organizacje

Już w sprzedaży

Kooperatywa Pozarządowa dodrukowała egzemplarze książki Piotra Frączaka „W poszukiwaniu tradycji. Dwa dwudziestolecia pozarządowych inspiracji”. To druga, po „Trzecim sektorze w III Rzeczypospolitej”, praca tego autora, w której próbuje się on zmierzyć z problemami społeczników i organizacji pozarządowych. Tym razem odwołuje się do korzeni.

Democratizing Development

The Role of Voluntary Organizations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Clark John
Rok wydania: 
1991
Miejsce wydania: 
Stany Zjednoczone
ISBN: 
0-931816-91-2
Wydawca/cy: 
Kumarian Press
Numer w starym katalogu: 
00666

Publikacja dotycząca wpływu działalności organizacji wolontariackich na rozwój demokracji na świecie. Informacje tu zawarte przedstawione są w perpektywie zmian jakie zachodziły w społeczeństwie pod koniec XX wieku. Książka składa się z czterech części opisujących: wkład działalności wolontariackiej w demokrację, jej wpływ na sytuację w południowej części globu, zmiany w definicji pojęcia rozwoju oraz konkluzje z tych rozważań.

Networking in Eastern and Central Europe

A Guide to Voluntary and Community Organizations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Harvey Brian
Rok wydania: 
1995
Miejsce wydania: 
Wielka Brytania
ISBN: 
1 873860 74 9
Wydawca/cy: 
Directory of Social Change
Community Development Foundation
Numer w starym katalogu: 
03273

Poradnik dla organizacji pozarządowych i społecznych w Europie Centralnej i Wschodniej, jak nawiązać wspópracę z partnerami, pozyskać fundusze, jak stworzyć sieć współpracy między sobą, skąd pozyskać informacje potrzebne do rozwoju organizacji.

Associations et fondations en Europe

Regime juridique et fiscal
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Alfandari Elle
Nardone Amaury
Rok wydania: 
1994
Miejsce wydania: 
Paris
ISBN: 
2-907648-60-8
Wydawca/cy: 
Juris Service
Numer w starym katalogu: 
01028

W książce autorzy zajmują się aspektami prawnymi odnośnie organizacji pozarządowych działających w Europie.Również przedstawione zostały konkretne reguły i przepisy prawne( odnoszące się do stowarzyszeń i fundacji w wybranych państwach UE.

Charitable Status

A Practical Handbook
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Phillips Andrew
Rok wydania: 
1994
Miejsce wydania: 
Wielka Brytania
ISBN: 
1 873860 14 5
Wydawca/cy: 
A Directory of Social Change Publication
Numer w starym katalogu: 
256

Poradnik dla organizacji jak uzyskać prawny status instytucji charytatywnej. Książka obejmuje swoją tematyką następujące kwestie: jakie rodzaje aktywności kwalifikują się jako charytatywne, rejestracja fundacji i możliwe problemy, które mogą przy tym wystąpić, konstytucyjne możliwości i pułapki, prawa i obowiązki osoby zarządzajęcej (kuratora), ograniczenia odnośnie udziału w polityce i agitacji, zarządzanie finansami, ulgi podatkowe i zagrożenia z nimi związane, sprawy inwestycyjne oraz mówi czytelnikowi gdzie może udać się w celu uzyskania pomocy.

Raising a Loan

A step by step guide for small voluntary organisations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Moss Gail
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Kings Hill
ISBN: 
1-85934-096-2
Wydawca/cy: 
Charities Aid Foundation
Numer w starym katalogu: 
255

Poradnik dla małych i średnich organizacji wolontariackick odnośnie zaciągania przez nie pożyczek i kredytów. Książka przeprowadza czytelnika przez takie kwestie jak: różne formy pożyczek i sposoby ich funkcjonowania, decydowanie czy dana pożyczka jest odpowiednia dla naszej organizacji, wybór pożyczkodawcy i warunków negocjacji, prawne aspekty zobowiązań finansowych czy ocena zaciągniętej już pożyczki. Ponadto wyjaśnia ona pewne kwestie dotyczące fachowego słownictwa.

