współpraca z administracją publiczną

Obywatele dla Zdrowia – nowa jakość budowania dialogu społecznego w służbie zdrowia

Zdjęcie prelegentów na konferencji prasowej

W trosce o nową jakość dialogu społecznego w ochronie zdrowia Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych w partnerstwie Rzecznika Praw Pacjenta oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP rozpoczęła realizację 3-letniego projektu „Obywatele dla Zdrowia”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w roku 2009

Raport z badań
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Przewłocka Jadwiga
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-62310-20-3
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Numer w starym katalogu: 
526

Art. 5 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi, iż organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi wymienionymi w ustawie podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta opiera się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Rymsza Marek (red.)
Rok wydania: 
2004
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-88594-34-6
Wydawca/cy: 
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
04183

Tom składa się z dwóch części. Pierwsza, zatytułowana "Z doświadczeń współpracy międzysektorowej", zawiera sześć opracowań poświęconych różnym aspektom współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną, rozwijanej w Polsce po 1989 roku. Przedstwiono wnioski i analizy o charakterze syntetyzującym i zilustrowano współpracę wybranymi przykładami.

Subskrybuje zawartość