Regulamin ubiegania się o patronat OFOP

1. Patronatem/Patronatem Honorowym OFOP  mogą być objęte przedsięwzięcia
mieszczące się w ramach działań statutowych OFOP.

2. O Patronat/Patronat Honorowy OFOP  może ubiegać się organizacja pozarządowa, organizacja członkowska OFOP lub inny podmiot.

3. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem /Patronatem Honorowym OFOP stanowi formularz  - załącznik do niniejszej procedury.

4. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem /Patronatem Honorowym OFOP  należy dostarczyć/przesłać poczta bądź elektronicznie do biura OFOP w ciągu 6 do 2 miesięcy przed planowaną datą wydarzenia na adres: [email protected] lub OFOP, ul. Strzelecka 3 lok 12, 03-44 Warszawa.

5. W przypadku otrzymania Patronatu /Patronatu Honorowego organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania materiałów promocyjnych, strony internetowej i innych, ustalonych pozycji, poprzez zamieszczenie logo OFOP i informacji, że przedsięwzięcie odbywa się po pod Patronatem /Patronatem Honorowym OFOP.

6. Organizator przedsięwzięcia realizowanego pod pod Patronatem /Patronatem Honorowym OFOP w terminie 30 dni od jego zakończenia winien przekazać do OFOP:

  1. protokół/sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia w wersji elektronicznej;
  2. wyniki konkursu, wydarzenia itd.;
  3. po 1 egzemplarzu wszystkich materiałów promocyjno-informacyjnych  zawierających informację o patronacie lub logo OFOP.

7. Objecie patronatem konkursu, wydarzenia lub innego przedsięwzięcia przez OFOP lub wyrażenie zgody na Patronat /Patronat Honorowy OFOP  nie jest jednoznaczne ze wsparciem finansowym działań podejmowanych przez organizatora oraz fundowaniem nagród dla uczestników.

8. informacja o objęciu lub odmowie wydarzenia Patronatem /Patronatem Honorowym udzielana jest wnioskodawcy w formie pisemnej (pocztą lub e-mail) bądź telefonicznie.

9. W uzasadnionych przypadkach OFOP może wycofać się z decyzji o przyznaniu Patronatu/Patronatu Honorowego, o czym poinformuje organizatora pisemnie.

10. Rezygnacja OFOP z Patronatu/ Patronatu Honorowego zobowiązuje organizatora przedsięwzięcia do bezzwłocznej rezygnacji z posługiwania się logo OFOP oraz materiałami informującymi o Patronacie/ Patronacie Honorowym OFOP.

11. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu biura OFOP:
22- 416 40 30 lub pod adresem [email protected].

Załącznik - formularz ubiegania się o partonat OFOP
Wersja pdf - formularz ubiegania się o partonat OFOP

Słowa kluczowe: