organizacje pozarządowe

System dialogu społecznego w realizacji zasady partnerstwa

Współczesny dialog społeczny (rozumiany szeroko jako tradycyjny dialog społeczny i dialog obywatelski) to zinstytucjonalizowana forma relacji władza wykonawcza – zorganizowane grupy obywateli, której istotą są negocjacje, czyli sposób ustalania wspólnych stanowisk czy współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji [por. Dialog obywatelski jako forma współrządzenia, w: FederalistKa nr 1/2010].

Gliwice. Spotkanie nt. Ekonomii Społecznej dla organizacji z woj. śląskiego

W dniu 23 czerwca 2017 r. (piątek) w Gliwicach przy ul. Studziennej 6 (GCOP) odbędzie się spotkanie warsztatowe prowadzone przez członków i zastępców Komitetów Monitorujących RPO i PO WER. Tematem przewodnim spotkania będzie rozmowa na temat barier i problemów z wdrażaniem EFS w kontekście Ekonomii Społecznej oraz działalności ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Ankieta dotycząca korzystania z funduszy europejskich wśród małopolskich organizacji

Wiele się słyszy, że fundusze unijne są w mniejszym stopniu dostępne dla organizacji pozarządowych w ramach perspektywy 2014-2020. Potrzebujemy jednak jako środowisko organizacji konkretnych danych na ten temat, po to, aby mieć argumenty do dalszego działania na rzecz zmian. W tym celu zapraszamy organizacje pozarządowe z woj. małopolskiego do wypełnienia niniejszej ankiety.

Wrocław. Spotkanie dot. wdrażania EFS dla organizacji pozarządowych z woj. Dolnośląskiego

Chcesz podzielić się doświadczeniem, zasięgnąć porady, mieć wpływ na środki wydatkowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zobaczyć, jak inne organizacje z województwa dolnośląskiego radzą sobie z realizacją projektów? Jeśli tak, to koniecznie przyjdź na spotkanie, które odbędzie się 19 czerwca br. we Wrocławiu.

Appetyt na applikacje

Praktyczny przewodnik
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Sylwia Żółkiewska
Rok wydania: 
2016
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-939960-2-5
Wydawca/cy: 
Fundacja Orange
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" (koordynacja merytoryczna)
Numer w starym katalogu: 
Z11

Autorzy postanowili wykazać, że aplikacje mobilne mogą być przydatnym narzędziem także dla osób zajmujących się kulturą, edukacją i działaniami społecznymi czy akcjami charytatywnymi.

Jak czytamy w informacji prasowej, Poradnik „w przyjazny, prosty i zrozumiały sposób prowadzi przez wszystkie etapy tworzenia aplikacji: od koncepcji i prototypu, określenia grupy odbiorców, przez wybór technologii i narzędzi, aż po publikację i utrzymanie. (…) Wydawcy postawili sobie cel, by zachęcić szkoły, instytucje kultury i organizacje pozarządowe do wykorzystania nowoczesnych narzędzi mobilnych”.

Organizacje pozarządowe w Polsce

Podstawy prawno-finansowe
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Mirosław Granat (red.)
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-86917-54-7
Wydawca/cy: 
Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
P5

"Książka zawiera zestawienie aktów prawnych (lub wyciągów z nich), zestawienie tez orzecznictwa sądowego i, przede wszystkim, analizę obowiązujących przepisów prawnych dotyczących organizacji pozarządowych".

Konferencja "Organizacje pozarządowe: partner czy petent?"

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Barbara Lis-Udrycka (opr.)
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Zespół poselski - Forum Inicjatyw Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
T15

Zapis konferencji, która odbyła się w Sejmie 9 stycznia 1999 r. Dyskutowano wokół tez "Memorandum w sprawie kompleksowego uregulowania prawnych warunków funkcjonowania organizacacji pozarządowych i wolontariatu w Polsce. Głos zabrali m.in. Iwona Śledzińska-Katarasińska - posłanka, Jan Król - wicemarszałek Sejmu RP, Jakub Wygnański - Stowarzyszenie na rzecz FIP, Zbigniew Woźniak - Pełnomocnik Prezesa RM ds. Organizacji Pozarządowych, Leszek Balcerowicz - wicepremier, minister finansów.

Przypadki Anatola F

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Frączak Piotr
Rok wydania: 
2009
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-930166-0-0
Wydawca/cy: 
Spółdzielnia Kooperatywa Pozarządowa
Numer w starym katalogu: 
802

Książka o fikcyjnej postaci Anatola związanej z pewną Organizacją.

Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w roku 2009

Raport z badań
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Przewłocka Jadwiga
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-62310-20-3
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Numer w starym katalogu: 
526

Art. 5 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi, iż organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi wymienionymi w ustawie podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta opiera się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Raport z monitoringu działalności przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitetach Monitorujących w okresie programowania 2007-2013 (wrzesień 2007 - grudzień 2008 r.)

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Wiśniewska, Agata
Czarnocka, Aneta
Rok wydania: 
2009
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
623
Publikacja została wydana w ramach projektu „Monitoring działalności pozarządowych członków Komitetów Monitorujących w okresie programowania 2007-2013”, finansowanego z grantu Fundacji im. Stefana Batorego ze środków Programu „Działania Strażnicze”.

A Reader for Non-Profit Organisations

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Ondrušek, Dušan
Rok wydania: 
2003
Miejsce wydania: 
Bratislava
ISBN: 
80-968934-0-8
Wydawca/cy: 
PARTNERS FOR DEMOCRATIC CHANGE – SLOVAKIA IN CO-OPERATION WITH THE OPEN SOCIETY FOUNDATION BRATISLAVA
Numer w starym katalogu: 
592

Książka w języku angielskim przeznaczona dla ludzi działających w organizacjach pozarządowych nie dająca gotowych rozwiazań ale zmuszająca do głębszej refleksji w danym temacie.

Słowa kluczowe:

"Raport z monitoringu działalności przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitetów Monitorujących i Sterujących

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Chodor Joanna
Rok wydania: 
2005
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
04078

"Niniejszy raport jest częścią projektu "Razem można więcej". Raport jest poświęcony badaniom jakości reprezentacji i rzecznictwa interesów trzeciego sektora w aspekcie członkostwa przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitetach Monitorujących i Sterujących. Raport został opracowany zarówno z intencją stworzenia systemu monitorowania działalności przedstawicieli organizacji pozarządowych w ciałach dialogu obywatelskiego, jak i wypracowania standardów reprezentacji i rekomendacji dotyczących funkcjonowania komitetów."

Organizacje pozarządowe w bezpieczeństwie narodowym w Polsce i na świecie

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Skrabacz Aleksandra
Rok wydania: 
2003
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Akademia Obrony Narodowej
Numer w starym katalogu: 
03773

Materiał przeznaczony do wykorzystania na Wyższych Kursach Obronnych dla kierowniczej kadry administracji publicznej.

Organizacje pozarządowe. Projektowanie, współdziałanie i współpraca

Prace dyplomowe słuchaczy Podyplomowego Studium Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Bednarski Andrzej (red.)
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-906739-1-6
Wydawca/cy: 
Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny
Numer w starym katalogu: 
03272

Organizacje pozarządowe - problemy współpracy i współdziałania: Organizacje pozarządowe - prawne możliwości współpracy z administracją publiczną; Współdziałanie. Konieczność czy możliwość dla organizacji pozarządowych z sektora pomocy społecznej; Konkurencja jako strategia działania organizacji pozarządowych.

Budowanie federacji organizacji pozarządowych

Teoria i praktyka
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-914980-1-8
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
03379, 03491, 03492

Część I publikacji poświęcona jest budowaniu federacji w USA (omówiono m.in. zakładanie federacji organizacji pozarządowych, metody poszukiwania nowych członków i zatrzymywaniach starych, przygotowanie oferty szkoleniowej i informacyjnej, finansowanie). Część II traktuje o budowaniu federacji w Polsce (Aspekty prawne, Lobbing, Standardy działania).

Struktura organizacji demokratycznych

Poradnik dla organizacji pozarządowych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Stanowski Krzysztof
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-86304-84-7
Wydawca/cy: 
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Numer w starym katalogu: 
280, 281, 02802

W spisie treści m.in.: Co to znaczy, że organizacja jest demokratyczna?; Najprostsza struktura: Zjazd (władza uchwałodawcza), Zarząd (władza wykonawcza), Komisja Rewizyjna (organ kontrolny); Zjazd Walny czy Zjazd Delegatów; Powołujemy oddziały; Rada - władza ustawodawcza między Zjazdami; A może Federacja (stowarzyszenie stowarzyszeń); Prezes czy Przewodniczący? Jak go wybierać?; Jak to zapisać w statucie?