Banking

A step by step guide for small voluntary organisations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Moss Gail
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Kings Hill
ISBN: 
1-85934-094-6
Wydawca/cy: 
Charities Aid Foundation
Numer w starym katalogu: 
254

Poradnik dla małych i średnich organizacji wolontariackich dotyczący korzystania przez nie z usług bankowych. Zaczynając od podstawowych zasad książka skupia się na takich tematach jak: ocena aktualnego porozumienia z bankiem, nasze oczekiwania wobec banku, uzyskanie informacji odnośnie rynku usług bankowych, wybór najlepszej opcji, negocjacja opłat bankowych, nadzór nad relacją organizacji z bankiem, rozwiązywanie problemów. Zawarte są tu także praktyczne informacje i porady.

Organizacje pozarządowe - w poszukiwaniu kryteriów definicyjnych

Federalista (Federalistka) nr 3(8)/2011
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Frączak Piotr
Skrzypiec Ryszard
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
2084-2635
Wydawca/cy: 
Spółdzielnia Kooperatywa Pozarządowa
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Słowa kluczowe:

Les enfants

Action 21
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
UNICEF
Rok wydania: 
1992
Miejsce wydania: 
Genewa
Numer w starym katalogu: 
00802

Publikacja została poświęcona szczytowi,który odbył się w Rio de Janerio w Brazyli w 1992 roku.Zagadnienia i tematy,które zostały poruszane dotyczyły w całości dzieciom.Jeden rodział jest związany z Programem Akcji 21,który dotyczy środowiska i rozwoju w XXI wieku.Jest to dokument oficjalny i zawiera ok.600 stron i jest unikalny i historyczny.Pokazuje on władzom jak reagować i działać,żeby chronić życie na ziemi.W książce została również przedstawiona Deklaracjia z RIO,która dotyczy ochrony środowiska i rozwoju na świecie.

Social Investment

and other financing techniques for volunatry organisations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Lynch Malcolm
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Kings Hill
ISBN: 
1-85934-028-8
Wydawca/cy: 
Charities Aid Foundation
Numer w starym katalogu: 
248, 249

Poradnik dotyczący inwestowania w instytucje charytatywne i ich działalność. Porusza między innymi takie kwestie jak: zmiany w środowisku funkcjonowania fundacji, możliwość wykorzystania giełdy w ich działalności, dylematy etyczne przy inwestowaniu w organizacje charytatywne, prawne i padatkowe apsekty ich działalności, ochrona inwestora i depozytora, a także publikacja ta przedstawia możliwe prognozy rozwoju takich instytucji.

Producing Promotional Materials

A step by step guide for small voluntary organisations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gilchrist Karen
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Kings Hill
ISBN: 
1-859340-84-9
Wydawca/cy: 
Charities Aid Foundation
Numer w starym katalogu: 
247

Poradnik dla małych organizacji non-profit odnośnie tworzenia przez nie różnego rodzaju materiałów promocyjnych. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące: rozwoju efektywnego logo, produkowania i wykorzystywania materiałów drukowanych oraz audiowizualnych, współpracy z grafikami i projektantami, możliwości promocji w mediach i internecie. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla osób szukających obszernego wprowadzenia w temat jak i tych, którzy potrzebują pomocy tylko przy konkretnym zadaniu.

Organising an Event

A guide for the millennium
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gilchrist Karen
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Kings Hill
ISBN: 
1-85934-104-7
Wydawca/cy: 
Charities Aid Foundation
Numer w starym katalogu: 
245

Poradnik dotyczący organizowania różnego rodzaju wydarzeń, głównie wśród lokalnej społeczności. Zaczynając od podstawowych zasad, koncetruje się na takich zagadnieniach jak: planowanie i przygotowanie oodpowiedniego dla naszych potrzeb wydarzenia, wybór odpowiedniego miejsca na spotkanie, zawiadamianie zainteresowanych o danym wydarzeniu i jego promowanie, zapraszanie gości specjalnych, zapewnienie potrzebnego sprzętu, dobranie odpowiedniego zespołu ludzi tak by uniknąć zbędnych trudności.

