samorząd terytorialny

Disputatio, tom XV

Udział podmiotów spoza administracji publicznej w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego-Część 1
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
2013
Miejsce wydania: 
Gdańsk
ISBN: 
978-83-62198-08-5
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Numer w starym katalogu: 
785

Publikacja jest poświecona poszczególnym aspektom zjawiska udziału podmiotów spoza administracji w realizacji zadań publicznych.

Pozarządnie poza rządem

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-909581-7-1
Wydawca/cy: 
Akademia Rozwoju Filantropii
Numer w starym katalogu: 
772

Książka otwiera spojrzenie na liderów organizacji społecznych,którzy nie są wcale do siebie podobni a to ich łączy,to chęć wzięcia spraw lokalnych w swoje ręce.W drugiej części przedstawiono organizacje,zajmujące się różnymi działami(demokracja,ekologia i pomoc społeczna)Autorzy również zaprezentowali stowarzyszenia i fundacje,które rozwijają agroturystykę na polskich wsiach ,zajmują się problemami bezrobocia w rejonach,w  których upadły państwowe zakłady przemysłowe lub niosą pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym.

Ekonomia społeczna a rozwój

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Hausner Jerzy(red)
Miejsce wydania: 
Kraków
ISBN: 
978-83-8941031-3
Wydawca/cy: 
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Numer w starym katalogu: 
04391

Publikacja została wydana w ramach projektu"W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej" realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Autorami opracowania są wykładowcy studiów  podyplomowych "Ekonomia społeczna". Seria ta obejmuje trzy tomy poświęcone różnym wymiarom ekonomii społecznej. Tom pierwszy został zatytulowany"Ekonomia społeczna a rozwój".

Internet w mojej społeczności

Wykorzystanie technologii informatycznych w rozwoju społeczności lokalnych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Mastykarz Marcin
Szafrański Bogdan
Idziak Wacław
Rok wydania: 
2005
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-922176-3-2
Wydawca/cy: 
Fundacja Wspomagania Wsi
Numer w starym katalogu: 
04282

W poradniku,napisanym w formie odrębnych artykułów,przedstawiono wybrane kwestie,dotyczące rozwoju Internetu oraz funkcji,jakie może pełnić w funkcjonowaniu i rozwoju lokalnych organizacji.

Rozwój przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość i inicjatywy lokalne
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Łustacz Ewa(red)
Rok wydania: 
1995
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-85928-19-7
Wydawca/cy: 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Numer w starym katalogu: 
03126,03127

Opracowanie szczególny nacisk kładzie na inicjatywy związane z przedsiębiorczością, jako czynniki generujące zatrudnienie i jako rezultat odrębnego charakteru środowiska lokalnego.Rozdział I dotyczy dynamiki tworzenia i rozwoju przedsiębiorst, rozdział II różnych elementów środowiska lokalnego.Rozdział III zwraca uwagę na możliwe mechanizmy finansowania firmy i tworzenia nowych miejsc pracy.

Jak współpracować na rzecz rozwoju gospodarczego gminy

Poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Bikont Anna(red)
Miejsce wydania: 
Nidzica
ISBN: 
83-905156-7-9
Wydawca/cy: 
Nidzicka Fundacja Rozwoju"Nida"
Numer w starym katalogu: 
02068,02681

Poradnik jest przeznaczony dla władz gminnych,przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Fundusze lokalne

Optymistyczna odpowiedź na lokalne problemy
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Wydawca/cy: 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Numer w starym katalogu: 
03329,03330

W publikacji zaostały przedstawione  zasady działania funduszu lokalnego oraz zalety tegoż funduszu dla darczyńcy.

Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Rymsza Marek (red.)
Rok wydania: 
2004
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-88594-34-6
Wydawca/cy: 
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
04183

Tom składa się z dwóch części. Pierwsza, zatytułowana "Z doświadczeń współpracy międzysektorowej", zawiera sześć opracowań poświęconych różnym aspektom współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną, rozwijanej w Polsce po 1989 roku. Przedstwiono wnioski i analizy o charakterze syntetyzującym i zilustrowano współpracę wybranymi przykładami.

