zdrowie

Obywatele dla Zdrowia – nowa jakość budowania dialogu społecznego w służbie zdrowia

Zdjęcie prelegentów na konferencji prasowej

W trosce o nową jakość dialogu społecznego w ochronie zdrowia Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych w partnerstwie Rzecznika Praw Pacjenta oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP rozpoczęła realizację 3-letniego projektu „Obywatele dla Zdrowia”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Spotkanie organizacji w sprawie funduszy i dialogu w obszarze zdrowia

12 kwietnia 2016 roku OFOP zorganizował spotkanie dla pozarządowych członków Komitetów Monitorujących oraz organizacji angażujących się w obszarze zdrowia. Dyskusja dotyczyła możliwości współpracy, zwłaszcza w kontekście uwarunkowań stworzonych przez funkcjonowanie Komitetu Sterującego ds. Zdrowia

Problematyka zdrowia, ujęta w ramach polityki spójności 2014-2020, należy do tych polityk publicznych, które Komisja Europejska chce monitorować w sposób szczególny, przekrojowy, czego wyrazem była konieczność powołania dedykowanego Komitetu Sterującego (z udziałem przedstawicieli NGO’sów), który formalnie jest podkomitetem Komitetu Umowy Partnerstwa. Działania w obszarze zdrowia, zarówno infrastrukturalne, jak i miękkie, są rozproszone we wszystkich RPO, znajdujemy je również w programach krajowych, jak PO Wiedza Edukacja Rozwój. Spotkanie miało na celu podjęcie przez organizacje pozarządowe wspólnej refleksji o potrzebach i oczekiwaniach dotyczących prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia dialogu w sprawie polityki zdrowotnej.

Instytucje i mechanizmy systemu ochrony zdrowia przedstawiła ekspertka ds. zdrowia, Anna Kozieł. Uczestnicy spotkania odnieśli się do sposobu powstawania map potrzeb zdrowotnych, które w dużej części powstają na podstawie danych archiwalnych NFZ i nie uwzględniają aspektu profilaktyki. W założeniu mapy mają być narzędziem usprawniającym procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia. Obowiązek tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych dla planowania inwestycji w ochronie zdrowia wynika z ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.619). Ich zakres określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych (Dz.U. 2015 poz. 458). Pytaniem otwartym pozostaje czy mapy potrzeb zdrowotnych we właściwy sposób przedstawiają trendy demograficzne i epidemiologiczne, istniejącą infrastrukturę w ochronie zdrowia oraz przyszłe potrzeby w tym zakresie. 

Kwestie wyzwań dialogu w ochronie zdrowia przedstawił Piotr Frączak z Komitetu Umowy Partnerstwa. Zwrócił on uwagę na zbyt małą rolę organizacji pozarządowych w obszarze tak istotnym dla życia społecznego, jak zdrowie. Przypomniał sytuację związaną z wyborem przedstawicieli do Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze ochrony zdrowia, w którym początkowo jednego przedstawiciela organizacji mianował Minister Zdrowia. Dopiero w wyniku protestów i aktywności przedstawicieli organizacji w Komitecie Umowy Partnerstwa udało się zwiększyć liczbę przedstawicieli do trzech i zapewnić tryb wyboru pod egidą Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada podjęła decyzję, że reprezentantami organizacji pozarządowych w Komitecie zostaną:

  1. Beata Ambroziewicz z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i Mariusz Błaszczyk związany z Fundacją Urszuli Jaworskiej (zastępca);
  2. Szymon Chrostowski z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i jego zastępczyni Monika Zientek związana z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „ 3majmy się razem" (zastępczyni);
  3. Anna GuszczaAnna Sitek (zastępczyni) związane z Fundacją My Pacjenci.

Sytuacja ta wywołuje pytanie o postrzeganie dobra wspólnego, realną możliwość działania i oddziaływania dla inicjatyw obywatelskich oraz kontrolę obywatelską w trakcie tworzenia polityk publicznych i planowania wydatków.   