Standardy przejrzystości finansowej w socjalnych organizacjach pozarządowych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Wrzos
Rok wydania: 
2005
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Wrzos
Numer w starym katalogu: 
04175

Publikacja powstała w ramach projektu"Standardy przejrzystości finansowej w socjalnych organizacjach pozarządowych" finansowanym przez Fundusz Inicjatyw Pozarządowych.Dotyczy kwestii planowania strategii oraz polityki finansowej i przejrzystości rozumianej jako rzetelności i jawności w prowadzeniu rachunkowości.

Organizacje pozarządowe a Fundusze Strukturalne

Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe w Polsce w latach 2004-2006
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kolankiewicz Ewa, Komorowska Zofia, Piekarska-Piotrowicz Olga, Wasilewska Marcela (red.)
Rok wydania: 
2007
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-914980-8-5
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
04226

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera "możliwie dużo informacji, pozwalających nakreślić tło dla uczestnictwa organizacji pozarządowych w wykorzystaniu Funduszy Strukturalnych. Temu służy rozdział dotyczący doświadczenia trzeciego sektora z funduszami przedakcesyjnymi oraz skrótowy opis systemu instytucjonalno-prawnego, związanego z wdrażaniem Funduszy Strukturalnych w Polsce w latach 2004-2006.

Jak założyć stowarzyszenie

Kilka praktycznych uwag dla komitetów założycielskich
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Johann Wiesław
Rok wydania: 
1990
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Biuro Informacji o Fundacjach i Stowarzyszeniach
Numer w starym katalogu: 
00046, 00047, 03219

W spisie treści rozdziały: Statut; Tryb rejestracji stowarzyszenia; Jak zorganizować pierwsze walne zebranie członków.

Networking in Eastern and Central Europe

A Guide to Voluntary and Community Organizations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Harvey Brian
Rok wydania: 
1995
Miejsce wydania: 
Wielka Brytania
ISBN: 
1 873860 74 9
Wydawca/cy: 
Directory of Social Change
Community Development Foundation
Numer w starym katalogu: 
03273

Poradnik dla organizacji pozarządowych i społecznych w Europie Centralnej i Wschodniej, jak nawiązać wspópracę z partnerami, pozyskać fundusze, jak stworzyć sieć współpracy między sobą, skąd pozyskać informacje potrzebne do rozwoju organizacji.

Fundacje w Polsce

Zarys historii i stan w latach dziewięćdziesiątych. Bariery i możliwości działania
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Wawrzyński Mirosław
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-907250-0-2
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo "Ulica Lipowa"
Numer w starym katalogu: 
03425

Wydanie drugie - poprawione i rozszerzone. "W książce zostały poruszone między innymi następujące zagadnienia: Czym była, a czym jest obecnie instytucja fundacji w Polsce; Fundacje w Polsce, a fundacje w Stanach Zjednoczonych Ameryki, niemieckie fundacje polityczne; Historia fundacji w Polsce; Przenikanie struktur publicznych do organizacji pozarządowych na przykładzie fundacji; Fundacje, a somorząd terytorialny; Obraz fundacji według danych złożonych w Sądzie Rejestrowym w Warszawie."

Vademecum przedstawiciela pozarządowych organizacji ekologicznych w komitetach ds. funduszy unijnych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Smolnicki Krzysztof, Stoczkiewicz Marcin
Rok wydania: 
2006
Miejsce wydania: 
Kraków
ISBN: 
83-918499-4-5
Wydawca/cy: 
Polska Zielona Sieć
Numer w starym katalogu: 
04169, 04170

"(...) publikacja pomyślana została jako swoisty podręcznik partnerstwa w ramach ciał doradczych ds. funduszy unijnych i jest odpowiedzią na niejednokrotnie zgłaszane przez organizacje strażnicze oraz organizacje z nimi związane postulaty zdefiniowania najlepszych metod współpracy w ramach grupy strażniczej oraz wskazania narzędzi skutecznego uczestnictwa rzeczników pozarządowych organizacji ekologicznych (POE) w ciałach decyzyjnych funduszy UE." Praca składa się z dwóch części: I. Praktyka uczestnictwa w komitetach ds. funduszy unijnych; II.

Niech usłyszą Twój głos

Wprowadzenie do lobbingu w Polsce
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Hodges Megan, Wood Geoffrey
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-908935-4-1
Wydawca/cy: 
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
Numer w starym katalogu: 
02633, 03348, 03349

Praca jest wynikiem projektu "Reprezentowanie interesów wspólnych na poziomie krajowym i lokalnym" oraz warsztatów przeprowadzonych w 1999 r. w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Lublinie, w ramach których przedstawiono polskim słuchaczom doświadczenia i wiedzę specjalistyczną w tym zakresie, wypracowaną na przestrzeni wielu lat w Wielkiej Brytanii.

