sektor pozarządowy

System dialogu społecznego w realizacji zasady partnerstwa

Współczesny dialog społeczny (rozumiany szeroko jako tradycyjny dialog społeczny i dialog obywatelski) to zinstytucjonalizowana forma relacji władza wykonawcza – zorganizowane grupy obywateli, której istotą są negocjacje, czyli sposób ustalania wspólnych stanowisk czy współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji [por. Dialog obywatelski jako forma współrządzenia, w: FederalistKa nr 1/2010].

Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym

Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
2006
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-923782-6-6
Wydawca/cy: 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Numer w starym katalogu: 
574,575

Ekspertyza została przygotowana przez Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W pierwszej części opracowania została przedstawiona problematyka standaryzowania międzysektorowej współpracy w kontekście ogólnych założeń polityki państwa wobec trzeciego sektora.Część końcowa zawiera wnioski i rekomendacje przygotowane na podstawie analizy zawartej w częściach 1-3

Between States and markets

The Voluntary Sector in Comparative Perspective
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Wuthnow Robert
Rok wydania: 
1991
Miejsce wydania: 
Princeton
ISBN: 
0-691-02861-3
Wydawca/cy: 
Princeton University Press
Numer w starym katalogu: 
01056

Książka jest przedstawieniem sposobów działania sektora wolontariackiego w perpektywie porównaczej. Zawiera opisy jego funkcjonowania i doświadczeń z wybranych państw różnych regionów takich jak: Wielka Brytania, RNF, Szwecja, Francja, Włochy, Izrael, Japonia, Stany Zjednoczone. Ponadto znajdują sie tu też pewne informacje ogólne odnośnie idei wolontariatu oraz możliwe perspektywy na przyszłość.

Wzory zatrudnienia w organizacjach pozarządowych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Bogacz-Wojtanowska Ewa (opr.)
Rok wydania: 
2005
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
04192,04224,

Część pierwsza publikacji "zawiera wnioski z prowadzonych w drugiej połowie 2005 roku badań nad zatrudnianiem w organizacjach pozarządowych osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy. Zaprezentowano także wnioski dotyczące tworzenia miejsc pracy i form zatrudnienia w trzecim sektorze, ścieżkach kariery w organizacjach pozarządowych oraz wyzwań stojących przed ich kadrą zarządzającą.

Prawo o stowarzyszeniach w praktyce

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Johann Wiesław
Rok wydania: 
1995
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Program PHARE Dialog Społeczny
Numer w starym katalogu: 
01068

"Głównym przedmiotem tej publikacji są regulacje prawne dotyczące stowarzyszeń i propozycje kierunków zmian prawnych." W spisie treści rozdziały: I. Źródła prawa o stowarzyszeniach; II. Inne organizacje społeczne (pozarządowe); III. Prawo o stowarzyszeniach - zasady i tryb tworzenia stowarzyszeń w Polsce; IV. Stowarzyszenia w systemie prawa polskiego; V. Działalność stowarzyszeń w Polsce; VI. Społeczne zainteresowanie działalnością stowarzyszeń w Polsce; VII. Stowarzyszenia w Europie; VIII. Kierunki nowelizacji prawa o stowarzyszeniach.

Trzeci sektor: Poradnik dla tych, którzy decydują

Poradnik dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Wspólnoty Niezależnych Państw
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Salzburg
ISBN: 
3-901895-03-5
Wydawca/cy: 
Salzburg Seminar
Numer w starym katalogu: 
01932, 01933, 211

Publikacja jest wynikiem sesji zorganizowanej przez Salzburg Seminar w czerwcu 1997 r., poświęconej strategii działania oraz znaczeniu sektora pozarządowego dla stabilizowania życia politycznego i gospodarczego w krajach Europy Środkowej, Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw, w której wzięli udział przedstawiciele ww. regionu - politycy, biznesmeni, kierownicy organizacji pozarządowych. W spisie treści m.in.: I. Wprowadzenie; II. Wykład wstępny; III. Trzeci sektor: Co to jest? Jakie jest jego znaczenie? IV.

