie się firmy w tego rodzaju działalność

Standardy działania organizacji pozarządowych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Stowarzyszenie na rzecz forum inicjatyw pozarządowych
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie na rzecz forum inicjatyw pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
03613

Publikacja jest jest wznowieniem numeru specjalnego Biuletynu Forum Inicjatyw Pozarządowych opracowanego w związku z konferencją "Nowoczesne standardy działań obywatelskich" Zaprezentowane w nej zostały różnorodne zestawy standardów opracowanych przez organizacje i federacje organizacji działających w krajach Europy Zachodniej, Środkowo-Wschodniej i Stanach Zjednoczonych.

Podręcznik prowadzenia kampanii dla organizacji pozarządowych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Hyła Marcin(red)
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Kraków
ISBN: 
83-87331-03-1
Wydawca/cy: 
Zielone Brygady
Numer w starym katalogu: 
01882

Publikacja jest porawioną i uzupełnioną wersją"Podręcznika prowadzenia kampanii"przygotowanego w marcu 1994 przez Jo Corcorana ze Skillsharing Project,Greenpeace Communications na bazie "skillshare"-obozu szkoleniowego dla organizacji pozarządowych z Europy Środkowej i Wschodniej".Duże fragmenty podręcznika są tylko dokuemntalnym zapisem warsztatów,ale części poświęcone strategiom,wspólpracy z mediami czy przykłady historycznych akcji grup ekologicznych w Europie Środowej mają ogromną wartość szkoleniową.

Słowa kluczowe:

Czasopisma i biuletyny organizacji pozarządowych w Polsce

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Centrum Informacji dla organizacji pozarządowych BORDO
Rok wydania: 
1994
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-904247-6-2
Wydawca/cy: 
Fundusz Współpracy
Program Dialog Społeczny
Numer w starym katalogu: 
00423,01199,00424

Materiał do publikacji został zgromadzony przy użyciu danych z komputerowego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych JAWOR. Znalazły się w tej książce wydane przez różnego rodzaju instytucje,pisma dla organizacji pozarządowych oraz pisma.Autorzy starali się by publikacja posiadała wszystkie cechy praktycznego przewodnika,jej układ jest odmienny, niż w innych informatorach o czasopismach.

Słowa kluczowe:

Dialog obywatelski Polska 2007

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Schimanek Tomasz
Rok wydania: 
2007
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-89817-03-7
Wydawca/cy: 
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
04238,04239

W publikacji został przedstawiony raport,który powstał w Instytucie Spraw Publicznych  w ramach projektu KOMPAS.Został napisany przez autora  na podstawie analizy funkcjonowania wybranych instytucji i mechanizmów wpływania obywateli na proces stanowienia prawa w Polsce.Raport nie daje wyczerpującej analizy dialogu obywatelskiego -którego praktykowanie jest nowym zjawiskiem w życiu publicznym.

Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
2007
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-923782-5-9
Wydawca/cy: 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Numer w starym katalogu: 
04215

Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006 potwierdziło założenia przyjęte w trakcie tworzenia Programu.Staje się on jednym z ważniejszych powszechnie dostępnych narzędzi służących wspierania rozwoju inicjatyw obywatelskich z udziałem sektora organizacji pozarządowych.Podobnie jak w roku 2005,w roku 2006 zauważono,że Fundusz stworzył szansę głównie dla małych organizacji,których innowacyjne projekty nie mogły zostać wprowadzone w życie ze względu na ograniczone środki.Projekty złożone w ramach Programu FI

Opiekuńczość czy solidarność

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Skąpska Grażyna (red.)
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Kraków
ISBN: 
83-907813-05-7
Wydawca/cy: 
Fundacja"Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji"
Numer w starym katalogu: 
T48

W książce została opisana debata na temat społeczeństwa obywatelskiego,która składała się z dwóch powiązanych ze sobą części:część pierwsza poświęcona jest współpracy organizacji pozarządowych z władzami lokalnymi,część druga dotyczy obywatelskich form pomocy społecznej.