Effective Media Relations

A guide for small voluntary organisations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gilchrist Ian
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Kings Hill
ISBN: 
1-85934-063-6
Wydawca/cy: 
Charities Aid Foundation
Numer w starym katalogu: 
244

Poradnik dla małych organizacji wolontariackich przydatny w ich kontaktach z mediami. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące między innymi: pisania oświadczeń prasowych, udzielania wywiadów w radiu, radzenia sobie z wystąpieniami w telewizji, budowania relacji z dziennikarzami czy użycia tzw. nowych mediów. Książka napisana jest przystępnym językiem, zawiera także pewne objaśnienia pojęć używanych w środkach masowego przekazu.

Running a Public Collection

A practical guide for voluntary organisations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Whiting Jennie
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Kings Hill
ISBN: 
1-85934-060-1
Wydawca/cy: 
Charities Aid Foundation
Numer w starym katalogu: 
243

Poradnik dla organizacji - jak przygotować i przeprowadzić publiczną zbiórkę pieniędzy. Autor opisuje tutaj główne typy publicznych kwest, korzyści jakie z nich płyną, zasady odnośnie ich organizacji i przełożenie tch zasad na warunki działalności poszczególnych organizacji. Ponadto książka zawiera wskazówki jak: zaplanować zbiórkę, finansować i dokumentować jej przebieg, znaleźć i wyszkolić wolontariuszy oraz pokazuje przepisy i inne regulacje z jakimi organizacja zbiórki musi być zgodna.

Fundraising Strategy

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Mullin Redmond
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Kings Hill
ISBN: 
1-85934-056-3
Wydawca/cy: 
Charities Aid Foundation
Institute of Charity Fundraising Managers
Numer w starym katalogu: 
238

Poradnik dla organizacji dotyczący pozyskiwania przez nie funduszy. Książka ma na celu wyjaśnienie zasad i procesu strategii pozyskiwania środków finansowych. Obejmuje ona swoim zasięgiem pojęcie strategii i jej znaczenie dla organizacji not-for-profit, prezentuje opinie osób zaangażowanych we wdrażanie strategii w różnych kampaniach, przedstawia praktyczne informacje w postaci tzw. case-studies odnośnie poszczególnych strategii pozyskiwania funduszy.

Szkic do mapy wiedzy o organizacjach pozarządowych.

Federalista (Federalistka) 1(5)/2011
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Frączak Piotr
Skrzypiec Ryszard
Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-930166-5-5
Wydawca/cy: 
Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
x
Słowa kluczowe:

Les Recontres de la Fondation de France

"Droit et pratique des fondations au service de l'interet general"
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
La Fondation de France
Miejsce wydania: 
Brussels
Wydawca/cy: 
European Fondation Centre
Numer w starym katalogu: 
x

Publikacja dotyczy tematyki związanej z problematyką praw człowieka.i organizacji pozarządowych.W kolejnych częściach zostały przedstawione zagadnienia o sytuacji fundacji we Francji w 1994 roku oraz ich typologia.Również zostały poruszone kwestie związane z przepisami prawnymi,podatkami jakie obowiązują we Francji i innych krajach europejskich(Niemcy,Belgia,Dania,Hiszpania itd).W ostatnim rozdziale dominuje temat roli organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej.

Directory of NGO Projects in favour of Children in Eastern and Central Europe

Dane szczegółowe
Rok wydania: 
1993
Miejsce wydania: 
Genewa
Wydawca/cy: 
United Nations
Numer w starym katalogu: 
00363

Stworzony we współpracy z UNICEF, wykaz organizacji zajmujących się problematyką praw dziecka w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej.