Sektor pozarządowy a kondycja polskiej demokracji

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Nowakowska Magda, Marciniak Piotr (red.)
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-910904-8-5
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
T12a, T12b

Od redaktorów: "Książka składa się z dwóch części - dokumentacyjnej i artykułowej. W pierwszej zamieściliśmy dwa, w naszym przekonaniu najdonioślejsze, dokumenty z ostatniego okresu dotyczące relacji między władzami publicznymi a organizacjami pozarządowymi - komunikat Komisji Europejskiej z 1997 roku oraz pakt między rządem a organizacjami społecznymi w Anglii z 1998 roku. Przypominamy również dwa dokumenty polskiego środowiska pozarządowego - memorandum z 1998 roku oraz stanowisko II Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych z 1999 roku.

Governing, Leading, and Managing Nonprofit Organizations

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Young R. Dennis
Hollister M. Robert
Hodgkinson A. Virginia
Rok wydania: 
1993
Miejsce wydania: 
San Francisco
ISBN: 
1-55542-490-2
Wydawca/cy: 
Jossey-Bass Publishers
Numer w starym katalogu: 
01037

Publikacja dotycząca zarządzania organizacjami non-profit. Składa się z czterech części. Pierwsza z nich przedstawia systemy zarządzania sektorem non-profit, część druga skupia się na zarządzaniu zasobami ludzkimi i finansowaniu, trzecia część dotyczy strategii zarządzania dla społecznej zmiany, a czwarta wpływu polityki państwa na organizacje.

Prawo fundacyjne

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Cioch Henryk
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-7251-214-0
Wydawca/cy: 
Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o.
Numer w starym katalogu: 
P11

Publikacja składa się z trzech części: I - Fundacja jako osoba prawna; II - Wybrane instytucje polskiego prawa fundacyjnego z uwzględnieniem regulacji szczególnych i orzecznictwa; III - Źródła zewnętrznego i wewnętrznego polskiego prawa fundacyjnego. Przedstawia regulacje prawne odnoszące się do zakładania, funkcjonowania oraz przekształcenia lub zniesienia fundacji.

Polski model ekonomii społecznej - rekomendacje dla rozwoju

Zaproszenie do dyskusji
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Frączak Piotr, Wygnański Jan Jakub (red.)
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-85928-59-6
Wydawca/cy: 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Numer w starym katalogu: 
04201, 740

Publikacja jest "(...) z jednej strony podsumowaniem doświadczeń i efektów pracy analitycznej w ramach projektu "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej"; z drugiej zaś - zaproszeniem do dyskusji na temat kierunków rozwoju ekonomii społecznej w Polsce." W spisie treści m.in.: Kontekst i składniki polskiego modelu Ekonomii Społecznej; Wyzwania dla Rozwoju Ekonomii Społecznej i obszary jej potencjalnej ekspansji; Uwagi końcowe - wezwanie do wspólnych działań na rzecz ekonomii społecznej.

Wolontariusze

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Cendrowski Zbigniew
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-86630-46-9
Wydawca/cy: 
Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego
Numer w starym katalogu: 
02311, 02424

Publikacja adresowana głównie do wolontariuszy zajmujących się działalnością na rzecz zdrowego stylu życia - a zwłaszcza aktywności fizycznej. W spisie treści m.in.: Aktywność fizyczna najważniejsza, Działać skutecznie, Wybrane techniki skutecznej pracy.

Uwagi o wspomaganiu demokracji

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Quigley Kevin F. F.
Rok wydania: 
1996
Miejsce wydania: 
Waszyngton
Wydawca/cy: 
East European Studies
The Woodrow Wilson International Center for Scholars
Numer w starym katalogu: 
02371, 02747

Publikacja powstała w wyniku warsztatów, które zostały przeprowadzone w Bratysławie w listopadzie 1995 i kwietniu 1996 r. oraz Waszyngtonie - w czerwcu 1996 r. Traktuje o "(...) skuteczności programów niesienia pomocy obywatelom Europy Środkowej i Wschodniej w ich wysiłkach budowania rynkowych i demokratycznych społeczeństw." 

