rpo

Dyskusja u Rzecznika Praw Obywatelskich: Jak wyglądają, a jak powinny wyglądać relacje trzeciego sektora z rządem?

Data: 
2 marzec, 2017 - 10:00
Osoba: 
Dariusz Supeł, Karolina Dreszer-Smalec, Kinga Polubicka

Wiceprezeska OFOP Karolina Dreszer-Smalec u boku Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara wygłosiła wystąpienie otwierające seminarium o relacjach III sektora z rządem. 

Głos w dyskusji zabrał także Prezes OFOP Dariusz Supeł, kierowniczka Programu Rzeczniczego OFOP Kinga Polubicka oraz Edyta Hadrowicz, ekspertka prawna OFOP ds. Prawa o stowarzyszeniach. 

Seminarium zostało zorganizowane przez RPO w ramach cyklu spotkań z organizacjami pozarządowymi.

Rekomendacje sieci "III sektor dla EFS-u" wobec doświadczeń RPO w Małopolsce

Już na początku pragnę zaznaczyć, że przedstawione poniżej informacje i budowane na ich podstawie wnioski i rekomendacje są zbiorem moich osobistych spostrzeżeń, bazujących na udziale w pracach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020, oraz moich doświadczeń jako członka zarządu Lokalnej Grupy Działania, członka zwykłego kilku stowarzyszeń w regionie i osoby zajmującej się od 2003 roku w mniejszym bądź większym stopniu funduszami zewnętrznymi, w tym unijnymi.

Spotkanie warsztatowe dla pozarządowych członków i zastępców członków Komitetów Monitorujących RPO i PO WER 2014-2020.Warszawa 20-22 lipca 2016 r.

W ramach projektu „III sektor dla EFS-u” realizowanego w ramach dotacji uzyskanej z konkursu "Wsparcie zasady partnerstwa oraz procesu koordynacji we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2014-2020" Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych organizuje spotkanie warsztatowe dla pozarządowych członków i zastępców członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne (RPO) i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Walne Zebranie Członków OFOP - Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Zapraszamy Członków OFOP na spotkanie z Adamem Bodnarem - Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
 
Spotkanie będzie się składało z dwóch części:
- krótkiego wywiadu z RPO, wprowadzającego nas w zagadnienia, które chcemy rozwinąć w dalszej dyskusji oraz podczas kolejnych części Walnego Zebrania Członków OFOP;

Spotkanie Grupy sterującej ds. informacji i promocji

Data: 
23 luty, 2016 - 14:45
Osoba: 
Agata Wiśniewska-Górczewska

Na spotkanie OFOP został zaproszony przez Ministerstwo Rozwoju celem zaprezentowania wnioskó z raportu "Organizacje pozarządowe w procesie proramowania Regionalnych Proramów Operacyjnych na lata 2014-2020. Wnioski i rekomendacje z raportów regionalnych". W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Lokalnych Punktów Informacyjnych. Dotyczy FE 2014-2020.

W Lublinie dyskusja o SzOOP-ie dla RPO 2014+

Najważniejszym osiągnięciem spotkania regionalnego w Lublinie było wypracowanie wniosków, które zostaną zgłoszone w ramach konsultacji projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO jako wspólne stanowisko środowiska organizacji pozarządowych. Ponadto, uczestnicy spotkania z 27 marca mieli okazję poznać nowowybranych reprezentantów sektora do komitetu monitorującego, przedyskutować formułę wyborów do KM oraz kwestię mniejszej niż w ubiegłej perspektywie reprezentacji NGO-sów w tymże komitecie.

Subskrybuje zawartość