Po, dotyczącym Programu Europejskiego OFOP, wystąpieniu Agaty Wiśniewskiej-Górczewskiej, ustalono, że efektem spotkania będzie rozpoczęcie prac nad najistotniejszymi, z punktu widzenia organizacji, aspektami dotyczącymi zdrowia. Zebrani ustalili, że dalsze prace będą dotyczyć następujących wątków:

  • deinstytucjonalizacji i międzyresortowości,
  • edukacji i profilaktyki,
  • racjonalizacji wydatkowania.

W tym celu zebrana grupa będzie pracować nad merytorycznym uzupełnieniem wyżej wymienionych punktów. Osoby i organizacje zainteresowane włączenie się w prace grupy zapraszamy do kontaktu na adres mailowy: krystian.kiszka[at]ofop.eu.

W spotkaniu wzięła również udział pani Monika Pałasz z Departamentu Strategii Rozwoju Ministerstwa Rozwoju, która przedstawiła szczegółowo kwestię funduszy strukturalnych na rzecz na rzecz ochrony zdrowia w latach 2014-2020.

Przedstawiciele organizacji w Komitecie Sterującym ds. zdrowia

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w sektorze zdrowia został ostatecznie uzupełniony o troje reprezentantów organizacji pozarządowych.

Osoby te to:

Honorowy patronat pani Rzecznik Praw Obywatelskich!

 Rzecznik Praw Obywatelskich – Pani Teresa Lipowicz wyraża gotowość objęcia honorowym patronatem działań Grupy na rzecz wdrażania w Polsce Dyrektywy o prawach pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej. Pani Lipowicz wskazała, że inicjatywa naszej Grupy jest zbieżna działaniami jej Biura i zmierza do wspólnego długofalowego celu poprawy jakości ochrony zdrowia i praw pacjentów.

Do pisma załączone jest oficjalne wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia Bartosz Arłukowicza. Zachęcam do zapoznania się z treścią obu załączników.

Konkurs o grant "Zwyczajnie Aktywni"

 

„Zwyczajnie Aktywni” – po raz drugi aktywizują przewlekle chorych w pracy

Film z przebiegu wydarzenia dostepny pod adresem http://zwyczajnieaktywni.pl/filmy-2014/ 

Słowa kluczowe:

Diagnoza społeczna 2007

Warunki i jakość życia Polaków
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Czapiński Janusz, Tomasz Panek (red.)
Rok wydania: 
2007
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Rada Monitoringu Społecznego
Numer w starym katalogu: 
221

Raport z badań. W spisie treści: Metoda badania, Warunki życia gospodarstw domowych, Indywidualna jakość życia, Stan społeczeństwa obywatelskiego, Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, Wykluczenie społeczne.

Diagnoza społeczna 2009

Warunki i jakość życia Polaków
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Czapiński Janusz, Tomasz Panek (red.)
Rok wydania: 
2009
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-61638-06-3
Wydawca/cy: 
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Numer w starym katalogu: 
220

Raport z badań. W spisie treści: Metoda badania, Warunki życia gospodarstw domowych, Indywidualna jakość życia, Stan społeczeństwa obywatelskiego, Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, Wykluczenie społeczne.

Sytuacja dzieci i młodzieży w Polsce (5-20 lat). Raport

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Tabaczyńska Anna (red.)
Rok wydania: 
1993
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-86105-11-2
Wydawca/cy: 
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Numer w starym katalogu: 
04321

Prezentacja wyników ogólnopolskich badań przeprowadzonych w grudniu 1992 r. na reprezentatywnej grupie dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 20 lat. W spisie treści m.in.: Demografia; Zdrowie; Warunki bytowe; Miejsce w rodzinie; Dzieci krzywdzone; Edukacja; Czas wolny; Subkultury młodzieżowe; Aktywność społeczna; Aktywność seksualna; Wartości i przekonania; Przestępczość i zachowania dewiacyjne; Perspektywy zawodowe.

Protection,encouragement et soutien de l'allaitement maternel

Le role special des services lies a la maternite
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Organisation mondiale de la sante
Rok wydania: 
1989
Miejsce wydania: 
Geneve
ISBN: 
92-4-256130-4
Numer w starym katalogu: 
00637

Publikacja jest związana z tematyką dotyczącą problematyki macierzyństwa w kontekście społecznym i medycznym.Wszystkie zagadnienia zostały przedstawione w ramach deklaracji uchwalonej Światową Organizację Zdrowia w Genewie w 1989 roku.Poruszane zostały również wskazówki i porady dla  kobiet ciężarnych oraz ich nowonarodzonych dzieci.

