Lobbing

The Lobbying and Advocacy Handbook for Nonprofit Organizations

Shaping Public Policy at the State and Local Level
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Avner, Marcia
Smucker, Bob
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Saint Paul
ISBN: 
0-940069-26-1
Wydawca/cy: 
Amherst H Wilder Foundation
Numer w starym katalogu: 
601

Książka w języku angielskim jest swoistym przewodnikiem jak za pomocą lobbingu kreować politykę na szczeblu krajowym jak i samorządowym.

Słowa kluczowe:

Lobbing

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Jasiecki Krzysztof
Molęda-Zdziech Małgorzata
Kurczewska Urszula
Rok wydania: 
2006
Miejsce wydania: 
Kraków
ISBN: 
83-89355-91-4
Wydawca/cy: 
Oficyna Ekonomiczna
Numer w starym katalogu: 
480

W książce zaprezentowano kierunki rozwoju lobbingu w Polsce oraz profesjonalne standardy w zakresie rzecznictwa interesów w krajach Unii Europejskiej i USA. Analizując polski lobbing, autorzy skupili się przede wszystkim na działaniach prowadzonych przez społeczne i gospodarcze organizacje pozarządowe wobec centralnych instytucji władzy.

Autorzy wyjaśniają:

- jakie formy może przybierać rzecznictwo interesów,

- czym lobbing europejski różni się od lobbingu amerykańskiego,

- na czym polega specyfika lobbingu w Polsce,

Słowa kluczowe:

Praktyczny przewodnik po lobbingu w samorządzie województwa

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Batko Roman, Jackowska Aleksandra, Niżyńska Aleksandra, Waszak Marcin, Zbieranek Jarosław (red.)
Rok wydania: 
2010
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-7689-041-8
Wydawca/cy: 
Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
416

Publikacja powstała w oparciu o badania przeprowadzone przez Instytut Praw Publicznych, przedstawiają działania lobbingowe jako ważny element życia publicznego, postrzegane pozytywnie, wpisujące się w dialog obywatelski i konsultacje społeczne. Prezentuje ciekawe przykłady dobrych praktyk w zakresie lobbingu samorządowego.

Kategorie:
Słowa kluczowe:

Modele reprezentacji interesów przez organizacje pozarządowe

Federalista (Federalistka) nr 2/2010
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Mazgal Anna
Rok wydania: 
2010
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
303, 304,305

Niech usłyszą Twój głos

Wprowadzenie do lobbingu w Polsce
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Hodges Megan, Wood Geoffrey
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-908935-4-1
Wydawca/cy: 
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
Numer w starym katalogu: 
02633, 03348, 03349

Praca jest wynikiem projektu "Reprezentowanie interesów wspólnych na poziomie krajowym i lokalnym" oraz warsztatów przeprowadzonych w 1999 r. w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Lublinie, w ramach których przedstawiono polskim słuchaczom doświadczenia i wiedzę specjalistyczną w tym zakresie, wypracowaną na przestrzeni wielu lat w Wielkiej Brytanii.

Przejrzystość procesu stanowienia prawa

Raport z realizacji projektu "Społeczny monitoring procesu stanowienia prawa"
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
praca zbiorowa
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-89406-94-1
Wydawca/cy: 
Fundacja im. Stefana Batorego
Numer w starym katalogu: 
201

Wśród rozdziałów: Obserwacja procesu legislacyjnego czterech ustaw; Tworzenie prawa - poziom rządowy; Tworzenie prawa - poziom sejmowy; Doświadczenia innych organizacji pozarządowych w uczestniczeniu i obserwowaniu procesu tworzenia prawa; Ustawa o lobbingu, lobbing i proces stanowienia prawa w oczach parlamentarzystów, lobbystów i dziennikarzy; Dostęp opinii publicznej do informacji związanych z wykonywaniem przepisów ustawy lobbingowej - wyniki monitoringu oficjalnych stron internetowych rządu  i parlamentu.

