współpraca

Codzienne partnerstwo

Poradnik dla działaczy samorządowych i pozarządowych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Jakub Nowakowski (red.)
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-910904-7-7
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie na rzecz FIP
Numer w starym katalogu: 
T23, Z5

Wśród artykułów np. Prawne i ideowe przesłanki współpracy władz publicznych z organizacjami pozarządowymi; Rola organizacji społecznych w realizacji zadań pomocy społecznej przez władze samorządowe; Dlaczego Centra Aktywności Lokalnej? Rola aktywności społecznej w rozwoju lokalnym.
Wśród materiałów np. Gdańska uchwala na temat współpracy; Szczecińska Karta Współpracy; Pakt o wzajemnych relacjach między rządem a sektorem organizacji dobrowolnych i społecznych działających w Anglii.

Udział III sektora w kreowaniu polityk publicznych. Konferencja

Data: 
16 czerwiec, 2015 - 12:00
Osoba: 
dr Włodzimierz Puzyna

Na zaproszenie Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych przedstawiciel OFOP-u wziął udział w dyskusji nt. doświadczeń i wyzwań współpracy organizacji w ramach sieci ngo oraz relacji z administracją publiczną. Wystąpienie dr Włodzimierza Puzyny objęło problematykę Roli sieci organizacji pozarządowych w poprawnej komunikacji z organizacjami i samorządem. Program konferencji na stronie Organizatora.

UK Assistance for Poland's transition 1989-2003

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Stafford, David
Szlaszewski, Hubert
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-912794-2-1
Wydawca/cy: 
British Know How Fund for Poland
Numer w starym katalogu: 
543

Publikacja w języku angielskim opisująca zakres wsparcia udzielony przez brytyjską fundacje Polsce w budowaniu rynku ekonomicznego.

The publication describes the level of support given by the British foundations Poland in building the market economy.

Organizacje pozarządowe. Projektowanie, współdziałanie i współpraca

Prace dyplomowe słuchaczy Podyplomowego Studium Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Bednarski Andrzej (red.)
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-906739-1-6
Wydawca/cy: 
Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny
Numer w starym katalogu: 
03272

Organizacje pozarządowe - problemy współpracy i współdziałania: Organizacje pozarządowe - prawne możliwości współpracy z administracją publiczną; Współdziałanie. Konieczność czy możliwość dla organizacji pozarządowych z sektora pomocy społecznej; Konkurencja jako strategia działania organizacji pozarządowych.

Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
SPLOT
Rok wydania: 
2012
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-921003-4-8
Wydawca/cy: 
Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
Numer w starym katalogu: 
349

Główną osią  tej publikacji są zasady i formy zawarte w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,wytyczające formułę i kierunki takiej wspołpracy.Pomocne będą dobre praktyki,uwzględniające nie tylko odniesienia prawne,ale także wiele podpowiedzi składająych się na szeroko rozmumianą kulturę współpracy.W opracowaniu odwołano się do eksperckich autorytetów,zarówno w teoretycznym,jak i praktycznycm wymiarze funkcjonowania partnerstwa publiczno-społecznego.Również skorzystano ze sprawdzonej formuły wymiany wie

Raport Jak współdziałać z gminą w realizacji ekorozwoju

Poradnik dla ruchów ekologicznych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Borkowska Ewa, Krzysztof Kamieniecki
ISBN: 
83-85338-16-1
Wydawca/cy: 
Fundacja im. Friedricha Eberta
Numer w starym katalogu: 
00384

W publikacji opisano możliwości działania organizacji ekologicznych - na rzecz jakości środowiska, zdrowia społeczeństwa, konserwatorskiej ochrony przyrody, racjonalnej gospodarki zasobami, podejmowania proekologicznych kierunków rozwojowych - w świetle uprawnień gminy.

Jak budować skuteczną reprezentację? - kilka uwag ogólnyuch praktyka

Federalista (Federalistka) nr 1/2012 (9)
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Drygała Piotr
Rok wydania: 
2012
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
2084-2635
Wydawca/cy: 
Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
321, 322, 323

Jak działac w imieniu III sektora?