Adolescences

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
La Fondation de France
Rok wydania: 
1993
Miejsce wydania: 
Paris
Wydawca/cy: 
Fondation de France
Numer w starym katalogu: 
03474

 W książce  " Adolescences " specjaliści opisują zagadnienia związane z różnymi dziedzinami nauk( zdrowie psychiczne,fizyczne,emocje) oraz problemy i wyzwania dotykające francuskich nastolatków.Również zostały przedstawione problemy młodych ludzi w relacjach z dorosłymi,głównie z ich rodzicami W każdym rozdziale występuje  jeden dominujący temat poświęcony mlodym ludziom.

 

Developpements

Le Dossier-Numero 30
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Bertherat Jacques
Biot Jacques N
Chapel Florent
Cholat Jean-Francois
Folliot Dominique
Garnier Marcel
Julliard Claire
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Paris
Wydawca/cy: 
L'Association Developpemnet & Emploi

Publikacja"Developpments" dotyczy tematyki związanej z rozwojem służby zdrowia we Francji.Autorzy zajmują się zagadnieniami,które dotyczą między innymi:ochrony zdrowia,medycyny pracy,warunków pracy,roli przedsiębiorstw,edukacji prozdrowotnej,chorób cywilizacyjnych i wiele innych.

To Improve Health and Health Care

Volume V
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Isaacs Stephen L.
Knickman James R.
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
San Francisco
ISBN: 
0-7879-5946-4
Wydawca/cy: 
Jossey-Bass
Numer w starym katalogu: 
04466

Opracowanie dotyczące stanu opieki medycznej i dostępu do niej, głównie na terenie Stanów Zjednoczonych. Zawiera m. in. rozdziały dotyczące: wizyt domowych pielęgniarek, strategii leczenia gruźlicy, stanu zdrowia wśród rdzennych Amerykanów, długoterminowej opieki medycznej, polityk państwa odnośnie zdrowia czy problemu AIDS.

La coordination des actions en faveur des personnes agees dependantes

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Fondation de France
Rok wydania: 
1989
Miejsce wydania: 
Paryż
ISBN: 
2-907111-12-4
Wydawca/cy: 
Fondation de France
Numer w starym katalogu: 
03440

Publikacja zawiera szereg rozważań i dyskusji specjalistów zajmujących się zagadnieniami związanymi z aspektami społecznymi,politycznymi i medycznymi dotyczącymi seniorów we Francji.

L'Action en Marche

Guide pratique
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Unicef
Wydawca/cy: 
Unicef
Numer w starym katalogu: 
00411

L'action en Marche to publikacja,która opisuje sytuację dzieci na świecie i związany z tematyką ochrony praw czlowieka.Zawiera również tabelę procentową przedstawiającą różnice między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się.Poruszane są także zagadnienia  takie jak:zdrowie,ochrona środowiska,edukacja,młodzieżowe organizacje pozarządowe,konwencja praw dzieci i wiele innych.

Europejskie prawo socjalne

Tom III - Europejskie prawo ubezpieczeń społecznych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Świątkowski Andrzej Marian
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-7261-005-3
Wydawca/cy: 
Dom Wydawniczy ABC
Numer w starym katalogu: 
03009

W III tomie podręcznika omówiono "zasady, zasięg osobowy i przedmiotowy norm tego prawa, obowiązek równego traktowania ubezpieczonych kobiet i mężczyzn, przesłanki nabycia uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, regulację prawną emerytur, rent i zasiłków, ochronę zdrowia ubezpieczonych."

Wolontariusze

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Cendrowski Zbigniew
Rok wydania: 
1998
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-86630-46-9
Wydawca/cy: 
Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego
Numer w starym katalogu: 
02311, 02424

Publikacja adresowana głównie do wolontariuszy zajmujących się działalnością na rzecz zdrowego stylu życia - a zwłaszcza aktywności fizycznej. W spisie treści m.in.: Aktywność fizyczna najważniejsza, Działać skutecznie, Wybrane techniki skutecznej pracy.

Subskrybuje zawartość