Governing, Leading, and Managing Nonprofit Organizations

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Young R. Dennis
Hollister M. Robert
Hodgkinson A. Virginia
Rok wydania: 
1993
Miejsce wydania: 
San Francisco
ISBN: 
1-55542-490-2
Wydawca/cy: 
Jossey-Bass Publishers
Numer w starym katalogu: 
01037

Publikacja dotycząca zarządzania organizacjami non-profit. Składa się z czterech części. Pierwsza z nich przedstawia systemy zarządzania sektorem non-profit, część druga skupia się na zarządzaniu zasobami ludzkimi i finansowaniu, trzecia część dotyczy strategii zarządzania dla społecznej zmiany, a czwarta wpływu polityki państwa na organizacje.

The Board Members Book

Making a Difference in Voluntary Organizations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
O'Connell Brian
Rok wydania: 
1993
Miejsce wydania: 
Stany Zjednoczone
ISBN: 
0-87954-502-X
Wydawca/cy: 
The Foundation Center
Numer w starym katalogu: 
01040

Przewodnik dla organów zarządzających organizacjami wolontariackimi. Zawiera informacje dotyczące: wyszukiwania i wynagradzania członków tych organów, ich roli i odpowiedzialności, sposobu wyboru i oceny dyrektora, strategii pozyskiwania środków i finansowania, a także porusza kwestie dotyczące pracowników organizacji i wolontariuszy. 

Human Relations in Organizations

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Costley Dan L.
Todd Ralph
Rok wydania: 
1987
Miejsce wydania: 
Stany Zjednoczone
ISBN: 
0-314-27035-3
Wydawca/cy: 
West Publishing Company
Numer w starym katalogu: 
00281

Publikacja dotycząca relacji występujących między ludźmi zaangażowanymi w działalność organizacji. Składa się z trzech części dotyczących: personelu organizacji, komunikacji między pracownikami oraz motywacji i wydajności pracy zespołu.

Słowa kluczowe:

Managing Voluntary Organisations

New Approaches
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Courtney Roger
Rok wydania: 
1996
Miejsce wydania: 
Stany Zjednoczone
ISBN: 
1-872860-89-3
Wydawca/cy: 
ICSA Publishing
Numer w starym katalogu: 
01888

Poradnik dotyczący zarządzania organizacjami wolontariackimi. Zawiera praktyczne informacje dotyczące strategicznego planowania i zarządzania, kontroli jakości oraz kierowania zespołem pracowników.

Managing the Non-profit Organization

Principles and Practices
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Drucker Peter F.
Rok wydania: 
1990
Miejsce wydania: 
Nowy Jork
ISBN: 
0-06-016507-3
Wydawca/cy: 
Harper Collins Publishers
Numer w starym katalogu: 
01815 , 03338

Poradnik dotyczący zarządzania organizacjami non-profit. Zawiera główne zasady i praktyczne wskazówki odnoszące się między innymi do: roli lidera, strategii marketingowych i finansowych oraz kierowania i pracy z zespołem.

Managing Think Tanks

Practical Guidance for Maturing Organizations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Struyk Raymond J.
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Budapeszt
ISBN: 
963 9419 42 7
Wydawca/cy: 
Open Society Institute
Local Government and Public Service Reform Initiative
The Urban Institute
Numer w starym katalogu: 
04240, 586

Poradnik dla różnego rodzaju rozwijających się organizacji, zajmujących się głównie sprawami publicznymi i społecznymi (tzw. thinktanks), które działają na terenie Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Zawiera głównie informacje dotyczące zarządzania samymi organizacjami jak i ich pracownikami, kontroli jakości, innowacji, wzajemnej komunikacji i efektywnej pracy w zespole jak i pewne zagadnienia z dziedziny zarządzania finansami organizacji.