Świadczenie usług społecznych

Poradnik dla liderów sektora pozarządowego i działaczy samorządowych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Wejcman Zbigniew
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-908935-3-3
Wydawca/cy: 
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych BORIS
Numer w starym katalogu: 
03486

Publikacja dotyczy współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem terytorialnym. W spisie treści m.in.: Zarządzanie usługami przez samorząd terytorialny, Uwarunkowania współpracy władz publicznych i organizacji pozarządowych, Podstawowe formy współdziałania samorządu i organizacji pozarządowych, Praktyczne aspekty powierzania zadań własnych samorządu terytorialnego, Organizacje w zrównoważonym systemie działań lokalnych.

III sektor w polskim piśmiennictwie. Wybrana bibliografia.

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Siekiera Agnieszka, Skrzypiec Ryszard (opr.)
Rok wydania: 
2004
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-89793-11-3
Wydawca/cy: 
Fundacja Fundusz Współpracy
Numer w starym katalogu: 
04221

Publikacja "(...) stanowi zestawienie bibliograficzne polskojęzycznych tekstów naukowych i popularnych poświęconych trzeciemu sektorowi w Polsce. Trzon zbioru stanowią dane o publikacjach książkowych powstałych w okresie 1989-2004."

Prawne aspekty wolontariatu

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Musiała Anna
Rok wydania: 
2003
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-87116-69-6
Wydawca/cy: 
Fundusz Współpracy
Numer w starym katalogu: 
03245

"Książka ta jest zaadresowana głównie do wolontariuszy i osób, które działają na rzecz organizacji pozarządowych. Ma ona na celu przybliżyć im prawny wymiar ich pracy i choć w pewnym stopniu rozwiać wątpliwości z nią związane. Drugą grupę odbiorców mają stanowić ci wszyscy, którym wolontariat jest praktycznie nieznany, a którzy mogliby przecież włączyć się w pracę wolontarystyczną."

Obywatel i Prawo

Raport z realizacji trzeciej edycji Programu
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Winiarska Agata (red.)
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-89817-18-1
Wydawca/cy: 
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
04302, 581

Podsumowanie trzeciej edycji Programu w latach 2006-2007. "(...) wybrane problemy i rekomendacje związane z aktualnymi barierami w dostępie do pomocy prawnej". Publikacja zawiera także "informację o celach i rezultatach głównych działań programowych trzeciej edycji, tj. konkursu grantowego i Prac Rady Ekspertów."

Fundacje i stowarzyszenia

Komentarz, orzecznictwo, skorowidz
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Izdebski Hubert
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-87590-00-2
Wydawca/cy: 
Oficyna Wydawnicza TRANSIT
Numer w starym katalogu: 
P6A, P6B

Prawne podstawy funkcjonowania i działalności fundacji oraz stowarzyszeń, podobieństwa i różnice pomiędzy tymi instytucjami.

Organizacje pożytku publicznego

Stan prawny na 1 marca 2005 roku
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Ceglarski Andrzej
Rok wydania: 
2005
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-7334-441-1
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o.
Numer w starym katalogu: 
P17

"Praca ta, pisana z pozycji praktyka sądu rejestrowego, jest objaśnieniem regulacji zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określającej zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego, przesłanki uzyskania i posiadania statusu organizacji pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe."

Słowa kluczowe:

Lokalne uczestnictwo obywatelskie. Raporty z badań 1998 - 2002.

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Skrzypiec Ryszard (red.)
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-7386-002-9
Wydawca/cy: 
Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej przy Stowarzyszeniu ASOCJACJE
Wydawnictwo NOWY ŚWIAT
Numer w starym katalogu: 
03061, 03062

Publikacja z serii Biblioteka Aktywności Lokalnej (vol. 2). Zawiera zbiór opracowań, które "mają na celu, z jednej strony, zapoznanie czytelnika z metodami analizy aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym, z drugiej zaś, dostarczenie pewnej ogólnej wizji lokalnej aktywności obywatelskiej, która może zachęcić do refleksji nad partycypacją obywatelską w innych gminach. Uzupełnienie publikowanych w tym tomie raportów stanowią mapy aktywności obywatelskiej w dziedzinie ochrony środowiska oraz monitoringi." 

Subskrybuje zawartość