Budżet województwa mazowieckiego z perspektywy organizacji pozarządowych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Bazyl Jan
Rok wydania: 
2007
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA
Numer w starym katalogu: 
04299

Publikacja odnosi się do finansowania organizacji pozarządowych z budżetu województwa mazowieckiego w latach 2005-2006 oraz pierwszej połowie 2007 r. "Pierwsze trzy rozdziały tego podręcznika mają służyć przypomnieniu podstawowych informacji dotyczących funkcjonowania samorządu wojewódzkiego, czyli struktury i zadań samorządu wojewódzkiego, podstawowych zasad tworzenia budżetu województwa oraz informacji dotyczących wzajemnych relacji pomiędzy administracją a trzecim sektorem.

Poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych. Rozwijamy turystykę

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Maliszewski Jacek, Kornatowski Janusz, Butkiewicz Danuta, Dziak Ireneusz, Śliwiński Krzysztof (opr.)
ISBN: 
83-909398-0-0
Wydawca/cy: 
Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych
Numer w starym katalogu: 
02104, 03756

"Celem niniejszego Poradnika jest: pomoc lokalnym społecznościom w podjęciu decyzji, czy turystyka jest tą dziedziną gospodarki, którą chcieliby rozwijać, mając przy tym świadomość korzyści, jak i niekiedy negatywnych skutków tego typu działalności; zaprezentowanie dróg dojścia do efektywnego modelu planowania rozwoju turystycznego w mieście, gminie lub w regionie; pokazanie roli samorządu i organizacji pozarządowych, a także różnych grup społeczności lokalnych w procesie rozwijania funkcji turystycznej danego obszaru."

Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Dziemianowicz Wojciech, Mackiewicz Marta, Malinowska Elżbieta, Misiąg Wojciech, Tomalak Marcin
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-88-254-11-2
Wydawca/cy: 
Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Numer w starym katalogu: 
04287

W spisie treści m.in.: Instrumenty wspierania przedsiębiorczości; Prawne aspekty wspierania przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego; Budżetowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości; Wspieranie przedsiębiorczości w opinii lokalnych władz samorządowych.

Działalność marketingowa gmin

Zarys ujęć marketingu terytorialnego
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Frankowski Zbigniew (red.)
Siemiński Waldemar, Topczewska Teresa, Zuziak Zbigniew K.
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Ciechanów
ISBN: 
83-911392-4-7
Wydawca/cy: 
Wyższa Szkoła Humanistyczna - Instytut Marketingu i Reklamy
Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury
Numer w starym katalogu: 
03216

Publikacja z serii: Region - Polityka - Promocja. Składa się z czterech rozdziałów: Marketing w zarządzaniu gminą; Marketing urbanistyczny a projektowanie miast; Marketing w gospodarce nieruchomościami gminy; Zarządzanie administracją publiczną i kształtowanie środowisk opiniotwórczych w gminie (aspekty marketingowe).

Współpraca miast bliźniaczych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Moszczyńska Małgorzata, Krzysztof Margol (red.)
Rok wydania: 
1996
Miejsce wydania: 
Nidzica
ISBN: 
83-905156-1-X
Wydawca/cy: 
Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"
Numer w starym katalogu: 
01775

Publikacja jest efektem konferencji o tym samym tytule. Zawarte w niej referaty wygłaszane były podczas trzech sesji. "Sesja I była poświęcona problemom ruchu miast bliźniaczych w Europie i Polsce, procesom inicjowania współpracy zagranicznej miast i gmin oraz prezentacji doświadczeń ze współpracy gmin Nidzica i AAskov (Dania). Podczas II sesji omówiono możliwości wspierania współpracy miast bliźniaczych przez programy pomocowe, organizacje pozarządowe oraz aktywność gminy w zakresie promocji.

Zarządzanie rozwojem miast

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Markowski Tadeusz
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-01-12971-9
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo Naukowe PAN
Numer w starym katalogu: 
02527

"Współczesne wyzwania rozwoju cywilizacyjnego wynikające z postępującej globalizacji gospodarki i narastającej presji konkurencyjnej stawiają przed samorządami miast konieczność aktywniejszego włączenia się w procesy zarządzania ich rozwojem. Techniki i sposoby zarządzania wypracowane w sektorze prywatnym coraz częściej znajdują swoje zastosowanie w profesjonalnym zarządzaniu miastem.

Fundacje w Polsce

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Wawrzyński Mirosław
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO
Numer w starym katalogu: 
04231

Autor przedstawia zarówno historię jak i teraźniejszość fundacji w Polsce, rolę, jaką pełnią one w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz możliwości współdziałania w tym zakresie z samorządem terytorialnym.