Going Global

Transforming Relief and Development NGOs
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Lindenberg Marc
Bryant Coralie
Rok wydania: 
2001
Miejsce wydania: 
Stany Zjednoczone
ISBN: 
1-56549-135-1
Wydawca/cy: 
Kumarian Press
Numer w starym katalogu: 
151

Książka dotyczy zmian jakie zachodzą w organizacjach pozarządowych pod wpływem procesu globalizacji i ich możliwych konsekwencji. Porusza kwestie akcji humanitarnych, dylematów etycznych, walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zajmuje się kwestią struktury globalnych organizacji i ich funkcjonowaniem, a także zawiera wiele rozważań teoretycznych.

Belarus. The Third Sector

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kazanecki Paweł
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Warszawa, Mińsk
Numer w starym katalogu: 
153

Opracowanie dotyczące funkcjonowania trzeciego sektora na Białorusi. Zawiera zarówno informacje na temat jego historii i dzisiejszego kształtu jak i praktyczne dane dotyczące: biuletynów organizacji pozarządowych, sytuacji lokalnej prasy oraz działalności poszczególnych organizacji i ich adresy.

Zmierzyć niemierzalnie 2 czyli o pomiarze oddziaływania społecznego poza misją

Poradnik dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Juraszek-Kopacz Beata
Tyrowicz Joanna
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-61411-18-5
Wydawca/cy: 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Numer w starym katalogu: 
148

Publikacja jest poświęcona zagadnieniom związanym z odziaływaniem organizacji pozarządowych na społeczeństwo,społeczność i środowisko.Książka składa się z dwóch głównych części.W pierwszej części przedstawione zostały metody pomiaru społecznego oddziaływania organizacji,a w drugiej skupiono  się na jednej metodzie związanej z całościową wartością działania organizacji.Dodatkowym elemnetem jest narzędzie elektroniczne,które składa się z:quizu i arkusza kalkulacyjnego.Autorzy wzorowali się na upowszechnianym  przez New Economic Found

Role of Voluntary Organisations in Social Development

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Mowli V.Chandra
Rok wydania: 
1990
Miejsce wydania: 
Indie
Wydawca/cy: 
Sterling Publishers Private Limited
Numer w starym katalogu: 
01218

Publikacja jest sprawozdaniem z seminarium dotyczącego udziału organizacji wolontariackich w rozwoju społecznym, które odbyło się w Indiach w 1988 roku. Zawiera informacje dotyczące potrzeby zwiększania roli tych organizacji w życiu publicznym, udziału obywateli w procesie powstawania i rozwoju organizacji oraz postulaty dotyczące stworzenia specjalnego organu zarządzającego na poziomie krajowym (centralnym), wspólnego dla organizacji wolontariackich, w celu rozwiązywania ich wspólnych problemów

L'argent du coeur

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Nicolas Dufourcq
Rok wydania: 
1996
Miejsce wydania: 
Paryż
ISBN: 
2-7056 6268-5
Wydawca/cy: 
Hermann,Editteurs des sciences et des Arts
Numer w starym katalogu: 
01942

Książka "L'argent du coeur jest poświęcona zagadnieniom związanym z relacjami między pieniędzmi a humanitaryzmem.Opisana została również  tematyka i historia związana z donatorami oraz kwestie etyczne.Autor opisuje zagadnienia dotyczące organizacji humanitarnych  w kontekście ich efektywności.

Getting Going in Europe

A Guide to Developing Transnational Projects
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Armitage Richard
Macfarlane Richard
Rok wydania: 
1994
Miejsce wydania: 
Londyn
ISBN: 
0-7199-1397-7
Wydawca/cy: 
NCVO Publications
Numer w starym katalogu: 
00968, 01233

Przewodnik dla organizacji zainteresowanych poszerzeniem swojej działalności o aspekt europejski. Zawiera praktyczne informacje dotyczące współpracy z innymi organizacjami na poziomie europejskim oraz przykłady takiej współpracy w poszczególnych krajach, metody pozyskiwania funduszy oraz kwestie prawne, finansowe oraz kulturowe mogące wystąpić w tym procesie.

Subskrybuje zawartość