Słowa kluczowe:

Sektor non-profit w Polsce

Wybrane wyniki badań statystycznych zrealizowanych przez GUS na formularzach SOF
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
GUS
Rok wydania: 
2009
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Zakład Wydawnictwa Statystycznych
Numer w starym katalogu: 
04233

Folder zawiera wybrane wyniki diagnozy zasobów i funkcjki sektora non-profit w Polsce na tle wyników z innych krajów Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe:

Sektor pozarządowy a kondycja polskiej demokracji

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Nowakowska Magda
Marciniak Piotr
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-910904-8-5
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie na rzecz Forum Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
02724

W publikacji zostały przedstawione główne problemy ideowe i prawne związane z powszechnym w świecie zjawiskiem przejmowania przez organizacje pozarządowe zadań publicznych od państwa.Książka składa się z dwóch części-dokumentacyjnej i artykułowej.W pierwszej zamieszczono dwa dokumenty dotyczące relacji między władzami publicznymi a orgnizacjami pozarządowymi-komunikat Komisji Europejskiej z 1997 roku oraz pakt między rządem a organizacjami społecznymi w Anglii z 1998 roku.Na część artykułową składają się opracowania przedstawiające niektóre sto

Stanowisko polskich organizacji pozarządowych na czas polskiej prezydencji w UE

Federalista (Federalistka) nr 2/2011 (6-7)
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-930166-5-5
Wydawca/cy: 
Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
315,316,317

Konflikt interesów w organizacji pozarządowej

Federalista (Federalistka) nr 3/2010
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Batko - Tołuc Katarzyna
Rok wydania: 
2010
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-930166-3-1
Wydawca/cy: 
Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
306,307,308

Stanowisko OFOP z 5.02.2010r. w sprawie debaty publicznej na temat NGO-izacji

Federalista (Federalistka) nr 1/2010
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Frączak Piotr (za zarząd OFOP)
Rok wydania: 
2010
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-930166-1-7
Wydawca/cy: 
Spółdzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
300, 301, 302

Organizacje pozarządowe - w poszukiwaniu kryteriów definicyjnych

Federalista (Federalistka) nr 3(8)/2011
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Frączak Piotr
Skrzypiec Ryszard
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
2084-2635
Wydawca/cy: 
Spółdzielnia Kooperatywa Pozarządowa
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Słowa kluczowe:

Poza rządami. Ponad granicami

Deklaracje Programu Johns Hopkins International Fellows in Philantropy
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
2004
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-89793-06-7
Wydawca/cy: 
Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO
Numer w starym katalogu: 
T4, M1

Dwie wersje językowe (polska i oryginalna - angielska) deklaracji opracowanych w ramach wymienionego w tytule programu: Ku witalnemu sektorowi pozarządowemu. Międzynarodowa deklaracja zasad; Ku witalnemu sektorowi pozarządowemu II. Wyzwanie trwałości funkcjonowania - Deklaracja działań; Organizacje pozarządowe a rozwój. Wyzwania i perspektywy; Sektor pozarządowy a transformacja państwa opiekuńczego; Budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Wskazówki do działania; Wzmacnianie społeczności.

Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Wybór artykułów 1989-2001
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Frączak Piotr
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-87116-09-2
Wydawca/cy: 
Fundacja Fundusz Współpracy
Numer w starym katalogu: 
T11, H1

"Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów Piotra Frączaka, które ukazywały się na łamach czasopisma Asocjacje i innych pism związanych z działalnością sektora pozarządowego. Jako dziennikarz i redaktor naczelny Asocjacji Piotr Frączak na bieżąco śledził i odnotowywał najważniejsze wydarzenia, powstawanie instytucji i struktur organizacyjnych, jak również tworzenie nowego nazewnictwa i terminologii związanej z działalnością organizacji pozarządowych.