Stowarzyszenia, fundacje i społeczne podmioty wyznaniowe w 2008 r.

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Nałęcz Sławomir, Karolina Goś-Wójcicka (red.)
Rok wydania: 
2010
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
078-83-7027-470-2
Wydawca/cy: 
Główny Urząd Statystyczny
Numer w starym katalogu: 
206

"Niniejsza publikacja zapoczątkowuje cykl wydawnictw GUS opisujących wyniki badań potencjału społeczno-ekonomicznego trzeciego sektora oraz jego rolę w usługach społecznych i w tworzeniu kapitału społecznego.

Wszystko lub prawie wszystko o pieniądzach w organizacjach pozarządowych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Sekutowicz Katarzyna, Kozłowska Katarzyna
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-904575
Wydawca/cy: 
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych - BORIS
Numer w starym katalogu: 
02727

W publikacji przedstawiono możliwości i sposoby pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych. Składa się ona z dwóch części: I. Strategia zbierania funduszy; II. - Jak pisać wniosek o dotację.

Internet? To takie proste!

przewodnik po internecie dla organizacji pozarządowych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Filipowicz Uri (red.)
Rok wydania: 
2001
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-915743-7-7
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Numer w starym katalogu: 
196

Część pierwsza publikacji przeznaczona jest dla tych, którzy dpiero przymierzają się do zastosowania internetu w działalności ich organizacji. "Druga część książki zawiera przykłady charakterystycznych zastosowań internetu w organizacjach pozarządowych. Znalazły się tam m.in. przykłady możliwości zdobywania funduszy, udostępniania zasobów w formie baz danych, publikacji, czasopisma pozarządowe, serwis udostępniający bezpłatne konta pocztowe i katalogi www."

Poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych. Rozwijamy turystykę

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Maliszewski Jacek, Kornatowski Janusz, Butkiewicz Danuta, Dziak Ireneusz, Śliwiński Krzysztof (opr.)
ISBN: 
83-909398-0-0
Wydawca/cy: 
Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych
Numer w starym katalogu: 
02104, 03756

"Celem niniejszego Poradnika jest: pomoc lokalnym społecznościom w podjęciu decyzji, czy turystyka jest tą dziedziną gospodarki, którą chcieliby rozwijać, mając przy tym świadomość korzyści, jak i niekiedy negatywnych skutków tego typu działalności; zaprezentowanie dróg dojścia do efektywnego modelu planowania rozwoju turystycznego w mieście, gminie lub w regionie; pokazanie roli samorządu i organizacji pozarządowych, a także różnych grup społeczności lokalnych w procesie rozwijania funkcji turystycznej danego obszaru."

Bezrobocie - co robić? Rola organizacji pozarządowych na rynku usług

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
praca zbiorowa
Rok wydania: 
2006
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-85928-00-6
Wydawca/cy: 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Numer w starym katalogu: 
194

"Przedmiotem naszego zainteresowania i badań stały się instytucje aktywne na rynku pracy. Podjęliśmy działania prowadzące do stworzenia swoistej mapy tego rodzaju instytucji, szczególnie uważnie inwentaryzując i badając organizacje pozarządowe zarówno pod kątem ich liczby, lokalizacji, obszaru działania, ale też ich kompetencji i standardów pracy." Do publikacji dołączono płytę CD z dodatkowymi artykułami.

Dostęp organizacji pozarządowych do funduszy strukturalnych - stan obecny i perspektywy

Raport na postawie wyników badania Stowarzyszenia Klon/Jawor "Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2006"
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gumkowska Marta, Jan Herbst
ISBN: 
978-83-914980-6-4
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Numer w starym katalogu: 
192

Jeszcze raz "O demokracji w Ameryce", czyli przewodnik po organizacjach pozarządowych w USA

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
praca zbiorowa
Rok wydania: 
1996
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-903123-5-2
Wydawca/cy: 
KLON/JAWOR
Numer w starym katalogu: 
158, 01413, 01414

"Pierwsza część książki jest tłumaczeniem Civil Societ, USA. Opisano w niej około 200 organizacji spośród  prawie 1 miliona, jakie działają w USA. (...) druga część (...) jest próbą zaopatrzenia czytelnika w narzędzia niezbędne do samodzielnych poszukiwań interesujących organizacji."

Słowa kluczowe:
Subskrybuje zawartość