Zasady, programy i formy współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych

Poradnik dla samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Dutkiewicz Dorota, Schimanek Tomasz (red.)
Rok wydania: 
1998
ISBN: 
83-909581-1-2
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Numer w starym katalogu: 
04093, 02403

"Krótkie teksty autorów, którzy praktycznie budują zręby współpracy samorządu i organizacji społecznych, zawierają również próbę wyjaśnienia i podpowiedzi, co jest ważne, czego należy unikać. Teksty te nie tylko porządkują pewne kwestie i pojęcia dotyczące współpracy, zawierają również praktyczne wskazówki do działania, tym cenniejsze, że wynikające z doświadczeń ich autorów."

Świadczenie usług społecznych

Poradnik dla liderów sektora pozarządowego i działaczy samorządowych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Wejcman Zbigniew
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-908935-3-3
Wydawca/cy: 
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych BORIS
Numer w starym katalogu: 
03486

Publikacja dotyczy współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem terytorialnym. W spisie treści m.in.: Zarządzanie usługami przez samorząd terytorialny, Uwarunkowania współpracy władz publicznych i organizacji pozarządowych, Podstawowe formy współdziałania samorządu i organizacji pozarządowych, Praktyczne aspekty powierzania zadań własnych samorządu terytorialnego, Organizacje w zrównoważonym systemie działań lokalnych.

Samorząd wsi - historia i nowe możliwości

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gończar Mieczysław
Rok wydania: 
1990
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-85128-01-8
Wydawca/cy: 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Numer w starym katalogu: 
00150

Narodziny samorządu wsi (od XII w. do okupacji hitlerowskiej), samorządowe dzieje wsi w latach 1944-1980, system rad narodowych i samorządu terytorialnego, system terytorialny w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zagadnienia ustroju lokalnego Francji

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Chorąży Krzysztof
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Lublin
ISBN: 
83-87497-04-5
Wydawca/cy: 
Oficyna Wydawnicza "Verba"
Numer w starym katalogu: 
04162

Rozdz. I: Doktrynalne podstawy samorządu terytorialnego we Francji; rozdz. II: Wspólnoty regionalne; rozdz. III Prefekci i formy nadzoru nad samorządem terytorialnym; rozdz. IV: Reforma decentralizacyjna a struktura państwa francuskiego.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Poradnik dla pracowników administracji samorządowej
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Bazyl Jan (opr.)
Rok wydania: 
2007
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA
Numer w starym katalogu: 
04336

Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe - współpraca czy odrębność?

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Wejcman Zbigniew
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-904575-6-3
Wydawca/cy: 
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych - BORIS
Numer w starym katalogu: 
03461, 03347

Publikacja "(...) jest głównie wynikiem doświadczeń przy wypracowaniu zasad współdziałania organizacji pozarządowych i władz samorządowych w gminie Warszawa-Centrum". Zawiera też teksty, które autor opublikował w latach 1995-1996 w pismach: Asocjacje, GIPS, LOS.

Samorząd a organizacje pozarządowe - niespełnione partnerstwo?

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Marciniak Piotr (red.)
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-910904-4-2
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
T25, Z7

"(...) raport jest próbą uogólnienia wyników badania relacji między organizacjami pozarządowymi a władzami samorządowymi w trzech województwach - łódzkim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim oraz w położonych w każdym z nich gminach i powiatach."

Współpraca z samorządem terytorialnym - poradnik dla organizacji pozarządowych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Guć Michał
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-908492-0-8
Wydawca/cy: 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Numer w starym katalogu: 
04283, 03162

Publikacja przedstawia "(...) praktyczne sposoby przekuwania możliwości na rzeczywistość, zawiera konkretne informacje o samorządzie, rzetelny opis sprawdzonych metod działania."

Internet w rozwoju małej gminy

Doświadczenia programu "Wieś aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-VITA".
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
2006
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-922176-6-7
Wydawca/cy: 
Fundacja Wspomagania Wsi
Numer w starym katalogu: 
04291

Zawiera "(...) wiele informacji przydatnych samorządom, organizacjom pozarządowym i lokalnym liderom, który podejmują lub planują podjąć działania związane z informatyzacją wsi."