Elementarz III sektora

praca zbiorowa
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
praca zbiorowa
Rok wydania: 
2005
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-60337-01-2
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie KLON/JAWOR
Numer w starym katalogu: 
163

Spis treści: Terminologia; Po co istnieje III sektor?; Stowarzyszenia i fundacje - podstawowe liczby i fakty; Stowarzyszenia i fundacje od strony formalno-prawnej; Samokontrola stowarzyszeń i fundacji; Źródła finansowania działalności stowarzyszeń i fundacji; Wybrane typy organizacji pozarządowych; III sektor a inne sektory; III sektor poza granicami; Kalendarium III sektora; Gdzie szukać informacji o stowarzyszeniach i fundacjach.

Nowoczesne standardy działań obywatelskich

Materiały pokonferencyjne Warszawa 28-29.03.1998
Dane szczegółowe
Numer w starym katalogu: 
03612

Prawo sektora pozarządowego

Analiza funkcjonalna
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kisilowski Maciej
Rok wydania: 
2009
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
LexisNexis Polska Sp. z o.o.
Numer w starym katalogu: 
179

W części I. Normatywne teorie sektora pozarządowego i kompromis między nimi: Teoria subsydiarności; Teoria pluralizmu; Teoria ekonomiczna; Teoria społeczeństwa obywatelskiego; Teoria swobody zrzeszeń; Proponowany model prawa jako kompromis pomiędzy normatywnymi teoriami sektora pozarządowego. W cz. II.

Słowa kluczowe:

Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gliński Piotr
Barbara Lewenstein
Andrzej Siciński (red.)
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-7388-061-5
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
Numer w starym katalogu: 
T10

Z recenzji: „(...) atrakcyjność tomu związana jest nie tylko z tym, że w krótkich tekstach omawia on wiele ciekawych zjawisk związanych z funkcjonowaniem w Polsce społeczności lokalnych, ich obywatelskich przemian i uwarunkowań tego, co socjologowie nazywają społeczeństwem obywatelskim. (...) studia empiryczne (...) są bardzo wyraźnie osadzone w rozważaniach teoretycznych. Przekazują w skondensowanej formie (...) streszczenia literatury teoretycznej”. Dzięki temu tom nabiera nowej atrakcyjności dla (...) nade wszystko – studentów”.

Style działań organizacji pozarządowych w Polsce

Grupy interesu czy pożytku publicznego?
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gliński Piotr
Rok wydania: 
2006
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-7388-104-2
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo IFiS PAN

Wyniki i interpretacja badań dotyczących III sektora w Polsce. Autor wprowadził podział stylów działań organizacji pozarządowych na 10 kategorii: trzeciosektorowy, liderski, nostalgiczny (postpeerelowskiej nostalgii), „nawróconego”, fantomowy, promieniującej enklawowości obywatelskiej, parapolityczny, biznesowy, wspólnotowy.

Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gliński Piotr
Lewenstein Barbara
Siciński Andrzej (red.)
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-87632-80-5
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
Numer w starym katalogu: 
T9

Książka „traktuje o praktyce życia demokratycznego. Ściślej – o problemach formowania się demokracji uczestniczącej w okresie dynamicznych przemian społecznych. Jeszcze ściślej, o procesach kształtowania się pozarządowych struktur obywatelskiech w Polsce lat dziewięćdziesiątych". Teksty dwudziestu kilku autorów zostały zgrupowane w następujących działach: Trzeci sektor w badaniach socjologicznych; Tradycje samoorganizacji społeczeństwa polskiego; Państwo, władza publiczna a trzeci sektor; Czy istnieje prawo do łamania prawa?

Organizacje pozarządowe w Polsce

Podstawy prawno-finansowe
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Granat Mirosław (red.)
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-86917-54-7
Wydawca/cy: 
Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
04266

Wykaz aktów prawnych regulujących działalność trzeciego sektora w Polsce; Teksty aktów prawnych istotnych dla funkcjonowania trzeciego sektora; Przegląd orzecznictwa; Podatki.

Subskrybuje zawartość