Słowa kluczowe:

Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej

Proces konsolidacji systemu
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kurczewska Urszula
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo Naukowe PWN

„W pierwszej części autorka przedstawia: lobbing i grupy interesu w perspektywie teoretycznej, podejścia do kwestii reprezentacji interesów w UE w głównych nurtach badawczych. W kolejnych częściach, wykorzystując studia przypadków, autorka omawia: rozwój systemu reprezentacji interesów grupowych w UE, rodzaje i charakter europejskich grup interesu, wzajemną współpracę interesariouszy, relacje grup interesu z głównymi organami UE, znaczenie lobbingu w procesach decyzyjnych UE, regulacja prawne i etyczne lobbingu w UE.”

Rzecznictwo krok po kroku

Jak się organizować, ustalać stanowiska oraz skutecznie dopominać się o swoje prawa
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Frączak Piotr,
Anna Mazgal
Rok wydania: 
2007
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
282, 283

We wstępie ogólne omówienie rzecznictwa w organizacjach pozarządowych (reprezentowanie interesów, zmiana prawa, udział w debacie publicznej, lobbing, akcje bezpośrednie, dialog obywatelski, kontrola, edukacja obywatelska). Dalej trzy rozdziały: I. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rzecznictwo jako element debaty publicznej; II. Społeczny projekt ustawy o fundacjach. Organizacje jako partner w dialogu obywatelskim; III. Negocjacje warunków najmu siedziby dla podopiecznych Stowarzyszenia „Mar-Kot”.

Budowanie porozumień i rzecznictwo organizacji pozarządowych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Wejcman Zbigniew
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
BORIS

Publikacja złożona z czterech części: I. Organizacje pozarządowe wobec życia publicznego i polityki; II. Budowanie porozumień organizacji; III. Podstawowe techniki lobbingu; IV. Informacja, media i prawo.

Wpływ Zrzeszenia Konfederacji Przemysłowców i Pracodawców Europy (UNICE) na proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Matyja Mirosław
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Fundacja Promocji Prawa Europejskiego
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
Numer w starym katalogu: 
03690

Część pierwsza – Grupy interesów w procesie decyzyjnym (definicja europejskich grup interesów, proces ich tworzenia się, podstawy prawne ich współpracy z organami UE, klasyfikacja, cele i sfery wpływu itd.). W pozostałych częściach publikacji omówiono szczegółowo funkcje, cele i strukturę UNICE, a także jej stanowisko wobec polityki UE, zanalizowano również korzyści i koszty jej działania.

Sztuka lobbyingu w Polsce

Przewodnik
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
1995
ISBN: 
83-904677-0-4
Wydawca/cy: 
USAID/GEMINI Poland Small Business Project
Numer w starym katalogu: 
453

„Opracowanie jest próbą opisu umiejętności z zakresu lobbingu – zarówno uniwersalnych, jak i tych charakterystycznych dla polskiego systemu gospodarczego. Autorzy mają nadzieję, iż spełni ono rolę podstawowego przewodnika, z którego będą korzystać osoby niebędące znawcami przedmiotu oraz umożliwi wyłonienie wielu nowych apektów lobbingu i pozwoli przystosować je do polskich warunków. Celem przewodnika nie jest wyczerpujący opis zagadnień, lecz przykładowe przedstawienie niektórych narzędzi dostępnych lobbystom.

Słowa kluczowe:

Przejrzystość procesu stanowienia prawa

Raport z realizacji projektu „Społeczny monitoring procesu stanowienia prawa”
Dane szczegółowe
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-89406-94-1
Wydawca/cy: 
Fundacja Batorego
Numer w starym katalogu: 
04304, 04305

Publikacja jest wynikiem projektu, który „skupiał się, z jednej strony, na praktycznym sprawdzeniu możliwości i efektywności partycypacji organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa, a z drugiej – na ocenie przejrzystości tego procesu”.

Lobbing w Unii Europejskiej

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kurczewska Urszula
Małgorzata Molęda-Zdziech
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-88594-57-5
Wydawca/cy: 
Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
04184

Publikacja omawiająca zasady prowadzenia lobbingu w instytucjach Unii Europejskiej. W części I – Fenomen lobbingu w Unii Europejskiej – m.in. omówienie poszczególnych instytucji wspólnotowych z punktu widzenia lobbysty, procedury legislacyjne i kanały wpływu grup interesów, praktyczne wskazówki, jak prowadzić lobbing w Parlamencie Europejskim oraz regulacje prawne i etyczne lobbingu w instytucjach unijnych.

Słowa kluczowe:
Subskrybuje zawartość