Federalista (Federalistka) nr 1/2012 (9)
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Wiśniewska-Górczewska Agata
Rok wydania: 
2012
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
2084-2635
Wydawca/cy: 
Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
321,322, 323

ABC reprezentanta III sektora

Federalista (Federalistka) nr 1/2012 (9)
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Redakcja kwartalnika FederalistKa
Rok wydania: 
2012
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
2084-2635
Wydawca/cy: 
Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
321, 322, 323

Networking in Eastern and Central Europe

A Guide to Voluntary and Community Organizations
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Harvey Brian
Rok wydania: 
1995
Miejsce wydania: 
Wielka Brytania
ISBN: 
1 873860 74 9
Wydawca/cy: 
Directory of Social Change
Community Development Foundation
Numer w starym katalogu: 
03273

Poradnik dla organizacji pozarządowych i społecznych w Europie Centralnej i Wschodniej, jak nawiązać wspópracę z partnerami, pozyskać fundusze, jak stworzyć sieć współpracy między sobą, skąd pozyskać informacje potrzebne do rozwoju organizacji.

Developpements

Le Dossier-Numero 29
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Archias Philippe
Bergere Jean-Marie
Girard Patrick Clert
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Paris
Wydawca/cy: 
L'Association Developpement & Emploi

W książce autorzy poruszają zagadnienia związane ze współpracą przedsiębiorst i zastanawiają się czy w ogóle jest to możliwe.
Publikacja zawiera ciekawy rozdział dotyczący programu  "Alize",który jest przykładem wspólpracy między dużymi przedsiębiorstwami oraz przesiębiorstwami z sektora publicznego i para publicznego.

Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Polsce 2008

bilans czterech lat
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Herbst Jan
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-60337-69-1
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie KLON/JAWOR
Numer w starym katalogu: 
164

Raport poświęcony "diagnozie obecnego wymiaru oraz form współpracy między organizacjami i samorządem terytorialnym, ale także odpowiedzi na pytanie, do jakiego stopnia możemy mówić o instytucjonalizacji i rozwoju współpracy od roku 2004." Publikacja wzbogacona o liczne mapy i wykresy.

L'economie sociale face a l'ultraiberalisme

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Moreau Jacques
Rok wydania: 
1994
Miejsce wydania: 
Paryż
ISBN: 
2-841460016-9
Wydawca/cy: 
Syros
Numer w starym katalogu: 
01856

Jacques Moreau w swojej książce"L'economie sociale face a l'ultra liberalisme dotyka tematyki ekonomii społecznej,podkreśla rolę solidarności międzyludzkiej.Również pojawia się tematyka trzeciego sektora ,przegląd różnych ideii(Tocqueville) oraz rozważania dotyczące ekonomii spolecznej,współpracy i ultraliberalizmu.

Building Donor Partnerships

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Bassler Terrice
Wisse Smit Mabel
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Nowy Jork
Wydawca/cy: 
Soros Foundations Network
Numer w starym katalogu: 
02058, 03728

Składający się z trzech części, wydany w formie skoroszytu, przewodnik dla ofiarodawców, sponsorów organizacji, zainteresowanych nawiązaniem współpracy między sobą. Odpowiada na pytania: jakie są możliwe formy współpracy darczyńców, kto może zostać ich członkiem oraz jakie są techniki budowy efektywnego partnerstwa.

Władza lokalna i gospodarka w USA

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kwiatkowski Paweł (red.)
Rok wydania: 
1993
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-85128-32-8
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo Samorządowe Fundacji Rozwoju Rozwoju Demokracji Lokalnej
Numer w starym katalogu: 
00568

Finanse lokalne; Tworzenie strategii rozwoju gospodarczego; Współpraca developerów z sektorem publicznym; Współpraca władz lokalnych z podmiotami gospodarczymi; Inkubatory przedsiębiorczości; Sytuacja prawna małych przedsiębiorstw; Struktury władz lokalnych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Poradnik dla pracowników administracji samorządowej
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Bazyl Jan (opr.)
Rok wydania: 
2007
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA
Numer w starym katalogu: 
04336

Samorząd a organizacje pozarządowe - niespełnione partnerstwo?

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Marciniak Piotr (red.)
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-910904-4-2
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
T25, Z7

"(...) raport jest próbą uogólnienia wyników badania relacji między organizacjami pozarządowymi a władzami samorządowymi w trzech województwach - łódzkim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim oraz w położonych w każdym z nich gminach i powiatach."