Regionalizm w Kościele, Kościół w regionie

Materiały II ogólnopolskiego zjazdu księży regionalistów, Gietrzwałd 24-26 września 1999 r.
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Modrzejewska Irena, Kociszewski Aleksander, Omelaniuk Anatol Jan, Pilarczyk Władysław ks. (red.)
Rok wydania: 
2001
Miejsce wydania: 
Ciechanów
ISBN: 
ISSN: 0860-4134
Wydawca/cy: 
Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury
Numer w starym katalogu: 
03723

Publikacja z serii: Prace Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury (Nr 39). W spisie treści m.in.: Ruch regionalny w Polsce w nowej sytuacji historycznej, Kultura a Kościół katolicki, O poczuciu tożsamości narodowej i kulturalnej Polaków w warunkach integracji europejskiej, Parafia a działalność kulturalna, Zagrożenia cywilizacyjne dla współczesnej kultury ludowej, Różnorodność kulturowa Warmii i Mazur po II wojnie światowej, Rola inteligencji na Warmii i Mazurach dawniej i dziś.

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem

Podsumowanie programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Obywatele i Samorząd Lokalny"
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Makowska Małgorzata
Rok wydania: 
2004
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-913486-8-7
Wydawca/cy: 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Numer w starym katalogu: 
03967

Publikacja dotyczy programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Obywatele i Samorząd Lokalny", realizowanego w latach: 2002-2004 przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Zawiera informacje na temat jego celu i kolejnych etapów wdrażania. Podsumowuje program a także przedstawia opis projektów z nim związanych.

Samorząd wojewódzki a organizacje pozarządowe

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Nowakowska Magda, Marciniak Piotr (red.)
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-910904-8-5
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
03489, 03376

Zbiorczy raport z wyniku badań przeprowadzonych w okresie: 01/10/1999-30/04/2000 we wszystkich 16 województwach - dotyczących poziomu i zakresu współpracy pomiędzy władzami poszczególnych samorządów wojewódzkich a organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych. Publikacja zawiera wybrane regionalne raporty cząstkowe.

Jak rozpocząć dialog w gminie ...

...dla tych, którzy chcą, albo czują, że nie mają innego wyjścia!
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Żołnierczyk Tadeusz (red.)
Mindewicz Jolanta, Darewicz-Uberman Olga
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Kielce
ISBN: 
83-905151-5-6
Wydawca/cy: 
Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
Numer w starym katalogu: 
04286

Porady dla tych, którzy chcą przystąpić do realizacji własnego przedsięwzięcia - szeroko rozumianego. Praca zawiera podpowiedzi jak i gdzie szukać sprzymierzeńców w rozwiązywaniu pojawiających się problemów i uniknąć pułapek w drodze do celu. W spisie treści m.in.: Lokalne uwarunkowania, Współpraca z samorządem, Promocja, Planowanie działań, Pozyskiwanie zasobów ludzkich, Zdobywanie funduszy.

Lokalny system wspierania przedsiębiorczości

Pięć lat realizacji Projektu Rozwoju Małej Przedsiębiorczości TOR#10
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Matusiak Krzysztof B., Mażewska Marzena, Niesiołowski Tomasz
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-86539-22
Wydawca/cy: 
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
Numer w starym katalogu: 
03971

Praca dotyczy zadań realizowanych w latach 90-tych ub. wieku w ramach "Projektu rozwoju małej przedsiębiorczości - TOR#10" oraz jego rezultatów w postaci uruchomienia mechanizmów mających wpływ na walkę z bezrobociem, wzrost samozatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości na poziomie lokalnym oraz rozwój gospodarki krajowej. W spisie treści m.in.: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości, Inkubator Przedsiębiorczości, System monitoringu.

Bezpieczeństwo lokalne

Społeczny kontekst prewencji kryminalnej
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Czapska Janina, Widacki Jan (red.)
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-86917-44-X
Wydawca/cy: 
Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
03071

Publikacja traktuje o roli, jaką odgrywa społeczeństwo w walce z przestępczością poprzez udział w programach prewencyjnych. Autorzy wskazują na szczególne znaczenie współdziałania policji, samorządu i społeczeństwa w tym zakresie na poziomie lokalnym oraz potrzebę koordynacji ww. działań dotyczących prewencji kryminalnej na szczeblu krajowym.

Subskrybuje zawartość