regulamin

Procedura wyboru przedstawicieli Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych do udziału w ciałach/instytucjach dialogu obywatelskiego

Uwaga! Procedura dotyczy wyboru przedstawicieli, a nie reprezentantów.

 

Reprezentacja - OFOP jest reprezentowany, zgodnie z §39 pkt 1 Statutu OFOP, przez 2 Członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. Jednakże, zgodnie z § 39 pkt 2, w zastępstwie Członków Zarządu i na mocy ich upoważnienia, OFOP może być również reprezentowany przez Dyrektora biura, w szczególności w sprawach bieżącego zarządu majątkiem oraz sprawach pracowniczych.

 

Przedstawicielstwo – przedstawiciele OFOP mogą działać pojedynczo, szczególnie w przypadkach zasiadania w grupach zewnętrznych o charakterze eksperckim, opiniodawczym, konsultacyjnym itp. Przedstawicielem OFOP staje się osoba zgłoszona przez organizacje członkowską Federacji po wyborze zgodnym z poniższą procedurą.

Ciała dialogu obywatelskiego – zespoły tematyczne, grupy robocze, komitety monitorujące i inne

 

Zasady wyboru przedstawicieli OFOP:

 

 1. Zarząd podejmuje decyzję, że OFOP zgłasza kandydata/kę/ów.
 2. Biuro rozsyła tę informację do Członków -niezwłocznie.
 3. Członkowie zgłaszają kandydatury (tylko via e-mail) – wraz z życiorysem i krótkim uzasadnieniem, dlaczego ta osoba jest odpowiednia do danej grupy.
 4. Kandydat/ka nie musi być członkiem ani pracownikiem danej organizacji, aby zostać zgłoszonym/ą. Zgłoszenia można przysyłać przez 14 dni od pojawienia się ogłoszenia, chyba że instytucja odpowiedzialna za rekrutację do danego ciała narzuciła krótszy termin.
 5. Biuro zbiera kandydatury i przesyła je (via e-mail) do Zarządu. Mail jest wysłany  niezwłocznie.
 6. Zarząd dyskutuje, głosuje nad kandydaturami i podejmuje decyzję uchwałą w ciągu 3 dni roboczych – możliwy do zastosowania jest tryb obiegowy, zgodnie z § 12 Regulaminem pracy Zarządu OFOP.
 7. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd ma prawo desygnowania przedstawiciela/ki OFOP uchwałą.

 

Prawa i obowiązki przedstawiciela OFOP w grupach zewnętrznych
 

 1. Przedstawiciel/ka Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych poprzez aktywne uczestniczy jako ekspert/ka w pracach danej grupy na mocy pisemnego zobowiązania podpisanego przez przedstawiciela/ki oraz reprezentantów/ki Zarządu OFOP lub Dyrektora/kę biura.
   
 2. Przedstawiciel/ka kieruje się zasadą przejrzystości w działaniach.
   
 3. Przedstawiciel/ka ma możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego ze strony pozostałych organizacji członkowskich Federacji, z uwzględnieniem powołania przez Zarząd OFOP grupy roboczej zajmującej się daną problematyką.
   
 4. Osoba wybrana przez Zarząd OFOP na przedstawiciela/kę podpisuje pisemne zobowiązanie co do określonych powinności w stosunku do OFOP.
   
 5. Przedstawiciel/ka, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, konsultuje kierunki działań związanych z uczestnictwem w danym ciele z  osobą w biurze OFOP, odpowiedzialną merytorycznie za dany obszar.

  Osoba ta przedstawia kierunki działań przedstawiciela/lki Zarządowi OFOP. Zarząd może formułować swoje rekomendacje dla przedstawiciela/ki lub zleca to osobie odpowiedzialnej za dany obszar.
   
 6. Przedstawiciel/ka składa informację ze swojej działalności w danym ciele na piśmie, z częstotliwością ustaloną z Zarządem OFOP, w zależności od trybu prac danego ciała, ale nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (dostarczane do końca kwietnia – przed Walnym Zebraniem). Informacje te są przekazywane do wiadomości wszystkim organizacjom członkowskim Federacji na Walnym Zebraniu.
   
 7. Informacja musi zawierać: datę i miejsce przygotowania, opis działań podejmowanych przez dane ciało w okresie sprawozdawczym, informacje o działaniach przedstawiciela i o ich efektach, informacje na temat planów prac danej grupy i inne istotne informacje, w zależności od okoliczności.
   
 8. W razie niewywiązywania się przedstawiciela z obowiązków, w szczególności z aktywnego uczestnictwa w pracach danej grupy i z obowiązku sprawozdawania się ze swojej działalności, Zarząd OFOP wycofuje swoją rekomendację dla przedstawiciela/ki i od tej chwili nie ma on prawa występować jako przedstawiciel/ka OFOP.
   
 9. Przedstawiciel/ka ma prawo zrezygnować, w formie pisemnej, z funkcji z miesięcznym wyprzedzeniem, tak aby Zarząd OFOP mógł wybrać osobę, która go zastąpi.
   
 10. W przypadku wycofania przedstawicielowi/ce rekomendacji OFOP lub rezygnacji przedstawiciela/ki z funkcji, Zarząd OFOP, jeżeli jest to możliwe, dokonuje wyboru kolejnego przedstawiciela/ki.
   
 11. Wzór pisemnego zobowiązania przedstawiciela/ki stanowi załącznik do niniejszej procedury.

 

Subskrybuje zawartość