Solving Costly Organizational Conflicts

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Blake R. Robert
Mouton Srygley Jane
Rok wydania: 
1990
Miejsce wydania: 
San Francisco
ISBN: 
0-87589-612-X
Wydawca/cy: 
Jossey-Bass Publishers
Numer w starym katalogu: 
00565

Książka zajmujaca się tematyką rozwiązywania kosztownych konfliktów wewnątrz organizacji. Pokazuje przyczyny i konsekwencje takich konfliktów, sposoby odbudowania zaufania i współpracy, zakres użycia tzw. "nowego podejścia", modele rozwiązywania konfliktów na różnych szczeblach wewnątrzorganizacyjnych jak i pomiędzy samymi organizacjami oraz przedstawia metody ich współpracy.

Wirtualne światy, realne działania - edukacja i aktywizacja obywatelska

Wrocławskie Stowarzyszenie Centrum Rozwiazan Systemowych (http://www.crs.org.pl/ ) przesłało do OFOP propozycję współpracy. OFOP z kolei kieruje propozycję i pytanie o współpracę do swoich organizacji członkowskich. Prosimy do PIĄTKU 10.02.2012 o informację kto i na ile jest zainteresowany współpracą:
[email protected]

Organizacje pozarządowe i władza publiczna

Drogi do partnerstwa
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Makowski Grzegorz
Tomasz Schimanek (red.)
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-89817-49-5
Wydawca/cy: 
Instytut Spraw Publicznych

Publikacja poświęcona dialogowi obywatelskiemu, „będąca rezultatem monitorowania funkcjonowania mechanizmów tego dialogu w Polsce”. W części pierwszej doświadczenia Słowacji, Węgier i Polski, w drugiej – dialog obywatelski w Polsce – studia przypadków.

Jak działać skutecznie?

Poradnik lidera lokalnego
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Hamerla Damian
Krzysztof Kacuga
Rok wydania: 
2005
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Fundacja Edukacja dla Demokracji

M.in.: czy jesteś liderem?; Dowiedz się, czego od ciebie oczekują; Określ swoje zasoby i wykorzystuj je; jak skutecznie przewodzić ludziom?; współpracuj z trzema sektorami; szukaj partnerów; jak współpracować z mediami; konflikt – szansa czy zagrożenie?; przykładowe projekty zrealizowane przez FED.

Organizacje obywatelskie w Europie Środkowo-Wschodniej

Od małych enklaw wolności ku społeczeństwu obywatelskiemu
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Leś Ewa
Rok wydania: 
1994
Miejsce wydania: 
Waszyngton D.C., USA
ISBN: 
83-902145-1-2
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo CIVICUS
Numer w starym katalogu: 
02805, 02806, 03318

Studium na temat rozwoju inicjatyw obywatelskich w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – część globalnego raportu przygotowywanego przez Światowy Sojusz na rzecz Wspierania Inicjatyw Obywatelskich (CIVICUS). Publikacja zawiera m.in. omówienie historii inicjatyw społecznych w naszej części Europy, terminologii, skali i zakresu działania tych inicjatyw. Porusza również kwestie prawne i finansowe oraz dotyczące współpracy z innymi organizacjami i instytucjami (a także współpracy międzynarodowej).

Powiat obywatelski

Partycypacja społeczna w powiecie
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Betkiewicz Witold
Małgorzata Izdebska
Piotr Rachwalski
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Fundusz Współpracy
Numer w starym katalogu: 
03091

Jeden z poradników będących efektem serii szkoleń organizowanych przez Program Wspierania Samorządów Lokalnych. Wśród rozdziałów m.in.: Powiat obywatelski – powiat samorządowy; Podstawowe formy współpracy, kontraktowania usług i wspierania organizacji pozarządowych przez samorządy; Partycypacja społeczności powiatowej, Informacja pomaga informującemu i informowanemu; Koalicja dla partycypacja.

Porządnie poza rządem

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Tabaczyńska Anna (opr. red.)
praca zbiorowa
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-909581-7-1
Wydawca/cy: 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Numer w starym katalogu: 
T2

Publikacja prezentująca ludzi sektora („Być liderem organizacji społecznej”) oraz organizacje – działające na polu ekologii, rozwoju lokalnego, bezrobocia, pomocy społecznej, oświaty, podejmująca także temat współpracy organizacji pozarządowych z samorządem.

Współpraca Samorządu Województwa Mazowieckiego z ngo

Dotyczy organizacji członkowskiej: 

Federacja MAZOWIA planuje powołanie na początku 2012 roku dwóch grup roboczych.

Dotyczy organizacji członkowskiej:
Subskrybuje zawartość